Veraset ve İntikal Vergisi Beyanına İlişkin Temel Hukuki Bilgiler (Soru ve Cevaplı)

Bu çalışmanın amacı veraset (miras) yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) olarak intikal eden mallara ilişkin olarak mirasçıların ve intikal sahiplerinin yasal olarak vermek zorunda oldukları Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine ilişkin temel hukuki bilgileri soru vea  cevaplı olarak ilgililere sunmaktır.

Veraset ve İntikal Vergisi Ne Zaman Ortaya Çıkar?

Malların kişilere;

– veraset (miras) yoluyla

veya

-ivazsız (karşılıksız) olarak

intikal etmesi halinde 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesine göre vergiyi doğuran olaylar gerçekleşmiş sayılır.

Bunlar;

  • Ölüm ile Mirasçılık
  • Gaiplik ile Mirasçılık
  • Hayatta iken yapılan ivazsız (karşılıksız) intikaller (bağışlamalar vs)

olarak sıralanabilir.

1- Ölüm

Bir kimsenin ölümü üzerine mirası (malları, hakları ve borçları), Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre mirasçılarına geçer. Türk Medeni Kanununa dayanan bu mirasçılığa (soybağı, evlatlık vs) “kanuni mirasçılık”, murisin iradesine dayanan (ölüme bağlı tasarrufla: vasiyetname vs) mirasçılığa da “mansup (atanmış) mirasçılık” denilir.

2-Gaiplik

Gaiplik, bir kişinin yakınlarının bilgisi dışında uzun bir süre yok olması ve kendisinden haber alınamaması veya ölüm tehlikesi içinde iken kaybolması halinde yakınlarının başvurusu üzerine mahkeme tarafından o kişinin öldüğüne karar verilmesidir.

Türk Medeni Kanunu uyarınca kişi hakkında gaiplik kararı verildiğinde, mirasçılar aynen gaibin ölümü gerçekleşmiş gibi mirasçı olurlar.

Ancak gaiplik kararından sonra mirasçılar, tereke malları kendilerine teslim edilmeden önce bu malları ileride ortaya çıkması halinde hem gaibin kendisine hem de diğer hak sahiplerine iade edeceklerine dair bir teminat vermek zorundadırlar. Türk Medeni Kanunu’na göre bu teminatın süresi, gaiplik kararı; ölüm tehlikesi içinde iken kaybolan birisi için verilmiş ise 5 yıl, kendisinden uzun bir süre haber alınamayan birisi için verilmiş ise 15 yıldır.

3- İvassız (Karşılıksız) İntikaller

İvazsız (karşılıksız) şekilde intikal eden gayrimenkullerin (taşınmazların) ve hakların tesliminde tapuya tescil ile menkul (taşınır) mallar açısından ise fiziki (hukuken iktisap) tasarrufun geçmesi ile Veraset ve İntikal Vergisini doğuran olay ortaya çıkmaktadır.

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir? Nereden Alınır?

Miras bırakanın ölümü üzerine arkasında kalan mirasçıların kimler olduğunu ve miras paylarını gösteren belgeye mirasçılık belgesi denilmektedir.a  Mirasçılık belgesinin diğer adı veraset ilamıdır.a  İlam mahkeme kararı demektir. Eskiden mirasçılık belgesi yalnızca Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınabiliyordu, bu nedenle de mirasçılık belgesine uzun yıllar Veraset İlamı denilmiştir.

2011 yılındaki Türk Medeni Kanunu düzenlemesi ile günümüzde mirasçılık belgesi Noterlerden veya Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınabilmektedir.

Mirasçılık belgesi almak isteyenler ölenin ikametinin bulunduğu yer ya da kendi bulundukları yerdeki Notere veya Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurarak mirasçılık belgesi alabilirler.

Mirasçılık belgesini almak için mirasçıların hepsinin birden başvuru yapması gerekmemektedir. Mirasçılardan herhangi birisinin başvurması mirasçılık belgesini almak için yeterlidir.

Ancak mirasçılardan birisi Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı değil ise Noterler mirasçılık belgesi vermemekte olduğundan bu gibi durumlarda Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulmalıdır.

Veraset ve İntikal Vergisi Matrahı Nedir?

Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunan değerlerinden, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesinde yazılı borç ve masrafların indirilmesinden sonra kalan miktar verginin matrahını oluşturur.

Veraset ve İntikal Vergisinin Mükellefleri Kimlerdir? Mükellefiyet Hangi Tarihte Başlar?

Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi kendisine veraset (miras) yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) olarak mal intikal eden;

-Gerçek Kişiler

ve

-Tüzel Kişilerdir.

(Tüzel kişiler ancak ölüme bağlı tasarruflarla mirasçı olabilirler.)

Veraset ve intikal vergisinde mükellefiyet aşağıdaki tarihlerde başlar:

Süre
1.Beyanname verildiği takdirde;
a a  a Beyannamede gösterilen mallar için beyannamenin verildiği tarihte
a  a b Beyannamede gösterilmeyen mallar için malların idarece tespit olunduğu tarihte
2 Beyanname verilmeyen hallerde intikal eden malların idarece tespit olunduğu tarihte,
3 Terekenin yazımı, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu işlemlerin tamamlandığı tarihte
Mükelleflerin Vereceği Vergi Beyannamesinin İsmi Nedir?

Veraset ve İntikal Vergisinin ödenmesi için mükellefler tarafından Vergi Dairesine verilecek beyannamenin ismi “Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi” dir.

Hangi Mallar Veraset ve İntikal Vergisine Tabidir?

Aşağıdaki malların Veraset (miras) yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) olarak bir kişiden diğer kişiye intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.

1-Türkiye sınırları içinde bulunan malların

2- Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere ait malların

Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan kişiler, yurt dışında veraset (miras) yoluyla veya hibe (bağış), ivazsız (karşılıksız) olarak herhangi bir şekilde mal edinmeleri halinde de Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi vermek zorundadırlar.

Ancak, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilerin Türkiye sınırları dışında bulunan mallarının, veraset yoluyla veya ivazsız bir şekilde Türkiye’de ikametgahı olmayan yabancı şahıslara intikali bu verginin konusuna girmez. Türkiye’de ikamet eden yabancı bir şahsa intikali ise veraset ve intikal vergisinin konusuna girer.

Diğer yandan, Türkiye sınırları içinde bulunan malların ivazsız (karşılıksız) intikali, uyruğuna bakılmaksızın vergilendirme kapsamındır.

Örneğin, yabancı bir şahıstan yine yabancı bir şahsa Türkiye’de bulunan malın ivazsız (karşılıksız) intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.

Mal Kavramı İçerisine Neler Girmektedir?

Hukuk Sözlüğünde Mal: Hakikî (gerçek) veya hükmî (tüzel) bir kimsenin mülkiyeti altında bulunan, taşınır (menkul) veya taşınmaz (gayrimenkul) varlıkların bütünü (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.) şeklinde ifade edilmiştir.

Bu tanımdaki mallar dışında kalan gayri maddi haklar da (fikri ve sınai haklar ve benzeri diğer haklar) Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi ile Vergi Dairesine beyan edilmelidir.

Mal ve Hakların Beyan Değerlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Gayrimenkuller (Taşınmazlar)

a-01/01/1983 tarihinden önce intikal eden gayrimenkuller rayiç bedel üzerinden (gayrimenkulün değerleme günündeki alım satım değeri), beyan edilecektir.

b- 01/01/1983 tarihinden sonra intikal eden gayrimenkuller ölümün veya ivazsız intikalin meydana geldiği yıla ait emlak vergisine esas olan değer üzerinden beyan edilecektir.

Ticari Sermaye

a-Bilanço esasına göre: defter tutanlar:

Bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihinden önce gelen takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye, ticari sermaye olarak beyan edilecektir. Ancak mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz sermayelerini tespit edip beyan edebilir.

b-İşletme hesabına göre defter tutanlar:

İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar ticari sermaye olarak murisin ölüm tarihindeki ticari varlığını beyan edeceklerdir.

c-Basit usulde vergilendirilenler:

Basit usulde vergilendirilenler ticari sermaye olarak murisin ölüm tarihindeki ticari varlığını beyan edeceklerdir.

Menkul (Taşınır) Mallar

Mükellefler, menkul malları ölüm tarihindeki rayiç bedelleri yani normal alım satım değerleri ile beyan edeceklerdir.

Gemiler

Mükellefler, gemileri ölüm tarihindeki rayiç bedelleri (normal alım satım değerleri) üzerinden beyan edeceklerdir.

Esham (Hisse Senetleri)

Veraset ve intikal vergisi mükellefleri, kendilerine veraset yolu ile intikal eden veya ivazsız suretle edindikleri hisse senetlerini, aşağıdaki şekilde beyan edeceklerdir.

a-Hisse senetleri borsaya kayıtlı ise:

aa-Ölüm tarihinden önceki son 3 yıl içinde borsada gördüğü en son işlem değeri ile değerlenmektedir.

bb- Hisse senetleri borsada kayıtlı olmakla birlikte son 3 yıl içinde işlem görmemişse üzerinde yazılı değerlerini beyan edeceklerdir.

b- Hisse senetleri borsada kayıtlı değil ise;

Hisse senetleri borsada kayıtlı değil ise üzerinde yazılı değerlerini beyan edeceklerdir.

Tahvilat (Borç Senetleri)

Borç senetleri, Vergi Usul Kanunu’nun 266. maddesine göre göre itibari değerle değerlenmektedir. Buna göre, mükellefler borç senetlerini üzerinde yazılı olan değerleriyle beyan edeceklerdir.

Yabancı Paralar

Yabancı paralar, veraset ve intikal vergisi beyannamesinde borsa rayici ile beyan edilecektir. Ancak, yabancı paranın borsa rayici yoksa Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit olunacak kura göre değerlendirilerek beyan edilmesi gerekmektedir.

Haklar

Tescile tabi bilumum hakların değeri, tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen değeri esas alınarak beyan edilecektir. Tapu sicilinde bedeli gösterilmeyen haklarla, bunlar dışındaki bilumum hakların değerlendirilmesi mükellefler tarafından yapılmayacak ve bu haklar ilk tarhiyatta nazara alınmayacaktır.

Kiralık Kasa Muhteviyatı

Bankalardaki kiralık kasa sahiplerinin ölümü halinde, vergi dairesinin yetkili memuru hazır bulunarak kasa açılır ve bu memur huzurunda tespit yapılır. Yapılan tespit üzerine kasadakilerin değerleri beyannameye eklenir.

Bu prosedür tamamlanmadan kasa muhteviyatının mirasçılar veya kanuni temsilcileri veya vekilleri tarafından alınmasına izin verilmesi mümkün değildir.

Veraset ve İntikal Vergisi Matrahının Tespitinde İndirilebilecek Borç ve Masraflar:

Aşağıdaki borç ve giderlerin indirilebilmesi için bunların Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinde gösterilmesi ve dayanak belgelerin beyannameye eklenmesi gerekmektedir.

İndirilebilecek borç ve masraflar:

1- Veraset yoluyla meydana gelen intikallerde:

a- Murisin geçerli belgelere dayanan borçları

b- Murisin vergi borçları,

2- İvazsız intikallerde;

a- Malın kendisine isabet eden borçları

b- Malın vergi borçları

3- Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallardan yabancı memleketlerde bulunanlara isabet eden borçlar ile yabancı memleketlerde bu mallar dolayısıyla ödenen veraset ve intikal vergileri (Ancak, söz konusu borçlar ve vergiler beyan edilen malların değerini geçemez.),

4- Cenazenin donanımı, gömülmesi ve ölüm olayının duyurulması amacıyla mirasçılarca gazeteye verilen ilan giderleri.

Murisin İhtilaflı (İcra/Dava) Borçları Veraset ve İntikal Vergisi Matrahından İndirilebilir mi?

İhtilaflı borçlar olarak kastedilen murisin hayatta iken icralık veya davalık olan ve henüz kesinleşmemiş yan ihtilaflı durumdaki borçlarıdır. Bu borçlar ancak icra dairesinin veya mahkemenin kesin kararı ile indirime konu edilebilir. Bu kesinleşme için beklenecek süre her ne suretle olursa olsun 10 yılı aşamaz. Mükellefler bu durumu 6 ayda bir icra dairesi veya mahkemedeki son durumu bir dilekçe ile vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.

Murisin ölüm tarihinden önce, kanunlara ve kanunların verdiği yetkiye dayanarak kamu düzeni koyan mevzuata göre kısmen ya da tamamen ilgili kuruluşlara bedelsiz devri konusunda işleme başlanılmış olan gayrimenkullere ait vergiler de tecil edilir. Ancak bu taşınmazlar bir bedel karşılığında ilgili kuruluşlarca alınırsa tecil edilen vergi tahsil edilir. Verginin tahsili halinde gecikme zammı yüzde elli noksan uygulanır.

Veraset ve İntikal Vergisinin İstisnaları Nelerdir?

Veraset ve İntikal Vergisinde istisnalar (vergiden hariç tutulan kısımlar) aşağıdaki şekildedir:

1- Veraset yoluyla intikal eden ev eşyası ile murise ait kişisel eşyalar ve aile hatırası olarak korunan tablo, kılıç, madalya gibi eşyalar,

2- Veraset yoluyla intikal eden malların, evlatlıklar da dahil olmak üzere çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının 2021 yılı için 334.534 TL’si, eşin tek başına mirasçı olması halinde ise kendisine isabet eden miras payının 2021 yılı için 669.479 TL’si,

3- Örf ve adete göre verilmesi gelenek olmuş hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (gayrimenkuller hariç),

4- Bütün sadakalar,

5- İvazsız suretle olan intikallerin 2021 yılı için 7.703 TL’si,

6- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin 2021 yılı için 7.703 TL’si,

Veraset ve İntikal Vergisinden istisnadır.

7-Bunların dışında aşağıdakiler de istisna kapsamında yer almaktadır;

a-Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamına giren kişilerin statüleri gereğince amaçları doğrultusunda usulüne uygun olarak yaptıkları yardımlar,

b- Kamu idare ve müesseseleri ile 3569 sayılı Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü Hakkındaki Kanun’a tabi müesseseler ve kamu menfaatine yararlı derneklerden ve emekli sandıklarından veya bu mahiyetteki kurumlardan;

ba- Dul ve yetimlere bağlanan aylıklar ile bu aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri,

bb- Dul ve yetimlere verilen evlenme ikramiyeleri,

bc- Hizmet sürelerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler,

bd- Harp malulleri ile şehit yetimlerine tekel beyiyelerinden ödenen paralar,

be- Savaşta veya görev gereği çıkan çatışmalarda, manevra ve eğitimlerde veya bunlarda aldığı yaralar sonucunda ölen subay, astsubay ve erlerin (jandarmalar dahil) ve yine görev sırasında ölen güvenlik mensuplarının çocukları ile eşlerine ve anne-babalarına intikal eden bütün malların değerleri toplamından, veraset yoluyla intikallerde eş ve çocuklara tanınan istisna tutarının bir katı,

c- Borçlar Kanunu’nun 242’nci (11/01/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 292’nci maddesi) maddesine göre rücu koşulu ile yapılan bağışlarda, bağışlananın bağışlayandan önce ölümü halinde, bağışlayana rücu eden bağışlanmış mallar,

d- Sağlar arasında ivazsız suretle meydana gelen intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden mallar (kuru mülkiyet halinde kaldığı sürece),

e- Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar,

f- Plaka sınırlaması uygulanan illerde, Cumhurbaşkanı Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca ticari plaka satışından elde edilen paralardan ticari plaka sahiplerine dağıtılan paralar,

g- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemler,

h- Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak iktisadi transferler ve yardımlar,

ı- 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının hak kazanılan kısımları.

İstisna Kapsamında Kalınması Halinde Dahi Beyanname Verilecek midir?

1-Veraseten İntikallerde;

Veraset yoluyla intikal eden mal, istisna haddinin altında veya istisna kapsamında kalsa dahi Vergi Dairesine Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi verilmesi zorunludur.

2-İvassız İntikallerde;

İvazsız intikallerde ise istisna haddinin altında kalan tutarlar için Vergi Dairesine Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi verilmesi gerekmemektedir.

Veraset ve İntikal Vergisinin Muafiyetleri Nelerdir?

Veraset ve intikal vergisi muafiyetleri aşağıdaki şekildedir;

1- Kamusal muafiyetler;

Kamu kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, kamuya yararlı sayılan dernekler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları kuruluşlardan kurumlar vergisine tabi olmayanlar,

2- Kamu yararı amacı güden teşekküllere sağlanan muafiyetler,

Yukarıda sayılanların dışında kalan tüzel kişilere ait olup kamu yararı için; ilim, araştırma, kültür, sanat, sağlık, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla kurulan kuruluşlar,

3- Diplomatik muafiyetler;

Yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o devletin uyruğunda bulunan memurları ve Türkiye’de resmi bir göreve memur edilenler ve bu sayılanların aile bireyleri

veraset ve intikal vergisinden muaftır.

Veraset ve İntikal Vergisinin Oranı Kaçtır?

2021 yılı için Veraset ve İntikal Vergisi Oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Verginin Oranı
Matrah Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde
İlk 380.000 TL için % 1 % 10
Sonra gelen 900.000 TL için % 3 % 15
Sonra gelen 1.900.000 TL için % 5 % 20
Sonra gelen 3.600.000 TL için % 7 % 25
Matrahın 6.780.000 TL’yi aşan bölümü için % 10 % 30
Şans oyunları ile gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyede uygulanan Veraset ve İntikal Vergisi oranı % 20’dir. İkramiyenin ayni (mal, eşya vb.) olarak verilmesi halinde fatura tutarı esas alınır.
Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız (karşılıksız) mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallerdea  yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Verilme Zamanı Nedir?

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi aşağıdaki tabloda belirtilen süreler içinde Vergi Dairesine verilmek zorundadır.

Süreler veraseten (mirasen) intikaller ile ivazsız (karşılıksız) intikaller için ayrı iki tabloda gösterilmiştir.

Veraseten İntikallerde
Ölüm Halinde Süre
Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise;
-Mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde
-Mükellefler yabancı bir memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde
Ölüm yabancı ülkede meydana gelmiş ise;
-Mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde
-Mükellefler ölenin bulunduğu yabancı ülkede bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde
-Mükellefler ölenin bulunduğu yabancı ülkenin dışında başka bir yabancı ülkede bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde
Gaiplik Halinde
Gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden 1 ay içinde
İvassız İntikallerde Süre
Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde
Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, ikramiye kazananlardan kesilen veraset ve intikal vergisine ilişkin beyanname bunları düzenleyenler tarafından yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar
Malların Tasarrufu Nasıl Olacaktır?

Gayrimenkullerde (Taşınmazlarda)

Veraset yoluyla veya ivazsız bir şekilde intikal eden gayrimenkullerin devir ve ferağının yapılabilmesi ve üzerinde bir ayni hak tesis edilebilmesi için, gayrimenkule ya da devri istenilen hisse ise yalnız bu hisseye isabet eden verginin tamamının ödenmesi veya vergiye karşılık 6183 sayılı Kanunun 10. maddesinde yazılı olan teminatların (para, süresiz teminat mektubu, devlet iç borçlanma senetleri vs..) gösterilmesi gerekmektedir.

Menkul (Taşınır) Mallarda

Aşağıdaki kuruluşlara Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesi gereğince tevkifat yapma görev ve yetkisi verilmiştir;

– Amme idare ve müesseseleri

– Bankalar

– Bankerler

– Kasa kiralayanlar

– Sigorta şirketleri

– Sair şirket ve müesseseler

– Mahkemeler

– İcra daireleri

vergiye karşılık olmak üzere.

Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların veraset ve intikal vergisinin konusuna giren menkul mallarla ilgili herhangi bir işlem dolayısıyla para veya senet (tahvil, hisse senedi gibi) verebilmek için mükelleflerden, bu verginin ödenmiş olduğuna dair ilgili vergi dairesinden verilmiş bir belge istemeleri gerekir.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi verilip, vergi borcu ödendikten sonra ilgili vergi dairesinden ilişik kesme yazısı (borcu yoktur) alınabilmektedir.

İlişik kesme yazısı yan, Veraset ve İntikal Vergisi Borcu yoktur yazısı ibraz edilmediği takdirde, mirasa dahil menkul malı elinde bulunduran kurum veya kuruluşça veraset yolu ile intikallerde %5 (yüzde beş), ivazsız intikallerde %15 (yüzde onbeş) oranında vergi karşılığı olarak tevkifat yapılacaktır.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Hangi Vergi Dairesine Verilecektir?

1- Veraseten İntikallerde:

Veraset yoluyla gerçekleşen intikallerde mükellefler beyannameyi ölen kimsenin son ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Mirasçılara veraset yoluyla intikal eden mal bulunmaması halinde Vergi Dairesine Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi verilmesi gerekmemektedir.

Miras bırakanın ikametgahı yabancı memlekette ise Türkiye’deki son ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

2- Diğer İntikallerde:

Diğer suretle gerçekleşen intikallerde beyanname;

-Tasarrufun gerçek kişilerce yapılması durumunda gerçek kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

-Tasarrufun tüzel kişilerce veya diğer teşekküllerce yapılması durumunda tüzel kişilerin veya diğer teşekküllerin merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

-Tasarrufu yapan şahsın ikametgahı yabancı memlekette ise Türkiye’deki son ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nasıl Verilir?

Mükellefler, mirasçılık belgesini Noterden veya Sulh Hukuk Mahkemesinden aldıktan sonra Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesini aşağıdaki şekilde Vergi Dairesine verebilirsiniz.

1-Vergi Dairesine Kağıt Ortamında Başvuru:

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi kağıt ortamında ölenin son ikametgahının bulunduğu yer Vergi Dairesine elden veya posta yoluyla verilebilir.

Kağıt ortamında doldurulan beyanname, mirasçılar tarafından imzalanmak suretiyle verilecektir.

Beyanname istenirse mirasçıların vekili tarafından imzalanmak suretiyle de verilebilir.

Veraset yoluyla intikallerde beyanname her bir mirasçı tarafından ayrı ayrı verilebileceği gibi mirasçılar tarafından müştereken verilmesi de mümkündür. Bu durumda beyannamenin, her mükellef tarafından ayrı ayrı imzalanması gerekmektedir.

-Beyannamenin Verileceği Vergi Dairesi;

  • Veraset yoluyla gerçekleşen intikallerde ölen kimsenin ikametgahının bulunduğu,
  • Diğer suretle gerçekleşen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının bulunduğu, tasarrufun tüzel kişilerce veya diğer teşekküllerce yapılması durumunda tüzel kişilerin veya diğer teşekküllerin merkezlerinin bulunduğu,
  • Miras bırakanın veya bu tasarrufu yapan şahsın ikametgahı yabancı memlekette ise Türkiye’deki son ikametgahının bulunduğu,

yerdeki vergi dairesine verilir.

  • Muris veya tasarrufu yapan şahsın Türkiye’de hiç ikamet etmediği veya son ikametgahının tespit olunamadığı takdirde veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin, veraset yoluyla veya sair surette ivazsız tarzda intikal eden malın bulunduğu veya mükelleflerin ikametgahlarının bağlı bulunduğu yer vergi dairesine (muristen intikal eden mal varlığının tamamının bu beyannamede beyan edilmesi) verilmesi Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülmüştür.

Beyanname mükellef veya vekili tarafından imzalanmalıdır. Müşterek imzalı tek beyanname verilmesi de mümkündür. Yurt dışında bulunan Türk Vatandaşları beyannamelerini yurt dışındaki konsolosluklara verebilirler.

2-İnteraktif Vergi Dairesine Elektronik Ortamda Başvuru:

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesini elden veya posta yolu ile vermek yerine elektronik ortamda online olarak da vermek mümkündür.

Vergi Beyannamesinin İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) sayfasında yer alan “Veraset ve İntikal Vergisi Beyanname İşlemleri” kısmından elektronik ortamda verebilirsiniz

İnteraktif Vergi Dairesi şifreniz yok ise vergi dairesinden veya e-Devlet ile Kayıt Ol ekranından anında şifre alabilir ya da İnteraktif Vergi Dairesi sayfası üzerinden e-Devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz, ayrıca e-Devlet sayfasına veya internet bankacılığı sayfalarınıza ilgili şifrelerinizle giriş yaptıktan sonra da İnteraktif Vergi Dairesi’ne geçiş yapabilirsiniz.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine Eklenecek Belgeler Nelerdir?

1- Veraset ilamı (mirasçılık belgesi)

2- Varsa vasiyetname, miras mukavelenamesi

3- Varsa borç ve masraflara ait belgeler

4- Varsa ticari bilanço ve gelir tablosu

5- Taşınmazlar için tapunun fotokopisi ve taşınmazın emlak vergisine esas değerini gösteren ilgili belediyeden alınmış belge

6- Araç ve tescile tabi diğer menkuller (taşınırlar) için tescil belgesinin fotokopisi

Veraset ve İntikal Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Veraset ve intikal vergisinin tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere toplam 6 eşit taksitte ödenmesi gerekir.

Gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenecek ikramiyeler ile 5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunları dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden kesilen vergilerin beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekir.

Vergi İlişik Kesme (Borcu Yoktur) Yazısı Nedir? Neye Yarar ?

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi verilip, vergi borcu ödendikten sonra ilgili vergi dairesinden ilişik kesme yazısı (borcu yoktur) alınabilir.

Bu yazı olmadan örneğin; taşınmazların tapuda mirasçılara devri, bankadaki paraların çekilmesi ve benzeri miras intikali işlemlerinin yapılması mümkün değildir. Malların intikali gerçekleştirecek tüm kişi ve kurumlar Vergi Dairesinden alınmış olan vergi ilişik kesme yazısını yani Veraset ve İntikal Vergisi Borcu Yoktur yazısını görmek isterler. Bu nedenle tüm bu intikal işlerinin gerçekleştirilebilmesinin ilk adımı Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin verilmesi olduğundan bu aşamada işlemlerin doğru yapılması büyük önem arz etmektedir.

Veraset ve İntikal Vergisi Nasıl Ödenir?

Veraset ve İntikal Vergisi;

İnternetten ivd.gib.gov.tr adresinden veya GİB Mobil uygulamasından ister İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak, ister giriş yapmadan Hızlı Ödeme adımlarından “Belge Numarası İle Ödeme” üzerinden;

1- Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

2- Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,

3- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

4-Anlaşmalı bankaların;

– Şubelerinden,

– Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),

5- PTT işyerlerinden,

6- Tüm vergi dairelerinden,

ödenebilir.

1969 yılında Karşıyaka'da doğdu.
1987 yılında İzmir Çınarlı Teknik Lisesi Elektrik bölümünden ve 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nden mezun oldu.
İstanbul Barosu Mevzuatı Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevine uzun yıllar devam etti. İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi´nin kurucu üyeliği ve uzun süre merkez yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.2022 – 2023 yılları arasında AHM Sözcüsü oldu.
İstanbul Barosu Sağlık Komisyonu üyeliğinde de bulunan Çakmakcı, İstanbul Barosu “Avukat Hakları” ve “CMK” Eğitim sertifikalarına sahiptir.
Lebib Yalkın Yayınlarında Vergi ve Ticaret Hukuku Mevzuat Uzmanı ve Mükellefin Dergisi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra. Türkiye İş Bankası Hukuk İşleri Müdürlüğünde uzun süre Avukatlık yapan Çakmakcı aynı zamanda Türkiye İş Bankası Eğitim Müdürlüğünde orta ve üst düzey yöneticilere “Hukuk Eğitmeni” olarak hukuk dersleri verdi.
Halen Kadıköy´de İstanbul Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunda Uzlaştırmacı olarak görev yapmıştır. Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi "Uzlaştırmacı Eğiticiliği Eğitimi" sertifikasına sahiptir.
Türkiye Barolar Birliği "Arama Konferansı" Moderatörlük Eğitimini tamamlamıştır.
Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür. Antalya Barosu, Mersin Barosu ve Hatay Barosu'nda Avukatlık Hukuku üzerine seminerler vermiştir. Seminerleri TBB Televizyonunda yayınlanmıştır. "Avukat Hakları" isimli TBB AHM iç eğitim yayınını hazırlamıştır.
Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezinde “Hukuk Eğitmeni” olarak dersler vermiş olup Ankara Barosu “Yapay Zeka Hukuku Merkezi” Danışma Kurulu üyesidir.
İstanbul Barosu Genel Kurulunda 2018-2020 ve 2022 – 2024 dönemi “Türkiye Barolar Birliği İstanbul Delegesi” seçilmiştir.
İstanbul Barosu “Baro Meclisi” üyesidir.
Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubunun iki dönemdir Yürütme Kurulu üyesidir.
İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi önceki Sözcüsü, Banka ve Finans Hukuku Komisyonu ve Bilişim Hukuku Komisyonu üyesidir.
Arabuluculukta Taraf Avukatları Grubunun (ATAG) kurucularından olup arabuluculuk ve avukat ilişkileri konusunda söyleşiler düzenlemekte ve kampanyalar yürütmüştür.
Taşınmaz ve Kira Hukuku Grubu Dergisi Yayın Kurulu üyesidir.
Legal Yayıncılık A.Ş. Legal Kitabevi A.Ş. ve Arnavutluk'ta Legal Publishing Shpk'nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesidir.
Türkiye'nin en kapsamlı hukuk veri tabanı olan "Legal Online Veri Tabanı" nın kurucularından ve sürdürücülerindendir.
Halen YÖK - TÜBİTAK ULAKBİM'e kayıtlı hakemli olan İstanbul’da yayınlanan 10 akademik hukuk dergisinin ve Tiran'da Arnavutça / İngilizce yayınlanan Revista Akademike Legal isimli hukuk dergisinin “Sorumlu Yazı İşleri Müdürü” dür.
Hukuki makaleleri çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmıştır.
Yayınlanmış hukuk kitapları ve mevzuat derlemeleri bulunmaktadır.
Modern Hukuk Akademisinin Başkanı ve Hukuk Eğitmenliği görevini yürütmüştür. Modern Hukuk Akademisi olarak "Sağlık ve Hukuk Gündemi" ve "Hukuk Söyleşileri" başlıklı söyleşileri hukukçu ve doktorların katılımı ile gerçekleştirmekte ve söyleşileri sosyal medya üzerinden online yayınlamıştır.
Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneğinin üyesidir. Moda sahilinin çevre yolu ile yok edilmesine ve yeşil alanların betonlaşmasına karşı faaliyetler yürütmüştür.
Kamu Yararını Savunma Derneği Başkanıdır. KYSD faaliyetleri çerçevesinde, çevre, kadın ve avukat haklarına yönelik mücadele yürütmüştür.
Modanın Renkleri Müzik Korosunda “Korist” olan Çakmakcı, Türkçe / İngilizce yayınlanan “Makam Müzik Dergisi” isimli Türk Müziği Dergisinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürüdür.
Yemek Kitapları editörü olup editörlüğünü yaptığı iki ayrı yemek kitabı ile Gourmand Cookbooks Awards tarafından iki kez “Dünyanın En İyi Editörü” ödülüne layık görülmüştür.
Temel düzeyde Osmanlıca ve Arnavutça bilmektedir.