Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi 2017 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

1.700,00
850,00
1.075,00

Toplam

Basım Tarihi : 2017
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergi Hakkında / About Journal

Mali Hukuk Dergisi (MHD) Dergisi, ayda bir yayım­lanan hakemli bir dergidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sür­dürmek­te olan dergide ha­kem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mev­zuat kronikleri ile eser incelemelerine yer veril­mektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygu­lamacıları tarafından kaleme alı­­nan, mali hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği mali hukuk alanına ilişkin ma­kale­ler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlil­leri, eser incelemeleri vb.), der­gi­mi­zin daha da zenginleşeceğine inanı­yoruz.

 

The Journal of Fiscal Law (MHD) is a peer reviewed journal published per month concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains scholarly works concerning Fiscal law bulletin/ journal, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on fiscal law; with your contributions and support our journal will progress.

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Barış Bahçeci
Adem Durak
Adnan Gerçek
Adnan Nas
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bora Unutmaz
Bumin Doğrusöz
Cahit Yerci
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Ferruh Tunç
Filiz Keskin
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hamdi Deniz Ege Göktuna
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Murat Alışkan
Murat Başaran
Mustafa Akkaya
Mustafa Alpaslan
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Özgür Biyan
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yahya Arıkan
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

HAKEMLER

Barış Bahçeci
Adnan Gerçek
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bumin Doğrusöz
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Üzeltürk
Hamdi Deniz Ege Göktuna
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Metin Taş
Murat Alışkan
Mustafa Akkaya
Nevzat Saygılıoğlu
Özgür Biyan
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 145

 • Anonim Şirkette Kaybedilen Sermaye Hangi YöntemlerleTamamlanabilir? - Soner ALTAŞ
 • AR-GE ve Tasarım İndirimi ile Teknogirişim SermayesiDesteğine İlişkin Olarak 6676 Sayılı Kanunla Getirilen Vergisel Teşvikler - Mehmet YÜCEL
 • Ticaret Sicili Müdürünün Tescile Davet Yetkisi - Mustafa YAVUZ
 • Otomotivin ÖTV ile İmtihanı - Tansu Akın
 • Elektronik Haberleşme Sektöründe Çifte VergilendirmeProblemi ve Mobil Şebeke İşletmecileri Üzerindeki Asimetrik Etkileri - Barış Yüksel, Hakan Demir

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 146

 • Hisse Senetleri İçin Veraset Vergisinde İkmal Tarhiyatı, Ceza ve Gecikme Faizi - Bumin Doğrusöz
 • 6728 Sayılı Kanunla Getirilen Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Her Türlü Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda İstisna Uygulamasının Esasları - Mehmet YÜCEL
 • Anonim Şirket Ortakları Yönetim Kurulunun Şüpheli İşlemlerini Nasıl Denetletebilir? - Soner ALTAŞ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 147

 • Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi: Diyaliz Merkezinde Bir Uygulama - Hacer BİRLİK - Yasemin AKBULUT
 • Kurumlar Vergisinde 6770 sayılı Kanunla “Birleşme” Müessesesine Yönelik Bakanlar Kuruluna Verilen Oran Belirleme Yetkisinin Kanunilik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi - Özgür Biyan
 • 2016 Yılında Elde Edilen Gelirlerin Toplanması, Beyanı ve Özellikli Durumlar - Mehmet YÜCEL
 • 2016 Yılında Elde Edilen Serbest Meslek Kazançlarından Beyanname Üzerinde Yapılacak İndirimler - Mehmet YÜCEL
 • Gerçek Kişiler Tarafından 2016 Yılında Elde Edilen Konut ve İşyeri Kira Gelirlerinin Beyanı, Vergilendirilmesi ve Özellikli Durumlar - Mehmet YÜCEL
 • Türk Marka Hukukunda Hükümsüzlüğün ve İptalin Etkisinin Kesin Hükümle İlişkisi - Yiğit Türker Çoban

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 148

 • Yükseköğretim Hizmeti Karşılığında Devlet ve Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına Yapılan Ödemelerin Hukuki Niteliğ - M. Umur Tosun, İlhami Öztürk
 • Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Zarar Mahsubu Uygulamasının Esasları - Mehmet YÜCEL
 • Maktu İdarî Para Cezalarında Adalet ve Hakkaniyet İlkesi Gözetilmeli mi Gözetilmemeli mi? - Soner ALTAŞ
 • Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma Usulü - Mustafa YAVUZ
 • Vergi İnceleme Kapsamı: Tam ve Sınırlı İnceleme Ayrımı (Var mı?) - Emre Akın
 • Anonim Şirketlerin Tasfiye Edilmesi Sürecinde Tasfiyeden Dönülmesi ve Ek Tasfiyenin Gerekliliği - Ufuk ÜNLÜ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 149

 • Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimi ve Mükellef Lehine Diğer Uygulamalarla Karşılaştırılması - Elif Sonsuzoğlu
 • Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Genel Kuruldaki Oy Hakkı - Soner ALTAŞ
 • Anonim Şirket Pay Sahibinin Özel Denetim İsteminde Bulunabilmesinin Ön Şartı - Soner ALTAŞ
 • Münhasıran Sahte Belge Düzenlemeleri Nedeniyle Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Mükelleflerin Yeniden İşe Başlama Bildiriminde Bulunmaları Halinde Başvurulan Teminat Uygulamasının Esasları - Mehmet YÜCEL

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 150

 • Fikri Mülkiyet Haklarında Vergilendirme İşlemleri - Ersin Kaplan, Erkan Aydın
 • Gümrük Uyuşmazlıklarında Uzlaşma Müessesesi ve İşleyişi - Emine Koban, Tayfun Ercan
 • Anonim Şirket Pay Sahipleri Şüpheli Gördükleri İşlemler Hakkında Bakanlık Denetimi Talep Edebilirler mi? - Soner ALTAŞ
 • İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasının Esasları - I - Mehmet YÜCEL
 • OECD Verileri Işığında Dünyada Katma Değer Vergisinin Durumu - Yusuf Artar

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 151

 • Küreselleşme ve Gümrük Vergisi - Veli Kargı, Tacim Yaygır
 • Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme - Fatma Taş
 • Anonim Şirkette Yönetim Kurulu Karar Yetersayıları ve Kararların Hükümsüzlüğü - Soner ALTAŞ
 • İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasının Esasları - II - Mehmet YÜCEL
 • Türk Ceza Hukukunda Tefecilik Suçu - Rezan EPÖZDEMİR
 • Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Her Zaman Görevden Alınabilmesi - Mustafa YAVUZ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 152

 • Bütçe Hakkının Etkin Kullanılması: Sayıştay Raporlarının TBMM’de Görüşülmesi - Duran Bülbül
 • Kamu Alacaklarının Cebri Tahsil Sürecinde Öne Sürülen İstihkak İddiaları ve Yargı Süreci - Hakan Arslaner
 • 7020 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Alacakların Taksitlerinin Süresinde Ödenmemesi veya Eksik Ödenmesi Halinde Yapılacak İşlemler - Mehmet YÜCEL
 • Limited Şirket Ortaklarından Ek Ödeme Talebinde Bulunmanın Koşulları - Soner ALTAŞ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 153

 • -
 • Mükellef Hakları ve Vergi Denetiminde Yeni Bir Yaklaşım: İzaha Davet Müessesesi - Duran Bülbül
 • 7020 sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Alacakların Ödeme Süresi ve Ödeme Şekilleri - Mehmet YÜCEL
 • Serbest Meslek Erbabı Olarak Faaliyet Yürüten Bir Psikoloğun Müşterilerine Oyun Seti Satması Halinde Elde Ettiği Gelirin Niteliği ve Vergilendirilmesi - Mehmet YÜCEL
 • Anonim ve Limited Şirket Kârının Dağıtımında Hangi Hususlara Dikkat Edilmelidir? - Soner ALTAŞ
 • Anonim Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı - Mustafa YAVUZ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 154

 • Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında KDV İstisnası Uygulamasında Son Durum - Mehmet YÜCEL
 • Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Araçların Hurdaya Ayrılması - Mehmet YÜCEL
 • 5366 Sayılı Kanun Kapsamında Belediyelerin İktisadi İşletmelerince Yapılan Yenileme Uygulamalarının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu - Mehmet YÜCEL
 • Anonim Şirketlerde Hukukî Sorumluluk Halleri - Soner ALTAŞ
 • Vergi İlan Usulü Pratiğinde Bilgi Edinme Hakkı ve Vergi Mahremiyeti Dengesi - Aylin ARMAĞAN
 • Günübirlik Konutların Kiralanması ve Mali Yaptırımlar - Kaan HASOĞLU
 • Ülkemizde Kurulmuş Olan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine Getirilen Sınırlamalar - Mustafa YAVUZ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 155

 • Vergi Kültürünün Çeşitli Ülke Örnekleri ile Ele Alınması ve Sonuçların Değerlendirilmesi - Hayriye IŞIK
 • Ölçülülük İlkesi ve Vergi Hukukunda Uygulanması - H. Gökçe ZABUNOĞLU
 • Aile Danışmanlığı Hizmetinden Elde Edilen Gelirin Niteliği ve Vergilendirilmesi - Mehmet YÜCEL
 • Anonim Şirkette Hukukî Sorumluluk Davaları ve İbra - Soner ALTAŞ
 • İhtiyaç Fazlası (Hurda) Varlıkların Değerlendirilmesi ve Tasfiyesi - Ahmet ARSLAN
 • Limited Şirket ile Gerçek Şahıslar Arasında Adi Ortaklık Kurulabilir mi? - Ufuk ÜNLÜ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 156

 • Avrupa Birliğinin Ulaştırma Politikası Kapsamında Karayolu Taşımacılığı: Türkiye’ye Yönelik Eş Etkili Vergiler Sorunu - Sevgi İNECİ
 • Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Haberleşme Özgürlüğüne Yönelik Bir Deneme: Vergilendirme Yoluyla Müdahalede Sınır - Güneş Yılmaz, Özgür Biyan
 • Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu Hakkında Bir İnceleme - Nuri Berkay Özgenç
 • Vergi Harcamalarının Hukuki Mahiyeti - Gülden ŞİŞMAN
 • Elektrik Piyasasında Önlisans ve Danıştay Kararları Işığında Üretim Lisanslarında Geçiş Süreci Düzenlemeleri - Çağla Tansuğ
 • Anonim ve Limited Şirket Ortaklarının Pay Senedine Sahip Olmalarının Vergi Hukuku Açısından Sonuçları - Soner ALTAŞ
 • Akreditasyon Hizmetlerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu - Mehmet YÜCEL
 • Tacirler Tarafından Saklanması Gereken Ticari Defter ve Belgelerin Yitirilmesi Halinde Zayi Belgesinin Alınabilme Koşulları - Mustafa YAVUZ
 • Ticari Defterlerin Mevcut Olmaması, Hiçbir Kayıt İçermemesi veya Kanuna Uygun Saklanmaması Hallerinde Cezai Sorumluluk - Mustafa YAVUZ
 • Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Şirkete Karşı Borçlanması - Ufuk ÜNLÜ

1. Mali Hukuk Dergisi, ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Fiscal Law is a peer reviewed journal published per month.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, mali hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning fiscal law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified
5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alı-nacak ORCID koda ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.
Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affiliation; his/her street address, telephone number(s) where he/she could be easily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCID code which would be obtained through the web address of https://orcid.org.

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir.
Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of key-words in Turkish and English that reflect the content of the article.

9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.
All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alpha-betically arranged bibliography as well.

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.
11. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years after publication and copies of these reports will be sent to the ULAKBİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Database Committee whenever required.

12. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System

14. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilir.
After the initial assessment of the articles is completed by the editorial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymously. In accordance with the reviewer’s report, editing may be requested, the article may get published, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time.

15. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınacaktır.
For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.

16. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

Mali Hukuk Dergisi 2017 Yılı Aboneliği Sayıları