Kategoriler

Banka ve Finans Hukuku Dergisi 2023 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

3.670,00 2.202,00
1.840,00 1.104,00
2.575,00 1.545,00
2.395,00 1.437,00
3.115,00 1.869,00

Toplam

Basım Tarihi : 2023
Yayınlanma Süresi : 3 Aylık - Yılda 4 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında / About Our Journal

Banka ve Finans Hukuku Dergisi (BFHD), yılda dört sayı olarak ya­yımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2012 yılında yayın hayatına başlayan dergide hakem deneti­minden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kro­nikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve ya­bancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, banka ve finans hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlan­maktadır.

Journal of Bank and Finance Law (BFHD) is a peer reviewed academic law journal published regularly four times a year, concentrating on issues of bank and finance law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It’s publication life begins at 2012. Each issue contains scholarly works concerning bank and finance law, authored by scholars and practitioners around the globe.

GENEL EDİTÖR

Hakan Üzeltürk

DİL EDİTÖRÜ

C. Mengü Acun

YAYIN KURULU

Aynur Yongalık
Erişah Arıcan
Mehmet Bahtiyar
Sıtkı Anlam Altay
Tekin Memiş

DANIŞMA KURULU

Bilsay Kuruç
Mehmet Çağlar Manavgat
Muzaffer Eroğlu
Serkan İçtem
Abdurrahman Duran
Abdurrahman Özalp
Adnan Yayla
Ahmet Battal
Ana Macho Belen PEREZ
Balca Çelener
Bülent Yurdalan
Cemil Aygün
Cihat Madanoğlu
David MASSEY
Ebru Ceylan
Ege GÖKTUNA
Fatih Selami Mahmutoğlu
Georges CAVALİER
Gizem Bilgiç
Gürhan Okay
Güzin Üçışık
Haluk Kabaalioğlu
Hasan Köroğlu
İbrahim Murat Haznedar
İhsan Akar
İlkay Arıkan
Köksal Bayraktar
Ludovic AYRAULT
Mahmut Koca
Marco GREGGI
Mehmet Emin Karaağaç
Mehmet Şua
Mustafa Akın
Nataša Žunić Kovačević
Necla Akdağ Güney
Nihat Boz
Nilay Acar
Nuray Ekşi
Ömer Özkan
Sedat Eratalar
Serap Yılmaz
Simon ISTVÁN
Sinan Bayındır
Sinan Yüksel
Soner ALTAŞ
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Tülin Zırhlıoğlu
Veysi Seviğ
Yan HE
Yavuz AKBULAK

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2023 Sayı 45

 • Hukuki Yönleriyle Lisans Sözleşmeleri - Tayfun Ercan, Zeliha ÇİMRİN
 • Türk Ticaret Kanununa Göre Deniz Yoluyla Canlı Hayvan Taşımacılığı - Hacı Kara
 • Anonim Şirketlerde Şirketle İşlem Yapma Yasağının Unsurları ve Yasağın Zımni İcazet ile Uzun Süre Sessiz Kalma Sebebiyle Hak Kaybı Açısından Değerlendirilmesi - Sami KOCABIYIK
 • Alt Katılım Ortaklığı İlişkisine Genel Bir Bakış - Muhsin İshak DİNÇ

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2023 Sayı 46

 • İhalenin Feshi Açısından Cebrî Satışlarda Tahsil Edilen KDV’nin Kanunî Dayanakları ve Buna İlişkin Olarak Ortaya Çıkan Sorunların Değerlendirilmesi - Efe Direnisa
 • Asgari Geçim İndirimi Uygulamasının Kaldırılmasının Asgari Ücretle Çalışan Engelliler Üzerindeki Etkileri - Tevhit Kahraman
 • Bilanço Usulüne Göre Tutulan Ticari Defterlerin Delil Niteliği ve İspat Külfeti Analizi - Filiz Berberoğlu Yenipınar, Mustafa Emir Üstündağ
 • Kayyımlık Görevleri Bağlamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Organ Niteliği - Süleyman Kandemir

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2023 Sayı 47

 • Finansal Teknolojiler ve Bulut Bilişim İş Birliğinin Bankacılık Pazarlama Stratejilerindeki Konumu ve Rolü - Bora Gündüzyeli
 • Dahilde İşleme Rejiminde Geri Ödeme Sistemi - Tuğba Çiftçi
 • Siber Saldırı Sonucunda Talep Edilen Fidye Parasının (Ransom) Siber Risk Sigortası Kapsamında Sigortalanabilirliği ve Ödenen Fidye Bedelinin Sigorta Ettirenin Zararı Önleme ve Azaltma Yükümlülüğü Kapsamında Tazmini - Ahmet Batuhan Oyal
 • Türk Ticaret Kanunu m. 548/1’e Göre Tasfiyeden Dönülebilen Sona Erme Sebepleri ve Bunların Dışındaki Hâllerde Genel Kurul Kararıyla Tasfiyeden Dönülüp Dönülemeyeceği Sorunu - Atahan Güncan

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yıl 2023 Sayı 48

 • Çek Hukukunda Sebepsiz Zenginleşme - Salih Canözü
 • Avrupa Birliği, İsviçre ve Türk Hukukları Ekseninde Açık Bankacılık Konusunda Yaklaşımlar ve Karşılaşılabilecek Temel Sorunlar - Alper Özboyacı
 • Türk ve Alman Hukukları Açısından Sigorta Konusu Menfaatin Yokluğunun Sigorta Sözleşmesine Etkisi ve Bir Değişiklik Önerisi - Aydın Alber YÜCE
 • Limited Şirket Ortağına Yan Edim Yükümlülüğünün Getirilmesi ve Yükümlülüğün İfası - Ramazan Turan

1. Banka ve Finans Hukuku Dergisi, üç ayda bir (yılda dört kez) yayınlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Bank and Finance Law is a peer reviewed journal published four times a year.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, mali hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning fiscal law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified


5. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler “https://bankavefinanshukuku.legaldergi.com.tr/dergi.jsp" adresinde yer alan dergi sistemine yazar tarafından yüklenmelidir. Makale yüklemesi için yazarların belirtilen dergi sistemi üzerinden email adresleri ve oluşturacakları şifre ile kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt ve makale yükleme aşamalarına ilişkin detaylı bilgi için “https://legal.com.tr/icerik/yayin-ilkeleri” adresimizde yer alan “Dergi Platformu Yazar Kullanım Kılavuzu” incelenmelidir. Makale yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yayınevi tarafından gerekli değerlendirme yapılacak olup, makale yazarları süreç takibini anılan sistem üzerinden gerçekleştirebilecektir. Makalenin basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
The articles that are sent for publication, have to be uploaded by the author to the journal system that’s address is “https://malihukuk.legaldergi. com.tr/dergi.jsp". In order to upload the article to the system, authors have to sign up with their own e-mail addresses and adjust a password to register. The “Journal System Usage Guide” in the address of, https:// legal.com.tr/icerik/yayinilkeleri, the steps should be viewed for the exhaustive information about signing up to the system and uploading the articles. After the articles are uploaded by the author, the article will be evaluated by the publishing house. The evaluation steps can be seen on the system. The printed version of the article is not required to be delivered to the publishing house.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alınacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırılmalıdır.
Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affiliation; his/her street address, telephone number (s) where he/she could be easily reached; his/her email address (addresses), and the information about ORCID code which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (should be attached photo)

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) yazımında en fazla 160 kelime kullanılmalıdır.
Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should be include up to 160 words.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

9. Dergiye gönderilen makalelerde atıf dipnotları ve kaynakça Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stilinde hazırlanmalıdır.
Citation footnotes and bibliography should be prepared in Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style in the articles that sent to journal.

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years after publication and copies of these reports will be sent to the ULAKBİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Database Committee whenever required.

12. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.
13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System

14. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilir.
After the initial assessment of the articles is completed by the editorial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymously. In accordance with the reviewer’s report, editing may be requested, the article may get published, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time.

15. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınacaktır.
For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.

16. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The idetity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

Banka ve Finans Hukuku Dergisi 2023 Yılı Aboneliği Sayıları