Legal Hukuk Dergisi (LHD)

Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayınlanan hakemli bir der­gidir. 2003 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kro­nik­leri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve ya­ban­cı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, hukuk ile ilgili değerli eserler yayınlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

 

Legal Journal of Law (LHD) is a peer reviewed journal published per month, concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative develop­ments and book reviews. It has been in publication since 2003. Each issue contains scholarly works concerning law bulletin/journal, autho­red by scholars and practi­tioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on law; with your contributions and support our journal will progress.

Legal Hukuk Dergisi

Legal Journal of Law

 

“Hakemli Dergidir”/“Peer reviewed Journal”


 

Yayın Sahibi/Publisher:

 

 

 

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/

Respon­sible Manager:

 

Yayıncının Adı/

Name of Publishing Company:

 

 

Basım ve Cilt/Printing and Volume:

 

 

 

 

 

 

Basıldığı Yer/Place of Publication:

 

 

Basıldığı Tarih/Publication Date:

 

Yönetim Yeri/Place of Management:

 

 

 

 

E-posta/E-mail:

 

URL:

 

Yayın Dili/Published on Language:

 

Yayın Türü/Type of Publication:

 

Legal Yayıncılık A. Ş. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni/On Behalf of Legal Yayıncılık

INC. Pub­lisher and Executive Editor

Av./Atty. Lütfürrahman BAŞÖZ

 

 

Av./Atty. Ramazan ÇAKMAKCI

 

 

Legal Yayıncılık A.Ş.

(Sertifika No./Certificate No. 27563)

 

Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti (Net Copy Center)

(Sertifika No/Certificate No.: 47334)

Tel: 0212 249 40 60

 

İnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A

Gümüş­suyu/Beyoğlu-İstanbul  

Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad.

(Bahariye) Sekizler Apt. No: 59 D: 6-7

Kadıköy/İstanbul

Tel. 0 216 449 04 85-86 Faks/Fax: 0 216 449 04 87

 

legal@legal.com.tr

www.legal.com.tr

 

Türkçe/İngilizce

Uluslararası, Süreli, Aylık Hukuk Dergisi/

This journal is a peer reviewed international law journal published per month

 

Yurt Dışı Temsilciliği

Legal Publishing Albania Shpk

Rruga Sami Frasheri, pallati 14, hyrja 11, ap. 8 ne

Tirane/Albania

www.legalalbania.com

info@legalalbania.com

Basılı ISSN: 1303-9210

Online ISSN: 2149-4231

Dergilerin Amacı

Legal Yayıncılık A.Ş. (LEGAL)  tarafından yayınlanan hukuk dergileri uluslararası hakemli dergilerdir.

LEGAL kuruluş amaçları ve sosyal sorumluluk politikaları kapsamında hukuka katkı sunmayı ve hukuk sistemini geliştirmeyi önemsemektedir. LEGAL dergileri aracılığıyla akademi, yargı ve hukuk dünyasının gelişmesine yönelik nitelikli bilimsel çalışmalara katkı sağlamaktan memnuniyet duymaktadır.

LEGAL hukukçuların ihtiyaçlarını ve bunlara ilişkin çözümlerin neler olduğunu yakından bilen ve takip eden bir yayınevidir. LEGAL kuruluş amacını hukuka katkı olarak belirlemiştir. LEGAL yayınladığı akademik ve uygulamaya yönelik hakemli hukuk dergileri, kitapları ve Legal Online Veri Tabanı ile Türkiye'nin hukuk alanında öncü bir basın-yayın organı konumundadır. LEGAL yayınladığı araştırma, tez, mevzuat, ders, uygulama ve doktrin içerikli kitaplar, organize ettiği hukuki seminer, sempozyum vb. etkinlikler ve düzenlediği makale yarışmaları ile hukukçular arasında saygın bir konuma sahiptir. LEGAL ulusal ve uluslararası yayınevi statüsündedir.

Odak ve Kapsam

Amaçları doğrultusunda Legal Dergilerinin yayın odağında;

*Hukukçuların profesyonelleşmesine katkı sağlayan,

*Hukuk uygulamalarına doğrudan katkı sağlayarak teori ve pratik arasında köprü olan,

*Hukukun her alanı ile ilgili bütüncül bakış açısı sunan,

*Ulusal ve Uluslararası hukukun geçmiş ve güncel sorunlarına çözümler üreten ve hukukun üstünlüğünü gözeten çağdaş çalışmalar yer almaktadır.

Ayrıca aşağıda belirtilen çalışmalar Legal dergileri yayın kapsamındadır.

*Hukuk uygulayıcıları için yol gösterici nitelikte uzman görüşleri,

*Hukuk sistemimizi geliştirecek, literatüre katkı sağlayacak ve hukuki sorunlara çözüm odaklı bilimsel akademik makaleler,

*Ulusal ve uluslararası yüksek mahkeme kararları,

*Güncel mevzuat verileri,

*Hukuk haberleri,

*Hukuk uygulayıcıları için çalışmalarını kolaylaştıracak faydalı bilgiler,

*Uzmanlık alanlarına göre ilişkili kurumların web adresleri

*Yüksek mahkeme kararlarına ilişkin arama dizinleri


Yayın Sıklığı

Uluslararası nitelikte olan dergiler için yayınlanma sıklığı her dergi açısından farklılık göstermekte olup, dergilerin yayın periyotları aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

Legal Hukuk Dergisi

1303-9210

2149-4231

Aylık - Yılda 12 Sayı

Özel sayıların ve armağanların duyuruları, en az bir yıl önceden yapılır. Özel sayılarda ve armağanlarda ele alınacak konular güncel tartışmalar dikkate alınarak, var olan hukuki zemini güçlendirecek ve hukukun niteliğini bilimsel anlamda arttıracak şekilde Editörler/ Yayın ve Danışma Kurulu tarafından belirlenir.

Yayın Dili

Legal Dergilerinde yayımlanan tüm sıralı ve özel sayılar Türkçe yayımlanmakta iken; İngilizce, Fransızca, Arnavutça ve Almanca dillerinde de makalelerimiz ve yayınlarımız mevcuttur.  Aday makale gönderim aşamasında Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arnavutça ve Almanca gibi Latin alfabesi ile yazılan dillerden herhangi biri ile gönderimde bulunabilir. Gönderilen aday makale gönderim dilinin dilbilgisi kurallarına ve bilimsel alan yazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır.

Aday makale yayıma kabul alması akabinde son kopya yayınlanacak dilde hazırlanarak sunulmalıdır. Yayınlanacak dilde hazırlanan son kopyalar tam metin Legal Dergileri dil editörleri tarafından kontrol edilir. Dil editörleri aday makalenin dilini yetersiz görmesi durumunda dil redaksiyonunun yapılmasını talep edebilir. Redakate edilmeyen aday makale yayına kabul edilmez.

Derginin Bölümleri

Legal Dergilerinde;

*Hukuk sistemimizi geliştirecek, literatüre katkı sağlayacak ve hukuki sorunlara çözüm odaklı bilimsel akademik makaleler,

*Hukuk uygulayıcıları için yol gösterici nitelikte uzman görüşleri,

*Ulusal ve uluslararası yüksek mahkeme kararları,

*Güncel mevzuat verileri,

*Hukuk haberleri,

*Hukuk uygulayıcıları için çalışmalarını kolaylaştıracak faydalı bilgiler,

*Uzmanlık alanlarına göre ilişkili kurumların web adresleri

*Yüksek mahkeme kararlarına ilişkin arama dizinleri

Yayınlanır.

EDİTÖRLER KURULU/EDITORIAL BOARD

 

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ebru CEYLAN

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Medeni Hukuk
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Muharrem KILIÇ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ethem Saba ÖZMEN

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hasan PULAŞLI

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Anabilim Dalı

 

DİL EDİTÖRÜ/LANGUAGE EDITOR

 

C. Mengü Acun, M.A., J.D.

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

EDITORIAL and ADVISORY BOARD

 

Prof. Dr. Faruk ACAR

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Pınar AKAN

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Müslüm AKINCI

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Çetin ARSLAN

Hacettepe Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Murat ALIŞKAN

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gökhan ANTALYA

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı (Eski)

Prof. Dr. Oğuz ATALAY

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku
Anabilim Dalı E.Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Cevdet ATAY

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Süheyl BATUM

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Erdoğan BÜLBÜL

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Erdem CAN

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Osman CAN

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ebru CEYLAN

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Medeni Hukuk
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mustafa ÇEKER

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gürsel ÇETİN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adlî Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Osman DOĞRU

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nuray EKŞİ

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Nüvit GEREK

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi E.Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Tevfik GÜLSOY

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Alper GÜMÜŞ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Pelin GÜVEN

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Zeliha Nur KAMAN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku

Prof. Dr. Mahmut KOCA

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof. Dr. Mustafa KOÇAK

Okan Üniversitesi Rektörü – Anayasa Hukuku

Prof. Dr. Muharrem KILIÇ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU

İstanbul Okan Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi – Dekan

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ


Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Ögretim Üyesi

Prof. Dr. Ali Necip ORTAN

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ömer ÖZKAN

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Prof. Dr.Ethem Saba ÖZMEN

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan V. Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Dr.h.c.mult.Bahri ÖZTÜRK

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Dalia PERKUMIENĖ

Kazimieras Simonavičius University, Vytautas Magnus University (Vilnius, Lithuania)

Prof. Dr. Hasan PULAŞLI

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Adem SÖZÜER

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Antinio SILVA

Faculty of Law, Department of Private Law, University of Extremadura

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Şükran ŞIPKA

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Kürşat TURANBOY

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr.H. Güzin ÜÇIŞIK

İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Samim ÜNAN

Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Serap YAZICI

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hamdi YILMAZ

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU

Altınbaş Üniversitesi

Doç. Dr. Taner AYANOĞLU

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sinan BAYINDIR

Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Başak Zeynep BAYSAL

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet ERDEM

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Birgül SOPACI ÖZTUNA

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Peri URAN

Yalova Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mustafa ÜNLÜTEPE

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr. İlhan YILMAZ

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Sevi BAKIM

Dr. Öğr. Üyesi Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Bremen Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Nuri ERDEM

TC. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer EROĞLU

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi A. Kürşat TANGÜN

İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı

Dr. Cengiz APAYDIN

İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı

Haşmet Sırrı AKŞENER

İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi E. Başkanı

Hasan ÖZKAN

Em. İstanbul Hukuk Hâkimi

İzzet DOĞAN

Em. İstanbul Hukuk Hâkimi

Av. Atilla COŞKUN

Av. Süleyman ÇETİN

Av. İbrahim Murat HAZNEDAR

Av. Recep KAHRAMAN

Av. Dr. Filiz KESKİN

Av. Fikret İLKİZ

Av. Hasan KÖROĞLU

Av. Mehmet UÇUM

Av. Talih UYAR

HAKEMLER/REFEREES

 


Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 264
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 263
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 262
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 261
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 260
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 259
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 258
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 257
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 256
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 255
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 254
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2024 Sayı 253
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 252
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 251
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 250
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 249
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 248
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 247
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 246
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 245
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 244
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 243
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 242
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2023 Sayı 241
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 240
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 239
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 238
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 237
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 235
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 236
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 234
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 233
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 232
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 231
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 230
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 229
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 228
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 227
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 226
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 225
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 224
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 223
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 222
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 221
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 220
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 219
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 218
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2021 Sayı 217
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 216
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 215
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 214
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 213
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 212
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 211
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 210
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 208
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 209
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 207
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 205
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2020 Sayı 206
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 204
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 203
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 202
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 201
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 200
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 199
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 198
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 197
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 195
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 196
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 194
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 193
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 192
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 191
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 190
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 189
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 188
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 187
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 186
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 185
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 184
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 183
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 182
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2018 Sayı 181
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 180
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 179
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 178
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 177
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 175
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 176
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 174
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 173
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 172
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 171
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 170
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 169
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 168
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 167
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 166
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 165
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 164
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 163
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 162
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 161
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 160
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 159
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 158
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 157
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 156
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 155
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 154
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 153
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 152
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 151
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 150
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 149
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 148
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 147
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 146
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2015 Sayı 145
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2014 Sayı 144
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2014 Sayı 143
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2014 Sayı 142
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2014 Sayı 141
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2014 Sayı 140
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2014 Sayı 139
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2014 Sayı 138
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2014 Sayı 137
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2014 Sayı 136
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2014 Sayı 135
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2014 Sayı 134
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2014 Sayı 133
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 132
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 131
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 130
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 129
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 128
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 127
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 126
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 125
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 124
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 123
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 122
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2013 Sayı 121
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 120
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 119
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 118
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 117
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 116
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 115
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 114
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 112
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 113
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 111
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 110
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2012 Sayı 109
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2011 Sayı 108
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2011 Sayı 107
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2011 Sayı 106
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2011 Sayı 105
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2011 Sayı 104
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2011 Sayı 103
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2011 Sayı 102
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2011 Sayı 101
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2011 Sayı 100
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2011 Sayı 99
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2011 Sayı 98
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2011 Sayı 97
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 96
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 95
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 94
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 93
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 92
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 91
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 90
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 89
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 88
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 87
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 86
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 85
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2009 Sayı 84
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2009 Sayı 83
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2009 Sayı 82
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2009 Sayı 81
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2009 Sayı 80
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2009 Sayı 79
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2009 Sayı 78
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2009 Sayı 77
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2009 Sayı 76
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2009 Sayı 75
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2009 Sayı 74
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2009 Sayı 73
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 72
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 71
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 70
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 69
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 68
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 67
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 66
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 65
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 64
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 63
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 62
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2008 Sayı 61
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 60
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 59
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 58
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 57
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 56
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 55
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 54
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 53
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 52
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 51
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 50
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2007 Sayı 49
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 48
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 47
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 46
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 45
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 44
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 43
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 42
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 41
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 40
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 39
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 38
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2006 Sayı 37
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 36
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 35
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 34
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 33
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 32
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 31
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 30
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 29
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 28
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 27
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 26
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2005 Sayı 25
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 24
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 23
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 22
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 21
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 20
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 19
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 18
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 17
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 16
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 15
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 14
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2004 Sayı 13
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 12
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 11
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 10
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 9
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 8
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 7
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 6
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 5
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 4
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 3
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 2
Legal Hukuk Dergisi Yıl 2003 Sayı 1


 Yayın Etiği

  • LEGAL'de uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli makaleler bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. LEGAL yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Yazarların Etik Sorumlulukları

LEGAL'e makale gönderen yazarların aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

*Yazarların gönderdikleri makalelerin özgün olması beklenmektedir. Yazarların başka makalelerden yararlanmaları veya başka makaleleri kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

*Makalelerin oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.

*Yayınlanmak üzere gönderilen tüm makalelerin varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.

*Yazarlardan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin her türlü veri ve bilgi talep edilebilir, böyle bir durumda yazarlar beklenen veri ve bilgileri editörlere ve yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.

*Yazarlar kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.

*Yazarların değerlendirme aşamasındaki veya yayınlanmış makalesiyle ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

*Yazarlar makalelerini aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış makale LEGAL'e gönderilemez.

*Değerlendirme süreci başlamış bir makalenin yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.


Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

LEGAL editörleri aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, LEGAL'de yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

*Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,

*Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,

*Dergide yayınlanan makalelerin kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,

*Düşünce özgürlüğünü destekleme,

*Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,

*Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,

*Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan makalelerin okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alanyazına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

*Editörler, makalelerin önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.

*Editörler, makale ile ilgili olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.

*Yeni editörler, makaleye yönelik olarak önceki editörler tarafından verilen kararları değiştirmemelidir.

*"Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci" takip edilmeli ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.

*Editörler ve yazarların ilişkilerini belirleyen etik kuralları ayrıntılı olarak yayınlamalıdır.

*Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

*Hakemleri makalenin konusuna uygun olan uzmanlardan belirlemelidir.

*Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.

*Yazarlar ve hakemler arasında çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.

*Çift kör hakemlik sürecinde hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.

*Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille makaleyi değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.

*Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.

*Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.

*Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.

*Bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.

*Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın ve Danışma Kurulu ile ilişkiler

Editörler, tüm yayın ve danışma kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikalarına uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın ve danışma kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın ve danışma kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

*Yayın ve danışma kurulu üyelerinin makaleleri tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.

*Yeni yayın ve danışma kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.

*Yayın ve danışma kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun makaleler gerektiğinde değerlendirme için göndermelidir.

*Yayın ve danışma kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.

*Yayın ve danışma kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan mutabakat gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editöryal ve çift kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Çift Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her makalenin adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler makalelerde yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

İntihal Denetimi

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin intihal denetimini, intihal denetim programları vasıtasıyla yapmakla yükümlüdür.

Şikayetler

Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları

Editörler; yazarlar, hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, makalelerin yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm makalelerin Çift Kör Hakem yöntemi ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. LEGAL değerlendirme süreci çift kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazarlara iletilir. Bu bağlamda LEGAL için makale değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

*Sadece uzmanlık alanı ile ilgili makaleyi değerlendirmeyi kabul etmelidir.

*Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.

*Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, makaleyi incelemekten imtina ederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.

*Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece makalenin içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal düşünceler ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.

*Değerlendirmeyi yapıcı bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren kişisel yorumlar yapmamalıdır.

*Değerlendirmeyi kabul ettikleri makaleyi zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

LEGAL Dergileri yayıncısı olan Legal Yayıncılık A.Ş. bir yayın kuruluşudur. LEGAL kuruluş felsefesi gereği, hukuk alanında bilimsel gelişmelere katkı sağlamak ve hukukun üstünlüğünün somutlaştığı bir toplum yapısı için, hukuki anlamda yapılan bilimsel makaleleri uluslararası standartlara ulaştırmak amacıyla LEGAL dergilerini yayınlamaktadır. Bu bağlamda LEGAL ve Yönetim Kurulu, LEGAL dergileri ile ilgili aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

*Editörler, LEGAL'e gönderilen makalelerin tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.

*Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.

*LEGAL'de yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.

*Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

*Dergisi, etik ilkeler ve kurallar konusunda ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesini esas almıştır.


Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

LEGAL'de yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar dışında, etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen akademi@legal.com.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Kabulden Sonra

LEGAL'de değerlendirme sonucu kabul edilen makaleler sırasıyla; intihal kontrolünün yapılması, kaynakça düzenlemesi, gönderme ve atıf kontrolü, mizanpaj ve dizgisinin yapılması, süreçlerinden geçer. Erken görünümde yayınlanan makaleler yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda yayınlanır.


Kaynakça, Gönderme ve Atıf Kontrolü

Bilimsel araştırmalar daha önce yapılmış olan çalışmaların üzerine geliştirilir. Yapılan çalışmalarda daha önce yapılmış çalışmalara belirli kurallar çerçevesinde gönderme ve atıf yapılarak kaynak gösterilir. Bilimsel çalışmalarda bilerek ya da bilmeyerek yapılan hatalar çalışmanın ve yayının güvenilirliğini zedelemektedir.

LEGAL yayın etiği kapsamında değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmaların gönderme ve atıflarının doğru ve eksiksiz verilmesini zorunluluk olarak görmektedir.

Kabul edilen çalışmaların kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü Türkçe ve yabancı dilde tam metin için aşağıdaki adımlarda yapılmaktadır:

*Kaynakça OSCOLA Kaynak Gösterme Kurallarında yer alan usul ve esaslara uygun olarak düzenlenir.

*Kaynakçada yer alan her bir atıfa ait metin içi göndermelerin usul ve esaslara göre verilip verilmediği kontrol edilir, hatalı olanlar düzeltilir.

*Metin içi göndermelerin atıfları kontrol edilir. Eksik olanlar yazarlardan talep edilir, hatalı olanlar düzeltilir.

Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri

LEGAL makalelerin şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar. Bu bağlamda intihal denetimi ve kaynakça düzenlemesi tamamlanan çalışmaların sayfa düzeni ve dizgisi LEGAL tarafından gerçekleştirilir.

Dil Düzenlemesi

LEGAL'e gönderilen çalışmalar tam metin dilinin (Türkçe veya Latin alfabesi ile yazılan dillerde) dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alan yazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır. Makaleler temiz ve akıcı bir dille yazılmalıdır. Bu kapsamda çalışmaların değerlendirme için gönderilmeden önce redakte edilmiş olması yayın süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

Editörler gönderilen makalelerin değerlendirme süreçlerinde veya kabul aşamasından sonra dil redaksiyon hizmeti alınmasını talep edebilir.


Yazar Beyanları

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı çok yazarlı bir makalede yazarların bireysel katkılarından bahseden bir açıklamaya yer verilmesidir. Amaç her yazarın makaleye nasıl katkıda bulunduğunu açıklığa kavuşturulmasıdır. 

Çatışma Beyanı :  Yazarlarımızın Kişisel durumu ile bilimsel çalışmaları arasında mevcut veya potansiyel bir çıkar çatışması bulunuyorsa bu hususun açıklanması gerekmektedir. Çalışmanızda birden çok yazar varsa, her bir yazarın beyanda bulunması gerekmektedir. Çıkar çatışmaları mevcut veya olası bir kazancı içerebilmektedir. Örneğin  konu edilen kazanç, doğrudan istihdam ilişkisi, hisse sahipliği vb.) veya dolaylı (yatırım portföyü, danışmanlık, proje sponsorluğu vb.) bir maddi kazanç şeklinde olabilmektedir. 

Destek ve Teşekkür Beyanı : Makale yazım sürecindeki destek ve teşekkür edilecek kişi ya da kurumlara yer verilmesidir. 

 

Editörler Kararı

LEGAL'e gönderilen makaleler ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir ve öncelikle intihal denetimine tabi tutulur. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan, yayın politikalarını karşılamayan ve intihal denetiminden geçemeyen makaleler reddedilir. Reddedilen makalelerin yazarları, gönderim tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde bilgilendirilir. Uygun bulunan makaleler ise çift kör hakemlik sürecinin başlatılması için makalenin ilgili olduğu hakemlere gönderilir.

LEGAL’e gönderilen makalelerden çift kör hakem sürecine girmeyecek olanlar editörlerin onayı ile uzman görüşlerinde yayınlanır.

Makaleler: Editörden ön kabul alan makale için çift kör hakem süreci başlatılır.

Uzman Görüşleri: Editörden ön kabul alan makale için yayın süreci başlatılır.

Çift Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Çift Kör hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel makalelerin nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmakta ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, LEGAL'in yayın kalitesinde belirleyici bir yere sahiptir. LEGAL'e gönderilen tüm makaleler aşağıda belirtilen aşamalara göre çift kör hakemlik yoluyla değerlendirilmektedir.

Çift Kör Hakemlik Yöntemi

LEGAL, tüm makalelerin değerlendirme sürecinde çift kör hakemlik yöntemini kullanmaktadır. İki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınmaktadır. Çift kör hakemlik yönteminde makalelerin yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

Hakemlendirme Süreci

Makaleler içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre LEGAL hakem havuzundan en az doktora eğitimini tamamlamış (Ph.D) ve/veya daha üst düzeydeki akademik ünvanlı iki hakeme gönderilir.

Hakem Raporları

Hakem değerlendirmeleri genel olarak makalelerin; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve alanyazın açısından incelenmesine dayanmaktadır. Bu inceleme aşağıdaki unsurlara göre yapılır:

1. Makale başlığı, özeti ve anahtar kelimeleri makalelerin içeriğine uygun mudur?

2. Makale başlığı özeti ve anahtar kelimelerinin İngilizce karşılıkları uygun mudur?

3. Makale özeti, makalenin amaç, yöntem ve sonuçlarını içeriyor mu?

4. Makalenin özgünlüğü ve ilgili bilim dalına katkısı var mıdır?

5. Makalenin yazım dili uygun mudur?

6. Kullanılan veriler ve seçilen yöntem makalenin amacına uygun mudur?

7. Sonuçlara objektif ulaşılmış mıdır?

8. Sonuç ve tartışmanın bilimsel sunuşu uygun mudur?

9. Tablo, şekil veya resim kullanılmışsa bunların kullanımı uygun mudur?

10. Konuyla ilgili kaynaklar yeterli ve güncel midir?

11. Kaynak kullanımı ve gösterimi uygun mudur?

12. Yazara Yorum ( hakem gerekli görürse)


Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre ortalama 8 haftadır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından 1 ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir makalenin düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden fazla düzeltme talep edebilir.

Değerlendirme Sonucu

Hakemlerden düzeltme talebi gelirse bu talep yazara çift kör hakemlik kurallarına uygun olarak iletilir.

Makalenin yazardan gelen düzeltilmiş hali düzeltme talep eden hakemlere değerlendirilmek üzere gönderilir.

Her iki hakemden de olumlu sonuç geldiğinde makale yayına alınır.

Bir hakemden olumlu, diğer hakemden olumsuz sonuç geldiğinde makale editöre veya üçüncü hakeme gönderilir. Editörden veya üçüncü hakemden olumlu sonuç gelir ise makale yayına alınır.

Her iki hakemden veya editör/üçüncü hakemden olumsuz sonuç geldiğinde, makale yayınlanmaz ve bu durum yazara bildirilir.

Yayın Değerlendirme Süreci Ne Kadar Sürmektedir?

LEGAL'e gönderilen makalelerin yayın değerlendirme sürecinin yaklaşık 3 ay içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Hakem ya da editörlerin yazarlardan düzeltme istedikleri tarih ile yazarların düzeltmeleri tamamladıkları tarih arasındaki süre, bu 3 aylık süreye dahil değildir.

Düzeltme Yönergesi

LEGAL'de değerlendirme sürecindeki makaleler için editörler ve/veya hakemler tarafından bir defa veya daha fazla düzeltme ve iyileştirme talep edilebilir.

Yazarlar talep edilen düzeltme ve iyileştirme önerilerinin nesnel ve makalenin özgünlüğünü artırıcı nitelikte olduğunun bilinciyle düzeltme ve iyileştirmeleri eksiksiz, açıklayıcı ve zamanında tamamlamakla yükümlüdür.

Çalışma/Makale Geri Çekme

LEGAL araştırmacı ve kütüphaneciler için bütünsel ve eksiksiz yayıncılığı önemsemektedir. Bunu sağlamanın güvenilir özgün araştırma makalelerini yayınlamak olduğu bilincindedir. LEGAL yayın politikaları gereği, bir çalışma veya makalenin geri çekilmesi aşamasında yazarlara, düşen görev ve sorumluluklar aşağıda verilmiştir.

Yazarlar’ın değerlendirme aşamasındaki makalesi ile  ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Değerlendirme aşamasındaki makalesini geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazarlar, “Geri Çekme Formu” nu doldurarak her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış ve taratılmış halini akademi@legal.com.tr adresi üzerinden e-posta aracılığıyla editöre iletmekle yükümlüdür. Editör geri çekme bildirimini inceleyerek en geç bir hafta içerisinde dönüş sağlar. Editör tarafından telif hakları makalenin dergiye gönderilmesi ile LEGAL’e devredilmiş makalelerin geri çekme isteği editör tarafından onaylanmadıkça yazarlar makalesini başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.YAYIN POLİTİKASI


1.    Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayınlanan hakemli bir dergi­dir.

Legal Journal of Law is a peer reviewed journal published per month.

 

2.    Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içe­rikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevi­rilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative develop­ment, book reviews and other similar type of papers which are written in Tur­kish and in other European languages are welcome.

 

3.    Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published el­sewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

 

4.    Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versi­yon­lar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış ol­malı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yas­lı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justi­fied

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justi­fied

5.    Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler “http://basvuru.legaldergi.com.tr/dergi.jsp” adresinde yer alan dergi si­temine yazar tarafından yüklenmelidir. Makale yüklemesi için yazarların belirtilen dergi sistemi üzerinden email adresleri ve oluşturacakları şifre ile kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt ve makale yükleme aşamalarına ilişkin detaylı bilgi için “https://legal.com.tr/icerik/yayin-ilkeleri” adre­simizde yer alan “Dergi Platformu Yazar Kullanım Kılavuzu” incelen­melidir. Makale yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yayınevi tarafın­dan gerekli değerlendirme yapılacak olup, makale yazarları süreç takibi­ni anılan sistem üzerinden gerçekleştirebilecektir. Makalenin basılı ola­rak teslimi gerekmemektedir.

The articles that are sent for publication, have to be uploaded by the author to the journal system that’s address is “http://basvuru.legaldergi.com.tr/dergi.jsp". In order to upload the article to the system, authors have to sign up with their own e-mail addresses and adjust a password to register. The “Journal System Usage Guide” in the address of, https://legal.com.tr/icerik/yayin-ilkeleri, the steps should be viewed for the exhaustive information about signing up to the system and uploading the articles. After the articles are uploaded by the author, the article will be evaluated by the publishing house. The evaluation steps can be seen on the system. The printed version of the article is not required to be delivered to the publishing house.

 

6.    Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, ça­lış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numa­ra­larına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alınacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırıl­malıdır.

Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affilia­tion; his/her street address, telephone number (s) where he/she could be easily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCID code which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (should be attached photo)

 

 

 

7.    Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) ya­zımında en fazla 160 kelime kullanılmalıdır.

Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should be include up to 160 words.

 

8.    Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.

 

9.    Dergiye gönderilen makalelerde atıf dipnotları ve kaynakça Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OS­COLA) stilinde hazırlanmalıdır.

Citation footnotes and bibliography should be prepared in Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style in the articles that sent to journal.

 

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

 

11. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenme­sine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.

All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years af­ter publication and copies of these reports will be sent to the ULAK­BİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Databa­se Committee whenever required.

 

12. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kop­yası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yük­lenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.

Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

 

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

 

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System

 

14. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayınlanmasına ya da dü­zeltme istenmesine ya da ya­yınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kuru­lu’nca, tekrar ha­keme gönderilir.

After the initial assessment of the articles is completed by the edi­torial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymo­usly. In accordance with the reviewer’s report, editing may be reques­ted, the article may get published, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time.

 

15. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin gö­rüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin gö­rüşü alınacaktır.

For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.

 

16. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) da­ya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

 

LEGAL yayın etiği gereği "Çift Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci’nden geçmiş her makalenin bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her makale LEGAL’in uygun bulduğu bir firma tarafından intihal denetiminden geçirilir.

İntihal denetimi intihal.net yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilir. Editörler her makalenin intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.

Dergimiz, Legal Yayıncılık A.Ş. tarafından hakemli, uluslararası ve süreli yayın vasfıyla yayımlanmakta olup abonelik kapsamında daha önce bize bildirmiş olduğunuz adresinize gönderilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mev­zuat kapsamında, Dergimizin dağıtım faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla isim, unvan, adres ve iletişim bilgileriniz işlenmekte ve ilgili kurye/kargo şirketine aktarılmaktadır. Söz konusu kişisel verileriniz, aksi yönde bir talebiniz olmaması halinde Dergimizin yayınlandığı süre boyunca mevzuata uygun olarak saklanacaktır.

6698 sayılı Kanun uyarınca, söz konusu faaliyet kapsamında veri sorumlusu Legal Yayıncılık A.Ş. olup, Kanunun 11. maddesi kapsamın­daki haklarınız için legal@legal.com.tr veya abone@legal.com.tr adresi­ne e-posta yoluyla başvurabilirsiniz.

 

Regarding Your Personal Information

Our journal published by Legal Yayıncılık A.Ş, is a peer reviewed, international, and a periodical publication. As a part of your members­hip status, it is mailed to the address that you previously supplied to us.

Under the 6698 numbered Law on the Protection of Personal In­formation, and secondary legislation, your name, your title, your add­ress, and your contact information are recorded, and communicated to the relevant shipping company for the purpose of distributing our perio­dical. Unless you request otherwise, during the term of our publication, your personal information shall be kept in accordance with the legisla­tion.

Under the 6698 numbered Law, Legal Yayıncılık A.Ş. is the res­ponsible party for the data. Regarding your rights under article 11 of the Law, you may get in touch with us by e mailing to us either at le­gal@legal.com.tr or abone@legal.com.tr

  • Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sekizler Apt. No:59 D.6 34710 Kadıköy / İstanbul
  • 0 216 449 04 85-86
  • 0 507 170 78 00
  • akademi@legal.com.tr