Kategoriler

Mali Hukuk Dergisi 2022 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

2.980,00
1.495,00
2.090,00
1.940,00
2.545,00

Toplam

Basım Tarihi : 2022
Yayınlanma Süresi : Aylık - Yılda 12 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergi Hakkında/About Journal

Mali Hukuk Dergisi (MHD), ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, mali hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.
Okuyucularımızın göndereceği mali hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.

The Journal of Fiscal Law (MHD) is a peer reviewed journal published per month concentrating on issues of law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains scholarly works concerning Fiscal law bulletin/journal, authored by scholars and practitioners around the globe.
We welcome your contributions in the form of articles, notes, com-ments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on fiscal law; with your contributions and support our journal will progress.

GENEL EDİTÖR

Hakan Üzeltürk

DİL EDİTÖRÜ

Banu Tosun

YAYIN VE DANIŞMA KURULU

Adem Durak
Adnan Nas
Ana Macho Belen PEREZ
Antonia Agullò AGUERO
Asım Özgözükara
Aykut Herekman
Bora Unutmaz
Cahit Yerci
David MASSEY
Doğan Şenyüz
Fatih Dural
Feridun Güngör
Ferruh Tunç
Georges CAVALİER
Gülay Coşkun
Hakan Hasan ARI
Ludovic AYRAULT
Mehmet İpek
Mehmet Küçükkaya
Metin Taş
Murat Başaran
Mustafa Akkaya
Mustafa Alpaslan
Mustafa Çamlıca
Mustafa KOÇ
Mustafa Uysal
Nataša Žunić KOVAČEVIĆ
Nedim Türkmen
Nevzat Saygılıoğlu
Osman Özen
Öznur Onat
Resul Kurt
Sedat Eratalar
Serdar Koyutürk
Simon ISTVÁN
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Veysi Seviğ
Yahya Arıkan
Yan HE
Yenal Öncel

HAKEM KURULU

Barış Bahçeci
Adnan Gerçek
Ateş Oktar
Ayşe Güner
Balca Çelener
Başar Soydan
Bumin Doğrusöz
Duran Bülbül
Ege GÖKTUNA
Elif Sonsuzoğlu
Erdem Ateşağaoğlu
Erkan Aydın
Ezhan Doğrusöz
Filiz Keskin
Gülsen Güneş
Hakan Üzeltürk
Hanifi AYBOĞA
Hatice Yurtsever
İrfan BARLAS
Mehmet Fethi ŞUA
Murat Alışkan
Özgür Biyan
Sıtkı Anlam Altay
Sinan H. Yüksel
Tekin Memiş
Ümit Süleyman Üstün
Volkan Demir
Yusuf Karakoç

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 205

 • Platform Ekonomisi Kazançlarının Vergilendirilmesi: Gelirlere İlişkin Verilerin Toplanmasında Ülke Örnekleri ve Öneriler - Burçin Bozdoğanoğlu
 • Gayrimenkul Alım Satımında Emlak Vergisi Ödemesine İlişkin Özellikli Durumlar - Fatih Saraçoğlu, Rana DAYIOĞLU ERUL
 • Anayasada Yer Alan Vergilendirme İlkelerine Aykırı Durumların Vergi Kabahat ve Suçları Açısından Genel Bir Değerlendirilmesi - Ahmet ARSLAN
 • Kamu İç Borcu ve CDS Primleri: Borç Eşiği Analizi - Ferhat GÜNAYDIN, Debi KONUKCU ÖNAL
 • Kripto Paraların Anonim Şirketlere Sermaye Olarak Getirilmesi Sorunu - Hasan KARSLIOĞLU

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 206

 • Davranışsal İktisat ile Vergi Bilinci, Vergi Kaybı ve Kayıtdışı Ekonomi Arasındaki İlişkinin Yargı Kararları Özelinde İncelenmesi - Selçuk Buyrukoğlu, Mustafa Hakan ŞİMŞEK
 • Bütçe Açıklarının Vergi Yükü Hesaplamalarında Dikkate Alınması Gereği - Ahmet OZANSOY, İlhami Öztürk
 • Vergi Hukukunda Mücbir Sebep Hallerinin Vergi Cezaları Açısından Değerlendirilmesi - Taha Emre Çiftçi
 • COVID-19 Sürecinde İç Denetimin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tespit ve Öneriler - Gül YEŞİLÇELEBİ
 • Sosyal Medya İçerik Üreticilerinin Vergilendirilmesi - Yücel ERGÜN

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 207

 • Üniversitelerde Doğal Gaz Aboneliğine İlişkin Güvence Bedellerinin Ödenmesine Yönelik Uygulamalar ile Muhasebeleştirme İşlemlerinin Mevzuata Uygunluğu Açısından Değerlendirilmesi - Esra ATABAY, Sedi Kavak, Engin KÜKRER
 • Sosyal Yardım Pulları Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçunun Konusuna Girer mi? - İlhami Öztürk
 • Bazı Ülkelerin Anayasalarındaki Vergi Ödevine İlişkin Düzenlemelerin Vergi Anayasası Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi - Abdullah Ömercioğlu
 • Türk ve İngiliz Vergi Ceza Hukuku Sistemlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi - Emre Zahid ERKOL

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 208

 • Mahkemece Verilen İdari İşlemlerin İcrailiğinin Tehiri Kararının Vergi Alacaklarında Uygulanan Tecil Müessesesine Olan Etkisi - Hakan Arslaner
 • Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarında Zorunlu Tahkimin Uygulanması - Adil Nas
 • Hakediş Ödemelerinde Tahsil Edilen Damga Vergisinin İade Talebi ve Buna İlişkin Doğru Tercihte Bulunabilme Sorunu: Dava Açma Yoluna Gitmek ya da Hata Düzeltmeye Başvurmak - Kadir AYYILDIRIM
 • Yurt Dışı Çıkış Harcının Anayasaya Aykırılığı - Bekir ÖZCAN

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 209

 • 2022-2024 Bütçe Tahminlerinin Değerlendirilmesi - Duran Bülbül, Haydar Lütfü Ejder
 • Türkiye’de Vergi Affı Uygulamaları ve Kayıtdışılığa Etkisi - Esra Uygun
 • Engellilerin KKDF ve BSMV Yönünden Değerlendirilmesi - Melek Öz
 • Mali Sürüklenme Perspektifinden Asgari Ücretin Değerlendirilmesi: 1980-2021 Dönemi - HÜDA CARDA

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 210

 • Vergi Usul Kanunu 359. Maddede Yer Alan Kaçakçılık Suçlarına Getirilen Etkin Pişmanlık Düzenlemesinin Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesine Etkileri - Burçin Bozdoğanoğlu, Ayşegül YÜCEL
 • Azerbaycan Devlet Bütçesinde Azerbaycan Devlet Petrol Fonu'nun Önemi - Duran Bülbül, Saadat IBRAHIMOVA
 • Vergi Ziyaı ve Kaçakçılık Cezalarının Birlikte Uygulanmasına Alternatif Bir Yaklaşım - Zinnur TUNÇ
 • Günah Vergilerinin Tütün ve/veya Alkol Bağımlılıkları Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği - Murat ZORKUN

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 211

 • Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Etkin Pişmanlık - Doğan Şenyüz
 • Türkiye'de Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Yönelik Vergisel Teşvikler - Mine Nur Bozdoğan
 • Ticari Kazanç ile Fatura Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Zübeyir BAKMAZ, Zeynep ARIKAN
 • ergi Uyuşmazlıkları Açısından Arabuluculuk Kurumunun Değerlendirilmesi - İmran Semiz

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 212

 • Kamu Kurumlarının Bilgi ve İletişim Güvenliği (BT) Denetimine Uyum ve Hazırbulunuşluk Durumlarının Değerlendirilmesi: Üniversiteler Üzerinde Bir Araştırma - Esra ATABAY, Sedi Kavak
 • İhtiyâtî Tahakkuk Müessesesi ve İhtiyâtî Tahakkuka Sebep Muvazaalı İşlemlerde Adlî Yargıda “Tespit Davası” Açılmasına Gerek Olup Olmadığı Üzerine Bir İnceleme - Kadir AYYILDIRIM
 • Türkiye’de Cari Transfer Harcamaları ile Gelir Dağılımı İlişkisi: Fourier Toda-Yamamoto Nedensellik Yaklaşımı - Serkan Işık, Mehmet ÖKSÜZ
 • Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de İzaha Davet Uygulamasının Karşılaştırılması - Fatma Turna

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 213

 • Uzaktan Çalışmanın Ücretli Aleyhine Etkisi ve Vergi Mevzuatında Değişiklik Önerileri - Elif Sonsuzoğlu
 • Bütçe Hazırlık Sürecinin Eski ve Yeni Hükümet Sistemi Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi - Mustafa BOLAHATOĞLU
 • Rusya-Ukrayna Savaşı: Vergisel Açıdan Bir İnceleme - Fatma Turna
 • Türkiye’de Vergilemede Kanunilik İlkesi ve Bunun İstisnalarının Değerlendirilmesi - Fatma BÜLBÜL

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 214

 • Vergi İcra Hukukunda Gayrimenkullerin Haczi ve Satış Sürecinde Özellikli Durumlar - Hakan Arslaner
 • 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Riskli Yapıyı Süresi İçinde Tahliye Edenlere Uygulanacak Mali Teşvikler ve Türk Borçlar Kanunu’ndaki Tahliye Süreleriyle Mukayesesi - Baki Tuna Yazıcı
 • Karşılıklı Anlaşma Usulünün OECD Model Vergi Anlaşması ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerince Değerlendirilmesi - Enes İNCEL
 • Teknokentlerin Vergi Teşvik Mevzuatı Kapsamında Analizi - Sultan Tütmez

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 215

 • Soruşturma Aşamasında Mütalâanın Vergi Suçları Açısından Önemi - Hakan Arslaner
 • Türkiye’de Emeklilik Sistemi ve Reformlarına Karşılaştırmalı Ekonomik Bakış - Bilge Öztürk Göktuna, Renginar Dayangaç
 • Anayasada Yer Alan Vergilendirme İlkeleri Açısından Vergi Adaleti: Türkiye Örneği - Filiz Özbay
 • Şebeke Suyu ve Atık Su Bedellerinin Cebren Tahsili 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a Göre Yapılabilir mi? - İbrahim Olgun

Mali Hukuk Dergisi Yıl 2022 Sayı 216

 • Vergi Harcamalarında Refah İktisadı Bağlamında Etkinlik: Türk Vergi Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme - Mehmet Yüce, Muhammed ÇELİK
 • Sosyal Bütçelemede Çocuk Dostu Bütçe ve Türkiye İçin Öneriler - Mustafa YAPAR , Burcu KUZUCU YAPAR, Selman YILMAZ
 • Tek Hazine Kurumlar Hesabının Hazine Nakit Yönetimine Katkısının İncelenmesi - Mustafa BOLAHATOĞLU
 • Belediye Taşınmazlarının Belediye Şirketlerine Tahsisi Üzerine Bir İnceleme - Melek Öz

1. Mali Hukuk Dergisi, ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Fiscal Law is a peer reviewed journal published per month.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, mali hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning fiscal law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified
5. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler “https://malihukuk.legaldergi.com.tr/dergi.jsp” adresinde yer alan dergi sistemine yazar tarafından yüklenmelidir. Makale yüklemesi için yazarların belirtilen dergi sistemi üzerinden email adresleri ve oluşturacakları şifre ile kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt ve makale yükleme aşamalarına ilişkin detaylı bilgi için “https://legal.com.tr/icerik/yayin-ilkeleri” adresimizde yer alan “Dergi Platformu Yazar Kullanım Kılavuzu” incelenmelidir. Makale yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yayınevi tarafından gerekli değerlendirme yapılacak olup, makale yazarları süreç takibini anılan sistem üzerinden gerçekleştirebilecektir. Makalenin basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
The articles that are sent for publication, have to be uploaded by the author to the journal system that’s address is “https://malihukuk.legaldergi. com.tr/dergi.jsp". In order to upload the article to the system, authors have to sign up with their own e-mail addresses and adjust a password to register. The “Journal System Usage Guide” in the address of, https:// legal.com.tr/icerik/yayinilkeleri, the steps should be viewed for the exhaustive information about signing up to the system and uploading the articles. After the articles are uploaded by the author, the article will be evaluated by the publishing house. The evaluation steps can be seen on the system. The printed version of the article is not required to be delivered to the publishing house.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alınacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırılmalıdır.
Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affiliation; his/her street address, telephone number (s) where he/she could be easily reached; his/her email address (addresses), and the information about ORCID code which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (should be attached photo)

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) yazımında en fazla 160 kelime kullanılmalıdır.
Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should be include up to 160 words.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

9. Dergiye gönderilen makalelerde atıf dipnotları ve kaynakça Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stilinde hazırlanmalıdır.
Citation footnotes and bibliography should be prepared in Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style in the articles that sent to journal.

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years after publication and copies of these reports will be sent to the ULAKBİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Database Committee whenever required.

12. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.
13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System

14. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilir.
After the initial assessment of the articles is completed by the editorial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymously. In accordance with the reviewer’s report, editing may be requested, the article may get published, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time.

15. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınacaktır.
For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.

16. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The idetity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

Mali Hukuk Dergisi 2022 Yılı Aboneliği Sayıları