Kategoriler

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi 2022 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

1.065,00
535,00
750,00
685,00
915,00

Toplam

Basım Tarihi : 2022
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında / About Our Journal

Yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli dergimizde bilimsel ölçütlere uygun nitelikteki Makalelere, Yorum Yazılarına, Çeviri ve Yüksek Mahkeme Kararlarına yer verilmektedir. Türkiye’de Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku alanında yayımlanan ilk dergidir.

 Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi (UTTDER), yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. UTTDER, Türkiye’de, uluslararası ticaret ve tahkim hukuku alanında yayımlanan ilk dergi olma özelliği taşımaktadır. Derginin her sayısında, Türk ve yabancı akademisyenler ile uygulamacılar tarafından yazılan makaleler; mahkeme veya hakem kararı incelemeleri; yorum yazıları; yabancı mahkeme veya hakem ka­rarlarının ya da Türk mahkemeleri tarafından verilen ilginç kararların tercümeleri ve karar derlemeleri yer alacaktır. Dergide, İngilizce, Fran­sızca ve Almanca yazılar da yayınlanacağından gerek editörler ve da­nışmanlar kurulunda ve gerekse hakem listesinde yabancı akademisyen ve uygulamacılara da yer verilmiştir.

UTTDER uluslararası dergi statüsündedir.

GENEL EDİTÖR

Nuray Ekşi

EDİTÖRLER KURULU

Müslüm Yılmaz
Nuray Ekşi

DİL EDİTÖRLERİ

Kyriaki NOUSSIA
Müslüm Yılmaz
Nuray Ekşi

DANIŞMA KURULU

Martin Schauer
Alexander Bělohlávek
Aysel Çelikel
Bahadır Erdem
Carmen Tiburcio
Cemal Şanlı
David Holloway
Didem Kayalı
Emine Yazıcıoğlu
Ergin Nomer
Evangelos Vassilakakis
Frédéric Bachand
Georges Affaki
Günseli Öztekin Gelgel
Hakan Pekcanıtez
Irene Welser
Jaemin Lee
Jan L. Neels
Loukas Mistelis
Menent ÇELİKBOYA
Moshkan Mashkour
Müslüm Yılmaz
Nikolay Natov
Nuray Ekşi
Ömer Teoman
Pietro Frantina
Sanem Baykal
Tuğrul Arat
Turgut Kalpsüz

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2022 Sayı 1

 • Tenfiz Davalarında Dava Şartı Arabuluculuk Aşamasının Tüketilmesinin Zorunlu Olup Olmadığı Meselesi - Nuray Ekşi
 • Hakemlerin Yanlılığı: Halliburton v. Chubb Sonrası Hukuk Kritik Bir Analiz ve Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım - Kyriaki NOUSSIA, Stanislava NEDEVA, Arya AAKAANSHAİ, Chang WANG, Maria GLYNOU
 • Çevirimiçi (Online) Tahkime İlişkin Güncel Meseleler ve Küresel Salgın - Dilek Aydemir, Serkan KAYA
 • Yatırım Tahkimi Tecrübeleri Işığında Türkiye Cumhuriyeti’nin Taraf Olacağı Yeni İkili Yatırım Anlaşmalarına Dair Öneriler - Turgut Aycan Özcan
 • Hakem Kararının İptali Davasının Tabi Olduğu Kanuna ve İptal Davasının Hakem Kararının İcrasını Durdurmayacağına İlişkin Ankara BAM 32. Hukuk Dairesi’nin 19 Haziran 2021 Tarihli Kararının Tercümesi - Menent ÇELİKBOYA
 • Hakem Kararlarının İptali Davalarında Görevli Mahkemeye İlişkin Olarak 2021 Yılında Verilen Bazı Yargıtay Kararları - Efe Direnisa

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2022 Sayı 2

 • Karadeniz Bölgesindeki Gaz Boru Hatları: Genel Bir Bakış ve “Hukuk ve Yönetim” Analizi - Jenya GRIGOROVA
 • Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi-Bulgar İçtihat Hukukunda Tartışılan Birtakım Teorik ve Pratik Meseleler - Ventsislava ZHELYAZKOVA
 • Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Ortaya Çıktığı Dönemde Patent Davalarının Menfaat Sahipleri Kimler Olmalıdır? Japonya'daki Yeni Amicus Brief Sisteminin Sonuçları - Tomoko OTA, Takuya IZUMI
 • Faturalarda Atıf Yapılan ve İnternet Sitesindeki Standart Satış Şartlarında Yer Alan Tahkim Klozu¬nun New York Konvansiyonu’nun II. Maddesi Uyarınca Geçerli Olmadığına İlişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin 21.10.2021 Tarihli Kararının Tercümesi - Menent ÇELİKBOYA
 • Lisans Sözleşmesinden Kaynakla¬nan Uyuşmazlık Hakkındaki ICC Hakem Kararının Tenfizine İlişkin Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 8 Haziran 2021 Tarihli Kararının Tercümesi - Turgut Aycan Özcan
 • İsviçre Federal Mahkemesi’nin 2020-2021 Yıllarında Milletlerarası Tahkime İlişkin Olarak Verdiği Kararların Özetleri ve Açıklamaları - Frank Spoorenberg, Daniela Franchını
 • Anayasa Mahkemesi’nin 2020-2021 Yıllarında Tahkime İlişkin Olarak Verdiği Kararlar - Duygu ERCAN

1. Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.

Journal of International Trade and Arbitration is a peer-reviewed journal published two times in a year.

 2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, Uluslararası Ticaret ve Tah­kim Hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar in­celemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning international trade and arbitration law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere nor be submitted to other journals simultaneously.

 4. Yazılar microsoft word (microsoft office 98 ve üzeri ver­siyon­lar) formatında (doc veya docx dosya uzantılı olarak) yazılmış ol­ma­lıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış ol­malıdır.

Kağıt Boyu: A4

Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ; 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as microsoft word (either with doc or docx file extensions) documents (microsoft office 98 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right; 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 12 points, at 1 line spacing, justified

5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile microsoft word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı ola­rak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached microsoft word document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 6.Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numarala­rına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.

The name(s), formal position(s), institutional affiliation(s) and contact details (especially e-mail(s)) of the author(s) must be clearly included with the submission to the editor.

 7.Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish (only for Turkish authors) and an English Title, as well as structured Abstract in Turkish (only for Turkish authors) and English.

 8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by sufficient number of keywords in Turkish (only for Turkish authors) and English that reflect the content of the article.

 9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in order of mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­timle­rin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself or herself.

 11. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istemesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Ta­mamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gön­derilebilir.

Articles will initially be examined by the editorial board. After initial evaluation by the editorial board, the submissions will be sent to an anonymous peer reviewer, who is determined by the editorial board. In case of rejection or proposed amendments, the contributer(s) will be informed (generally via e-mail) in adequate detail and provided with a copy of the reviewer’s report. Whenever needed or necessary, a reviewed and amended submission may be sent to a second reviewer.

 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­gilerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author(s) and reviewer(s) will not be revealed to the other party.

 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the published issue will be sent both to the author(s) and to the reviewer(s).

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi 2022 Yılı Aboneliği Sayıları