Kredi Garanti Fonu Bakiye Tutarının (Limitinin/Sınırının/Eşiğinin) 1 Trilyon Türk Lirasına Yükseltilmesi Üzerine*

“Rüyaları gerçekleştirmenin en kestirme yolu, uykudan uyanmaktır.”

M. Power

1. 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Hükmü

4749 sayılı Kanun’un[1] Geçici 20’nci Maddesi şu şekilde düzenlenmiştir:

“Finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler ile ticari işletmelere kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına 100 milyar Türk lirasına kadar nakit kaynak aktarmaya ve/veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç etmeye Bakan; nakit aktarımı ve/veya ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri için Müsteşarlık bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine 100 milyar Türk lirasına kadar ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir[2].

Nakit kaynak aktarılarak ve/veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilerek Müsteşarlığın destek sağladığı kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarında bankaların sahip oldukları paylarla ilgili olarak, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 25 inci, 48 inci, 49 uncu, 50 nci, 53 üncü, 54 üncü ve 56 ncı maddeleri uygulanmaz.

Bu madde kapsamında nakit kaynak ve/veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi aktarılacak kredi garanti kurumlarının belirlenmesine, aktarılacak kaynağın kullandırılmasına ve bu maddenin birinci fıkrasında belirlenen tutar dayanak gösterilerek söz konusu tutarın 10 katını aşmamak üzere bu kurumlarca verilebilecek kefaletin bakiye tutarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

2. Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar: Hazine desteğinin kullandırılmasına ilişkin genel şartlar[3]

31.10.2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın ‘Hazine desteğinin kullandırılmasına ilişkin genel şartlar’ başlıklı 4’üncü maddesindeki hükmün son şekli şöyledir:

“(1) Bakanlığın yararlanıcılara sağlayacağı destek, aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde kullandırılır:

a) Yararlanıcı hakkında ve yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketler hakkında, krediye başvuru sırasında iflas kararı, fesih, iflas erteleme kararı, iflas erteleme tedbir kararı ve konkordato kararı olmaması.

b) Yararlanıcının, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vergi dairesine ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcunun olmaması, bu bentte sayılan kapsamda borcu olması durumunda ise bu borcun Kurum tarafından Hazine desteği ile kefalet sağlanan krediden, borcun kredinin %20’sini aşmaması şartıyla öncelikli olarak ödenmesi veya söz konusu borcun yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırmanın bozulmamış olması.

c) Yararlanıcının kefalete başvurusu sırasında kredilerinin, 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması.

ç) Kredi veren tarafından yararlanıcının kredi verilebilir olduğunu gösteren güncel kredi derecelendirme notlarının veya puanlamalarının Kuruma gönderilmiş olması.

d) Yararlanıcının sistem kapsamında Kuruma komisyon borcunun bulunmaması.

e) Bu fıkranın (b) bendinin uygulanması sırasında, bu Karar kapsamında kullandırılan tüm krediler için, ilgili kurumlardan kredi kullanımından 90 gün öncesine kadar alınan belgeler geçerli kabul edilir.

f) Kefaletin verildiği tarihte bu fıkrada belirtilen koşullara uymayan yararlanıcılar lehine verilen kefaletler hükümsüz olup, bu tür kefaletlerin tespiti halinde 6 ncı maddenin onbirinci fıkrası hükmü uygulanır.

(2) Bakanlığın sağlayacağı kefalet aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde kullandırılır:

a) (30.03.2020 tarihli ve 2325 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

b) Bu Karar kapsamında ve 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Kurum tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı, 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen tutarın 10 katını aşamaz. Bakiye tutarın hesaplamasında döviz kredileri için verilen kefaletlerde, kefaletlere Kurum tarafından onay verildiği tarihteki kur esas alınır. 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi uyarınca, Bakanlık tarafından Kuruma aktarılabilecek kaynak mezkûr maddenin birinci fıkrasında belirlenen tutar ile sınırlıdır. 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde verilen kefaletler kapsamında Bakanlık tarafından aktarılan kaynak, 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen tutardaki limite dahil edilir.

c) Kurum, verdiği kefaletler karşılığı, yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak azami % 0,03 (onbinde üç) komisyon tahsil eder. 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar kapsamında Bakanlık ile Kurum arasında imzalanan 7/12/2016 tarihli protokol kapsamında sağlanmış olan kefaletlerden aynı koşullarda komisyon sağlanmaya devam edilir.

ç) Bireysel krediler ve işletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl olmak üzere azami 5 yıldır. Yatırım kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıldır. Ödemesiz döneme ilişkin faizlerin azami 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuku esas olup, ihtiyaç duyulması halinde ödemesiz döneme 1 ay ilave edilebilir. Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve bu durumlarda bu bentte tanımlanan sürelerin aşılması durumunda, bu bentte tanımlanan azami sürelere en fazla 36 ay ilave edilebilir. Kredi veren, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere bireysel krediler ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden fazla yapılandırma yapabilir, kredi vadesini değiştirebilir. Yapılandırma durumunda ödemesiz dönem bu bentte tanımlanan azami süreler kapsamında en fazla ilave 24 ay olarak uygulanır. Yapılandırma durumunda da ödemesiz döneme ilişkin faizler azami 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuk ettirilir. Eximbank’ın ve diğer kredi verenlerin, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları için bu ülkelere veya bu ülkelerdeki muhtelif kurumlara finansman sağlayan, Dünya Bankası ve bünyesindeki finansman kuramları, Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri uluslararası finansal kuruluşlardan sağladığı işletme veya yatırım kredisi ürününün anapara ödemesiz dönemi veya vadesi bu bentte tanımlanan sürelerden farklıysa, söz konusu uluslararası finansal kuruluştan sağlanan kredi ürünleri kapsamında sağlanan kredilerin anapara geri ödemesiz dönemleri ve vadeleri esas alınabilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklarından sağlanan reeskont kredilerinde asgari 6 ay vade şartı aranmaz. Kredi verenlerin gerçek ve tüzel kişilerin finansmanına yönelik kredi ürünlerine ilişkin diğer koşullar Bakanlık ile Kurum arasında imzalanacak Protokol ile belirlenir.

d) Sağlanan kefalet tutarı, gerçek kişi yararlanıcılar ile KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda gecikme ve temerrüt faizi hariç olmak üzere kredinin tazmin tarihindeki anapara bakiyesi ile 90 günlük işlemiş akdi temerrüt faizi hariç olmak üzere faiz/kar payı/kira tutarı ödemeleri toplamının azami %90’ını, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılarda %85’ini geçemez. KOBİ tanımını haiz ve KOBİ tanımı dışında kalan ihracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan yararlanıcıların kefalet taleplerinin doğrudan Eximbank’a yönelik veya kredi veren aracılığıyla Eximbank’a yönelik veya kredi veren kaynaklı olması durumunda ise bu oran %100’e kadar artırılabilir.

e) 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılması hakkında istihsal edilen yılı Cumhurbaşkanı kararları uyarınca kullandırılan kredilerde bu oran % 100’e kadar artırılabilir.

f) Bakanlık, kredi verenler için azami %10’a kadar tazmin üst limiti belirlemeye yetkilidir. 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında verilen kefaletlere ilişkin tazmin ödemelerinde tazmin üst limiti dikkate alınmaz.

g) Bakanlık tarafından belirlenen tazmin üst limitine ulaşıldıktan sonra, takipten tahsilat sağlanması durumunda, tahsilat sonucu işletme hesabına aktarılan tutarlar miktarında ilave limit oluşur ve Bakanlık yeniden tazmin üst limitine ulaşana kadar tazmin ödemesi yapar.

ğ) Her bir yararlanıcı için kefalet limiti, gerçek kişi yararlanıcılarda azami 100 bin TL, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 100 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 350 milyon TL olmak üzere Bakanlık tarafından belirlenir. Kurum tarafından yararlanıcı başına verilebilen kefaletlerin azami tutarları olan limit içerisinde kalmak kaydıyla kefalet sağlanan kredilerden yapılan tahsilat ölçüsünde kefalet sağlanmaya devam edilebilir. Ancak, temerrüde düşen kredilerden tahsil edilmemiş tutarlar limite dahil edilir.

h) Bakanlık, kurumlar arası tahsis edilecek kefalet limitlerinin dağılımını belirlemeye, tahsis edilen limitlerden kullandırılan tutarlar hariç olmak üzere, tahsis edilen limitleri dondurmaya, değiştirmeye ve iptal etmeye yetkilidir.

ı) Bu Kararda düzenlenen hususların ayrıntıları ile kefalet işlemleri kapsamında yararlanıcıdan ve kredi verenden alınacak komisyon ve diğer masraflara ilişkin hususlar Bakanlık ile Kurum arasında imzalanacak protokol ile belirlenir.

i) Kredi verenler ve Kurum kefaletlere ilişkin olarak bu Karar ve Bakanlık ile Kurum arasında imzalanan protokolde belirlenenler dışında ilave herhangi bir ücret talep edemez.

j) Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilere kefalet sağlanırken limit hesaplamalarında kefalet kararının verildiği tarihteki ve komisyon hesaplamalarında komisyonun ödenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuru esas alınır.

k) TCMB tarafından alım satımı yapılmayan diğer döviz cinsi kredilere kefalet sağlanırken limit hesaplamalarında kefalet kararının verildiği tarihteki ve komisyon hesaplamalarında komisyonun ödenme tarihindeki TCMB çapraz kuru esas alınır.

l) Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin Türk Lirası cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki TCMB Döviz alış kuru esas alınır.

m) Bu Karar çerçevesinde kullandırılan kefaletler kapsamında 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen tutar dayanak gösterilerek söz konusu tutarın 10 katını aşmamak üzere Kredi Garanti Kurumlarınca verilen kefaletlerden yapılan tahsilatlar kapsamında risk bakiyesinde oluşacak limitlerin kullandıranına ilişkin usul ve esasları Bakanlık belirler.

n) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddeleri kapsamında kredilerin donuk alacak olarak sınıflandırılması için öngörülen gecikme süresinin ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen gecikme süresinin uzatılması hallerinde; bu hallerin uygulanma süresi ile sınırlı olmak üzere; bu Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, bu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde ve 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile beşinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan 90 günlük süreler yerine uzatılan süreler uygulanır. BDDK tarafından alınan uzatma kararının yürürlük tarihinden önce 90 günlük gecikme süresini doldurarak donuk alacak olarak sınıflandırılmış krediler bu fıkra hükmü dışındadır.

3. Sonuç Yerine

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda yapılan değişik 13 Ağustos tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararın 4. maddesinin ikinci fıkrasının ‘b’ bendinde değişiklikle, “Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı, 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen tutarın 10 katını aşamaz” denilmek suretiyle KGF tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı, 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Hakkında Kanunun Geçici 20’nci Maddesinde öngörülen limitin 10 katına endekslenmiş ve böylece KGF’nin verdiği kefaletlerin toplam bakiye tutarı 500 milyar liradan 1 trilyon liraya (TL) yükseltilmiştir.

* Bu yazıda yer alan görüşler yazarına ait olup çalıştığı kurumu bağlamaz, yazarın çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz. Yazıdaki tüm hatalar, kusurlar, noksanlıklar ve eksiklikler yazarına aittir.

[1] Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda ve Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun Numarası: 4749, Kanun Tarihi: 28.03.2002, RG 09.04.2002/24721

[2] Yazarın Notu:

  • 03.2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunun 9’uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “1 milyar Türk Lirasına” ibareleri “2 milyar Türk Lirasına” şeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “kredi garanti kurumları ile aktarılacak kaynağın kullandırılmasına” ibaresi “kredi garanti kurumlarının belirlenmesine, aktarılacak kaynağın kullandırılmasına ve bu maddenin birinci fıkrasında belirlenen tutar dayanak gösterilerek söz konusu tutarın 10 katını aşmamak üzere bu kurumlarca verilebilecek kefaletin bakiye tutarına” şeklinde değiştirilmiştir.
  • 01.2017 tarihli ve 6770 sayılı Kanunun 24’üncü maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “2 milyar Türk Lirasına” ibareleri “25 milyar Türk lirasına” şeklinde değiştirilmiştir.
  • 03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 20’nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “firmalara” ibaresi “gerçek ve tüzel kişiler ile ticari işletmelere” şeklinde ve “25” ibareleri “50” şeklinde değiştirilmiştir.
  • 07.2022 tarihli ve 7417 sayılı Kanunun 43’üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “50” ibareleri “100” şeklinde değiştirilmiştir.

[3] 31.10.2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın ekinde yer alan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar’ın 13’üncü maddesiyle 25.02.2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (RG 28.10.2015/29281) yürürlükten kaldırılmıştır. Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar’da değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararları ile Bakanlar Kurulu Kararını içeren tablo aşağıda sunulmaktadır.

1966 yılında, Gence-Borçalı yöresinden göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak Ardahan/Çıldır’da doğdu [merhume Anası (1947-10 Temmuz 2023) Erzurum/Aşkale; merhum Babası ise Ardahan/Çıldır yöresindendir]. 1984 yılında yapılan sınavda Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünü kazandı. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümüne yatay geçiş yaptı ve 1988’de Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünü birincilikle, Fakülteyi ise 11’inci olarak bitirdi.
1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Denver şehrinde yer alan Spring International Language Center’da; 65’inci dönem müdavimi olarak 2008-2009 döneminde Milli Güvenlik Akademisi’nde (MGA) eğitim gördü ve MGA’dan dereceyle mezun oldu. MGA eğitimi esnasında ‘Sınır Aşan Sular Meselesi’, ‘Petrol Sorunu’ gibi önemli başlıklarda bilimsel çalışmalar yaptı.
Türkiye’de Yatırımların ve İstihdamın Durumu ve Mevcut Ortamın İyileştirilmesine İlişkin Öneriler (Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü);
Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yaşanan Sorunlar ve Alınması Gereken Önlemler (Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü, Sevinç Akbulak ile birlikte);
Kayıp Yıllar: Türkiye’de 1980’li Yıllardan Bu Yana Kamu Borçlanma Politikaları ve Bankacılık Sektörüne Etkileri (Bankalar Yeminli Murakıpları Vakfı Eser Yarışması, Övgüye Değer Ödülü, Emre Kavaklı ve Ayça Tokmak ile birlikte);
Türkiye’de Sermaye Piyasası Araçları ve Halka Açık Anonim Şirketler (Sevinç Akbulak ile birlikte) ve Türkiye’de Reel ve Mali Sektör: Genel Durum, Sorunlar ve Öneriler (Sevinç Akbulak ile birlikte) başlıklı kitapları yayımlanmıştır.
Anonim Şirketlerde Kâr Dağıtımı Esasları ve Yedek Akçeler (Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal TEKİNALP’e Armağan, Cilt I; 2003), Anonim Şirketlerin Halka Açılması (Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tartışma Tebliğleri Serisi II; 2004) ile Prof. Dr. Saim ÜSTÜNDAĞ’a Vefa Andacı (2020), Cilt II, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a İthafen İlmi Makaleler (2021), Prof. Dr. Saim Üstündağ’a İthafen İlmi Makaleler II (2021), Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler (2021), Ticari İşletme Hukuku Fasikülü (2022), Ticari Mevzuat Notları (2022), Bilimsel Araştırmalar (2022), Hukuki İncelemeler (2023), Prof. Dr. Saim Üstündağ Adına Seçme Yazılar (2024) başlıklı kitapların bazı bölümlerinin de yazarıdır.
1992 yılından beri Türkiye’de yayımlanan otuza yakın Dergi, Gazete ve Blog’da 2 bini aşkın Telif Makale ve Yazı ile Türkçe Derleme ve Türkçe Çevirisi yayımlanmıştır.
1988 yılında intisap ettiği Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) uzman yardımcısı, uzman (yeterlik sınavı üçüncüsü), başuzman, daire başkanı ve başkanlık danışmanı; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı GSM 1800 Lisansları Değerleme Komisyonunda üye olarak görev yapmış, ayrıca Vergi Konseyi’nin bazı alt çalışma gruplarında (Menkul Sermaye İratları ve Değer Artış Kazançları; Kayıt Dışı Ekonomi; Özkaynakların Güçlendirilmesi) yer almış olup; halen başuzman unvanıyla SPK’da çalışmaktadır.
Hayatı dosdoğru yaşamak vazgeçilmez ilkesidir. Ülkesi ‘Türkiye Cumhuriyeti’ her şeyin üstündedir.