Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi 2019 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

1.850,00
925,00
1.165,00
1.190,00
1.550,00

Toplam

Basım Tarihi : 2019
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergi Hakkında/About Journal

Mali Hukuk Dergisi (MHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, mali hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.
Okuyucularımızın göndereceği mali hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

The Journal of Fiscal Law (MHD) is a peer reviewed journal published per month concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains scholarly works concerning Fiscal law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.
We welcome your contributions in the form of articles, notes, com-ments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on fiscal law; with your contributions and support our journal will progress.

GENEL EDİTÖR

Hakan Üzeltürk

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Barış Bahçeci
Adem Durak
Adnan Gerçek
Adnan Nas
Alperen Asım KORUK
Asım Özgözükara
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bora Unutmaz
Bumin Doğrusöz
Cahit Yerci
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Ferruh Tunç
Filiz Keskin
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Hasan ARI
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Hüseyin Perviz Pur
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Murat Alışkan
Murat Başaran
Mustafa Akkaya
Mustafa Alpaslan
Mustafa Çamlıca
Mustafa Uysal
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Özgür Biyan
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Şükrü Kızılot
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yahya Arıkan
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

HAKEMLER KURULU

Barış Bahçeci
Adnan Gerçek
Ateş Oktar
Aykut Herekman
Ayşe Güner
Ayşegül Mutlu
Balca Çelener
Bumin Doğrusöz
Doğan Şenyüz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Gülay Coşkun
Gülsen Güneş
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
Metin Taş
Murat Alışkan
Mustafa Akkaya
Nevzat Saygılıoğlu
Özgür Biyan
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Veysi Seviğ
Volkan Demir
Yenal Öncel
Yusuf Karakoç

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 169

 • Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınan Katkı Paylarının Açıköğretime Etkisinin İncelenmesi - Muhammet Recep Okur, Sedi Kavak
 • Kur Farklarında KDV Tartışması - Bumin Doğrusöz
 • Yeniden Değerleme Uygulaması - Adnan Erdal
 • Vergi Ehliyeti - Özgür Şahan, Gökhan Şahan, Derya Tabiloğlu
 • Kamu Sermayeli Anonim Şirkette Yönetim Kurulu Kararlarına Dair Önemli Usul ve Esaslar - Soner ALTAŞ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 170

 • 6183 Sayılı Kanunla Düzenlenen Kamu Borçlularına Özgü Suçlar - Ezhan Doğrusöz, Burcu KUZUCU YAPAR
 • Vergi Hukuku Bakımından Konkordato: Bir Uygulama Örneği - Funda KARAKOYUN
 • İdarenin Takdir Yetkisi ve Vergi Hukukuna Yansımaları - Onur CİDDİ
 • Türk Ticaret Kanunu’ndaki İdarî Para Cezalarının 2019 Yılı Uygulama Hadleri ve Esasları - Soner ALTAŞ
 • Türk Bütçe Sistemi ile Azerbaycan ve Rusya Bütçe Sistemlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi - Saadat İbrahimova

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 171

 • Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Kötüye Kullanımı: Vergi Anlaşması Alışverişi - Özgür Biyan, HÜDA CARDA, CANSU DİLİBAL
 • 6102 Sayılı TTK’nun 376. Maddesinin Uygulamasına Yönelik Genel Tebliğ Kapsamında Finansal Tablolar Açısından Teknik İflas ve Borca Batıklık - Mehmet Okan ÜNALDI
 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Vergilendirme Sürecinin İncelenmesi - Ufuk Kaya
 • Türkiye’de Mağaza Poşetlerinin Ücretli Satılmaya Başlanmasının Çevre ile İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme - Ayşenur KAYA

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 172

 • Türkiye’de Yerel Yönetimlere Yapılan Özel Bağışlara Yönelik Vergi Teşviklerinin Değerlendirilmesi - İsmail Orçun GÜNDÜZ, Soner Yakar
 • Bitcoin ve Diğer Kripto Para Birimlerinin Vergilendirmesine Yönelik Yaklaşımlar - Balca Çelener
 • İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannameleriyle İlgili Açılan Vergi Davalarının Esastan İncelenmeden Reddi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali - İlyas Emre YAYLA , Erhan BAYAR
 • Vergi Kaçakçılığı ve Kayıt Dışı Ekonomiye Olan Eğilim ve Etkileri - Melek SABANKAYA
 • İşyeri Olarak Sanal Ofis ve Vergi Uygulamaları - Yunus Emre ÜLKÜ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 173

 • Konkordatonun Mali Yönü - Duran Bülbül
 • Gelişen Teknoloji ve İletişim Altyapısı Karşısında Vergi Dairelerinin Fonksiyonu - Fatih Saraçoğlu, Yunus Emre ÜLKÜ, Murat GÖKKAYA
 • Türkiye’de Dolaylı Vergilerin Yapısının İncelenmesi - Sami BUHUR
 • Mali Saydamlık ve Türkiye’de Alınan Önlemlerin İncelenmesi - Sami BUHUR
 • Verginin Toplumu Yönlendirme Gücü ve Mali Sosyoloji Etkisi - Taner Ercan

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 174

 • Vergilemede Pozitif Ayrımcılık: Esnaf Muaflığında Ev Kadınlarını Hedef Kitle Seçen Düzenleme - Elif Sonsuzoğlu
 • Satın Alma Hakkının Türk Hukukundaki Benzer Kavramlarla Karşılaştırması - Barış KAYA
 • Türkiye’de Transfer Harcamalarının Analizi (1980-2018) - Fatma BÜLBÜL
 • Türkiye’de Gelir Dağılımının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi - Fatma BÜLBÜL

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 175

 • Türk Vergi Hukukunda Yer Alan Sürelere Etki Eden Faktörler - Hakan Arslaner, Yüksel ÇELİK
 • Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları Bağlamında Usule Uygun Tutulmuş Bilanço İçin Aranan Nitelikler - Raziye Aksu
 • Dağıtılmamış Kârlar Üzerinden Kanuni Yedek Akçe Ayrılması - Soner ALTAŞ
 • Yeni Kentsel Yoksulluk Kavramının Gelişimi ve Küreselleşmeyle İlişkisi - Güven DENİZ

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 176

 • Dijitalleşmenin Vergi İdareleri Açısından Yarattığı Fırsatlar ve Güçlükler: Ekonomi Dijitalleşirken Vergi İdarelerinin Dijitalleşme Süreci - Burçin Bozdoğanoğlu, Iraz Haspolat Kaya
 • Ölüm Halinin Gelir, Katma Değer ve Özel Tüketim Vergileri Açısından Sonuçları - Çağla Gizem AKÇİL, Özgür Biyan
 • Sermayesini Kaybeden Limited Şirket İçin Seçimlik İki Çözüm Yolu - Soner ALTAŞ
 • Firmaların İflas ve Konkordato İlan Etme Risklerini Tahmin Etmeye Yönelik Finansal Modellerin Bir Değerlendirmesi - Tolga Tuzcuoğlu
 • Kanunların Yasak Saydığı Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirin Vergisel Boyutu: Türkiye ve Seçilmiş Ülke Örnekleri - Hamdi Furkan Günay
 • Demokrasi ve Mali Yetkiler İlişkisinde Yeni Bir Soluk - Zeynep Müftüoğlu

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 177

 • Rusya Vergi Sistemi ve Denetimi - Duran Bülbül, Saadat İbrahimova
 • On Birinci Kalkınma Planı’nda Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi - Fatih Saraçoğlu, Haydar Lütfü Ejder
 • Limited Şirketin Ödenmeyen Vergi Borçlarına İlişkin Kanuni Temsilciler ile Ortaklar Arasındaki Öncelik Sıralamasında Son Nokta - Soner ALTAŞ
 • Vergi Cezalarında Non Bis İn İdem İlkesinin Uygulamasında Fransız ve Türk Hukukundaki Son Gelişmeler - Balca Çelener
 • Çevre Kirliliği ile ISO 14001 Standardı İlişkisi: Türk Cumhuriyetleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi - Sercan Yavan
 • Türkiye’de Uygulanan Vergi Aflarının Vergileme İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi - Nazlı Demirtaş

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 178

 • TOKİ Tarafından Yapılan Konut Satışlarında Vergilendirme Sorunu - Hatice Yurtsever
 • Vergi Uyuşmazlıklarında Vergi Hataları İçin İdari Başvuru Yolları - Sedat Apak
 • Diğer Dijital Hizmet Vergisi Uygulamaları Karşısında Türk Dijital Hizmet Vergisi Kanun Teklifine İlişkin Bir Değerlendirme - Balca Çelener
 • Bedelsiz Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında Belge Düzeninin VUK Hükümleri Kapsamında İncelenmesi - Serkan Özdemir

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 179

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hükümleri Uyarınca Vergi Yargısında İstinaf Uygulamasının Değerlendirilmesi - Sedat Apak
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne İlişkin Bazı Sorunların Değerlendirilmesi - Harun Yeniçeri, Orçun Avcı
 • Sayıştay Denetiminin Anayasal Sınırları: Anayasa Mahkemesinin 27/12/2012 Tarihli ve E.: 2012/102 K.: 2012/207 Sayılı Kararı Üzerinden Bir Değerlendirme - Şerif Emre Gökçay, Murat Uğurlu
 • 6183 Sayılı Kanun’a Göre İdari Para Cezalarının Kapsamı ve Tahsilinde 5326 Sayılı Kanun’un Etkisi - Kerem Öncü

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2019 Sayı 180

 • Kültür Yatırımı veya Girişimi Belgesine Sahip Mükelleflere Sağlanan Destekler - Zeki Doğan
 • 7194 sayılı Kanun ile Ücretlere Yönelik Olarak Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirilmesi - Fatih Saraçoğlu
 • Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinin Değerlendirilmesi - Fatih Saraçoğlu, Birkan KAHRAMAN
 • Avrupa Birliğinde Dijital Ekonominin Vergilendirmesine Yönelik Çalışmalar - Hüseyin IŞIK
 • Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet Suçlarından Defter ve Belgeleri Gizleme Suçunda Tebligat İşleminin Önemi: Yargı Kararları Işığında Bir Değerlendirme - Ahmet Somuncu, Kadir AYYILDIRIM
 • Türk Vergi Sisteminde Tazminatlar - Baki Yegen
 • Vergi Usul Hukukunda Elektronik Tebligat: Temel Hukuk İlkeleri Unutuldu mu? - Gizem N. Özkaya

1. Mali Hukuk Dergisi, ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Fiscal Law is a peer reviewed journal published per month.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, mali hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning fiscal law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified
5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alınacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırılmalıdır.
Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affiliation; his/her street address, telephone number (s) where he/she could be easily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCID code which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (should be attached photo)

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) yazımında en fazla 160 kelime kullanılmalıdır.
Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should be include up to 160 words.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kaynakça American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır.
Bibliography should be prepared in American Psychological Association (APA) style in the articles that sent to the journal.

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years after publication and copies of these reports will be sent to the ULAK-BİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Databa-se Committee whenever required.

12. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System

14. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilir.
After the initial assessment of the articles is completed by the editorial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymously. In accordance with the reviewer’s report, editing may be requested, the article may get published, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time.

15. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınacaktır.
For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.

16. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) da¬ya-nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden¬tity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

Mali Hukuk Dergisi 2019 Yılı Aboneliği Sayıları