Kategoriler

Banka ve Finans Hukuku Dergisi 2015 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

625,00 375,00
520,00 312,00
650,00 390,00

Toplam

Basım Tarihi : 2015
Yayınlanma Süresi : 3 Aylık - Yılda 4 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında / About Our Journal

Banka ve Finans Hukuku Dergisi (BFHD), yılda dört sayı olarak ya­yımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2012 yılında yayın hayatına başlayan dergide hakem deneti­minden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kro­nikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve ya­bancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, banka ve finans hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlan­maktadır.

Journal of Bank and Finance Law (BFHD) is a peer reviewed academic law journal published regularly four times a year, concentrating on issues of bank and finance law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It’s publication life begins at 2012. Each issue contains scholarly works concerning bank and finance law, authored by scholars and practitioners around the globe.

DANIŞMA KURULU

Bilsay Kuruç
Mehmet Çağlar Manavgat
Muzaffer Eroğlu
Nil Acar
Serkan İçtem
Abdurrahman Özalp
Adnan Yayla
Ahmet Battal
Ahmet Caner Yenidünya
Ali İhsan Karacan
Aynur Yongalık
Bora Durmaz
Bülent Yurdalan
Cemil Aygün
Cihat Madanoğlu
Ebru Ceylan
Erişah Arıcan
Fatih Selami Mahmutoğlu
Gizem Bilgiç
Gürhan Okay
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Haluk Kabaalioğlu
Hasan Köroğlu
İbrahim Murat Haznedar
İhsan Akar
İlkay Arıkan
Köksal Bayraktar
M.Hayati Eriş
Mahmut Koca
Mehmet Emin Karaağaç
Murat Duman
Mustafa Akın
Necla Akdağ Güney
Nihat Boz
Nihayet Durukanoğlu
Ömer Özkan
Sami Karahan
Sedat Eratalar
Serap Yılmaz
Sıtkı Anlam Altay
Sinan Bayındır
Sinan H. Yüksel
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Tülin Zırhlıoğlu
Veysi Seviğ
Yavuz AKBULAK

YAYIN KURULU

Bilsay Kuruç
Mehmet Çağlar Manavgat
Muzaffer Eroğlu
Nil Acar
Serkan İçtem
Abdurrahman Özalp
Adnan Yayla
Ahmet Battal
Ahmet Caner Yenidünya
Ali İhsan Karacan
Aynur Yongalık
Bora Durmaz
Bülent Yurdalan
Cemil Aygün
Cihat Ertürk
Cihat Madanoğlu
Ebru Ceylan
Erişah Arıcan
Fatih Selami Mahmutoğlu
Gizem Bilgiç
Gürhan Okay
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Haluk Kabaalioğlu
Hasan Köroğlu
İbrahim Murat Haznedar
İhsan Akar
İlkay Arıkan
Köksal Bayraktar
M.Hayati Eriş
Mahmut Koca
Mehmet Emin Karaağaç
Murat Duman
Mustafa Akın
Necla Akdağ Güney
Nihat Boz
Nihayet Durukanoğlu
Ömer Özkan
Sami Karahan
Sedat Eratalar
Serap Yılmaz
Sıtkı Anlam Altay
Sinan Bayındır
Sinan H. Yüksel
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Tülin Zırhlıoğlu
Veysi Seviğ
Yavuz AKBULAK

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2015 Sayı 13

 • SermayePiyasası Kanunu’nun Genel Hükümleri Üzerine Bazı Düşünceler ve Seçilmiş Bir Kaynakça - Ali İhsan Karacan
 • AvrupaAnonim Ortaklığı’nda (Societas Europaea) “Genel Kurul” (6102 Sayılı TTK “Anonim Şirket”in Genel Kuruluna Dair Hükümleri ile Karşılaştırmalı Olarak) - Ahmet Karayazgan
 • SendikasyonKredisi Sözleşmesi - Özge Tosun
 • BankaTeminat Mektuplarının Hukuki Niteliği - Esin Önal
 • TMSFTarafından Devralınan Bireysel Banka Alacaklarının Takibinde TMSF’ye TanınanHak ve Yetkilerin Kapsamı - M.İhsan Seçkin

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2015 Sayı 14

 • Sermaye Piyasası Kanunu Açısından Önemli Nitelikteki İşlemler ve - Ali İhsan Karacan
 • Bankacılık Sektöründe Verimlilik Değerlendirmesi: Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerine Ampirik Çalışmalar - Esra Erişir
 • “Avrupa Anonim Ortaklığında Sermaye Artırımı” “6102 sayılı TTK Hükümleri ile Karşılaştırmalı Olarak” - Leylan Demirağ Aktaş

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2015 Sayı 15

 • Tüketici ve Konut Kredilerinde Bankalarca Tahsil Edilebilecek Faiz Dışı Menfaat ve Komisyonlar Hakkındaki Davalar - Rasim Yılmaz
 • Banka Teminat Mektuplarında İlgililerin Yükümlülükleri Tazmin ve Tazminden Önce Açılacak Davalar, Rücu İlişkisi ve Teminat Sözleşmesinin Sona Ermesi - Merve Yalçınkaya
 • Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar - Yavuz AKBULAK

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2015 Sayı 16

 • Şirketler Topluluğunda Bazı Kurumsal Yönetim Sorunları - Ali İhsan Karacan
 • Türk Sermaye Piyasasında Yeni Piyasa Düzeni Rejimi ve Yeni Rejimin Başarı Koşulları - Ethem Sancak, Aysel Gündoğdu
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Limited Şirketlerde Esas Sermaye Payının Devri ve Senede Bağlanmasının Sonuçları - Esin Önal

1. Banka ve Finans Hukuku Dergisi, üç ayda bir (yılda dört kez) ya­yımlanan hakemli bir dergidir.

The Journal of Bank and Finance Law is a peer reviewed journal published four times a year.

 2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, banka ve finans hukuku ala­nını il­gi­len­diren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap in­ce­lemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dille­ridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning bank and finance law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome. 

3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

 Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

 5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor.

 7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.

 8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.  

9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well. 

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

 11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board.

 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Banka ve Finans Hukuku Dergisi 2015 Yılı Aboneliği Sayıları