Kategoriler

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 2024 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

3.475,00
1.750,00
2.445,00
2.265,00
2.930,00

Toplam

Basım Tarihi : 2024
Yayınlanma Süresi : 4 Aylık - Yılda 3 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında/About Our Journal

Medenî Usûl ve İcra – İflas Hukuku Dergisi (MİHDER), yıldaüç sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı ha­kemli birhukuk dergisidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdür­mekte olan dergide hakemdenetiminden geçmiş makaleler, karar tahlil­leri, içtihat ve mevzuat kronikleriile eser incelemelerine yer verilmekte­dir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenlerve hukuk uygulamacı­ları tarafından kaleme alınan, medenî usûl hukuku ve icra –iflas hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.

Okuyucularımızın göndereceği medenî usûl hukuku ve icra –iflas hukuku alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlil­leri, eser incelemeleri vb.), dergimizin dahada zenginleşeceğine inanı­yoruz.

Dergimizin etik ilkeleri, yayın ve intihal politikasına ilişkindetaylı bilgilere https://legal.com.tr/dergi/medeniusulveicraiflashukukudergisiadresinde yer verilmiş­tir.

 

Journal of Civil Procedure,Enforcement and Insolvency Law (MIHDER) is a peer reviewed academic law journal published regularlythree times a year, concentrating on issues of civil procedure, enforce­ment andinsolvency law and considers for publication articles, case notes and comments,discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publicationsince 2005. Each issue contains scho­larly works concerning civil procedure, enforcementand insolvency law, authored by scholars and practitioners around the globe.

We welcome your contributionsin the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broadrange of perspectives on civil procedure, enforcement and insolvency law; with yourcontribu­tions and support our journal will progress.

Detailed information aboutour journal's ethical principles, its po­licy on publication and plagiarism maybe found in the following add­ress: https://legal.com.tr/dergi/medeniusulveicraiflashukukudergisi

EDİTÖR

Ali Cem Budak

EDİTÖR YARDIMCILARI

Dilek Aydemir
M. Okan YAĞCI

DİL EDİTÖRLERİ

Emel Hanağası
Evrim Erişir
M. Okan YAĞCI
Serdar Kale

YAYIN KURULU ve DANIŞMA KURULU

Barış Toraman
Caroline MELLER-HANNICH
İbrahim Özbay
Jacqui LONGMAN
Kamil Yıldırım
Meral Sungurtekin Özkan
Muhammet Özekes
Müjgan Tunç Yücel
Nedim Meriç
Pınar Çiftçi
Ramazan Arslan
Reinhard BORK
Selçuk Öztek
Süha Tanrıver
Varol Karaaslan

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2024 Sayı 57

  • Kiralık Kasa İçerisinde Bulunan Malların Haczi - İsmet Mazlum
  • Maaş ve Ücret Haczinde Kesinti Yapmakla Yükümlü Olan Kişilerin Sorumluluğu - Derya Belgin Güneş
  • Tasarrufun İptali Davasının Kabulüne İlişkin Kararların İcrası ile İlgili Bazı Sorunlar - Ali Eskiocak, Mehmet Emin Alpaslan
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Avukatın Bilgi ve Belge Toplama Yetkisine Etkileri - Çağatay Serdar Şahin

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2024 Sayı 58

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2024 Sayı 59

1. Medeni Usulve İcra – İflas Hukuku Dergisi (MİHDER), dört ayda bir (yılda üç kez) yayınlananhakemli bir dergidir.

The Journal of Civil Procedure, enforcement and Insolvency Law (MIHDER) isa peer reviewed journal published three times a year.

 

2. Dergi’de yayınlanabilecekyazılar, medeni usul ve icra – iflas hu­kuku alanını ilgilendiren içerikte her türlümakale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçeveya diğer Av­rupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning civil procedurelaw, enforcement law and insolvency law. Articles, case notes and comments, discussionsof legislative developments, book reviews and other similar type of papers whichare written in Turkish and in ot­her European languages are welcome.

 

3. Dergi’de yayınlanmaküzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemişolmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published el­sewhere,nor be submitted to other journals simultaneously.

 

4. Yazılar MicrosoftWord (Microsoft Office 98 ve üzeri versi­yon­lar) formatında (.doc veya. docx dosyauzantılı olarak) yazılmış ol­malı­dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarınauygun olarak kaleme alın­mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ:2 cm

Metin:Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yas­lı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman,10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as Microsoft Word (eitherwith.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versi­ons).Articles should be written according to the following style gu­idelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points,at 1.5 line spacing, justi­fied

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing,justi­fied

 

5. Her yazı, kaydedildiğibir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslimedilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir. Özet (öz) ya­zımındaen fazla 160 kelime kullanılmalıdır. Makaleler en az 5, en fazla 10 adet anahtarkelime/keywords içermelidir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Documentvia e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopyof the article. Abstracts should be include up to 160 words. Papers mustcontain at least 5 and at the most 10 keywords.

 

6. Yazıyla birlikteyazarın (veya yazarların) adına, unvanına, ça­lış­tığı kuruma, açık adresine, kolayulaşım sağlanabilecek telefon numa­ra­larına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org”adresinden alı­nacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöreulaştırıl­malıdır.

Along with the paper, the following must be submittedto the editor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutionalaffilia­tion; his/her street address, telephone number (s) where he/she could beeasily reached; his/her e-mail address (addresses), and the information about ORCIDcode which would be obtained through the web address of https://orcid.org and CV (shouldbe attached photo)

 

7. Dergi’ye gönderilenmakaleler Türkçe ve İngilizce başlıkile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz)kısmı içermelidir. Özet (öz) ya­zımında en fazla 160 kelime kullanılmalıdır.

Papers submitted to the Journal must have titles, and abstracts both in Turkish and in English. Abstracts should beinclude up to 160 words.

 

8. Dergi’ye gönderilenmakalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nım­layan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by a sufficient number of key­words in Turkish and English that reflect the content of the article.

 

9. Dergiye gönderilenmakalelerde atıf dipnotları ve kaynakça Oxford University Standard for the Citation of LegalAuthorities (OSCOLA) stilinde hazırlanmalıdır.

Citation footnotes and bibliography should be preparedin Oxford University Standard for the Citationof Legal Authorities (OSCOLA) style in the articles that sent to journal.

 

10. Etik ilkeler ve kurallar konusunda ‘YayınEtiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/))yönergesini esas almıştır.

On the subject of ethical principles and rules, it took the directives ofthe Committee on Publication Ethics -COPE (COPE: Committee on Publication Ethics)as a basis.

 

11. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazımbakımından son dene­timle­ri­nin yapılmış olduğuve basılmaya hazır olarak verildiği kabuledilir.

All submissions are regarded as readyto publish and already proofread by the author himself.

 

12. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal AkademikAğ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenme­sineolanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.

All reviewers’ evaluation reports willbe kept for at least five years af­ter publication and copies of these reports willbe sent to the ULAK­BİM (Turkish Akademic Network and Information Center)Law Databa­se Committee whenever required.

 

13. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDFkop­yası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yük­lenir.Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.

Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF fileto the Online Journal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Also two copies ofthe published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo.

 

14. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına vebu sayıda hakem­lik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the published issue will be sent both to the author (s) andto the reviewer (s).

 

Hakem Değerlendirme Sistemi/ArbiterEvaluation System

 

15. Yayın Kurulu’ndailk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemdengelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayınlanmasına ya da dü­zeltme istenmesineya da ya­yınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdaredile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kuru­lu’nca, tekrar ha­kemegönderilir.

After the initial assessment of the articles is completed by the edi­torialboard, the articles will be submitted to a peer reviewer anonymo­usly. In accordancewith the reviewer’s report, editing may be reques­ted, the article may get published,or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision assoon as possible. The editorial board shall submit the final, or the edited articleto the peer reviewer one more time.

 

16. Her makaleiçin hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin gö­rüşlerinin farklı olması durumundaeditör veya üçüncü bir hakemin gö­rüşü alınacaktır.

For each paper there would be at least two arbiters; when these two arbitershave conflicting opinions, either the editor or a third arbiter will be consulted.

 

17. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) da­ya­nır. Hakeme gönderilecekmakalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­­gi­lerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The iden­tityof the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 2024 Yılı Aboneliği Sayıları