Kategoriler

Banka ve Finans Hukuku Dergisi 2016 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.080,00 648,00
540,00 324,00
735,00 441,00

Toplam

Basım Tarihi : 2016
Yayınlanma Süresi : 3 Aylık - Yılda 4 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında / About Our Journal

Banka ve Finans Hukuku Dergisi (BFHD), yılda dört sayı olarak ya­yımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2012 yılında yayın hayatına başlayan dergide hakem deneti­minden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kro­nikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve ya­bancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, banka ve finans hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlan­maktadır.

Journal of Bank and Finance Law (BFHD) is a peer reviewed academic law journal published regularly four times a year, concentrating on issues of bank and finance law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It’s publication life begins at 2012. Each issue contains scholarly works concerning bank and finance law, authored by scholars and practitioners around the globe.

Yayın ve Danışma Kurulu

Bilsay Kuruç
Mehmet Çağlar Manavgat
Muzaffer Eroğlu
Serkan İçtem
Abdurrahman Özalp
Adnan Yayla
Ahmet Battal
Ahmet Caner Yenidünya
Ali İhsan Karacan
Aynur Yongalık
Bülent Yurdalan
Cemil Aygün
Cihat Madanoğlu
Ebru Ceylan
Erişah Arıcan
Fatih Selami Mahmutoğlu
Gizem Bilgiç
Gürhan Okay
Güzin Üçışık
Hakan Üzeltürk
Haluk Kabaalioğlu
Hasan Köroğlu
İbrahim Murat Haznedar
İhsan Akar
İlkay Arıkan
Köksal Bayraktar
M.Hayati Eriş
Mahmut Koca
Mehmet Emin Karaağaç
Mustafa Akın
Necla Akdağ Güney
Nihat Boz
Nihayet Durukanoğlu
Nilay Acar
Ömer Özkan
Sami Karahan
Sedat Eratalar
Serap Yılmaz
Sıtkı Anlam Altay
Sinan Bayındır
Sinan H. Yüksel
Soner ALTAŞ
Tekin Memiş
Turgut Kalpsüz
Tülin Zırhlıoğlu
Veysi Seviğ
Yavuz AKBULAK

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2016 Sayı 17

 • Tüketici Hukuku’nda Sözleşme Yapma Zorunluluğu ve Uygulaması - Gülşah Vardar Hamamcıoğlu
 • Temel Haklar Bakımından Piyasaların Düzenlenmesi ve Denetlenmesi - Esra Katıman
 • Bankacılık Kanunu’ndaki Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü Kapsamında Arabuluculukta Gizlilik İlkesinin Uygulanabilirliği - M.Serhat Sarısözen
 • Ticari İşletmenin Devri İşleminin Ticaret Siciline Tescilinin Kurucu veya Açıklayıcı Olup Olmadığı Hususunda Düşünceler - Ömer Bağcı
 • Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Niteliklerinin Bir Yargıtay Kararı Işığında Değerlendirilmesi - Buket Çatakoğlu
 • Banka Vasıtalı Ödeme Araçlarını Dışlayan Bir Sistem Olarak Kripto Sanal Para Bitcoin ve Hukuki Niteliği - Ali Önal
 • Çekten Cayma - İsmail Kök

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2016 Sayı 18

 • Sermaye Piyasası Hukuku’nda Şirketlerin Borçlanma Aracı İhracı: İhraç Yetkisi ve Borçlanma Aracı İhraç Sınırları - Ali İhsan Karacan
 • Bağımsız Denetime Tabi Şirketler ve Bu Şirketlerin Yükümlülükleri - Yavuz AKBULAK
 • Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ Kapsamında BTK ve BDDK’nın Yakınsadığı Hususlar - Mehmet İzzet Hacıalioğlu
 • Banka Teminat Mektuplarının Tanımı Niteliği Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkiler ve Geçerlilik Şartları - Merve Yalçınkaya
 • Finansal Krizlerin Önlenmesinde Tüketim Vergilerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi - Pınar Teker

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2016 Sayı 19

 • Yeni Sermaye Piyasasının Son Düzenlemeleri Perspektifinde Yeni Bir Yatırım Aracı Olarak Gayrimenkul Yatırım Fonlarının Yapısı, İşleyişi ve Faaliyet Esasları Hakkında Bir İnceleme - Turgay Münyas
 • Ekonomik Kolluk Faaliyetinin Bir Görünümü Olarak, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerine Yönelik İdarenin Denetim Faaliyeti - Mutlu Kağıtcıoğlu
 • Anonim Ortaklıklar Hukukunda Eşit İşlem İlkesi ve İlkeye Aykırılığın Yaptırımları - Esra Pınar Bilgin

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2016 Sayı 20

 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Sağlanan Teşvikler ve Ekonomiye Etkisinin Değerlendirilmesi - Muharrem Çakır, Arkan Yusufoğlu
 • Sigortacının Tazminat Ödeme Yükümlülüğü - İsmail Kök
 • Türkiye’de Belediyelerin Borçlanması - Yavuz AKBULAK

1. Banka ve Finans Hukuku Dergisi, üç ayda bir (yılda dört kez) ya­yımlanan hakemli bir dergidir.

The Journal of Bank and Finance Law is a peer reviewed journal published four times a year.

 2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, banka ve finans hukuku ala­nını il­gi­len­diren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap in­ce­lemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dille­ridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning bank and finance law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome. 

3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

 Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

 5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor.

 7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.

 8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.  

9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha­betically arranged bibliography as well. 

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

 11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board.

 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Banka ve Finans Hukuku Dergisi 2016 Yılı Aboneliği Sayıları