Sözleşmenin İçeriğini Belirlerken Ne Kadar Serbestiz?

Sözleşmenin İçeriğini Belirlerken Ne Kadar Serbestiz?

1.a a a  Giriş ve Yasal Düzenlemeler İrade özerkliğinden doğan ve bireylerin özgür iradelerinin ifadesi olarak kabul edilen sözleşme özgürlüğü kavramı borçlar hukuku sistemi içindeki en temel…

Sermaye Piyasasında İçsel Bilgi Kavramı*

Sermaye Piyasasında İçsel Bilgi Kavramı*

Giriş 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 106’ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları ya da ihraççılar hakkında, ilgili…

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku (Soru ve Cevaplı)

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku (Soru ve Cevaplı)

Kişisel Veri Nedir? KVK Kanunu kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. (KVKK md. 3/1f. bent d) Tüzel kişilere…

Covid Nedeniyle Faaliyeti Durdurulan İşyerinde, İşe Gidilemeyen Günler Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınır Mı?

Covid Nedeniyle Faaliyeti Durdurulan İşyerinde, İşe Gidilemeyen Günler Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınır Mı?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 55 inci maddesinde yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller düzenlenmiştir. Buna göre, aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış…

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hadisesinde Son Durum*

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hadisesinde Son Durum*

Giriş Bilindiği üzere, kuruluş aşamasında kurucuların şirket sözleşmesine atacakları imzaların ticaret sicili müdürlüğünde onaylanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerine verilmesine ilişkin usul ve esaslar…

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamanın Temelleri*

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamanın Temelleri*

Giriş* 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn[1]) 14’üncü maddesi gereğince, ihraççı, kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından istenecek finansal tablo ve raporları,…

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Uygulamaları

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Uygulamaları

İşverenler tarafından istihdam her daim süresiz iş sözleşmeleri ile yapılmaz. Kimi zaman işveren, proje odaklı işe alım yaptığından ötürü çalışanlarıyla girdiği iş ilişkisi de söz…

İhbar Süresi Tanınmadan Sözleşmesi Feshedilen İşçi, Hem İhbar Tazminatı Hem de İş Arama İzin Alacağı Talep Edebilir Mi?

İhbar Süresi Tanınmadan Sözleşmesi Feshedilen İşçi, Hem İhbar Tazminatı Hem de İş Arama İzin Alacağı Talep Edebilir Mi?

Yargıtay’a göre, “İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir…