Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi 2016 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

1.700,00
850,00
1.075,00

Toplam

Basım Tarihi : 2016
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergi Hakkında / About Journal

Mali Hukuk Dergisi (MHD) Dergisi, ayda bir yayım­lanan hakemli bir dergidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sür­dürmek­te olan dergide ha­kem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygu­lamacıları tarafından kaleme alı­­nan, mali hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği mali hukuk alanına ilişkin ma­kale­ler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlil­leri, eser incelemeleri vb.), der­gi­mi­zin daha da zenginleşeceğine inanı­yoruz.

 

The Journal of Fiscal Law (MHD) is a peer reviewed journal published per month concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains scholarly works concerning Fiscal law bulletin/ journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on fiscal law; with your contributions and support our journal will progress.

DANIŞMA ve YAYIN KURULU

Barış Bahçeci
Adem Durak
Adnan Gerçek
Adnan Nas
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bora Unutmaz
Bumin Doğrusöz
Cahit Yerci
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Ferruh Tunç
Filiz Keskin
Funda Başaran Yavaşlar
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hamdi Deniz Ege Göktuna
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Murat Alışkan
Murat Başaran
Mustafa Akkaya
Mustafa Alpaslan
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Özgür Biyan
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yahya Arıkan
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

HAKEMLER

Barış Bahçeci
Adnan Gerçek
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bumin Doğrusöz
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Funda Başaran Yavaşlar
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Üzeltürk
Hamdi Deniz Ege Göktuna
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Metin Taş
Murat Alışkan
Mustafa Akkaya
Nevzat Saygılıoğlu
Özgür Biyan
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 133

 • KATMA DEĞER VERGİSİ TÜRKİYE UYGULAMASINDA VERGİ KESENLERİN SORUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ - Ufuk Kaya
 • VERGİ PLANLAMASI BAĞLAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNE YAPILAN ÖDEMELERİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE VERGİLENDİRMESİ - İlhami Öztürk
 • ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ÖZEL DENETÇİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU - Soner ALTAŞ
 • ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNİN MAHİYETİ, ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERN ELDE ETTİĞİ GELİRİN NİTELİĞİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE ÖZEL İNŞAAT SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU - Mehmet YÜCEL
 • TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN ESASLAR - Yavuz AKBULAK

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 134

 • Hileli Vergi Suçu: Belgelerde Tahrifat - Hatice Yurtsever
 • Vergi Ceza Hukuku Kapsamında “Gizleme (İbraz Etmeme)” Suçunun “Kanunilik” Unsuru - Serkan Ağar
 • Özel Tüketim Vergisinin Katma Değer Vergisi Matrahına Bir Unsur Olarak Dahil Edilmesi Üzerine Bir Değerlendirme - Adil Nas
 • Anonim ve Limited Şirketlerde Özel Denetçi Aleyhine Sorumluluk Davası Açılması - Soner ALTAŞ
 • Tam Zamanında Üretimin Etkinliği ve Verimliliğinde Kanban Sisteminin Rolü - Yusuf Artar

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 135

 • Arabuluculuk Kurumunun Vergi Hukukunda Uygulanması - Adil Nas
 • Bir Dönem Sonu İşlemi Olarak Menkul Kıymetlerin Değerlemesi - Mehmet YÜCEL
 • Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satışlarında Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası - Emrah Kandemir, Meral Bakar
 • Sermaye Şirketlerinde İflasın Ertelenmesi - Yavuz AKBULAK

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 136

 • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinde Saklama-İbraz Süresi ve Zamanaşımına İlişkin Özel Durumlar - Fatma Taş
 • Vergi Hukukunda Peşin Fiyat Sözleşmelerinin Uygulanması - Adil Nas
 • Vergi Uyuşmazlıklarında Tahkimin Uygulanması - Adil Nas
 • Yönetim Kurulu Üyeleri ile Müdürlerin Hukuki Sorumlulukları İbra ile Nasıl Ortadan Kaldırılır? - Soner ALTAŞ
 • Limited Şirket Paylarının Devrine İlişkin Vergi İstisnaları ve Gelir Vergisi Kanunu Tasarısının Konuya Yaklaşımı - Soner ALTAŞ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 137

 • Esas Sermaye Sisteminden Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmenin Avantajları - Soner ALTAŞ
 • Vergi Kanunlarındaki İndirim, İstisna ve Muafiyetlerin Sınırına İlişkin Hükümlerin Uygulanabilirlik ve Hukuki Yönden Değerlendirilmesi - Emre Akın
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Vergilemede İstikrar İlkesi Açısından Değerlendirilmesi - Mehmet YÜCEL
 • Zirai Kazançların Vergilendirilmesi ve Zirai İşletme Büyüklüğü Ölçülerini Aşmayan Ancak Kamyon Gibi Araçlara Sahip Olan Çiftçilerin Mükellefiyet Durumları - Mehmet YÜCEL
 • Anonim Şirketlerde Borçlanma Aracı İhraç Limitleri - Yavuz AKBULAK

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 138

 • Anonim Şirkette Çift Pay Defteri Bulunuyorsa Ne Yapılır? - Soner ALTAŞ
 • İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulamasının Sistematiği - Emrah Kandemir
 • Grup İçi Nakit Aktarımları ve Gayrinakdi İşlemlere İlişkin Düzenlemeler - Yavuz AKBULAK
 • TTK Bakımından Anonim Şirketlerde Tescile Tabi Olgular - Yavuz AKBULAK
 • Sosyal Tesislerin KDV ve Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu - Ahmet ARSLAN

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 139

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda Şikâyet ve İtirazen Şikâyet - Duran Bülbül
 • Bir Yerel Yönetim Geliri Olarak Eğlence Vergisi Uygulaması ve Özellikli Durumlar-1 - Mehmet YÜCEL
 • Türk Ticaret Kanunu’nda Öngörülen İdarî Para Cezaları Hakkaniyete Uygun mudur? - Soner ALTAŞ
 • Türk Vergi Hukukunda Arama - Yüksel Bat

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 140

 • Anonim Şirketin Sermayesinin Azaltılması - Soner ALTAŞ
 • Bir Yerel Yönetim Geliri Olarak Eğlence Vergisi Uygulaması ve Özellikli Durumlar-2 - Mehmet YÜCEL
 • Avustralya’da Orta Vadeli Harcama Sistemi - Zehra Yıldırım

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 141

 • Türkiye’de Eğitim Hizmetlerinin Özelleşmesi ve Alternatif Kamusal Sunumlar - Abdullah Ömercioğlu, Cem Barlas Arslan
 • Mülkiyet Hakkına Bir Müdahale Aracı Olarak Vergilendirme - Nazmiye Güveyi
 • Anonim ile Limited Şirketlerde Kârın Tamamı Ortaklara Dağıtılabilir mi? - Soner ALTAŞ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 142

 • Pişmanlık Başvuru Şartlarında Özel Durumlar - Duran Bülbül
 • Elektronik Ticarette Vergilendirmenin Mali Hukuk Açısından Değerlendirilmesi - Selin Ertürk
 • Limited Şirkete TTK ve TMK Uyarınca Kayyım Atanması - Soner ALTAŞ
 • 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamına Giren Alacaklar ve Kesinleşmiş Kamu Alacaklarına İlişkin Hüküm ve Açıklamalar - Mehmet YÜCEL

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 143

 • 6728 Sayılı Kanunla, Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi - Mehmet YÜCEL
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 7 Seri No'lu Tebliğ ile Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi - Mehmet YÜCEL
 • Sermaye Koyma Borcunu Ödemeyen Ortakların Anonim ve Limited Şirketten Çıkarılması - Mustafa YAVUZ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2016 Sayı 144

 • Pay Sahipleri Anonim Şirketi Nasıl Sona Erdirebilir? - Soner ALTAŞ
 • Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasının Esasları ve Yapılan Son Değişiklikler - Mehmet YÜCEL
 • Bir Vergi Türü Olarak Zorunlu Askerlik Kurumunun İrdelenmesi - Zeynep Demirci, Burhanettin Onur Kireçtepe, Abdulcelil Gazioğlu

1. Mali Hukuk Dergisi, ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Fiscal Law is a peer reviewed journal published per month.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, mali hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning fiscal law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published el-sewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır.
Kağıt Boyu: A4
Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ; 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara-lığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right; 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified
5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, ça¬lış-tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaş-tırılmalıdır.
The name (s), formal positon (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor.

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.
Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.
All references cited in the text should be numbered in order of mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the and of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilir.
After the initial assessment of the articles is completed by the editorial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymously. In accordance with the reviewer’s report, editing may be requested, the article may get published, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time.

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

13. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years after publication and copies of these reports will be sent to the ULAKBİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Databa-se Committee whenever required.

14. Dergi’ye ait yeni sayı yayımlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’a kargo ile ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

15. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Mali Hukuk Dergisi 2016 Yılı Aboneliği Sayıları