Türk Finans Hukukunda Yeni Bir Kurum: “Tasarruf Finansman”*

Türk Finans Hukukunda Yeni Bir Kurum: “Tasarruf Finansman”*

Giriş Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi[1] (Esas No: 2/3383) [“Teklif”] 11 Şubat 2021 tarihinde Türkiye…

Ortaklıkların Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkarılması*

Ortaklıkların Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkarılması*

Merhum Sait AKBULAK anısına… Genel hükümler Ortaklıklar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun[1] 16’ncı maddesi[2] uyarınca halka açık ortaklık statüsü kazanıldığının öğrenilmesini takiben ilgili düzenlemeler uyarınca…

İşçi Ücretinden Yasaya Aykırı Takas ve Mahsup Yapılması İşçi Açısından Haklı Fesih Nedeni Midir?

İşçi Ücretinden Yasaya Aykırı Takas ve Mahsup Yapılması İşçi Açısından Haklı Fesih Nedeni Midir?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 407/2 nci maddesine göre, “İşveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemez. Ancak, işçinin kasten sebebiyet…

Sözleşmenin İçeriğini Belirlerken Ne Kadar Serbestiz?

Sözleşmenin İçeriğini Belirlerken Ne Kadar Serbestiz?

1.    Giriş ve Yasal Düzenlemeler İrade özerkliğinden doğan ve bireylerin özgür iradelerinin ifadesi olarak kabul edilen sözleşme özgürlüğü kavramı borçlar hukuku sistemi içindeki en temel…

Sermaye Piyasasında İçsel Bilgi Kavramı*

Sermaye Piyasasında İçsel Bilgi Kavramı*

Giriş 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 106’ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları ya da ihraççılar hakkında, ilgili…

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku (Soru ve Cevaplı)

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku (Soru ve Cevaplı)

Kişisel Veri Nedir? KVK Kanunu kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. (KVKK md. 3/1f. bent d) Tüzel kişilere…

Covid Nedeniyle Faaliyeti Durdurulan İşyerinde, İşe Gidilemeyen Günler Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınır Mı?

Covid Nedeniyle Faaliyeti Durdurulan İşyerinde, İşe Gidilemeyen Günler Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınır Mı?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 55 inci maddesinde yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller düzenlenmiştir. Buna göre, aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış…

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hadisesinde Son Durum*

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hadisesinde Son Durum*

Giriş Bilindiği üzere, kuruluş aşamasında kurucuların şirket sözleşmesine atacakları imzaların ticaret sicili müdürlüğünde onaylanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerine verilmesine ilişkin usul ve esaslar…