Kategoriler

Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAM) 2021 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

955,00 573,00
480,00 288,00
625,00 375,00
645,00 387,00
805,00 483,00

Toplam

Basım Tarihi : 2021
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Türkiye’nin denizlere olan açılımına ve artan uluslararası deniz hukuku problemlerine paralel olarak, deniz hukuku ve siyaseti alanlarında yapılacak çalışmalara duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaca cevap verecek öğretim üyelerinin sayıca sınırlı olması,bunların Türkiye çapında kurulacak bir çatı altında ve birbirleriyle işbirliği içinde akademik çalışma yürütmesini gerekli kılmaktadır.

2014/6798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabuledilen “Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS) Belgesi” (02.10.2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazete) eylem planının önceliklerinden birtanesi de, “deniz hukuku” alanında araştırmacı insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamı olarak belirlenmiştir.

Bu karar doğrultusunda, TC Dışişleri Bakanlığı’nın tavsiyesiyle Ankara Üniversitesi bünyesinde, Türkiye’deki deniz hukuku ve siyasetiyle meşgul tüm akademisyenleri ve diğer ilgilileri bir araya getirmek hedefiyle DEHUKAM kurulmuştur. Merkezin işleyişine dair Yönetmelik, 7 Ocak 2015 tarihli ve 29229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Merkezin amacı; deniz hukuku ve siyaseti alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanlarda uzman personel yetiştirilmesini sağlamak, ilgili ulusal ve uluslararası kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek vetüzel kişilerle işbirliğine gitmek suretiyle Türk deniz hukukunun ve siyasetinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

DEHUKAM’ın bünyesinde düzenlenecek bilimsel etkinlikler, kurulacak uzmanlık kütüphanesi ve yurtdışındaki kuruluşlarla yapılacak ortaklaşa çalışmalar, deniz hukuku ve siyaseti alanlarında farkındalık yaratacak ve bilimsel çalışmaları teşvik edecektir. Bunun yanı sıra DEHUKAM’ın ilgililere sunmayı planladığı imkânlar, akademisyenleri deniz hukuku ve siyaseti alanlarında çalışmaya yöneltecek ve yapacakları çalışmalara fayda sağlayacaktır.

Adres                   :Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Cebeci, Ankara

Tel. & Faks.        :0 (312) 362 62 96

E-posta                :dehukam@ankara.edu.tr

Web.                    :dehukam.ankara.edu.tr

In parallel withTurkey’s expansion to the seas and the rising problems relating to international sea and maritime law, the need for studies in the field of thesea and maritime law and policies has been increasing day by day. Due to the fact that there are a limited number of academics in Turkey who fulfil thisneed, it is crucial that academics throughout Turkey be assembled under asingle roof and carry out academic work in cooperation with each other.

One of the priorities of the “Turkish National Marine Research Strategy (TUDAS) Document” (Official Gazette dated 2 Nov. 2014 and numbered 29137) action plan, agreed through the Decree of the Council of Ministers numbered 2014/6798, has been, therefore, set as increasing the capacity and employment of research manpower in the fieldof “the sea and maritime law”.

In the line of this decision, with the recommendation of the Ministry of Foreign Affairs ofthe Republic of Turkey, DEHUKAM was established at Ankara University in order to bring together all the academics and other interests engaged in the sea and maritime law and policies in Turkey. The regulation regarding the operation ofthe Center was published in the Official Gazette No. 29229 dated 7 January2015.

The purpose ofthe Center is to carry out scientific research in the field of the sea andmaritime law and policies, to train expert personnel in this field, to contribute to the development of Turkish sea and maritime law and policiesthrough cooperation with the related national or international public institutions, organizations as well as real and legal persons.

The scientific activities to be organized with in DEHUKAM, the specialist library to be established and joint studies with institutions abroad will raise awareness and encourage scientific studies regarding the sea and maritime law and policies.Moreover, the opportunities that DEHUKAM is to offer to the relevant persons will direct academics to work in the field of the sea and maritime law andpolicies and will contribute to its studies.

Address               : Ankara Üniversitesi, HukukFakültesi, Cebeci, Ankara, Turkey

Tel. & Fax.          : +90 (312) 362 62 96

E-mail                   : dehukam@ankara.edu.tr

Web.                    : dehukam.ankara.edu.tr

EDİTÖR VE YARDIMCI EDİTÖRLER

Hakan Karan
İzel Varan Samut
KÜBRA VAR TÜRK
Özgenur KARA BALCI

DİL EDİTÖRÜ

Zeynep Mirvan

EDİTÖRLER KURULU

Ademuni-Odeke
Daud HASSAN
David Joseph ATTARD
İsmail Demir
Juan Carlos SAINZ-BORGO
Mercedes PARDO
Nil Kula Değirmenci
ÜLKÜ HALATÇI ULUSOY

DANIŞMA KURULU

Ahmet Samim Ünan
Ayşe Melda Sur
Çınar Özen
Didem Algantürk Light
Emine Yazıcıoğlu
Hasan Ayrancı
Huriye Kubilay
İbrahim Kaya
Kemal Şenocak
Murat Turgut TURHAN
Pınar Akan
Sezer Ilgın
Vasıf Şahoğlu
Yalçın Çakalır
Yücel Acer
Zehra ŞEKER ÖĞÜZ

Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAM) Yıl 2021 Sayı 7

  • Estımated Tıme Of Arrıval Terms: Analysıs Of ‘Start Saılıng On Tıme Oblıgatıon’ In The Context Of Tıme Charters - Ceren CERİT DİNDAR
  • Bağlama Kütüğü’nün Hukuki Niteliğinin Öğreti Ve Yargı Kararları Işığında Değerlendirilmesi - Güneş Karol IŞIKLAR, Cüneyt SÜZEL
  • Karadeniz, Azak Denizi Ve Kerç Boğazı’ndaki Kıyı Devletlerinin Haklarına İlişkin Uyuşmazlık (Ukrayna V. Rusya Federasyonu) Kapsamında Rusya’nın Egemenlik Haklarına Yönelik İlk İtirazının İncelenmesi - Cemre Ç. KADIOĞLU KUMTEPE
  • Kötü Komşular Denizci Devlet Yapar: Doğu Akdeniz Ekseninde Devletlerin Uluslararası Deniz Hukukundan Doğan Yükümlülükleri - KÜBRA VAR TÜRK, Hakan Karan

Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAM) Yıl 2021 Sayı 8

  • THE BLUE ECONOMY AND THE BARCELONA CONVENTION-MEDITERRANEAN SEA REGION “SOME FOOD FOR THOUGHTS” MAVİ EKONOMİ VE BARSELONA SÖZLEŞMESİ –AKDENİZ BÖLGESİ “FİKRİ BESLEYEN MÜLAHAZALAR” - Ademuni-Odeke, Mehmet Emin BİRPINAR
  • EVALUATION OF THE DESIGNATION OF THE MEDITERRANEAN SEA AS AN EMISSION CONTROL AREA FOR SULPHUR OXIDES (MED SOX ECA) PURSUANT TO MARPOL ANNEX VI IN TERMS OF LAW OF THE SEA AKDENİZ’İN MARPOL EK VI KAPSAMINDA KÜKÜRT OKSİTLER (MED SOX ECA) İÇİN EMİSYON KONTROL ALANI OLARAK BELİRLENMESİNİN DENİZ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ - Nasıh Sarp ERGÜVEN, Eyyüp KARAHAN, Nazan ÖZYÜREK, Özlem ÖRME
  • GENERAL ASSESSMENT OF THE LEGAL RIGHTS OF OBSERVER STATES INCLUDING TÜRKİYE IN THE INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY TÜRKİYE DAHİL GÖZLEMCİ DEVLETLERİN ULUSLARARASI DENİZ YATAĞI OTORİTESİNDEKİ HUKUKİ HAKLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ - Berilşah KOCABIYIK
  • THE LEGAL FRAMEWORK RELATED TO THE SUI GENERIS PROTECTED AREAS UNDER INTERNATIONAL LAW OF THE SEA ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU ÇERÇEVESİNDE SUI GENERIS KORUNAN ALANLARA İLİŞKİN HUKUKİ REJİM - Beyza Özturanlı Şanda, Mehmet Tamer ÇOBANOĞLU, Vildan BÖLÜKBAŞI ATAY, Eda BAYAR AYDIN
  • THE LEGAL REGIME FOR MARINE RENEWABLE ENERGY ON THE HIGH SEAS AÇIK DENİZLERDE DENİZ YENİLENEBİLİR ENERJİSİ İÇİN HUKUKİ REJİM - Seyhan Gül YILMAZ

(1)      Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış yada yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar, yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) (dijital/elektronik ortamlar dahil) bütün yayın haklarına sahip olur, DEHUKAM’ın izni olmaksızın başka bir yerde yayınlanamaz.

(2)      Yazı teklifleri, teklif olunan yazı ile birlikte dehukam@ankara. edu.tr adresine yollanır.

(3)      Yazı teklifleri, yazarların geleneksel ve elektronik iletişim bilgilerini içerir.

(4)      Yazıların başına, Türkçe ve İngilizce özetlerinin yanı sıra,Türkçe ve İngilizce başlık ve anahtar kelimeleri de eklenir.

(5)      Yazılar Microsoft Wordveya Microsoft Word 5.1 for Macintosh formatında hazırlanır.

(6)      Ana metin times newroman karakterinde, 11 punto, yazı aralığı 1.5 aralık, paragraf aralığı 9 nk

          Dipnotu 0,5 cm içeri girintili times new roman karakterinde 9 punto, yazı aralığı 1 punto, paragraf aralığı 0 nk

          Alıntılar sağdan ve soldan 1,5 cm girintili, “den den” içinde, arial narrow karakterinde, 10 punto, yazı aralığı 1,5 aralık,paragraf aralığı 6 nk

          şeklinde hazırlanır.

(7)      Metin içerisindeki başlıklar times new roman karakterinde, 11 punto, yazı aralığı 1,5 aralık,paragraf aralığı 12 nk olmak üzere düzenlenir.

(8)      Yazı ismi altındaki yazar isminin sonuna bir yıldızlı dipnot konulur. Dipnotta, yazar, bağlı olduğu kurumu ve unvanı da belirtilmek suretiyle tanıtılır. Örn.: AnkaraÜniversitesi Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

(9)      Yazıda kullanılan yabancı kelimeler italik fontla belirtilir.

(10)   Dipnotlardan farklı olarak ana metin içerisinde isimler zorunlu olmadıkça kısaltmadan yazılır. Kısaltma yapılması gereken hallerde isimilk kullanımında kısaltılmadan tam olarak verilir ve yanına parantez içinde kısaltması konulur.

(11)   Kaynaklara ilk yollamalar aşağıdaki örnekler doğrultusunda yapılır:

         Yargıtay kararları için: 11. HD, 17.11.1981, E. 1980/4528, K. 1981/4880 (Erişim Kaynağı).

         Kitaplar için:Serezli, F.: Borçlar Hukuku, C. I, Özel Hükümler, B. 4, Ankara 2016, s. 14.

         Makale ve tebliğler için: Serezli, F. - Korhan, T. H.: “Yabancı Bayraklı Gemilere Ziyaret”, DEHUKAMDER, 2017, C. I, S. 1, s. 17, 21.

(12)   Aynı yazara ait bir esere sonraki yollamalarda aşağıdaki örnek doğrultusunda kısaltmaya gidilir:

         Serezli, 25.

(13)   Aynı yazara ait birden fazla esere yollamada bulunulması halinde, eser adı hakkında hangi kısaltmanın kullanılacağı ilk yollamanın sonunda parantez içinde gösterilir ve ardından aşağıdaki örnekler doğrultusunda kısaltmaya gidilir:

         Kitaplar için:Serezli, F.: Borçlar Hukuku, C. I, Özel Hükümler, B. 4, Ankara 2016, s. 14 (Özel Hükümler).

          DEHUKAMDER, 2017, C. I, S. 1, s. 17, 21(“Ziyaret”).

         Serezli -Korhan, “Ziyaret”, 25.

         Serezli, Özel Hükümler, 105.

(14)   Yazıda mevzuata yapılan ilk yollama varsa tarih ve sayısı ile yapılır ve dipnota erişim bilgileri (varsa Resmi Gazete tarih ve sayısı) yazılır.

(15)   İnternetten elde edilen her kaynağın erişim tarihi (et.) gösterilir.

(16)   Editörler Kurulunca DEHUKAMDER yayın ilkelerine uygunsuzluğu tespit edilen yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir.

(17)   Editörler Kurulunca DEHUKAMDER yayın ilkelerine uygunluğu tespit edilen yazılar en az iki hakeme gönderilir, hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının yayınlanmasına, yazardan raporlar çerçevesince düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilir.

(18)   Editörler Kurulu, ilgili sayıda yayınlanacak yazı yoğunluğunu dikkate alarak, hakem incelemesinden olumlu rapor almış yazıların sonraki sayılarda yayımlanmasına ya da uzunluklarını dikkate alarak yazarınca kısaltılmasına karar verebilir.

(19)   Dergide çıkan herhangi bir yazıya atıfta “DEHUKAMDER”rumuzu kullanılabilir.

Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAM) 2021 Yılı Aboneliği Sayıları