Belirlenmiş Ölçütleri Sağlamaları Koşuluyla Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler*

Belirlenmiş Ölçütleri Sağlamaları Koşuluyla Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler*

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun[*] (TTK) 397 nci maddesine 6335 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi ile eklenen dördüncü fıkraya göre, TTK m.398 kapsamında denetime tabi…

TTK Uyarınca Sözleşmeye Aykırı Davranışta Bulunmaya Yöneltme ”“Inciting To Breach Of Contract Under TCC

TTK Uyarınca Sözleşmeye Aykırı Davranışta Bulunmaya Yöneltme ”“Inciting To Breach Of Contract Under TCC

KISALTMALAR Bkz. Bakınız eTTK 29.06.1956 Tarih ve 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu HD Hukuk Dairesi İÜHFM İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası TBK 11.01.2011 Tarih…

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hadisesinde Son Durum*

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hadisesinde Son Durum*

Giriş Bilindiği üzere, kuruluş aşamasında kurucuların şirket sözleşmesine atacakları imzaların ticaret sicili müdürlüğünde onaylanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerine verilmesine ilişkin usul ve esaslar…

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları İle SPK Düzenlemelerinde Yer Alan Rakamların/Değerlerin 2021 Yılı Tutarları*

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları İle SPK Düzenlemelerinde Yer Alan Rakamların/Değerlerin 2021 Yılı Tutarları*

SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA 2021 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İLE SPK DÜZENLEMELERİNDE YER ALAN RAKAMLARIN/DEĞERLERİN 2021 YILI TUTARLARI Bilindiği üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası…

TTK Bakımından Şahıs Şirketlerinin Temel Özellikleri*

TTK Bakımından Şahıs Şirketlerinin Temel Özellikleri*

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticaret Şirketleri 6102 sayılı sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 124’üncü maddesine göre, ticaret şirketleri; Kollektif, Komandit, Anonim, Limited ve Kooperatif şirketlerden…

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda Yeni Durum ve Döviz Kuru Şoklarının Olumsuz Etkilediği İşletmeler Bakımından Bir Öneri*

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda Yeni Durum ve Döviz Kuru Şoklarının Olumsuz Etkilediği İşletmeler Bakımından Bir Öneri*

GİRİŞ Anonim şirketlerin finansal durumunun bozulması durumunda, zararların sermayeyi ne ölçüde etkilediği önem taşımaktadır. Finansal durumunun bozulması, zararların sermayeyi belirli ölçülerde karşılıksız bırakması, yani sermaye…

Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devrine İlişkin Olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Öngörülen Başlıca Değişiklikler*

Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devrine İlişkin Olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Öngörülen Başlıca Değişiklikler*

Giriş 2/3261 Esas Numaralı “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”[1] (Teklif) 16 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmuştur. Söz…

Limited Şirketlerde Hisse Devri Yapıldığında, Ortaklar Kurulu Kararı İmzalanmadığında veya Hisse Devrinin Onaylanmaması Halinde, Hisse Devrinin Ticaret Siciline İşlenmesi İçin İzlenecek Yöntem

Limited Şirketlerde Hisse Devri Yapıldığında, Ortaklar Kurulu Kararı İmzalanmadığında veya Hisse Devrinin Onaylanmaması Halinde, Hisse Devrinin Ticaret Siciline İşlenmesi İçin İzlenecek Yöntem

ÖZET Limited şirketlerde ortaklar, hisse devrini içerir ortaklar kurulu kararını imzalamayabilir veya hisse devrini onaylamayabilir. Bu makalede, ortaklar kurulu kararının imzalanmaması veya hisse devrinin onaylanmaması…