Kategoriler

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 2011 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

650,00
325,00
435,00

Toplam

Basım Tarihi : 2011
Yayınlanma Süresi : 4 Aylık - Yılda 3 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında / About Our Journal

Medeni Usul ve İcra – İflas Hukuku Dergisi (MİHDER), yılda üç sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı ha­kemli bir hukuk dergisidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdür­mekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlil­leri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmekte­dir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacı­ları tarafından kaleme alınan, medeni usul hukuku ve icra – iflas hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği medeni usul hukuku ve icra – iflas hukuku alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlil­leri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanı­yoruz.

 

Journal of Civil Procedure, Enforcement and Insolvency Law (MIHDER) is a peer reviewed academic law journal published regularly three times a year, concentrating on issues of civil procedure, enforce­ment and insolvency law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains scholarly works concerning civil procedure, enforcement and insolvency law, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on civil procedure, enforcement and insolvency law; with your contribu­tions and support our journal will progress.

Yayın Kurulu

Baki Kuru
Bilge Umar
Fazıl Sağlam
H. Yavuz Alangoya
Hakan PEKCANITEZ
Haluk BURCUOĞLU
Oğuz Atalay
Saim Üstündağ
Selçuk Öztek
Süha Tanrıver
Yusuf Karakoç

Danışma Kurulu

Ali Cem Budak
Barış Toraman
Emel Hanağası
Evrim Erişir
Güray Erdönmez
Hikmet Çiçek
Mehmet Uçum
Mine Akkan
Muhammet Özekes
Murat Atalı
Mustafa Göksu
Nedim Meriç
Tolga Akkaya

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2011 Sayı 18

 • Hakimin Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü Kapsamında Tarafların Dinlenmesi - Erdal Tercan
 • 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Devlet Mallarının Haczedilmezliği - İbrahim Aşık
 • Aulis Aarnio’nun Hukukî Muhakeme Teorisinde Hukukî Yorumların Doğruluk Ölçütleri - Ertuğrul Uzun
 • Alman Hukuku’nda Fesih Bildiriminin İptali Davası ile Türk Hukuku’ndaki İşe İade Davası’nın Yargılama Hukuku Bakımından Genel Bir Karşılaştırılması - Hamide Özden Özkaya-Ferendeci
 • Zur Entwicklung eines Mediationsgesetzes in Deutschland - Şöhret Gök
 • Almanya'da Arabuluculuk Kanun Taslağı Çalışmaları Üzerine - Şöhret Gök

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2011 Sayı 19

 • Turkish International Civil Procedural Law in the new Millennium: An Overview - Revisited (Yeni Binyılda Türk Milletlerarası Usul Hukuku: Genel Bir İnceleme - Konuyu Tekrar Ziyaret) - Ali Yeşilırmak
 • Tesbit Davalarında Hukukî Yarar Şartı - Burak Pınar
 • İstinafsız Bir Temyiz, Temyiz midir? - Fulya TEOMETE YALABIK

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2011 Sayı 20

 • Anayasa Mahkemesi’nin Devlet Mallarının Haczedilmezliği Hakkındaki Kararıyla İlgili İçtihat Notu - İbrahim Aşık
 • Alman Hâkim Yardımcılığı Kanunu - Nedim Meriç
 • İsviçre Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Basitleştirilmiş Usul Hükümlerine İlişkin Değerlendirmeler - Okay Durman
 • HMK m. 293’teki Uzman Görüşü Kurumu ile Anglo-Sakson Hukuk Sistemindeki Uzman Tanık Kurumunun Karşılaştırılması - Çiğdem Yazıcı Tıktık
 • HUMK’tan HMK’ya Medeni Usul Kanunu Tasarıları - Tülay Özer
 • 10. Yılında Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun Uygulama Alanı - Onur Ergönen

MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU DERGİSİ YAYINİLKELERİ

 

PUBLICATIONAND SUBMISSION REQUIREMENTS OF JOURNALOF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW

 

 

1. Medeni Usulve İcra – İflas Hukuku Dergisi (MİHDER), dört ayda bir (yılda üç kez)yayımlanan hakemli bir dergidir.

The Journal of Civil Procedure, enforcementand Insolvency Law (MIHDER) is a peer reviewed journal published three times ayear.

 

2. Dergi’deyayımlanabilecek yazılar, medeni usul ve icra – iflas hu­kuku alanınıilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesiile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legalissues concerning civil procedure law, enforcement law and insolvency law.Articles, case notes and comments, discussions of legislative developments,book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish andin other European languages are welcome.

 

3.Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde ya­yımlanmamış yada yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editorshould not be published elsewhere, nor be submitted to other journalssimultaneously.

 

4.Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyon­lar) formatında(.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı­dır. Ayrıca yazılar,aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıtboyutu: A4

Üst:2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı,iki yana yaslı

Dipnotlar:Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as MicrosoftWord (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998or higher versions). Articles should be written according to the followingstyle guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm;Right: 2 cm

Textbody: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes:Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

 

5.Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile MicrosoftWord formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimigerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or asan attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to theeditor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına,unvanına, çalı­ş­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecektelefon numara­larına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler deeditöre ulaştırıl­malıdır.

The name (s), formal position (s),institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s) ) ofthe author (s) must be clearly included with the submission to the editor.

 

7.Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Eachsubmission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstractpart in Turkish and English.

 

8.Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçeve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficientnumber of key­words inTurkish and English that reflect the content of the article.

 

 

 

 

 

 

9.Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale so­nunda kaynakça olarak alfabetik sıradaverilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısaolarak yer almalıdır.

All references cited in the text should benumbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviatedform in footnotes. They should be listed in full form at the end of the articlein an alpha­betically arranged bibliographyas well.

 

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazımbakımından son denetimle­ri­nin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofreadby the author himself.

 

11.Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakemegönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayımlanmasına,hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istenmesine ya da yayımlanmamasınakarar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yoluile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veyadüzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar ha­keme gönderilebilir.

Initialassessment of the articles will be done by the editorial board. After theassessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peerreviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be doneor the article may be decided not to be published. After the amend­ments are completed, the article may be sentto peer reviewer again, by theeditorial board.

 

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakemegönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­gilerin gizliliğisağlanır.

All articlessubmitted are subject to a blind peerreview. The iden­tity of the author (s)and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

 

 

 

 

 

13. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (UlusalAkademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafındandenetlenme­sine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.

All reviewer reports will be kept for five yearsunder circumstances ULAKBİM (Turkish Akademic Network andInformation Center) Law DatabaseCommittee is able to examine whenever required.

 

14. Dergi’ye ait yeni sayı yayımlandıkça, bu sayı tekbir PDF kop­yası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS)yük­lenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’a kargo ileulaştırılır.

Each Publisherissue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the OnlineJournal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the publishedissue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

 

15. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarınave bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the published issue will besent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 2011 Yılı Aboneliği Sayıları