Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAM)


 Türkiye’nin denizlere olan açılımına ve artan uluslararası deniz hukuku problemlerine paralel olarak, deniz hukuku ve siyaseti alanlarında yapılacak çalışmalara duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaca cevap verecek öğretim üyelerinin sayıca sınırlı olması,bunların Türkiye çapında kurulacak bir çatı altında ve birbirleriyle işbirliği içinde akademik çalışma yürütmesini gerekli kılmaktadır.

2014/6798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabuledilen “Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS) Belgesi” (02.10.2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazete) eylem planının önceliklerinden birtanesi de, “deniz hukuku” alanında araştırmacı insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamı olarak belirlenmiştir.

Bu karar doğrultusunda, TC Dışişleri Bakanlığı’nın tavsiyesiyle Ankara Üniversitesi bünyesinde, Türkiye’deki deniz hukuku ve siyasetiyle meşgul tüm akademisyenleri ve diğer ilgilileri bir araya getirmek hedefiyle DEHUKAM kurulmuştur. Merkezin işleyişine dair Yönetmelik, 7 Ocak 2015 tarihli ve 29229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Merkezin amacı; deniz hukuku ve siyaseti alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanlarda uzman personel yetiştirilmesini sağlamak, ilgili ulusal ve uluslararası kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek vetüzel kişilerle işbirliğine gitmek suretiyle Türk deniz hukukunun ve siyasetinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

DEHUKAM’ın bünyesinde düzenlenecek bilimsel etkinlikler, kurulacak uzmanlık kütüphanesi ve yurtdışındaki kuruluşlarla yapılacak ortaklaşa çalışmalar, deniz hukuku ve siyaseti alanlarında farkındalık yaratacak ve bilimsel çalışmaları teşvik edecektir. Bunun yanı sıra DEHUKAM’ın ilgililere sunmayı planladığı imkânlar, akademisyenleri deniz hukuku ve siyaseti alanlarında çalışmaya yöneltecek ve yapacakları çalışmalara fayda sağlayacaktır.

Adres                   :Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Cebeci, Ankara

Tel. & Faks.        :0 (312) 362 62 96

E-posta                :dehukam@ankara.edu.tr

Web.                    :dehukam.ankara.edu.tr

In parallel withTurkey’s expansion to the seas and the rising problems relating to international sea and maritime law, the need for studies in the field of thesea and maritime law and policies has been increasing day by day. Due to the fact that there are a limited number of academics in Turkey who fulfil thisneed, it is crucial that academics throughout Turkey be assembled under asingle roof and carry out academic work in cooperation with each other.

One of the priorities of the “Turkish National Marine Research Strategy (TUDAS) Document” (Official Gazette dated 2 Nov. 2014 and numbered 29137) action plan, agreed through the Decree of the Council of Ministers numbered 2014/6798, has been, therefore, set as increasing the capacity and employment of research manpower in the fieldof “the sea and maritime law”.

In the line of this decision, with the recommendation of the Ministry of Foreign Affairs ofthe Republic of Turkey, DEHUKAM was established at Ankara University in order to bring together all the academics and other interests engaged in the sea and maritime law and policies in Turkey. The regulation regarding the operation ofthe Center was published in the Official Gazette No. 29229 dated 7 January2015.

The purpose ofthe Center is to carry out scientific research in the field of the sea andmaritime law and policies, to train expert personnel in this field, to contribute to the development of Turkish sea and maritime law and policiesthrough cooperation with the related national or international public institutions, organizations as well as real and legal persons.

The scientific activities to be organized with in DEHUKAM, the specialist library to be established and joint studies with institutions abroad will raise awareness and encourage scientific studies regarding the sea and maritime law and policies.Moreover, the opportunities that DEHUKAM is to offer to the relevant persons will direct academics to work in the field of the sea and maritime law andpolicies and will contribute to its studies.

Address               : Ankara Üniversitesi, HukukFakültesi, Cebeci, Ankara, Turkey

Tel. & Fax.          : +90 (312) 362 62 96

E-mail                   : dehukam@ankara.edu.tr

Web.                    : dehukam.ankara.edu.tr

DENİZ HUKUKU DERGİSİ (DEHUKAM)

Yayın Sahibi / Publisher:

 

 

 

 


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü /

Responsible Manager:

 

Yayıncının Adı /

Name of Publishing Company:

 

 

Basım ve Cilt / Printing and Volume:

 

 

 

 

Basıldığı Yer / Place of Publication:

 

 

Basıldığı Tarih / Publication Date:

 

Yönetim Yeri / Place of Management:

 

 

 

 

 

E - posta / E - mail:

 

URL:

 

Yayın Dili / Published on Language:

 

Yayın Türü / Type of Publication:

 

 

 

 

Legal Yayıncılık A. Ş. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni / On Behalf of Legal Yayıncılık

INC. Publisher and Executive Editor

Av. / Atty. Lütfürrahman BAŞÖZ

 

 

Av. / Atty. Ramazan ÇAKMAKCI

 

 

Legal Yayıncılık A.Ş.

(Sertifika No. / Certificate No. 27563)

 


Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti (Net Copy Center)

(Sertifika No / Certificate No.: 47334)

Tel: 0212 249 40 60

 


İnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23 / A

Gümüş­suyu / Beyoğlu - İstanbul

 

Mayıs / May 2021

 

Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad.

(Bahariye) Sekizler Apt. No: 59 D: 6 - 7

Kadıköy / İstanbul

Tel. 0 216 449 04 85 - 86

Faks / Fax: 0 216 449 04 87

 


legal@legal.com.tr

 

www.legal.com.tr

 

 

Türkçe / İngilizce

 

Bu dergi yılda iki sayı olarak yayınlanan

uluslararası, süreli hakemli bir hukuk

dergisidir / This is an international

peer - reviewed law journal published

biannually

 

Yurt Dışı Temsilciliği

Legal Publishing Albania Shpk

Rruga Sami Frasheri, pallati 14, hyrja 11, ap. 8 ne

Tirane / Albania

www.legalalbania.com

info@legalalbania.com

 

 

 


Dergilerin Amacı

Legal Yayıncılık A.Ş. (LEGAL)  tarafından yayınlanan hukuk dergileri uluslararası hakemli dergilerdir.

LEGAL kuruluş amaçları ve sosyal sorumluluk politikaları kapsamında hukuka katkı sunmayı ve hukuk sistemini geliştirmeyi önemsemektedir. LEGAL dergileri aracılığıyla akademi, yargı ve hukuk dünyasının gelişmesine yönelik nitelikli bilimsel çalışmalara katkı sağlamaktan memnuniyet duymaktadır.

LEGAL hukukçuların ihtiyaçlarını ve bunlara ilişkin çözümlerin neler olduğunu yakından bilen ve takip eden bir yayınevidir. LEGAL kuruluş amacını hukuka katkı olarak belirlemiştir. LEGAL yayınladığı akademik ve uygulamaya yönelik hakemli hukuk dergileri, kitapları ve Legal Online Veri Tabanı ile Türkiye'nin hukuk alanında öncü bir basın-yayın organı konumundadır. LEGAL yayınladığı araştırma, tez, mevzuat, ders, uygulama ve doktrin içerikli kitaplar, organize ettiği hukuki seminer, sempozyum vb. etkinlikler ve düzenlediği makale yarışmaları ile hukukçular arasında saygın bir konuma sahiptir. LEGAL ulusal ve uluslararası yayınevi statüsündedir.

Odak ve Kapsam

Amaçları doğrultusunda Legal Dergilerinin yayın odağında;

*Hukukçuların profesyonelleşmesine katkı sağlayan,

*Hukuk uygulamalarına doğrudan katkı sağlayarak teori ve pratik arasında köprü olan,

*Hukukun her alanı ile ilgili bütüncül bakış açısı sunan,

*Ulusal ve Uluslararası hukukun geçmiş ve güncel sorunlarına çözümler üreten ve hukukun üstünlüğünü gözeten çağdaş çalışmalar yer almaktadır.

Ayrıca aşağıda belirtilen çalışmalar Legal dergileri yayın kapsamındadır.

*Hukuk uygulayıcıları için yol gösterici nitelikte uzman görüşleri,

*Hukuk sistemimizi geliştirecek, literatüre katkı sağlayacak ve hukuki sorunlara çözüm odaklı bilimsel akademik makaleler,

*Ulusal ve uluslararası yüksek mahkeme kararları,

*Güncel mevzuat verileri,

*Hukuk haberleri,

*Hukuk uygulayıcıları için çalışmalarını kolaylaştıracak faydalı bilgiler,

*Uzmanlık alanlarına göre ilişkili kurumların web adresleri

*Yüksek mahkeme kararlarına ilişkin arama dizinleri

Yayın Sıklığı

Uluslararası nitelikte olan dergiler için yayınlanma sıklığı her dergi açısından farklılık göstermekte olup, dergilerin yayın periyotları aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAM)

2602-4055

2651-2556

6 Aylık - Yılda 2 Sayı

Özel sayıların ve armağanların duyuruları, en az bir yıl önceden yapılır. Özel sayılarda ve armağanlarda ele alınacak konular güncel tartışmalar dikkate alınarak, var olan hukuki zemini güçlendirecek ve hukukun niteliğini bilimsel anlamda arttıracak şekilde Editörler/ Yayın ve Danışma Kurulu tarafından belirlenir.

Yayın Dili

Legal Dergilerinde yayımlanan tüm sıralı ve özel sayılar Türkçe yayımlanmakta iken; İngilizce, Fransızca, Arnavutça ve Almanca dillerinde de makalelerimiz ve yayınlarımız mevcuttur.  Aday makale gönderim aşamasında Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arnavutça ve Almanca gibi Latin alfabesi ile yazılan dillerden herhangi biri ile gönderimde bulunabilir. Gönderilen aday makale gönderim dilinin dilbilgisi kurallarına ve bilimsel alan yazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır.

Aday makale yayıma kabul alması akabinde son kopya yayınlanacak dilde hazırlanarak sunulmalıdır. Yayınlanacak dilde hazırlanan son kopyalar tam metin Legal Dergileri dil editörleri tarafından kontrol edilir. Dil editörleri aday makalenin dilini yetersiz görmesi durumunda dil redaksiyonunun yapılmasını talep edebilir. Redakate edilmeyen aday makale yayına kabul edilmez.

Derginin Bölümleri

Legal Dergilerinde;

*Hukuk sistemimizi geliştirecek, literatüre katkı sağlayacak ve hukuki sorunlara çözüm odaklı bilimsel akademik makaleler,

*Hukuk uygulayıcıları için yol gösterici nitelikte uzman görüşleri,

*Ulusal ve uluslararası yüksek mahkeme kararları,

*Güncel mevzuat verileri,

*Hukuk haberleri,

*Hukuk uygulayıcıları için çalışmalarını kolaylaştıracak faydalı bilgiler,

*Uzmanlık alanlarına göre ilişkili kurumların web adresleri

*Yüksek mahkeme kararlarına ilişkin arama dizinleri

Yayınlanır.

Editör (Editor)

Prof. Dr. Hakan KARAN

 

Yardımcı Editörler (Assistant Editors)

Ekrem Emre TOMBAK

Kübra VAR TÜRK

 

Dil Editörü (Language Editor)

Zeynep MİRVAN

Editörler Kurulu (Editorial Board)

                   Prof. Dr. ADEMUNI-ODEKE                   Ankara Üniversitesi (DEHUKAM)

                   Prof. Dr. David Joseph ATTARD           IMO International Maritime Law

                                                                                     Institute (Director)

                   Prof. Dr. Daud HASSAN                         Western Sydney University

                                                                                     International Centre for Ocean

                                                                                     Governance (Director)

                                     Doç. Dr. İsmail DEMİR                            Ankara Üniversitesi (DEHUKAM)

                   Doç. Dr. Ülkü HALATÇI ULUSOY           Ankara Üniversitesi

                   Doç. Dr. Nil KULA DEĞİRMENCİ            Dokuz Eylül Üniversitesi

                                           Mercedes PARDO                                  Spanish Maritime Institute (Director)

                             Dr. Juan Carlos SAINZ-BORGO              University for Peace (UPEACE)

   

Danışma Kurulu (Advisory Board)

                   Prof. Dr. Yücel ACER                              Ankara Yıldırm Beyazıt Üniversitesi

                   Prof. Dr. Pınar AKAN                             Marmara Üniversitesi

                   Prof. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT    İstanbul Ticaret Üniversitesi

                   Prof. Dr. Hasan AYRANCI                       Ankara Üniversitesi

                   Prof. Dr. Yalçın ÇAKALIR                       Galatasaray Üniversitesi

                                                                                     (Emekli Öğretim Üyesi)

                   Prof. Dr. Sezer ILGIN                              Pîrî Reis Üniversitesi

                   Prof. Dr. İbrahim KAYA                          İstanbul Üniversitesi

                   Prof. Dr. Huriye KUBİLAY                      İzmir Ekonomi Üniversitesi

                   Prof. Dr. Çınar ÖZEN                              Ankara Üniversitesi

                   Prof. Dr. Ayşe Melda SUR                     İzmir Ekonomi Üniversitesi Dokuz

                                                                                     Eylül Üniversitesi

                   Prof. Dr. Vasıf ŞAHOĞLU                       Ankara Üniversitesi

                   Prof. Dr. Zehra ŞEKER ÖĞÜZ                 İstanbul Üniversitesi

                   Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK                     Osmangazi Üniversitesi (Rektör)

                   Prof. Dr. Murat Turgut TURHAN          Doğu Akdeniz Üniversitesi

                   Prof. Dr. Ahmet Samim ÜNAN              Galatasaray Üniversitesi

                                                                                     (Emekli Öğretim Üyesi)

                   Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU                 İstanbul Üniversitesi


 

 

 


Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAM) Yıl 2022 Sayı 2
Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAM) Yıl 2022 Sayı 1
Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAM) Yıl 2021 Sayı 8
Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAM) Yıl 2021 Sayı 7
Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAM) Yıl 2020 Sayı 2
Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAM) Yıl 2020 Sayı 1
Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAM) Yıl 2019 Sayı 2
Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAM) Yıl 2019 Sayı 1
Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAM) Yıl 2018 Sayı 2
Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAM) Yıl 2018 Sayı 1

    Yayın Etiği

  • LEGAL'de uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli makaleler bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. LEGAL yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Yazarların Etik Sorumlulukları

LEGAL'e makale gönderen yazarların aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

*Yazarların gönderdikleri makalelerin özgün olması beklenmektedir. Yazarların başka makalelerden yararlanmaları veya başka makaleleri kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

*Makalelerin oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.

*Yayınlanmak üzere gönderilen tüm makalelerin varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.

*Yazarlardan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin her türlü veri ve bilgi talep edilebilir, böyle bir durumda yazarlar beklenen veri ve bilgileri editörlere ve yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.

*Yazarlar kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.

*Yazarların değerlendirme aşamasındaki veya yayınlanmış makalesiyle ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

*Yazarlar makalelerini aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış makale LEGAL'e gönderilemez.

*Değerlendirme süreci başlamış bir makalenin yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

LEGAL editörleri aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, LEGAL'de yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

*Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,

*Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,

*Dergide yayınlanan makalelerin kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,

*Düşünce özgürlüğünü destekleme,

*Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,

*Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,

*Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan makalelerin okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alanyazına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

*Editörler, makalelerin önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.

*Editörler, makale ile ilgili olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.

*Yeni editörler, makaleye yönelik olarak önceki editörler tarafından verilen kararları değiştirmemelidir.

*"Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci" takip edilmeli ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.

*Editörler ve yazarların ilişkilerini belirleyen etik kuralları ayrıntılı olarak yayınlamalıdır.

*Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

*Hakemleri makalenin konusuna uygun olan uzmanlardan belirlemelidir.

*Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.

*Yazarlar ve hakemler arasında çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.

*Çift kör hakemlik sürecinde hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.

*Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille makaleyi değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.

*Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.

*Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.

*Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.

*Bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.

*Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın ve Danışma Kurulu ile ilişkiler

Editörler, tüm yayın ve danışma kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikalarına uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın ve danışma kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın ve danışma kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

*Yayın ve danışma kurulu üyelerinin makaleleri tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.

*Yeni yayın ve danışma kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.

*Yayın ve danışma kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun makaleler gerektiğinde değerlendirme için göndermelidir.

*Yayın ve danışma kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.

*Yayın ve danışma kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan mutabakat gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editöryal ve çift kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Çift Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her makalenin adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler makalelerde yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

İntihal Denetimi

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin intihal denetimini, intihal denetim programları vasıtasıyla yapmakla yükümlüdür.

Şikayetler

Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları

Editörler; yazarlar, hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, makalelerin yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm makalelerin Çift Kör Hakem yöntemi ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. LEGAL değerlendirme süreci çift kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazarlara iletilir. Bu bağlamda LEGAL için makale değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

*Sadece uzmanlık alanı ile ilgili makaleyi değerlendirmeyi kabul etmelidir.

*Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.

*Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, makaleyi incelemekten imtina ederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.

*Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece makalenin içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal düşünceler ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.

*Değerlendirmeyi yapıcı bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren kişisel yorumlar yapmamalıdır.

*Değerlendirmeyi kabul ettikleri makaleyi zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

LEGAL Dergileri yayıncısı olan Legal Yayıncılık A.Ş. bir yayın kuruluşudur. LEGAL kuruluş felsefesi gereği, hukuk alanında bilimsel gelişmelere katkı sağlamak ve hukukun üstünlüğünün somutlaştığı bir toplum yapısı için, hukuki anlamda yapılan bilimsel makaleleri uluslararası standartlara ulaştırmak amacıyla LEGAL dergilerini yayınlamaktadır. Bu bağlamda LEGAL ve Yönetim Kurulu, LEGAL dergileri ile ilgili aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

*Editörler, LEGAL'e gönderilen makalelerin tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.

*Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.

*LEGAL'de yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.

*Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

*Dergisi, etik ilkeler ve kurallar konusunda ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesini esas almıştır.


Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

LEGAL'de yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar dışında, etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen akademi@legal.com.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Kabulden Sonra

LEGAL'de değerlendirme sonucu kabul edilen makaleler sırasıyla; intihal kontrolünün yapılması, kaynakça düzenlemesi, gönderme ve atıf kontrolü, mizanpaj ve dizgisinin yapılması, süreçlerinden geçer. Erken görünümde yayınlanan makaleler yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda yayınlanır.


Kaynakça, Gönderme ve Atıf Kontrolü

Bilimsel araştırmalar daha önce yapılmış olan çalışmaların üzerine geliştirilir. Yapılan çalışmalarda daha önce yapılmış çalışmalara belirli kurallar çerçevesinde gönderme ve atıf yapılarak kaynak gösterilir. Bilimsel çalışmalarda bilerek ya da bilmeyerek yapılan hatalar çalışmanın ve yayının güvenilirliğini zedelemektedir.

LEGAL yayın etiği kapsamında değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmaların gönderme ve atıflarının doğru ve eksiksiz verilmesini zorunluluk olarak görmektedir.

Kabul edilen çalışmaların kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü Türkçe ve yabancı dilde tam metin için aşağıdaki adımlarda yapılmaktadır:

*Kaynakça OSCOLA Kaynak Gösterme Kurallarında yer alan usul ve esaslara uygun olarak düzenlenir.

*Kaynakçada yer alan her bir atıfa ait metin içi göndermelerin usul ve esaslara göre verilip verilmediği kontrol edilir, hatalı olanlar düzeltilir.

*Metin içi göndermelerin atıfları kontrol edilir. Eksik olanlar yazarlardan talep edilir, hatalı olanlar düzeltilir.

Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri

LEGAL makalelerin şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar. Bu bağlamda intihal denetimi ve kaynakça düzenlemesi tamamlanan çalışmaların sayfa düzeni ve dizgisi LEGAL tarafından gerçekleştirilir.

Dil Düzenlemesi

LEGAL'e gönderilen çalışmalar tam metin dilinin (Türkçe veya Latin alfabesi ile yazılan dillerde) dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alan yazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır. Makaleler temiz ve akıcı bir dille yazılmalıdır. Bu kapsamda çalışmaların değerlendirme için gönderilmeden önce redakte edilmiş olması yayın süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

Editörler gönderilen makalelerin değerlendirme süreçlerinde veya kabul aşamasından sonra dil redaksiyon hizmeti alınmasını talep edebilir.

Yazar Beyanları:

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı çok yazarlı bir makalede yazarların bireysel katkılarından bahseden bir açıklamaya yer verilmesidir. Amaç her yazarın makaleye nasıl katkıda bulunduğunu açıklığa kavuşturulmasıdır. 

Çatışma Beyanı :  Yazarlarımızın Kişisel durumu ile bilimsel çalışmaları arasında mevcut veya potansiyel bir çıkar çatışması bulunuyorsa bu hususun açıklanması gerekmektedir. Çalışmanızda birden çok yazar varsa, her bir yazarın beyanda bulunması gerekmektedir. Çıkar çatışmaları mevcut veya olası bir kazancı içerebilmektedir. Örneğin  konu edilen kazanç, doğrudan istihdam ilişkisi, hisse sahipliği vb.) veya dolaylı (yatırım portföyü, danışmanlık, proje sponsorluğu vb.) bir maddi kazanç şeklinde olabilmektedir. 

Destek ve Teşekkür Beyanı : Makale yazım sürecindeki destek ve teşekkür edilecek kişi ya da kurumlara yer verilmesidir. 

 

Editörler Kararı

LEGAL'e gönderilen makaleler ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir ve öncelikle intihal denetimine tabi tutulur. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan, yayın politikalarını karşılamayan ve intihal denetiminden geçemeyen makaleler reddedilir. Reddedilen makalelerin yazarları, gönderim tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde bilgilendirilir. Uygun bulunan makaleler ise çift kör hakemlik sürecinin başlatılması için makalenin ilgili olduğu hakemlere gönderilir.

LEGAL’e gönderilen makalelerden çift kör hakem sürecine girmeyecek olanlar editörlerin onayı ile uzman görüşlerinde yayınlanır.

Makaleler: Editörden ön kabul alan makale için çift kör hakem süreci başlatılır.

Uzman Görüşleri: Editörden ön kabul alan makale için yayın süreci başlatılır.

Çift Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Çift Kör hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel makalelerin nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmakta ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, LEGAL'in yayın kalitesinde belirleyici bir yere sahiptir. LEGAL'e gönderilen tüm makaleler aşağıda belirtilen aşamalara göre çift kör hakemlik yoluyla değerlendirilmektedir.

Çift Kör Hakemlik Yöntemi

LEGAL, tüm makalelerin değerlendirme sürecinde çift kör hakemlik yöntemini kullanmaktadır. İki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınmaktadır. Çift kör hakemlik yönteminde makalelerin yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

Hakemlendirme Süreci

Makaleler içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre LEGAL hakem havuzundan en az doktora eğitimini tamamlamış (Ph.D) ve/veya daha üst düzeydeki akademik ünvanlı iki hakeme gönderilir.

Hakem Raporları

Hakem değerlendirmeleri genel olarak makalelerin; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve alanyazın açısından incelenmesine dayanmaktadır. Bu inceleme aşağıdaki unsurlara göre yapılır:

1. Makale başlığı, özeti ve anahtar kelimeleri makalelerin içeriğine uygun mudur?

2. Makale başlığı özeti ve anahtar kelimelerinin İngilizce karşılıkları uygun mudur?

3. Makale özeti, makalenin amaç, yöntem ve sonuçlarını içeriyor mu?

4. Makalenin özgünlüğü ve ilgili bilim dalına katkısı var mıdır?

5. Makalenin yazım dili uygun mudur?

6. Kullanılan veriler ve seçilen yöntem makalenin amacına uygun mudur?

7. Sonuçlara objektif ulaşılmış mıdır?

8. Sonuç ve tartışmanın bilimsel sunuşu uygun mudur?

9. Tablo, şekil veya resim kullanılmışsa bunların kullanımı uygun mudur?

10. Konuyla ilgili kaynaklar yeterli ve güncel midir?

11. Kaynak kullanımı ve gösterimi uygun mudur?

12. Yazara Yorum ( hakem gerekli görürse)

Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre ortalama 8 haftadır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından 1 ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir makalenin düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden fazla düzeltme talep edebilir.

Değerlendirme Sonucu

Hakemlerden düzeltme talebi gelirse bu talep yazara çift kör hakemlik kurallarına uygun olarak iletilir.

Makalenin yazardan gelen düzeltilmiş hali düzeltme talep eden hakemlere değerlendirilmek üzere gönderilir.

Her iki hakemden de olumlu sonuç geldiğinde makale yayına alınır.

Bir hakemden olumlu, diğer hakemden olumsuz sonuç geldiğinde makale editöre veya üçüncü hakeme gönderilir. Editörden veya üçüncü hakemden olumlu sonuç gelir ise makale yayına alınır.

Her iki hakemden veya editör/üçüncü hakemden olumsuz sonuç geldiğinde, makale yayınlanmaz ve bu durum yazara bildirilir.

Yayın Değerlendirme Süreci Ne Kadar Sürmektedir?

LEGAL'e gönderilen makalelerin yayın değerlendirme sürecinin yaklaşık 3 ay içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Hakem ya da editörlerin yazarlardan düzeltme istedikleri tarih ile yazarların düzeltmeleri tamamladıkları tarih arasındaki süre, bu 3 aylık süreye dahil değildir.

Düzeltme Yönergesi

LEGAL'de değerlendirme sürecindeki makaleler için editörler ve/veya hakemler tarafından bir defa veya daha fazla düzeltme ve iyileştirme talep edilebilir.

Yazarlar talep edilen düzeltme ve iyileştirme önerilerinin nesnel ve makalenin özgünlüğünü artırıcı nitelikte olduğunun bilinciyle düzeltme ve iyileştirmeleri eksiksiz, açıklayıcı ve zamanında tamamlamakla yükümlüdür.

Çalışma/Makale Geri Çekme

LEGAL araştırmacı ve kütüphaneciler için bütünsel ve eksiksiz yayıncılığı önemsemektedir. Bunu sağlamanın güvenilir özgün araştırma makalelerini yayınlamak olduğu bilincindedir. LEGAL yayın politikaları gereği, bir çalışma veya makalenin geri çekilmesi aşamasında yazarlara, düşen görev ve sorumluluklar aşağıda verilmiştir.

Yazarlar’ın değerlendirme aşamasındaki makalesi ile  ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Değerlendirme aşamasındaki makalesini geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazarlar, “Geri Çekme Formu” nu doldurarak her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış ve taratılmış halini akademi@legal.com.tr adresi üzerinden e-posta aracılığıyla editöre iletmekle yükümlüdür. Editör geri çekme bildirimini inceleyerek en geç bir hafta içerisinde dönüş sağlar. Editör tarafından telif hakları makalenin dergiye gönderilmesi ile LEGAL’e devredilmiş makalelerin geri çekme isteği editör tarafından onaylanmadıkça yazarlar makalesini başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.


YAYIN POLİTİKASI

(1) Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderil­memiş olmalıdır. Yazılar, yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi (DEHUKAM) (dijital / elektronik ortamlar dahil) bütün yayın haklarına sahip olur, DEHUKAM’ın izni olmaksızın başka bir yerde yayınlanamaz.

(2)       Dergiye gönderilen yazılar Yayın Etiği Komitesi (COPE / Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenmiş rehber ilkelere uygun olmak zorundadır. Bkz: https://publicationethics.org /

(3)       Yazı teklifleri, teklif olunan yazı ile birlikte dehukamder@dehukam.org adresine yollanır.

(4)       Yazı teklifleri, yazarların geleneksel ve elektronik iletişim bilgilerini içerir.

(5)       Yazıların başına, Türkçe ve İngilizce özetlerinin yanı sıra, Türkçe ve İngilizce başlık ve anahtar kelimeleri de eklenir. Öz ya da abstract yazımında en fazla 250 kelime kullanılmalıdır.

(6)       Yazılar Microsoft Word veya Microsoft Word 5.1 for Macintosh formatında hazırlanır.

(7)       Ana metin times new roman karakterinde, 12 punto, yazı aralığı 1.5 aralık, paragraf aralığı 9 nk

         Dipnotu 0,5 cm içeri girintili times new roman karakterinde 9 punto, yazı aralığı 1 punto, parag­raf aralığı 0 nk

         Alıntılar sağdan ve soldan 1,5 cm girintili, “den den” içinde, arial narrow karakterinde, 10 punto, yazı aralığı 1,5 aralık, paragraf aralığı 6 nk

         şeklinde hazırlanır.

(8)       Metin içerisindeki başlıklar times new roman karakterinde, 12 punto, yazı aralığı 1,5 aralık, paragraf aralığı 12 nk olmak üzere düzenlenir.

(9)       Yazı ismi altındaki yazar isminin sonuna bir yıldızlı dipnot konulur. Dipnotta, yazar, ORCID ID, bağlı olduğu kurumu ve unvanı da belirtilmek suretiyle tanıtılır. Örn.: Ankara Üniversitesi Hu­kuk Fa­kültesi, Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

(10)    Yazıda kullanılan yabancı kelimeler italik fontla belirtilir.

(11)    Dipnotlardan farklı olarak ana metin içerisinde isimler zorunlu olmadıkça kısaltmadan yazılır. Kısaltma yapılması gereken hallerde isim ilk kullanımında kısaltılmadan tam olarak verilir ve yanına parantez içinde kısaltması konulur.

(12)    Kaynaklara ilk yollamalar aşağıdaki örnekler doğrultusunda yapılır:

         Yargıtay kararları için: 11. HD, 17.11.1981, E. 1980 / 4528, K. 1981 / 4880 (Erişim Kaynağı).

         Kitaplar için: Serezli, F.: Borçlar Hukuku, C. I, Özel Hükümler, B. 4, Ankara 2016, s. 14.

         Makale ve tebliğler için: Serezli, F. - Korhan, T. H.: “Yabancı Bayraklı Gemilere Ziyaret”, DEHUKAMDER, 2017, C. I, S. 1, s. 17, 21.

(13)    Aynı yazara ait bir esere sonraki yollamalarda aşağıdaki örnek doğrultusunda kısaltmaya gidilir:

         Serezli, 25.

(14)    Aynı yazara ait birden fazla esere yollamada bulunulması halinde, eser adı hakkında hangi kısaltmanın kullanılacağı ilk yollamanın sonunda parantez içinde gösterilir ve ardından aşağıda­ki örnekler doğrultusunda kısaltmaya gidilir:

         Kitaplar için: Serezli, F.: Borçlar Hukuku, C. I, Özel Hükümler, B. 4, Ankara 2016, s. 14 (Özel Hükümler).

         DEHUKAMDER, 2017, C. I, S. 1, s. 17, 21 (“Ziyaret”).

         Serezli - Korhan, “Ziyaret”, 25.

         Serezli, Özel Hükümler, 105.

(15)    Yazıda mevzuata yapılan ilk yollama varsa tarih ve sayısı ile yapılır ve dipnota erişim bilgileri (varsa Resmi Gazete tarih ve sayısı) yazılır.

(16)    İnternetten elde edilen her kaynağın erişim tarihi (et.) gösterilir.

(17)    Editörler Kurulunca DEHUKAMDER yayın ilkelerine uygunsuzluğu tespit edilen yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir.

(18)    Editörler Kurulunca DEHUKAMDER yayın ilkelerine uygunluğu tespit edilen yazılar en az iki hakeme gönderilir, hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının yayınlanmasına, yazardan raporlar çerçevesince düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilir.

(19)    Editörler Kurulu, ilgili sayıda yayınlanacak yazı yoğunluğunu dikkate alarak, hakem inceleme­sinden olumlu rapor almış yazıların sonraki sayılarda yayımlanmasına ya da uzunluklarını dikka­te alarak yazarınca kısaltılmasına karar verebilir.

(20)    Dergide çıkan herhangi bir yazıya atıfta “DEHUKAMDER” rumuzu kullanılabilir.

(21)    Dergide yer alan tüm çeviriler bir tercüme bürosu tarafından yapılmış olup, çevirilerden yazarlar sorumlu değildir.

(22)    Dergide yer alan yazılar yazarların soyadlarına göre sıralanmıştır.


 


SUBMISSION AND PUBLICATION GUIDELINES

(1)     Articles submitted to the journal proceeding should not be published or submitted elsewhere for consideration. Submissions, if accepted for publication, should be copyright - owned by the An­kara University National Center for the Sea and Maritime Law (DEHUKAM) (digital / electro­nic media included) with all its publication rights and cannot be published anywhere else wit­hout DEHUKAM’s consent.

(2)     Articles submitted to the journal must comply with the guidelines of the Committee on Publica­tion Ethics (COPE). For more information: https://publicationethics.org /

(3)     Submission proposals should be sent by e - mail to dehukam@ankara.edu.tr, with the copy of the proposed article attached as a word document.

(4)     Submission proposals should include the names and email contacts addresses of all authors.

(5)     By submitting an article to the journal, the author or authors, as the case may be, undertake that the article is original, does not violate any copyrights; and they bear sole responsibility for any opinions and views expressed therein.

(6)     Submissions should be prepared in Microsoft Word or Microsoft Word 5.1 for Macintosh format.

(7)     The main body of the text should be prepared in Times New Roman characters, 12 - point font, 1.5 line spacing, 0 pt paragraph spacing. Footnotes should be prepared with 0.5 cm indentation, Ti­mes New Roman characters, 9 - point font, 1 type in spacing and 6 pt paragraph spacing.

(8)     Headings inside the text should be arranged in Times New Roman characters, 11 - point font, 1.5 line - spacing and 12 pt paragraph spacing.

(9)     A footnote marked with a star should be placed at the end of each author’s name under the article’s title. In the footnote, the author or authors should indicate their institutional affiliation and title. Example: Lecturer, Department of Maritime Law, Ankara University Faculty of Law. Normal reference footnotes should be included at the bottom of each page.

(10)   Foreign or technical words in the article should be specified in italic font.

(11)   Regardless of the footnotes, reference to names in the main text should not be shortened unless necessary. When shortening is necessary, the name should be given as a whole and the shortened version should be added in parenthesis next to it.

(12)   First references to sources should be made according to the following examples: for the high court of appeal’s decisions: 11. HD, 17.11.1981, E. 1980 / 4528, K. 1981 / 4880 (Access Sour­ce); for books: Serezli, F.: Borçlar Hukuku, C. I, Özel Hükümler, B. 4, Ankara 2016, s. 14.; and for articles: Serezli, F. - Korhan, T. H.: “Yabancı Bayraklı Gemilere Ziyaret”, DEHUKAMDER, 2017, C. I, S. 1, s. 17, 21.

(13)   References to the same author’s publication should be shortened in accordance with the fol­lowing example: Serezli, 25.

(14)   When making references to the same author’s multiple publications, the abbreviation to be used should be specified at the end of the first reference in parenthesis and should be shortened for example: for books: Serezli, F.: Borçlar Hukuku, C. I, Özel Hükümler, B. 4, Ankara 2016, s. 14 (Özel Hükümler); and for articles: Serezli, F. - Korhan, T. H.: “Yabancı Bayraklı Gemilere Ziya­ret”, DEHUKAMDER, 2017, C. I, S. 1, s. 17, 21.

(15)   If the article refers to a legislation for the first time, this should be specified with the date, num­ber and with the access information added to the footnote.

(16)   Any resource, which is obtained from the Internet, should be specified with the date of its ac­cess, for example (accessed on 23 October 2018).

(17)   Submissions that are found unsuitable for DEHUKAMDER publication, will be returned to the author(s) for corrections and / or resubmission.

(18)   Articles found suitable to DEHUKAMDER will be sent in blind to at least two independent referees.

(19)   The author(s) may be asked to shorten the article found suitable by the referee.

(20)   ‘DEHUKAMDER’ pseudonym may be used for reference to any of its published articles.

(21)   All translations in the journal made by translation agencies will be at the journal’s expenses.

(22)   The listing of articles in the journal will appear in the alphabetical order of the authors’ last names.


 

 

 

LEGAL yayın etiği gereği "Çift Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci’nden geçmiş her makalenin bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her makale LEGAL’in uygun bulduğu bir firma tarafından intihal denetiminden geçirilir.

İntihal denetimi intihal.net yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilir. Editörler her makalenin intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.

Dergimiz, Legal Yayıncılık A.Ş. tarafından hakemli, uluslararası ve süreli yayın vasfıyla yayımlanmakta olup abonelik kapsamında daha önce bize bildirmiş olduğunuz adresinize gönderilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mev­zuat kapsamında, Dergimizin dağıtım faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla isim, unvan, adres ve iletişim bilgileriniz işlenmekte ve ilgili kurye/kargo şirketine aktarılmaktadır. Söz konusu kişisel verileriniz, aksi yönde bir talebiniz olmaması halinde Dergimizin yayınlandığı süre boyunca mevzuata uygun olarak saklanacaktır.

6698 sayılı Kanun uyarınca, söz konusu faaliyet kapsamında veri sorumlusu Legal Yayıncılık A.Ş. olup, Kanunun 11. maddesi kapsamın­daki haklarınız için legal@legal.com.tr veya abone@legal.com.tr adresi­ne e-posta yoluyla başvurabilirsiniz.

 

Regarding Your Personal Information

Our journal published by Legal Yayıncılık A.Ş, is a peer reviewed, international, and a periodical publication. As a part of your members­hip status, it is mailed to the address that you previously supplied to us.

Under the 6698 numbered Law on the Protection of Personal In­formation, and secondary legislation, your name, your title, your add­ress, and your contact information are recorded, and communicated to the relevant shipping company for the purpose of distributing our perio­dical. Unless you request otherwise, during the term of our publication, your personal information shall be kept in accordance with the legisla­tion.

Under the 6698 numbered Law, Legal Yayıncılık A.Ş. is the res­ponsible party for the data. Regarding your rights under article 11 of the Law, you may get in touch with us by e mailing to us either at le­gal@legal.com.tr or abone@legal.com.tr

 


  • Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sekizler Apt. No:59 D.6 34710 Kadıköy / İstanbul
  • 0 216 449 04 85-86
  • 0 507 170 78 00
  • akademi@legal.com.tr