Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi 2010 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

1.250,00
625,00
805,00

Toplam

Basım Tarihi : 2010
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergi Hakkında / About Journal

Mali Hukuk Dergisi (MHD) Dergisi, ayda bir yayım­lanan hakemli bir dergidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sür­dürmek­te olan dergide ha­kem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygu­lamacıları tarafından kaleme alı­­nan, mali hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği mali hukuk alanına ilişkin ma­kale­ler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlil­leri, eser incelemeleri vb.), der­gi­mi­zin daha da zenginleşeceğine inanı­yoruz.

 

The Journal of Fiscal Law (MHD) is a peer reviewed journal published per month concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains scholarly works concerning Fiscal law bulletin/ journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on fiscal law; with your contributions and support our journal will progress.

Yayın Kurulu

Adem Durak
Adnan Gerçek
Adnan Nas
Ahmet Kırman
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bumin Doğrusöz
Doğan Şenyüz
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Filiz Keskin
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hamdi Deniz Ege Göktuna
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Mustafa Akkaya
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Tekin Memiş
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yahya Arıkan
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

Danışma Kurulu

Adem Durak
Adnan Gerçek
Adnan Nas
Ahmet Kırman
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bumin Doğrusöz
Doğan Şenyüz
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Filiz Keskin
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hamdi Deniz Ege Göktuna
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Mustafa Akkaya
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Tekin Memiş
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yahya Arıkan
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 61

 • Kamu Borçlusunun İflasının İstenmesi ve İflasta İstihkak Davaları - Mine Nur Bozdoğan
 • Yargı Kararları Işığında Kod Uygulaması - Halil Cem ÖZTÜRK
 • Mal Bildirimini Yenilemeyene Hapis Cezası Verilebilir Mi? - Soner ALTAŞ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 62

 • Emlak Vergisine İlişkin Vergi Güvenlik Önlemleri - İlhami Öztürk, Uğur Yiğit
 • Tarh Zamanaşımı Müessesesinin Hukuki Mahiyeti ve Zamanaşımını Durdurmak İçin Takdir Komisyonuna Sevk Uygulamasının Geleceği - Mehmet YÜCEL
 • 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlere İlişkin Bazı Maddelerinin (82 ila 160) Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Bu Maddelere Eş Gelen Maddeler İle Karşılaştırılması - Olcay Işık

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 63

 • Damga Vergisinde Vergi Sorumluluğu - Adil Nas
 • Elektronik Ortamda Beyanname Verilmemesi Nedeniyle Uygulanan Yaptırımların İncelenmesi - Ufuk Kaya
 • Bankacılık Sektörüne Getirilecek Harçlar Üzerine Farklı Bir Yaklaşım - Hatice Yurtsever
 • İktisat ve Hukuk Disiplini Çerçevesinde Vergi Suçlarının İtirafını Teşvik Eden Düzenlemeler - Murat Aslan, Zübeyr Yıldırım

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 64

 • Noterlerin Harç, Vergi Ve Resim Bedellerini Zamanında Yatırmamasından Doğan Ceza Sorumluluğu - Devrim Güngör
 • İthalat İşlemlerinde Bankalarca Alınan Masraflar Katma Değer Vergisine Tabi Midir? - Hatice Yurtsever
 • Vergi Uyumunda Bir Kavram Sorunu: Gönüllü Uyum mu? Zorunlu Uyum mu? - Selçuk İpek
 • Avukatlara Ödenen Zorunlu Yol Giderlerinin Gelir Vergisi Tevkifatı Uygulamasındaki Yeri - Mehmet Küçükkaya
 • Türk Ticaret Hukukunda Hâkim Ortak (Ex Possessiones Perpertus) Kavramı - İbrahim Orkun Atalay

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 65

 • Pazarlama Yönetiminde Marka Bilinirliği’nin Önemi ve Yazılı Basın Sektörü Üzerine Uygulama - Burcu Naşide Bayraktar, Şakir Erdem
 • Vergi Hukukunda Küçüklerin ve Kısıtlıların Yasal Temsilcilerinin Vergi Sorumluluğu - Adil Nas
 • Feodalizmde ve Merkantilizmde Üretim İlişkilerinin Bölüşüme Etkisi - İbrahim Orkun Atalay
 • Maliye Bakanlığı E-Fatura Kullanımı İçin Düğmeye Bastı E-Fatura Uygulamasından Yararlanmak İsteyen Mükelleflerce Yapılması Gereken İşlemler - Ramazan Şener

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 66

 • Mükerrer Vergi Hukuku: Vergi Usul Kanununun Maliye Bakanlığı’na Yetkiler Veren “Yetki” Başlıklı Mükerrer 257’nci Maddesini, Tarihi Süreçte Anayasal İlkeler ve Yargı Kararları Işığında Yeniden Okumak - Ahmet Somuncu
 • Uzlaşma Kurumunun Vergi Hukukundaki Yer ve İşlevinin Değerlendirilmesi - Sedat Apak
 • Küresel Rekabet Endeksi Sonuçları ve Vergisel Düzenlemelerin Türkiye’de Yatırım Ortamına Etkisi - Burçin Bozdoğanoğlu

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 67

 • Vergi Usul Kanunu Düzenlemesinde Bilgi Toplama - Ezhan Doğrusöz
 • Rasyonel İnsanın İntikamı: Yarışmalı Mübadele ve Siyasal - Ekonominin Yeniden İnkişafı - Samuel Bowles, Herbert Gıntıs
 • Tam Mükellefiyete Tabi Gelir Vergisi Mükelleflerinin ve Kurumların Yabancı Ülkelerde Ödedikleri Vergilerin Mahsubu ile Ortaya Çıkan Çifte Vergileme Sorununun Önlenmesine Yönelik Çalışmalar - Eda Kaya, Mustafa Alpaslan

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 68

 • Vergi Suçlarında Faillik Kavramı - Salih Özel
 • Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Sorumluluğu’nun SonaErme Hallerinden İbra’nın İncelenmesi - Ezgi Öztürk
 • Kredi Kartı ile Yapılan Ödemelerin Müteselsil SorumlulukUygulaması Karşısındaki Durumu - Burçin Bozdoğanoğlu

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 69

 • Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinde Çalışan İşçilere Yapılan Ücretlerin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu - Ramazan Cenk
 • Kooperatiflerde Fesih Sebepleri - Merdan Çalışkan
 • Üniversitelere Yapılan Ayni Bağışlar - Selçuk Kuzucuoğlu

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 70

 • İndirimi Yapılmayan KDV - Adil Nas
 • Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından İş Kazası ve Meslek Hastalığı - Resul Kurt
 • Üniversite Döner Sermaye Hazine Payında Yapılan ndirim Katkı Payı Olarak Dagıtılabilir mi? - Ayhan Gökdemir

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 71

 • Vergi Mahremiyeti - Adil Nas
 • Vergi Hukukunda Tanık Beyanının Delil Niteliği - Halil İbrahim Turan
 • Borcun Geç Ödenmesi Halinde Ortaya Çıkan Vade Farkı, Faiz ve Kur Farklarına Uygulanacak KDV Oranı - Abdullah Tolu
 • Turizm Bölgelerinden Elde Edilen Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi - Ramazan Cenk
 • Doçentlik Jüri Üyelerine Yollukları Hangi Kurum Tarafından Ödenmeli - Ayhan Gökdemir

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2010 Sayı 72

 • Vergi Borcunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Bir Neden Olarak Terkin Kurumu - Adil Nas
 • Vergi İncelemesi Nedir? İncelemenin Gerçekleştirilmesi Sırasında İzlenecek Yöntemler Nelerdir? - Eda Kaya, Mustafa Alpaslan
 • 1 Ekim 2010 Tarihinden Sonra Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Kapsamında Bakmakla Yükümlü Bulunduğu Erkek ve Kız Çocukların Durumları - Ayhan Gökdemir

1.Mali Hukuk Dergisi, ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir.

The Journal of Fiscal Law is a peer reviewed journal published per month.

 2.Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, mali hukuk alanını ilgi­len­di­ren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning fiscal law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3.Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

 4.Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri ver­siyon­lar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış ol­ma­lıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış ol­malıdır.

Kağıt Boyu: A4

Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ; 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right; 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

 5.Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 6.Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon nu­maralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.

The name (s), formal positon (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor.

 7.Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.

 8.Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

 9.Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in order of mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the and of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­tim­lerin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

 11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda ma­kalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme iste­mesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar du­rumdan en kı­sa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Ta­mam­lanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tek­rar hakeme gön­derilebilir.

Initial assessment of the articles will be done by the editorial bo­ard. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amendments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board.

 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) da­ya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­gilerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s). 

Mali Hukuk Dergisi 2010 Yılı Aboneliği Sayıları