Kategoriler

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 2021 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

1.405,00
735,00
915,00
950,00
1.185,00

Toplam

Basım Tarihi : 2021
Yayınlanma Süresi : 4 Aylık - Yılda 3 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında / About Our Journal

Medeni Usul ve İcra – İflas Hukuku Dergisi (MİHDER), yılda üç sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı ha­kemli bir hukuk dergisidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdür­mekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlil­leri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmekte­dir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacı­ları tarafından kaleme alınan, medeni usul hukuku ve icra – iflas hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği medeni usul hukuku ve icra – iflas hukuku alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlil­leri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanı­yoruz.

 

Journal of Civil Procedure, Enforcement and Insolvency Law (MIHDER) is a peer reviewed academic law journal published regularly three times a year, concentrating on issues of civil procedure, enforce­ment and insolvency law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains scholarly works concerning civil procedure, enforcement and insolvency law, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on civil procedure, enforcement and insolvency law; with your contribu­tions and support our journal will progress.

EDİTÖR

Ali Cem Budak

EDİTÖR YARDIMCISI

Dilek Aydemir

YAYIN KURULU

Ebru Ay Chelli
. Mustafa Serdar Özbek
Adnan Deynekli
Afşın İLHAN
Ali Cem Budak
Ali Yeşilırmak
Barış Toraman
Bilgehan Yeşilova
Dilek Aydemir
E. Gökçe KARABEL
Emel Hanağası
Evrim Erişir
Fatih Aydemir
Güray Erdönmez
İbrahim Özbay
Kamil Yıldırım
M. Okan YAĞCI
Meral Sungurtekin Özkan
Mine Akkan
Muhammet Özekes
Murat Atalı
Murat Yavaş
Mustafa Göksu
Müjgan Tunç Yücel
Nedim Meriç
Nevhis Deren-Yıldırım
Oğuz Atalay
Okay Durman
Pınar Çiftçi
Sema TAŞPINAR AYVAZ
Serdar Kale
Süha Tanrıver
Tolga Akkaya
Tülay Özer
Varol Karaaslan
Yavuz ÖZKAN

DANIŞMA KURULU

Ali Cem Budak
Baki Kuru
Bilge Umar
Ejder Yılmaz
Hakan Pekcanıtez
Ramazan Arslan
Selçuk Öztek
Şanal GÖRGÜN

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2021 Sayı 48

 • COVID- 19 Pandemisi Bağlamında Para Alacaklarına İlişkin Hacizlerin Durumu - Cumhur Rüzgaresen
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Takip Şartı Olarak Malike Muacceliyet İhbarında Bulunulması (TMK m. 887) - Evrim Erişir
 • Alman Hukukundaki Emsal Tespit Davası (Musterfeststellungsklage) ile Türk Hukukundaki Topluluk Davasının Karşılaştırılması - Hilal ÜNAL KAYA
 • Uyuşmazlıkların Çözümünde Hibrit Yöntem: Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) - Serkan KAYA
 • Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvurunun Kişi Yönünden Sınırlarının Medenî Yargılama Hukuku Açısından Değerlendirilmesi - Emel Şeyda ELGÜN TOĞRUL

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2021 Sayı 49

 • Anonim Şirketin İflası Hâlinde Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Tazminat Taleplerinin İleri Sürülmesi - Taner Emre YARDIMCI
 • İcra ve İflâs Hukukunda İhale Bedelinin Nemalandırılması - Mehmet Kodakoğlu
 • Konkordato Kayyımının İşlevi Üzerine Düşünceler - Ekin ÇANKAL, Cemal Fazıl Karakaş
 • Medenî Usul Hukukunda Birden Fazla Hâkimin Katıldığı Yargılamalarda Çoğunluğun Sağlanamaması Durumunda Karar - Yavuz ÖZKAN
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yeni Bir Düzenleme: Hükmün Tamamlanması - Burcu HENDEM

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2021 Sayı 50

 • Davanın Vaktinden Önce Açılması - Ali Cem Budak
 • Türk Hukukunda İflâs ve Konkordatoya İlişkin Güncel Gelişmeler - Barış Toraman
 • Kurtarıcı Birleşme ve Külli İcra Hukuku - Mustafa Okan Yağcı
 • Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundan Hukuk Muhakemeleri Kanununa Kanun Değişikliklerine İlişkin Değerlendirme - Dilek Aydemir
 • İflâs Sürecinde Halka Açık Ortaklığın Sermaye Piyasası Kanunundan Doğan Yükümlülükleri - Bersun SARIGÜL ATA , Onur Kalkan

1. Medeni Usul ve İcra – İflas Hukuku Dergisi (MİHDER), dört ayda bir (yılda üç kez) yayınlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Civil Procedure, enforcement and Insolvency Law (MIHDER) is a peer reviewed journal published three times a year.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, medeni usul ve icra – iflas hu-kuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning civil procedure law, enforcement law and insolvency law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative developments, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alı-nacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırılmalıdır.
Along with the paper, the following must be submitted to the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affiliation; his/her street address, telephone number (s) where he/she could be easily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCID code which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (should be attached photo)

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir. Özet (öz) yazımında en fazla 160 kelime kullanılmalıdır.
Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should be include up to 160 words.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

9. Dergiye gönderilen makalelerde atıf dipnotları ve kaynakça Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stilinde hazırlanmalıdır.
Citation footnotes and bibliography should be prepared in Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style in the articles that sent to journal.
10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene-timlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.
All reviewers’ evaluation reports will be kept for at least five years after publication and copies of these reports will be sent to the ULAKBİM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Database Committee whenever required.

12. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kop-yası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.
Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System

14. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da düzeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilir.
After the initial assessment of the articles is completed by the editorial board, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymously. In accordance with the reviewer’s report, editing may be requested, the article may get published, or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision as soon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited article to the peer reviewer one more time.
15. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınacaktır.
For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbiters have conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.

16. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 2021 Yılı Aboneliği Sayıları