Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi (UTTDER)

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi (UTTDER), yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. UTTDER, Türkiye’de, uluslararası ticaret ve tahkim hukuku alanında yayımlanan ilk dergidir. Derginin her sayısında, Türk ve yabancı akademisyenler ile uy­gulama­cılar tarafından yazılan makaleler; mahkeme veya hakem kararı incele­meleri; yorum yazıları; yabancı mahkeme veya hakem ka­rarlarının ya da Türk mahkemeleri tarafından verilen ilginç kararların tercümeleri ve karar derlemeleri yer alacaktır. Dergide, İngilizce, Fran­sızca ve Al­manca yazılar da yayınlanacağından, da­nışmanlar ku­rulunda, gerektiğinde kat­kılarından faydalanmak amacıyla, yabancı uzmanlara da yer verilmiştir.

İlk yayınlandığı 2012 yılından beri hem Türk akademi çevrelerin­de aranan bir dergi haline gelen, hem de uluslararası yayınlar arasında kendine bir yer edinmekte olan UTTDER'in okuyucularımızın katkı ve eleştirileriyle daha da gelişeceğine inanıyoruz.


 

About JITAL

 

The Journal of International Trade and Arbitration Law (JITAL) is a peer-reviewed bi-annual academic law journal. It is the first journal in Tur­key that deals with international trade and arbitration law. Each issue con­sists of articles written by Turkish and fore­ign academics as well as practi­tioners; case notes; commentaries; translations of peculiar judgments of Turkish or foreign courts or arbitral awards and also compilations of judgments. As the Journal accepts articles drafted in English, French and German languages, we have included foreign experts in the Advisory Board in order to benefit from their assistance, when nee­ded.

We are confident that JITAL, which, since its first publication in 2012, has fast become a reputable Journal in the Turkish academia and is in the process of gaining interntainal recognition, will make further prog­ress with the contribution and critics of the readers.


Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi

Journal of International Trade and Arbitration Law

 

“Hakemli Dergidir”/“Peer Reviewed Journal”

 


 

Yayın Sahibi/Publisher:

 

 

 

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Responsible Manager:

 

Yayıncının Adı/Name of Publishing Company:

 

 

Basımcının Adı/Printed by:

 

 

 

 

Basıldığı Yer/Place of Publication:

 

 

Basım Tarihi/Publication Date:

 

Yönetim Yeri/Place of Management:

 

 

 

 

Yayın Dili/Published on Language:

 

E-posta/E-mail:

 

URL:

 

Yayın Türü/Type of Publication:

Legal Yayıncılık A.Ş. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni/On Behalf of Legal Yayıncılık

INC. Pub­lisher and Executive Editor

Av./Atty. Lütfürrahman BAŞÖZ

 

 

Av./Atty. Ramazan ÇAKMAKCI

 

 

Legal Yayıncılık A.Ş.

(Sertifika No./Certificate No. 27563)

 

Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti (Net Copy Center)

(Sertifika No/Certificate No.: 47334)

Tel: 0212 249 40 60

 

İnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A

Gümüşsu­yu/Beyoğlu-İstanbul

 


2021

 

Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad.

(Bahariye) Sekizler Apt. No: 59 D: 6-7

Kadıköy/İstanbul

Tel. 0 216 449 04 85-86 Faks/Fax: 0 216 449 04 87

 

Türkçe/İngilizce

 

legal@legal.com.tr

 

www.legal.com.tr

 

Bu dergi yılda iki sayı olarak yayınlanan

uluslararası, süreli hakemli bir hukuk

dergisidir/This is an international peer-reviewed law journal published bi-annually

 

Basılı ISSN: 2146-9717

Online ISSN: 2149-4207

 


Dergilerin Amacı

Legal Yayıncılık A.Ş. (LEGAL)  tarafından yayınlanan hukuk dergileri uluslararası hakemli dergilerdir.

LEGAL kuruluş amaçları ve sosyal sorumluluk politikaları kapsamında hukuka katkı sunmayı ve hukuk sistemini geliştirmeyi önemsemektedir. LEGAL dergileri aracılığıyla akademi, yargı ve hukuk dünyasının gelişmesine yönelik nitelikli bilimsel çalışmalara katkı sağlamaktan memnuniyet duymaktadır.

LEGAL hukukçuların ihtiyaçlarını ve bunlara ilişkin çözümlerin neler olduğunu yakından bilen ve takip eden bir yayınevidir. LEGAL kuruluş amacını hukuka katkı olarak belirlemiştir. LEGAL yayınladığı akademik ve uygulamaya yönelik hakemli hukuk dergileri, kitapları ve Legal Online Veri Tabanı ile Türkiye'nin hukuk alanında öncü bir basın-yayın organı konumundadır. LEGAL yayınladığı araştırma, tez, mevzuat, ders, uygulama ve doktrin içerikli kitaplar, organize ettiği hukuki seminer, sempozyum vb. etkinlikler ve düzenlediği makale yarışmaları ile hukukçular arasında saygın bir konuma sahiptir. LEGAL ulusal ve uluslararası yayınevi statüsündedir.

Odak ve Kapsam

Amaçları doğrultusunda Legal Dergilerinin yayın odağında;

*Hukukçuların profesyonelleşmesine katkı sağlayan,

*Hukuk uygulamalarına doğrudan katkı sağlayarak teori ve pratik arasında köprü olan,

*Hukukun her alanı ile ilgili bütüncül bakış açısı sunan,

*Ulusal ve Uluslararası hukukun geçmiş ve güncel sorunlarına çözümler üreten ve hukukun üstünlüğünü gözeten çağdaş çalışmalar yer almaktadır.

Ayrıca aşağıda belirtilen çalışmalar Legal dergileri yayın kapsamındadır.

*Hukuk uygulayıcıları için yol gösterici nitelikte uzman görüşleri,

*Hukuk sistemimizi geliştirecek, literatüre katkı sağlayacak ve hukuki sorunlara çözüm odaklı bilimsel akademik makaleler,

*Ulusal ve uluslararası yüksek mahkeme kararları,

*Güncel mevzuat verileri,

*Hukuk haberleri,

*Hukuk uygulayıcıları için çalışmalarını kolaylaştıracak faydalı bilgiler,

*Uzmanlık alanlarına göre ilişkili kurumların web adresleri

*Yüksek mahkeme kararlarına ilişkin arama dizinleri

Yayın Sıklığı

Uluslararası nitelikte olan dergiler için yayınlanma sıklığı her dergi açısından farklılık göstermekte olup, dergilerin yayın periyotları aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi

2146-9717

2149-4207

6 Aylık - Yılda 2 Sayı

Özel sayıların ve armağanların duyuruları, en az bir yıl önceden yapılır. Özel sayılarda ve armağanlarda ele alınacak konular güncel tartışmalar dikkate alınarak, var olan hukuki zemini güçlendirecek ve hukukun niteliğini bilimsel anlamda arttıracak şekilde Editörler/ Yayın ve Danışma Kurulu tarafından belirlenir.

Yayın Dili

Legal Dergilerinde yayımlanan tüm sıralı ve özel sayılar Türkçe yayımlanmakta iken; İngilizce, Fransızca, Arnavutça ve Almanca dillerinde de makalelerimiz ve yayınlarımız mevcuttur.  Aday makale gönderim aşamasında Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arnavutça ve Almanca gibi Latin alfabesi ile yazılan dillerden herhangi biri ile gönderimde bulunabilir. Gönderilen aday makale gönderim dilinin dilbilgisi kurallarına ve bilimsel alan yazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır.

Aday makale yayıma kabul alması akabinde son kopya yayınlanacak dilde hazırlanarak sunulmalıdır. Yayınlanacak dilde hazırlanan son kopyalar tam metin Legal Dergileri dil editörleri tarafından kontrol edilir. Dil editörleri aday makalenin dilini yetersiz görmesi durumunda dil redaksiyonunun yapılmasını talep edebilir. Redakate edilmeyen aday makale yayına kabul edilmez.

Derginin Bölümleri

Legal Dergilerinde;

*Hukuk sistemimizi geliştirecek, literatüre katkı sağlayacak ve hukuki sorunlara çözüm odaklı bilimsel akademik makaleler,

*Hukuk uygulayıcıları için yol gösterici nitelikte uzman görüşleri,

*Ulusal ve uluslararası yüksek mahkeme kararları,

*Güncel mevzuat verileri,

*Hukuk haberleri,

*Hukuk uygulayıcıları için çalışmalarını kolaylaştıracak faydalı bilgiler,

*Uzmanlık alanlarına göre ilişkili kurumların web adresleri

*Yüksek mahkeme kararlarına ilişkin arama dizinleri

Yayınlanır.

GENEL EDİTÖR/EDITOR IN CHIEF

 

Prof. Dr. Nuray Ekşi

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Özyeğin University Faculty of Law

 

 

 

EDİTÖRLER KURULU/EDITORIAL BOARD

 

Prof. Dr. Nuray Ekşi

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Özyeğin University Faculty of Law

 

Dr. Müslüm Yılmaz

Hukuk Müşaviri, Dünya Ticaret Örgütü, Hukuk İşleri Müdürlüğü

Counsellor, World Trade Organization, Legal Affairs Division

 

 

DİL EDİTÖRÜ/LANGUAGE EDITOR

Prof. Dr. Nuray Ekşi

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Özyeğin University Faculty of Law

 

Dr. Müslüm Yılmaz

Hukuk Müşaviri, Dünya Ticaret Örgütü, Hukuk İşleri Müdürlüğü

Counsellor, World Trade Organization, Legal Affairs Division 

 

 


DANIŞMA KURULU/ADVISORY BOARD

 

Prof. Dr. Tuğrul Arat

TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TOBB University Faculty of Law

 

Prof. Dr. Frédéric Bachand

McGill Universitesi Hukuk Fakültesi ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü

Faculty of Law and Institute of Comparative Law

McGill University

 

Prof. Dr. Sanem Baykal

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ankara University Faculty of Law

 

Prof. Dr. Alexander Bělohlávek

Ostrava Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Law Faculty of Ostrava University of Technics

 

Prof. Dr. Aysel Çelikel

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Istanbul University Faculty of Law

 

Prof. Dr. Nuray Ekşi

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Özyeğin University Faculty of Law

 

Prof. Dr. Bahadır Erdem

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Istanbul University Faculty of Law

 

Prof. Dr. Günseli Öztekin Gelgel

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Istanbul University Faculty of Law

 

Prof. Dr. Turgut Kalpsüz

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ankara University Faculty of Law

 

Prof. Dr. Jaemin Lee

Seul Devlet Üniversitesi

Seoul National University

Prof. Dr. Loukas Mistelis

Londra Queen Mary Universitesi

Uluslararası Tahkim Fakültesi

Ticaret Hukuku Çalışmaları Merkezi Direktörü

Director of School of International Arbitration

Centre for Commercial Law Studies

Queen Mary University of London

 

Prof. Dr. Nikolay Natov

Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sofia University Law Faculty

 

Prof. Dr. Jan L. Neels

Johannesburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Johannesburg University Faculty of Law

 

Prof. Dr. Ergin Nomer

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Istanbul University Faculty of Law

 

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Galatasaray University Faculty of Law

 

Prof. Dr. Martin Schauer

Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Vienna University Law Faculty

 

Prof. Dr. Cemal Şanlı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Istanbul University Faculty of Law

 

Prof. Dr. Ömer Teoman

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kadir Has University Faculty of Law

 

Prof. Dr. Carmen Tiburcio

Rio de Janerio Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Law School of the State University of Rio de Janerio

 

Prof. Dr. Evangelos Vassilakakis

Selanik Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Faculty of Law, Aristotle University of Thessaloniki

Hon. Prof. Dr. Irene Welser

Yönetici Ortak

Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati Hukuk Bürosu Viyana Avusturya

Managing Partner

Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati Wien Austria

 

Prof. Dr. Emine Yazıcıoğlu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Istanbul University Faculty of Law

 

Doç. Dr. Pietro Frantina

Ferrara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

University of Ferrara, Faculty of Law

 

Yrd. Doç. Dr. Didem Kayalı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TOBB University of Economics and Technology Faculty of Law

 

Dr. Georges Affaki

ICC Bankacılık Komisyonu Hukuk Komitesi Başkanı

Ortak, Avocat à la Cour Avukatlık Bürosu

Chair of Legal Committee of the ICC Banking Commission

Partner, Avocat à la Cour Law Offices

 

Dr. Moshkan Mashkour

Sanglaj Uluslararası Danışmanlık, Tahran, İran

Sanglaj International Consultants, Tehran Iran

 

Dr. Müslüm Yılmaz

Hukuk Müşaviri, Dünye Ticaret Örgütü, Hukuk İşleri Müdürlüğü

Counsellor, World Trade Organization, Legal Affairs Division

 

Av. David Holloway

Londra Barosu, Edinburg Üniversitesi

Milleterarası Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

London Bar, Edinburg University

Lecturer of International Trade Law

 

Av. Menent Çelikboya

Çivi ve Ortakları Hukuk Bürosu/İstanbul Barosu Üyesi

Member of Istanbul Bar/Civi&Parners Law Firm


 

 


2021/1-2 Sayı Hakem Listesi

Doç. Dr. Hacı Kara

Doç. Dr. İbrahim Ağsakal

Dr. Öğretim Üyesi Cemre Tüysüz

Dr. Müslüm Yılmaz

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Ağar

Dr. Öğretim Üyesi Efe Dırenisa

Dr. Öğretim Üyesi Gülfer Meriç

Dr. Öğretim Üyesi Gülfer Meriç

Dr. Öğretim Üyesi İlyas Arslan

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi

Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu

Prof. Dr. Nuray Ekşi

Prof. Dr. Zeynep derya Tarman

Doç. Dr. İnci Ataman Figanmeşe

Dr. Öğretim Üyesi Nihat Güman

Dr. Öğretim Üyesi Elif Uluslu Karataş

Dr. Öğretim Üyesi Ayça Uçar

Dr. Öğretim Üyesi Ebru Ay Chelli

Dr. Öğretim Üyesi Işık Özer

Dr. Öğretim Üyesi Sendi Yauppur

Prof. Dr. Cemal Şanlı

Prof. Dr. Günseli Öztekin Gelgel

Prof. Dr. Hacı Can

Prof. Dr. Rıfat Erten

Prof. Dr. Ayfer Uyanık

Prof. Dr. Fulya İlçin Gönenç

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2024 Sayı 2
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2024 Sayı 1
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2023 Sayı 2
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2023 Sayı 1
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2022 Sayı 2
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2022 Sayı 1
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2021 Sayı 2
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2021 Sayı 1
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2020 Sayı 1
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2020 Sayı 2
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2019 Sayı 2
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2019 Sayı 1
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2018 Sayı 2
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2018 Sayı 1
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2017 Sayı 2
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2017 Sayı 1
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2016 Sayı 2
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2016 Sayı 1
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2015 Sayı 2
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2015 Sayı 1
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2014 Sayı 2
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2014 Sayı 1
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2013 Sayı 2
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2013 Sayı 1
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2012 Sayı 2
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2012 Sayı 1

Yayın Etiği

  • LEGAL'de uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli makaleler bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. LEGAL yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Yazarların Etik Sorumlulukları

LEGAL'e makale gönderen yazarların aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

*Yazarların gönderdikleri makalelerin özgün olması beklenmektedir. Yazarların başka makalelerden yararlanmaları veya başka makaleleri kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

*Makalelerin oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.

*Yayınlanmak üzere gönderilen tüm makalelerin varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.

*Yazarlardan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin her türlü veri ve bilgi talep edilebilir, böyle bir durumda yazarlar beklenen veri ve bilgileri editörlere ve yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.

*Yazarlar kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.

*Yazarların değerlendirme aşamasındaki veya yayınlanmış makalesiyle ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

*Yazarlar makalelerini aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış makale LEGAL'e gönderilemez.

*Değerlendirme süreci başlamış bir makalenin yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

LEGAL editörleri aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, LEGAL'de yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

*Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,

*Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,

*Dergide yayınlanan makalelerin kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,

*Düşünce özgürlüğünü destekleme,

*Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,

*Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,

*Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan makalelerin okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alanyazına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

*Editörler, makalelerin önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.

*Editörler, makale ile ilgili olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.

*Yeni editörler, makaleye yönelik olarak önceki editörler tarafından verilen kararları değiştirmemelidir.

*"Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci" takip edilmeli ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.

*Editörler ve yazarların ilişkilerini belirleyen etik kuralları ayrıntılı olarak yayınlamalıdır.

*Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

*Hakemleri makalenin konusuna uygun olan uzmanlardan belirlemelidir.

*Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.

*Yazarlar ve hakemler arasında çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.

*Çift kör hakemlik sürecinde hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.

*Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille makaleyi değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.

*Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.

*Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.

*Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.

*Bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.

*Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın ve Danışma Kurulu ile ilişkiler

Editörler, tüm yayın ve danışma kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikalarına uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın ve danışma kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın ve danışma kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

*Yayın ve danışma kurulu üyelerinin makaleleri tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.

*Yeni yayın ve danışma kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.

*Yayın ve danışma kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun makaleler gerektiğinde değerlendirme için göndermelidir.

*Yayın ve danışma kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.

*Yayın ve danışma kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan mutabakat gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editöryal ve çift kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Çift Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her makalenin adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler makalelerde yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

İntihal Denetimi

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin intihal denetimini, intihal denetim programları vasıtasıyla yapmakla yükümlüdür.

Şikayetler

Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları

Editörler; yazarlar, hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, makalelerin yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm makalelerin Çift Kör Hakem yöntemi ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. LEGAL değerlendirme süreci çift kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazarlara iletilir. Bu bağlamda LEGAL için makale değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

*Sadece uzmanlık alanı ile ilgili makaleyi değerlendirmeyi kabul etmelidir.

*Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.

*Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, makaleyi incelemekten imtina ederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.

*Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece makalenin içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal düşünceler ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.

*Değerlendirmeyi yapıcı bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren kişisel yorumlar yapmamalıdır.

*Değerlendirmeyi kabul ettikleri makaleyi zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

LEGAL Dergileri yayıncısı olan Legal Yayıncılık A.Ş. bir yayın kuruluşudur. LEGAL kuruluş felsefesi gereği, hukuk alanında bilimsel gelişmelere katkı sağlamak ve hukukun üstünlüğünün somutlaştığı bir toplum yapısı için, hukuki anlamda yapılan bilimsel makaleleri uluslararası standartlara ulaştırmak amacıyla LEGAL dergilerini yayınlamaktadır. Bu bağlamda LEGAL ve Yönetim Kurulu, LEGAL dergileri ile ilgili aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

*Editörler, LEGAL'e gönderilen makalelerin tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.

*Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.

*LEGAL'de yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.

*Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

*Dergisi, etik ilkeler ve kurallar konusunda ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesini esas almıştır.


Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

LEGAL'de yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar dışında, etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen akademi@legal.com.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Kabulden Sonra

LEGAL'de değerlendirme sonucu kabul edilen makaleler sırasıyla; intihal kontrolünün yapılması, kaynakça düzenlemesi, gönderme ve atıf kontrolü, mizanpaj ve dizgisinin yapılması, süreçlerinden geçer. Erken görünümde yayınlanan makaleler yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda yayınlanır.


Kaynakça, Gönderme ve Atıf Kontrolü

Bilimsel araştırmalar daha önce yapılmış olan çalışmaların üzerine geliştirilir. Yapılan çalışmalarda daha önce yapılmış çalışmalara belirli kurallar çerçevesinde gönderme ve atıf yapılarak kaynak gösterilir. Bilimsel çalışmalarda bilerek ya da bilmeyerek yapılan hatalar çalışmanın ve yayının güvenilirliğini zedelemektedir.

LEGAL yayın etiği kapsamında değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmaların gönderme ve atıflarının doğru ve eksiksiz verilmesini zorunluluk olarak görmektedir.

Kabul edilen çalışmaların kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü Türkçe ve yabancı dilde tam metin için aşağıdaki adımlarda yapılmaktadır:

*Kaynakça OSCOLA Kaynak Gösterme Kurallarında yer alan usul ve esaslara uygun olarak düzenlenir.

*Kaynakçada yer alan her bir atıfa ait metin içi göndermelerin usul ve esaslara göre verilip verilmediği kontrol edilir, hatalı olanlar düzeltilir.

*Metin içi göndermelerin atıfları kontrol edilir. Eksik olanlar yazarlardan talep edilir, hatalı olanlar düzeltilir.

Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri

LEGAL makalelerin şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar. Bu bağlamda intihal denetimi ve kaynakça düzenlemesi tamamlanan çalışmaların sayfa düzeni ve dizgisi LEGAL tarafından gerçekleştirilir.

Dil Düzenlemesi

LEGAL'e gönderilen çalışmalar tam metin dilinin (Türkçe veya Latin alfabesi ile yazılan dillerde) dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alan yazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır. Makaleler temiz ve akıcı bir dille yazılmalıdır. Bu kapsamda çalışmaların değerlendirme için gönderilmeden önce redakte edilmiş olması yayın süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

Editörler gönderilen makalelerin değerlendirme süreçlerinde veya kabul aşamasından sonra dil redaksiyon hizmeti alınmasını talep edebilir.

Yazar Beyanları:

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı çok yazarlı bir makalede yazarların bireysel katkılarından bahseden bir açıklamaya yer verilmesidir. Amaç her yazarın makaleye nasıl katkıda bulunduğunu açıklığa kavuşturulmasıdır. 

Çatışma Beyanı :  Yazarlarımızın Kişisel durumu ile bilimsel çalışmaları arasında mevcut veya potansiyel bir çıkar çatışması bulunuyorsa bu hususun açıklanması gerekmektedir. Çalışmanızda birden çok yazar varsa, her bir yazarın beyanda bulunması gerekmektedir. Çıkar çatışmaları mevcut veya olası bir kazancı içerebilmektedir. Örneğin  konu edilen kazanç, doğrudan istihdam ilişkisi, hisse sahipliği vb.) veya dolaylı (yatırım portföyü, danışmanlık, proje sponsorluğu vb.) bir maddi kazanç şeklinde olabilmektedir. 

Destek ve Teşekkür Beyanı : Makale yazım sürecindeki destek ve teşekkür edilecek kişi ya da kurumlara yer verilmesidir. 

 

Editörler Kararı

LEGAL'e gönderilen makaleler ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir ve öncelikle intihal denetimine tabi tutulur. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan, yayın politikalarını karşılamayan ve intihal denetiminden geçemeyen makaleler reddedilir. Reddedilen makalelerin yazarları, gönderim tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde bilgilendirilir. Uygun bulunan makaleler ise çift kör hakemlik sürecinin başlatılması için makalenin ilgili olduğu hakemlere gönderilir.

LEGAL’e gönderilen makalelerden çift kör hakem sürecine girmeyecek olanlar editörlerin onayı ile uzman görüşlerinde yayınlanır.

Makaleler: Editörden ön kabul alan makale için çift kör hakem süreci başlatılır.

Uzman Görüşleri: Editörden ön kabul alan makale için yayın süreci başlatılır.

Çift Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Çift Kör hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel makalelerin nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmakta ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, LEGAL'in yayın kalitesinde belirleyici bir yere sahiptir. LEGAL'e gönderilen tüm makaleler aşağıda belirtilen aşamalara göre çift kör hakemlik yoluyla değerlendirilmektedir.

Çift Kör Hakemlik Yöntemi

LEGAL, tüm makalelerin değerlendirme sürecinde çift kör hakemlik yöntemini kullanmaktadır. İki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınmaktadır. Çift kör hakemlik yönteminde makalelerin yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

Hakemlendirme Süreci

Makaleler içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre LEGAL hakem havuzundan en az doktora eğitimini tamamlamış (Ph.D) ve/veya daha üst düzeydeki akademik ünvanlı iki hakeme gönderilir.

Hakem Raporları

Hakem değerlendirmeleri genel olarak makalelerin; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve alanyazın açısından incelenmesine dayanmaktadır. Bu inceleme aşağıdaki unsurlara göre yapılır:

1. Makale başlığı, özeti ve anahtar kelimeleri makalelerin içeriğine uygun mudur?

2. Makale başlığı özeti ve anahtar kelimelerinin İngilizce karşılıkları uygun mudur?

3. Makale özeti, makalenin amaç, yöntem ve sonuçlarını içeriyor mu?

4. Makalenin özgünlüğü ve ilgili bilim dalına katkısı var mıdır?

5. Makalenin yazım dili uygun mudur?

6. Kullanılan veriler ve seçilen yöntem makalenin amacına uygun mudur?

7. Sonuçlara objektif ulaşılmış mıdır?

8. Sonuç ve tartışmanın bilimsel sunuşu uygun mudur?

9. Tablo, şekil veya resim kullanılmışsa bunların kullanımı uygun mudur?

10. Konuyla ilgili kaynaklar yeterli ve güncel midir?

11. Kaynak kullanımı ve gösterimi uygun mudur?

12. Yazara Yorum ( hakem gerekli görürse)

Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre ortalama 8 haftadır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından 1 ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir makalenin düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden fazla düzeltme talep edebilir.

Değerlendirme Sonucu

Hakemlerden düzeltme talebi gelirse bu talep yazara çift kör hakemlik kurallarına uygun olarak iletilir.

Makalenin yazardan gelen düzeltilmiş hali düzeltme talep eden hakemlere değerlendirilmek üzere gönderilir.

Her iki hakemden de olumlu sonuç geldiğinde makale yayına alınır.

Bir hakemden olumlu, diğer hakemden olumsuz sonuç geldiğinde makale editöre veya üçüncü hakeme gönderilir. Editörden veya üçüncü hakemden olumlu sonuç gelir ise makale yayına alınır.

Her iki hakemden veya editör/üçüncü hakemden olumsuz sonuç geldiğinde, makale yayınlanmaz ve bu durum yazara bildirilir.

Yayın Değerlendirme Süreci Ne Kadar Sürmektedir?

LEGAL'e gönderilen makalelerin yayın değerlendirme sürecinin yaklaşık 3 ay içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Hakem ya da editörlerin yazarlardan düzeltme istedikleri tarih ile yazarların düzeltmeleri tamamladıkları tarih arasındaki süre, bu 3 aylık süreye dahil değildir.

Düzeltme Yönergesi

LEGAL'de değerlendirme sürecindeki makaleler için editörler ve/veya hakemler tarafından bir defa veya daha fazla düzeltme ve iyileştirme talep edilebilir.

Yazarlar talep edilen düzeltme ve iyileştirme önerilerinin nesnel ve makalenin özgünlüğünü artırıcı nitelikte olduğunun bilinciyle düzeltme ve iyileştirmeleri eksiksiz, açıklayıcı ve zamanında tamamlamakla yükümlüdür.

Çalışma/Makale Geri Çekme

LEGAL araştırmacı ve kütüphaneciler için bütünsel ve eksiksiz yayıncılığı önemsemektedir. Bunu sağlamanın güvenilir özgün araştırma makalelerini yayınlamak olduğu bilincindedir. LEGAL yayın politikaları gereği, bir çalışma veya makalenin geri çekilmesi aşamasında yazarlara, düşen görev ve sorumluluklar aşağıda verilmiştir.

Yazarlar’ın değerlendirme aşamasındaki makalesi ile  ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Değerlendirme aşamasındaki makalesini geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazarlar, “Geri Çekme Formu” nu doldurarak her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış ve taratılmış halini akademi@legal.com.tr adresi üzerinden e-posta aracılığıyla editöre iletmekle yükümlüdür. Editör geri çekme bildirimini inceleyerek en geç bir hafta içerisinde dönüş sağlar. Editör tarafından telif hakları makalenin dergiye gönderilmesi ile LEGAL’e devredilmiş makalelerin geri çekme isteği editör tarafından onaylanmadıkça yazarlar makalesini başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.


YAYIN POLİTİKASI1. Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

The Journal of International Trade and Arbitration Law is a bi-annual peer-reviewed journal.

 

2. Dergi’de Uluslararası Ticaret ve Tah­kim Hukuku alanını ilgilen­diren her türlü makale, karar in­celemesi, karar derlemesi, yorum yazısı ve kitap incelemesi ile çeviriler yayınlanmaktadır. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.

The journal publishes articles, case notes, case compilations, com­mentaries, book reviews and translations focusing on legal issues concer­ning international trade and arbitration. The journal publishes contributi­ons drafted in Turkish or in other European languages.

 

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Submissions that will be presented for publication in JITAL should not be published nor have been submitted for publication in other jour­nals.

 

4. Yazılar microsoft word (microsoft office 98 ve üzeri ver­siyon­lar) formatında (doc veya docx dosya uzantılı olarak) ve aşağıdaki şekil şartla­rına uygun olarak kaleme alınmış ol­malıdır.

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as microsoft word (either with doc or docx file extensions) documents (microsoft office 98 or higher versions) and have to conform to the following style requirements:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right; 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 12 points, at 1 line spacing, justified

5. Her yazı elektronik posta yolu ile microsoft word formatında editöre gönderilmelidir. Yazının basılı ola­rak teslimi gerekmemektedir.

A softcopy of the draft has to be e-mailed to the editor. There is no need to submit hardcopies.

 

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, ça­lış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numa­ra­larına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alı­nacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırıl­malıdır.

Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affilia­tion; his/her street address, telephone number (s) where he/she could be easily reached; his/her e-mail address (addresses), the ORCID code obtai­ned from the website https://orcid.org and a CV with a photo

 

7. Dergi’ye gönderilen yazılar Türkçe ve İngilizce başlık ve özet ile Türkçe içindekiler, kısaltmalar ve kaynakça kısımlarını içermelidir. Türkçe dışında bir dilde kaleme alınmış yazılarda Türkçe özete yer ve­rilmez.

All submissions should contain a title in Turkish and English as well as an abstract, list of abbreviations and bibliography in Turkish. Submissions drafted in a language other than Turkish do not need to contain an abstract in Turkish.

 

8. Dergi’ye gönderilen yazılarda, ilgili makaledeki konuyu ta­nımla­yan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. Türkçe dışında bir dilde kaleme alınmış yazıların Türkçe anahtar keli­meler içermesi gerekli değildir.

All submissions should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the submission. Submissions drafted in a language other than Turkish do not need to con­tain keywords in Turkish.

 

 

 

 

9. Dergi’ye gönderilen yazılar içerisinde atıfta bulunulan kaynak­lar yazı sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalıdır.

All references cited in the text of the submissions should be listed in alphabetical order in a bibliography at the end of the text.

 

10. Dergi’ye gönderilen yazıların imla bakımından son dene­timle­rin ya­pılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are deemed to have been proofread and ready for publication.

 

11. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayınlanmasına ya da dü­zeltme istenmesine ya da ya­yınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kuru­lu’nca, tekrar ha­keme gönderilir.

After the initial assessment of the articles is completed by the edi­torial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymo­usly. In accordance with the reviewer’s report, the article may be pub­lished, further editing may be reques­ted, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. Where further editing is requested by the editorial board, the latter shall re-submit the final version of the article to the peer reviewer.

 

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­gilerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to blind peer review. The identity of the author(s) and reviewer(s) shall not be revealed to the other party.

 

13. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenme­sine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.

All reviewers’ evaluation reports shall be kept for at least five years af­ter publication and copies of these reports shall be sent to the ULAKBİM (Turkish Academic Network and Information Center) Law Database Committee whenever requested.

14. Dergi’ye ait yeni sayı yayımlandıkça, bu sayı tek bir PDF kop­yası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yük­lenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’a kargo ile ulaştırılır.

Each published issue of the Journal shall be uploaded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Two copies of the published issue shall also be delivered to ULAKBİM by cargo.

 

15. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the published issue shall be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

 

 

 

 


LEGAL yayın etiği gereği "Çift Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci’nden geçmiş her makalenin bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her makale LEGAL’in uygun bulduğu bir firma tarafından intihal denetiminden geçirilir.

İntihal denetimi intihal.net yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilir. Editörler her makalenin intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.

UTTDER, Legal Yayıncılık A.Ş. tarafından hakemli, uluslararası ve süreli yayın vasfıyla yayımlanmakta olup abonelik kapsamında daha önce bize bildirmiş olduğunuz adresinize gönderilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mev­zuat kapsamında, Dergimizin dağıtım faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla isim, unvan, adres ve iletişim bilgileriniz işlenmekte ve ilgili kurye/kargo şirketine aktarılmaktadır. Söz konusu kişisel verileriniz, aksi yönde bir talebiniz olmaması halinde, aboneliğiniz süresince mev­zuata uygun olarak saklanacaktır.

6698 sayılı Kanun uyarınca, söz konusu faaliyet kapsamında veri sorumlusu Legal Yayıncılık A.Ş. olup, Kanunun 11. maddesi kapsamın­daki haklarınız için legal@legal.com.tr veya abone@legal.com.tr adresi­ne e-posta yoluyla başvurabilirsiniz.

 

Regarding Your Personal Information

JITAL is published by Legal Publications Inc. (Legal Yayıncılık A.Ş) as a peerreviewed, international, and a periodic publication, and is mailed to subscribers' addresses already communicated to the Publisher.

Pursuant to the Law numbered 6698 on the Protection of Personal In­formation, and secondary legislation, your name, title, add­ress, and your contact details are recorded, and communicated to the relevant shipping company for delivery purposes. Unless you request otherwise,, your personal information shall be kept, in accordance with the legisla­tion, during the course of your subscription.

Pursuant to the Law numbered 6698, Legal Yayıncılık A.Ş. is res­ponsible for the data, and, regarding your rights under article 11 of the Law, you may contact us through these email addresses: le­gal@legal.com.tr or abone@legal.com.tr

 


  • Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sekizler Apt. No:59 D.6 34710 Kadıköy / İstanbul
  • 0 216 449 04 85-86
  • 0 507 170 78 00
  • akademi@legal.com.tr