İşçi Ücretinden Yasaya Aykırı Takas ve Mahsup Yapılması İşçi Açısından Haklı Fesih Nedeni Midir?

İşçi Ücretinden Yasaya Aykırı Takas ve Mahsup Yapılması İşçi Açısından Haklı Fesih Nedeni Midir?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 407/2 nci maddesine göre, “İşveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemez. Ancak, işçinin kasten sebebiyet…

Covid Nedeniyle Faaliyeti Durdurulan İşyerinde, İşe Gidilemeyen Günler Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınır Mı?

Covid Nedeniyle Faaliyeti Durdurulan İşyerinde, İşe Gidilemeyen Günler Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınır Mı?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 55 inci maddesinde yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller düzenlenmiştir. Buna göre, aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış…

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Uygulamaları

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Uygulamaları

İşverenler tarafından istihdam her daim süresiz iş sözleşmeleri ile yapılmaz. Kimi zaman işveren, proje odaklı işe alım yaptığından ötürü çalışanlarıyla girdiği iş ilişkisi de söz…

İhbar Süresi Tanınmadan Sözleşmesi Feshedilen İşçi, Hem İhbar Tazminatı Hem de İş Arama İzin Alacağı Talep Edebilir Mi?

İhbar Süresi Tanınmadan Sözleşmesi Feshedilen İşçi, Hem İhbar Tazminatı Hem de İş Arama İzin Alacağı Talep Edebilir Mi?

Yargıtay’a göre, “İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir…

Kıdem Tazminatının Taksitler Halinde Ödeneceğini Kabul Eden İşçi, Sonradan Faiz Talep Edebilir mi?

Kıdem Tazminatının Taksitler Halinde Ödeneceğini Kabul Eden İşçi, Sonradan Faiz Talep Edebilir mi?

Yargıtay’a göre, “4857 sayılı İş Kanunu’nun 120a nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte bulunan 1475 sayılı Yasanın 14a üncü maddesinin onbirinci fıkrası hükmüne göre, kıdem tazminatının gününde ödenmemesi…

Disiplinsizlik Nedeniyle Kınama Cezası Verilen İşçi, Aynı Eylem Nedeniyle Haklı Nedenle İşten Çıkarılabilir Mi?

Disiplinsizlik Nedeniyle Kınama Cezası Verilen İşçi, Aynı Eylem Nedeniyle Haklı Nedenle İşten Çıkarılabilir Mi?

İş hukukunda işverenlere belirli koşulların varlığı halinde, işçilere disiplin cezası verme yetkisi tanınmıştır. Bu konuda 4857 sayılı İş Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda…

AYM Kararı Işığında; Olağanüstü Bir Fesih Yolu Olarak Şüphe Feshi Kavramı

AYM Kararı Işığında; Olağanüstü Bir Fesih Yolu Olarak Şüphe Feshi Kavramı

1.a a a  Genel Olarak Şüphe feshi kavramı ilk olarak 1931 yılında Alman Hukukunda ortaya çıkan 2007 yılından bu yana Yargıtay tarafından da kullanılan bir kavramdır.[1] Şüphe…

İşçi, Covid-19 Gerekçesiyle Görevlendirildiği İş Seyahatinden Kaçınabilir Mi?

İşçi, Covid-19 Gerekçesiyle Görevlendirildiği İş Seyahatinden Kaçınabilir Mi?

İşçi iş görme borcu altındadır ve yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır (TBK m.393,396). Ayrıca, herkes, haklarını kullanırken ve…