Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi ( FSEK)

Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi (FSHD), yılda iki sayı olarak yayın­lanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk der­gisidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide ha­kem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alı­nan, fikrî ve sınai haklar hukuku ile ilgili değerli eserler yayınlan­maktadır.

Okuyucularımızın göndereceği fikrî ve sınai haklar alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

 

Journal of Intellectual Property Rights (FSHD) is a peer reviewed academic law journal published regularly two times a year, concentrating on issues of intellectual property rights law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue conta­ins scholarly works concerning intellectual property rights law, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on intellectual property rights; with your contributions and support our journal will progress.

 

 


Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi

Journal of Intellectual Property Rights

 

“Hakemli Dergidir”/“Peer reviewed Journal”

 


Yayın Sahibi/Publisher:

 

 

 

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Responsible Manager:

Yayıncının Adı/

Name of Publishing Company:

 

 

Basım ve Cilt/Printing and Volume:

 

 

 

Basıldığı Yer/Place of Publication:

 

Basıldığı Tarih/Publication Date:

Yönetim Yeri/Place of Management:

 

 

 

E-posta/E-mail:

URL:

Yayın Dili/Published on Language:

Yayın Türü/Type of Publication:

Legal Yayıncılık A.Ş. adına

Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni/

On Behalf of Legal Yayıncılık A.S.

Publisher and Executive Editor

Av./Atty. Lütfürrahman BAŞÖZ

 

Av./Atty. Ramazan ÇAKMAKCI

 

Legal Yayıncılık A.Ş.

(Sertifika No./Certificate No. 27563)

Tel.: 0 216 449 04 86

Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti (Net Copy Center)

(Sertifika No/Certificate No.: 47334)

Tel: 0212 249 40 60

İnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A

Gümüşsuyu/Beyoğlu-İstanbul

Şubat/February 2021

Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad.

(Bahariye) Sekizler Apt. No: 59 D: 6-7

Kadıköy/İstanbul

Tel. 0 216 449 04 85-86 Faks/Fax: 0 216 449 04 87

legal@legal.com.tr

www.legal.com.tr

Türkçe/İngilizce

Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası, süreli hakemli bir hukuk dergisi­dir/This journal is a peer reviewed internatio­nal law journal published two times a year.

 

 

Yurt Dışı Temsilciliği

Legal Publishing Albania Shpk

Rruga Sami Frasheri, pallati 14, hyrja 11, ap. 8 ne

Tirane/Albania

www.legalalbania.com

info@legalalbania.com

 

Basılı ISSN: 1305-774X

Online ISSN: 2149-4177


Dergilerin Amacı

Legal Yayıncılık A.Ş. (LEGAL)  tarafından yayınlanan hukuk dergileri uluslararası hakemli dergilerdir.

LEGAL kuruluş amaçları ve sosyal sorumluluk politikaları kapsamında hukuka katkı sunmayı ve hukuk sistemini geliştirmeyi önemsemektedir. LEGAL dergileri aracılığıyla akademi, yargı ve hukuk dünyasının gelişmesine yönelik nitelikli bilimsel çalışmalara katkı sağlamaktan memnuniyet duymaktadır.

LEGAL hukukçuların ihtiyaçlarını ve bunlara ilişkin çözümlerin neler olduğunu yakından bilen ve takip eden bir yayınevidir. LEGAL kuruluş amacını hukuka katkı olarak belirlemiştir. LEGAL yayınladığı akademik ve uygulamaya yönelik hakemli hukuk dergileri, kitapları ve Legal Online Veri Tabanı ile Türkiye'nin hukuk alanında öncü bir basın-yayın organı konumundadır. LEGAL yayınladığı araştırma, tez, mevzuat, ders, uygulama ve doktrin içerikli kitaplar, organize ettiği hukuki seminer, sempozyum vb. etkinlikler ve düzenlediği makale yarışmaları ile hukukçular arasında saygın bir konuma sahiptir. LEGAL ulusal ve uluslararası yayınevi statüsündedir.

Odak ve Kapsam

Amaçları doğrultusunda Legal Dergilerinin yayın odağında;

*Hukukçuların profesyonelleşmesine katkı sağlayan,

*Hukuk uygulamalarına doğrudan katkı sağlayarak teori ve pratik arasında köprü olan,

*Hukukun her alanı ile ilgili bütüncül bakış açısı sunan,

*Ulusal ve Uluslararası hukukun geçmiş ve güncel sorunlarına çözümler üreten ve hukukun üstünlüğünü gözeten çağdaş çalışmalar yer almaktadır.

Ayrıca aşağıda belirtilen çalışmalar Legal dergileri yayın kapsamındadır.

*Hukuk uygulayıcıları için yol gösterici nitelikte uzman görüşleri,

*Hukuk sistemimizi geliştirecek, literatüre katkı sağlayacak ve hukuki sorunlara çözüm odaklı bilimsel akademik makaleler,

*Ulusal ve uluslararası yüksek mahkeme kararları,

*Güncel mevzuat verileri,

*Hukuk haberleri,

*Hukuk uygulayıcıları için çalışmalarını kolaylaştıracak faydalı bilgiler,

*Uzmanlık alanlarına göre ilişkili kurumların web adresleri

*Yüksek mahkeme kararlarına ilişkin arama dizinleri

Yayın Sıklığı

Uluslararası nitelikte olan dergiler için yayınlanma sıklığı her dergi açısından farklılık göstermekte olup, dergilerin yayın periyotları aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

Fikri ve Sınai Haklar Dergisi

1305-774X

2149-4177

6 Aylık - Yılda 2 Sayı

Özel sayıların ve armağanların duyuruları, en az bir yıl önceden yapılır. Özel sayılarda ve armağanlarda ele alınacak konular güncel tartışmalar dikkate alınarak, var olan hukuki zemini güçlendirecek ve hukukun niteliğini bilimsel anlamda arttıracak şekilde Editörler/ Yayın ve Danışma Kurulu tarafından belirlenir.

Yayın Dili

Legal Dergilerinde yayımlanan tüm sıralı ve özel sayılar Türkçe yayımlanmakta iken; İngilizce, Fransızca, Arnavutça ve Almanca dillerinde de makalelerimiz ve yayınlarımız mevcuttur.  Aday makale gönderim aşamasında Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arnavutça ve Almanca gibi Latin alfabesi ile yazılan dillerden herhangi biri ile gönderimde bulunabilir. Gönderilen aday makale gönderim dilinin dilbilgisi kurallarına ve bilimsel alan yazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır.

Aday makale yayıma kabul alması akabinde son kopya yayınlanacak dilde hazırlanarak sunulmalıdır. Yayınlanacak dilde hazırlanan son kopyalar tam metin Legal Dergileri dil editörleri tarafından kontrol edilir. Dil editörleri aday makalenin dilini yetersiz görmesi durumunda dil redaksiyonunun yapılmasını talep edebilir. Redakate edilmeyen aday makale yayına kabul edilmez.

Derginin Bölümleri

Legal Dergilerinde;

*Hukuk sistemimizi geliştirecek, literatüre katkı sağlayacak ve hukuki sorunlara çözüm odaklı bilimsel akademik makaleler,

*Hukuk uygulayıcıları için yol gösterici nitelikte uzman görüşleri,

*Ulusal ve uluslararası yüksek mahkeme kararları,

*Güncel mevzuat verileri,

*Hukuk haberleri,

*Hukuk uygulayıcıları için çalışmalarını kolaylaştıracak faydalı bilgiler,

*Uzmanlık alanlarına göre ilişkili kurumların web adresleri

*Yüksek mahkeme kararlarına ilişkin arama dizinleri

Yayınlanır.

GENEL EDİTÖR/EDITOR IN CHIEF

 

Dr. Öğr. Üyesi Rabia Eda GİRAY

Marmara Üniversitesi Adalet MYO


DİL EDİTÖRÜ/ LANGUAGE  EDITOR

Av. Banu TOSUN

 

YAYIN KURULU/EDITORIAL BOARD

 

Doç. Dr. Mustafa Erdem CAN

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Av. Gülsaniye EKMEKÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen GÜNDOĞDU

Yıldız Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Emekli Dr. Öğr. Üyesi Remzi Tamer PEKDİNÇER

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Av. Dilek SALMAN

Av. Mehmet Şerif SAĞIROĞLU

Av. Pınar SÖNMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Nilay ŞENOL

Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ŞENSÖZ MALKOÇ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Av. Hatice UÇUM

Av. Mehmet UÇUM

 


 


DANIŞMA KURULU/ADVISORY BOARD

 

Prof. Dr. Ziya AKINCI

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Prof. Dr. Nigan BAYAZIT

İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

 

Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ

İst. Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Öğr. Üyesi

 

Prof. Dr. Şafak N. EREL

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD

 

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ABD

 

Prof. Dr. Alkan SOYAK

Marmara Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü

 

Prof. Dr. Arzu OĞUZ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri Hülkiyet Hukuku ABD

Fikri Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM Müdürü)

 

Prof. Dr. Bahadır ERDEM

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku ABD

 

Prof. Dr. İlhan HELVACI

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD

 

 

Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ABD

 

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Prof. Dr. K. Emre GÖKYAYLA

Bahçeşehir Üniversitesi

 

Doç. Dr. Gülay HASDOĞAN

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

 

Doç. Dr. Tahir SARAÇ

Rekabet Kurumu Kurul Üyesi

 

 

 

Doç.Dr. Sinan BAYINDIR

Piri Reis Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Anabilim Dalı

 

Prof.Dr. Gül OKUTAN NILSSON

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD

 

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi PINAR

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Dr. Gürsel ÜSTÜN

İTÜ Mimarlık Fakültesi End. Tasarım Böl. Genel Hukuk ve Tasarım Hukuku

 

Av. Ali ÇAVUŞOĞLU

Avrupa Patent Vekili-ASİAD ve MESİAD Yönetim Kurulu Üyesi

 

Av. Dr. Kemal EROL

Rekabet Derneği İstanbul Şubesi Başkanı ve TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Başkanı

 

A. Bülent DALOĞLU

Türk Patent Enstitüsü Uzmanı

 


HAKEMLER/REFEREES

 

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Prof. Dr. Hale GEZER

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Tasarım Bölümü

 

Prof. Dr. K. Emre GÖKYAYLA

Bahçeşehir Üniversitesi

 

Prof. Dr. Gülay HASDOĞAN

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

 

Doç. Dr. Meltem SARIBEYOĞLU SKALAR

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Eda GİRAY

Marmara Üniversitesi Adalet MYO

 

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen GÜNDOĞDU

Yıldız Teknik Üniversitesi, İİktisadi İdari Bilimler Fakültesi

 

Emekli Dr. Öğr. Üyesi Tamer PEKDİNÇER

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi PINAR

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Nilay ŞENOL

Yakındoğu Üniversitesi, Hukuk fakültesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ŞENSÖZ MALKOÇ

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 

Prof.Dr. Sezin AKTEPE ARTIK

Altınbaş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 


 

 


Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2024 Sayı 68
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2024 Sayı 67
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2023 Sayı 66
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2023 Sayı 65
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2022 Sayı 64
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2022 Sayı 63
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2021 Sayı 62
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2021 Sayı 61
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2020 Sayı 59
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2020 Sayı 60
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2019 Sayı 57
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2019 Sayı 58
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2018 Sayı 55
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2018 Sayı 54
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2018 Sayı 56
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2018 Sayı 53
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2017 Sayı 52
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2017 Sayı 51
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2017 Sayı 50
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2017 Sayı 49
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2016 Sayı 48
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2016 Sayı 45
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2016 Sayı 46
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2016 Sayı 47
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2015 Sayı 43
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2015 Sayı 42
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2015 Sayı 41
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2015 Sayı 44
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2014 Sayı 40
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2014 Sayı 39
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2014 Sayı 38
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2014 Sayı 37
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2013 Sayı 35
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2013 Sayı 34
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2013 Sayı 33
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2013 Sayı 36
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2012 Sayı 31
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2012 Sayı 30
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2012 Sayı 29
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2012 Sayı 32
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2011 Sayı 27
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2011 Sayı 26
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2011 Sayı 25
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2011 Sayı 28
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2010 Sayı 23
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2010 Sayı 22
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2010 Sayı 21
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2010 Sayı 24
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2009 Sayı 20
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2009 Sayı 19
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2009 Sayı 18
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2009 Sayı 17
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2008 Sayı 16
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2008 Sayı 15
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2008 Sayı 14
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2008 Sayı 13
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2007 Sayı 12
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2007 Sayı 11
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2007 Sayı 10
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2007 Sayı 9
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2006 Sayı 8
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2006 Sayı 7
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2006 Sayı 6
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2006 Sayı 5
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2005 Sayı 4
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2005 Sayı 3
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2005 Sayı 2
Fikri ve Sınai Haklar Dergisi Yıl 2005 Sayı 1

           Yayın Etiği

  • LEGAL'de uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli makaleler bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. LEGAL yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Yazarların Etik Sorumlulukları

LEGAL'e makale gönderen yazarların aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

*Yazarların gönderdikleri makalelerin özgün olması beklenmektedir. Yazarların başka makalelerden yararlanmaları veya başka makaleleri kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

*Makalelerin oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.

*Yayınlanmak üzere gönderilen tüm makalelerin varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.

*Yazarlardan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin her türlü veri ve bilgi talep edilebilir, böyle bir durumda yazarlar beklenen veri ve bilgileri editörlere ve yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.

*Yazarlar kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.

*Yazarların değerlendirme aşamasındaki veya yayınlanmış makalesiyle ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

*Yazarlar makalelerini aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış makale LEGAL'e gönderilemez.

*Değerlendirme süreci başlamış bir makalenin yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

LEGAL editörleri aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, LEGAL'de yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

*Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,

*Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,

*Dergide yayınlanan makalelerin kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,

*Düşünce özgürlüğünü destekleme,

*Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,

*Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,

*Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan makalelerin okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alanyazına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

*Editörler, makalelerin önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.

*Editörler, makale ile ilgili olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.

*Yeni editörler, makaleye yönelik olarak önceki editörler tarafından verilen kararları değiştirmemelidir.

*"Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci" takip edilmeli ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.

*Editörler ve yazarların ilişkilerini belirleyen etik kuralları ayrıntılı olarak yayınlamalıdır.

*Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

*Hakemleri makalenin konusuna uygun olan uzmanlardan belirlemelidir.

*Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.

*Yazarlar ve hakemler arasında çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.

*Çift kör hakemlik sürecinde hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.

*Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille makaleyi değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.

*Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.

*Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.

*Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.

*Bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.

*Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın ve Danışma Kurulu ile ilişkiler

Editörler, tüm yayın ve danışma kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikalarına uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın ve danışma kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın ve danışma kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

*Yayın ve danışma kurulu üyelerinin makaleleri tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.

*Yeni yayın ve danışma kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.

*Yayın ve danışma kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun makaleler gerektiğinde değerlendirme için göndermelidir.

*Yayın ve danışma kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.

*Yayın ve danışma kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan mutabakat gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editöryal ve çift kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Çift Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her makalenin adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler makalelerde yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

İntihal Denetimi

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin intihal denetimini, intihal denetim programları vasıtasıyla yapmakla yükümlüdür.

Şikayetler

Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları

Editörler; yazarlar, hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, makalelerin yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm makalelerin Çift Kör Hakem yöntemi ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. LEGAL değerlendirme süreci çift kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazarlara iletilir. Bu bağlamda LEGAL için makale değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

*Sadece uzmanlık alanı ile ilgili makaleyi değerlendirmeyi kabul etmelidir.

*Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.

*Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, makaleyi incelemekten imtina ederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.

*Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece makalenin içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal düşünceler ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.

*Değerlendirmeyi yapıcı bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren kişisel yorumlar yapmamalıdır.

*Değerlendirmeyi kabul ettikleri makaleyi zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

LEGAL Dergileri yayıncısı olan Legal Yayıncılık A.Ş. bir yayın kuruluşudur. LEGAL kuruluş felsefesi gereği, hukuk alanında bilimsel gelişmelere katkı sağlamak ve hukukun üstünlüğünün somutlaştığı bir toplum yapısı için, hukuki anlamda yapılan bilimsel makaleleri uluslararası standartlara ulaştırmak amacıyla LEGAL dergilerini yayınlamaktadır. Bu bağlamda LEGAL ve Yönetim Kurulu, LEGAL dergileri ile ilgili aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

*Editörler, LEGAL'e gönderilen makalelerin tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.

*Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.

*LEGAL'de yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.

*Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

*Dergisi, etik ilkeler ve kurallar konusunda ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesini esas almıştır.


Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

LEGAL'de yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar dışında, etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen akademi@legal.com.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Kabulden Sonra

LEGAL'de değerlendirme sonucu kabul edilen makaleler sırasıyla; intihal kontrolünün yapılması, kaynakça düzenlemesi, gönderme ve atıf kontrolü, mizanpaj ve dizgisinin yapılması, süreçlerinden geçer. Erken görünümde yayınlanan makaleler yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda yayınlanır.


Kaynakça, Gönderme ve Atıf Kontrolü

Bilimsel araştırmalar daha önce yapılmış olan çalışmaların üzerine geliştirilir. Yapılan çalışmalarda daha önce yapılmış çalışmalara belirli kurallar çerçevesinde gönderme ve atıf yapılarak kaynak gösterilir. Bilimsel çalışmalarda bilerek ya da bilmeyerek yapılan hatalar çalışmanın ve yayının güvenilirliğini zedelemektedir.

LEGAL yayın etiği kapsamında değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmaların gönderme ve atıflarının doğru ve eksiksiz verilmesini zorunluluk olarak görmektedir.

Kabul edilen çalışmaların kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü Türkçe ve yabancı dilde tam metin için aşağıdaki adımlarda yapılmaktadır:

*Kaynakça OSCOLA Kaynak Gösterme Kurallarında yer alan usul ve esaslara uygun olarak düzenlenir.

*Kaynakçada yer alan her bir atıfa ait metin içi göndermelerin usul ve esaslara göre verilip verilmediği kontrol edilir, hatalı olanlar düzeltilir.

*Metin içi göndermelerin atıfları kontrol edilir. Eksik olanlar yazarlardan talep edilir, hatalı olanlar düzeltilir.

Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri

LEGAL makalelerin şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar. Bu bağlamda intihal denetimi ve kaynakça düzenlemesi tamamlanan çalışmaların sayfa düzeni ve dizgisi LEGAL tarafından gerçekleştirilir.

Dil Düzenlemesi

LEGAL'e gönderilen çalışmalar tam metin dilinin (Türkçe veya Latin alfabesi ile yazılan dillerde) dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alan yazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır. Makaleler temiz ve akıcı bir dille yazılmalıdır. Bu kapsamda çalışmaların değerlendirme için gönderilmeden önce redakte edilmiş olması yayın süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

Editörler gönderilen makalelerin değerlendirme süreçlerinde veya kabul aşamasından sonra dil redaksiyon hizmeti alınmasını talep edebilir.

Yazar Beyanları:

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı çok yazarlı bir makalede yazarların bireysel katkılarından bahseden bir açıklamaya yer verilmesidir. Amaç her yazarın makaleye nasıl katkıda bulunduğunu açıklığa kavuşturulmasıdır. 

Çatışma Beyanı :  Yazarlarımızın Kişisel durumu ile bilimsel çalışmaları arasında mevcut veya potansiyel bir çıkar çatışması bulunuyorsa bu hususun açıklanması gerekmektedir. Çalışmanızda birden çok yazar varsa, her bir yazarın beyanda bulunması gerekmektedir. Çıkar çatışmaları mevcut veya olası bir kazancı içerebilmektedir. Örneğin  konu edilen kazanç, doğrudan istihdam ilişkisi, hisse sahipliği vb.) veya dolaylı (yatırım portföyü, danışmanlık, proje sponsorluğu vb.) bir maddi kazanç şeklinde olabilmektedir. 

Destek ve Teşekkür Beyanı : Makale yazım sürecindeki destek ve teşekkür edilecek kişi ya da kurumlara yer verilmesidir. 

 

Editörler Kararı

LEGAL'e gönderilen makaleler ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir ve öncelikle intihal denetimine tabi tutulur. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan, yayın politikalarını karşılamayan ve intihal denetiminden geçemeyen makaleler reddedilir. Reddedilen makalelerin yazarları, gönderim tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde bilgilendirilir. Uygun bulunan makaleler ise çift kör hakemlik sürecinin başlatılması için makalenin ilgili olduğu hakemlere gönderilir.

LEGAL’e gönderilen makalelerden çift kör hakem sürecine girmeyecek olanlar editörlerin onayı ile uzman görüşlerinde yayınlanır.

Makaleler: Editörden ön kabul alan makale için çift kör hakem süreci başlatılır.

Uzman Görüşleri: Editörden ön kabul alan makale için yayın süreci başlatılır.

Çift Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Çift Kör hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel makalelerin nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmakta ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, LEGAL'in yayın kalitesinde belirleyici bir yere sahiptir. LEGAL'e gönderilen tüm makaleler aşağıda belirtilen aşamalara göre çift kör hakemlik yoluyla değerlendirilmektedir.

Çift Kör Hakemlik Yöntemi

LEGAL, tüm makalelerin değerlendirme sürecinde çift kör hakemlik yöntemini kullanmaktadır. İki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınmaktadır. Çift kör hakemlik yönteminde makalelerin yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

Hakemlendirme Süreci

Makaleler içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre LEGAL hakem havuzundan en az doktora eğitimini tamamlamış (Ph.D) ve/veya daha üst düzeydeki akademik ünvanlı iki hakeme gönderilir.

Hakem Raporları

Hakem değerlendirmeleri genel olarak makalelerin; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve alanyazın açısından incelenmesine dayanmaktadır. Bu inceleme aşağıdaki unsurlara göre yapılır:

1. Makale başlığı, özeti ve anahtar kelimeleri makalelerin içeriğine uygun mudur?

2. Makale başlığı özeti ve anahtar kelimelerinin İngilizce karşılıkları uygun mudur?

3. Makale özeti, makalenin amaç, yöntem ve sonuçlarını içeriyor mu?

4. Makalenin özgünlüğü ve ilgili bilim dalına katkısı var mıdır?

5. Makalenin yazım dili uygun mudur?

6. Kullanılan veriler ve seçilen yöntem makalenin amacına uygun mudur?

7. Sonuçlara objektif ulaşılmış mıdır?

8. Sonuç ve tartışmanın bilimsel sunuşu uygun mudur?

9. Tablo, şekil veya resim kullanılmışsa bunların kullanımı uygun mudur?

10. Konuyla ilgili kaynaklar yeterli ve güncel midir?

11. Kaynak kullanımı ve gösterimi uygun mudur?

12. Yazara Yorum ( hakem gerekli görürse)

Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre ortalama 8 haftadır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından 1 ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir makalenin düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden fazla düzeltme talep edebilir.

Değerlendirme Sonucu

Hakemlerden düzeltme talebi gelirse bu talep yazara çift kör hakemlik kurallarına uygun olarak iletilir.

Makalenin yazardan gelen düzeltilmiş hali düzeltme talep eden hakemlere değerlendirilmek üzere gönderilir.

Her iki hakemden de olumlu sonuç geldiğinde makale yayına alınır.

Bir hakemden olumlu, diğer hakemden olumsuz sonuç geldiğinde makale editöre veya üçüncü hakeme gönderilir. Editörden veya üçüncü hakemden olumlu sonuç gelir ise makale yayına alınır.

Her iki hakemden veya editör/üçüncü hakemden olumsuz sonuç geldiğinde, makale yayınlanmaz ve bu durum yazara bildirilir.

Yayın Değerlendirme Süreci Ne Kadar Sürmektedir?

LEGAL'e gönderilen makalelerin yayın değerlendirme sürecinin yaklaşık 3 ay içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Hakem ya da editörlerin yazarlardan düzeltme istedikleri tarih ile yazarların düzeltmeleri tamamladıkları tarih arasındaki süre, bu 3 aylık süreye dahil değildir.

Düzeltme Yönergesi

LEGAL'de değerlendirme sürecindeki makaleler için editörler ve/veya hakemler tarafından bir defa veya daha fazla düzeltme ve iyileştirme talep edilebilir.

Yazarlar talep edilen düzeltme ve iyileştirme önerilerinin nesnel ve makalenin özgünlüğünü artırıcı nitelikte olduğunun bilinciyle düzeltme ve iyileştirmeleri eksiksiz, açıklayıcı ve zamanında tamamlamakla yükümlüdür.

Çalışma/Makale Geri Çekme

LEGAL araştırmacı ve kütüphaneciler için bütünsel ve eksiksiz yayıncılığı önemsemektedir. Bunu sağlamanın güvenilir özgün araştırma makalelerini yayınlamak olduğu bilincindedir. LEGAL yayın politikaları gereği, bir çalışma veya makalenin geri çekilmesi aşamasında yazarlara, düşen görev ve sorumluluklar aşağıda verilmiştir.

Yazarlar’ın değerlendirme aşamasındaki makalesi ile  ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Değerlendirme aşamasındaki makalesini geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazarlar, “Geri Çekme Formu” nu doldurarak her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış ve taratılmış halini akademi@legal.com.tr adresi üzerinden e-posta aracılığıyla editöre iletmekle yükümlüdür. Editör geri çekme bildirimini inceleyerek en geç bir hafta içerisinde dönüş sağlar. Editör tarafından telif hakları makalenin dergiye gönderilmesi ile LEGAL’e devredilmiş makalelerin geri çekme isteği editör tarafından onaylanmadıkça yazarlar makalesini başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.


YAYIN POLİTİKASI


1. Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi, altı ayda bir yayınlanan ha­kemli bir dergidir.

The Journal of Intellectual Property Rights is a peer reviewed jo­urnal published two times a year.

 

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, fikrî ve sınai haklar alanını il­gi­len­diren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap ince­lemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dille­ridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning intellectual property rights. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are writ­ten in Turkish and in other European languages are welcome.

 

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published el­sewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

 

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versi­yon­lar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış ol­malı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yas­lı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style gu­idelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justi­fied

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justi­fied

5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, ça­lış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numa­ra­larına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alı­nacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırıl­malıdır.

Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affilia­tion; his/her street address, telephone number (s) where he/she could be easily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCID code which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (should be attached photo)

 

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) ya­zımında en fazla 140 kelime kullanılmalıdır.

Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should be include up to 140 words.

 

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.

 

9. Dergiye gönderilen makalelerde atıf dipnotları ve kaynakça Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stilinde hazırlanmalıdır.

Citation footnotes and bibliography should be prepared in Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style in the articles that sent to journal.

 

 

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

 

11. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenme­sine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.

All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years af­ter publication and copies of these reports will be sent to the ULAK­BİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Databa­se Committee whenever required.

 

12. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kop­yası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yük­lenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.

Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

 

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

 

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System

 

14. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayınlanmasına ya da dü­zeltme istenmesine ya da ya­yınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kuru­lu’nca, tekrar ha­keme gönderilir.

After the initial assessment of the articles is completed by the edi­torial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymo­usly. In accordance with the reviewer’s report, editing may be reques­ted, the article may get published, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time.

 

15. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin gö­rüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin gö­rüşü alınacaktır.

For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.

 

16. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) da­ya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

 

 


LEGAL yayın etiği gereği "Çift Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci’nden geçmiş her makalenin bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her makale LEGAL’in uygun bulduğu bir firma tarafından intihal denetiminden geçirilir.

İntihal denetimi intihal.net yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilir. Editörler her makalenin intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.

Dergimiz, Legal Yayıncılık A.Ş. tarafından hakemli, uluslararası ve süreli yayın vasfıyla yayımlanmakta olup abonelik kapsamında daha önce bize bildirmiş olduğunuz adresinize gönderilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mev­zuat kapsamında, Dergimizin dağıtım faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla isim, unvan, adres ve iletişim bilgileriniz işlenmekte ve ilgili kurye/kargo şirketine aktarılmaktadır. Söz konusu kişisel verileriniz, aksi yönde bir talebiniz olmaması halinde Dergimizin yayınlandığı süre boyunca mevzuata uygun olarak saklanacaktır.

6698 sayılı Kanun uyarınca, söz konusu faaliyet kapsamında veri sorumlusu Legal Yayıncılık A.Ş. olup, Kanunun 11. maddesi kapsamın­daki haklarınız için legal@legal.com.tr veya abone@legal.com.tr adresi­ne e-posta yoluyla başvurabilirsiniz.

 

Regarding Your Personal Information

Our journal published by Legal Yayıncılık A.Ş, is a peer reviewed, international, and a periodical publication. As a part of your members­hip status, it is mailed to the address that you previously supplied to us.

Under the 6698 numbered Law on the Protection of Personal In­formation, and secondary legislation, your name, your title, your add­ress, and your contact information are recorded, and communicated to the relevant shipping company for the purpose of distributing our perio­dical. Unless you request otherwise, during the term of our publication, your personal information shall be kept in accordance with the legisla­tion.

Under the 6698 numbered Law, Legal Yayıncılık A.Ş. is the res­ponsible party for the data. Regarding your rights under article 11 of the Law, you may get in touch with us by e mailing to us either at le­gal@legal.com.tr or abone@legal.com.tr

 

 

 

 


 

  • Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sekizler Apt. No:59 D.6 34710 Kadıköy / İstanbul
  • 0 216 449 04 85-86
  • 0 507 170 78 00
  • akademi@legal.com.tr