Kategoriler

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi 2024 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

Dergi Sayıları çıktıktan sonra teslim edilecektir

2.305,00
1.165,00
1.615,00
1.510,00
1.975,00

Toplam

Basım Tarihi : 2024
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi(UTTDER), yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. UTTDER, Türkiye’de,uluslararası ticaret ve tahkim hukuku alanında yayımlanan ilk dergidir. Derginin her sayısında, Türk ve yabancı akademisyenler ile uy­gulama­cılar tarafından yazılan makaleler; mahkeme veya hakem kararı incele­meleri; yorum yazıları; yabancı mahkemeveya hakem ka­rarlarının ya da Türk mahkemeleri tarafından verilen ilginç kararların tercümeleri ve karar derlemeleri yer alacaktır. Dergide, İngilizce, Fran­sızca ve Al­manca yazılar da yayınlanacağından, da­nışmanlar ku­rulunda, gerektiğinde kat­kılarından faydalanmak amacıyla, yabancı uzmanlara da yer verilmiştir.

İlk yayınlandığı 2012 yılından beri hem Türk akademi çevrelerin­de aranan bir dergi haline gelen, hem de uluslararası yayınlar arasında kendine bir yer edinmekte olan UTTDER'in okuyucularımızın katkı ve eleştirileriyle daha da gelişeceğine inanıyoruz.

UTTDER’in etik ilkeleri,yayın ve intihal politikasına ilişkin detaylı bilgilere https://legal.com.tr/dergi/uluslararasiticaretvetahkimhukukudergisi adresinde yer verilmiş­tir.

ABOUT JITAL

The Journal of InternationalTrade and Arbitration Law (JITAL) is a peer-reviewed bi-annual academic law journal.It is the first journal in Tur­key that deals with international trade and arbitrationlaw. Each issue con­sists of articles written by Turkish and fore­ign academicsas well as practi­tioners; case notes; commentaries; translations of peculiar judgmentsof Turkish or foreign courts or arbitral awards and also compilations of judg­ments.As the Journal accepts articles drafted in English, French and Ger­man languages,we have included foreign experts in the Advisory Board in order to benefit fromtheir assistance, when nee­ded.

We are confident thatJITAL, which, since its first publication in 2012, has fast become a reputable Journalin the Turkish academia and is in the process of gaining interntainal recognition,will make further prog­ress with the contribution and critics of the readers.

Detailed information about JITAL's ethicalprinciples, its po­licy on publication and plagiarism may be found in the followingadd­ress: https://legal.com.tr/dergi/uluslararasiticaretvetahkimhukukudergisi


GENEL EDİTÖR

Nuray Ekşi

EDİTÖRLER KURULU

Müslüm Yılmaz
Nuray Ekşi

DİL EDİTÖRLERİ

Kyriaki NOUSSIA
Müslüm Yılmaz
Nuray Ekşi

YAYIN KOMİSYONU VEDANIŞMA KURULU

Martin Schauer
Alexander Bělohlávek
Aysel Çelikel
Bahadır Erdem
Carmen Tiburcio
Cemal Şanlı
David Holloway
Didem Kayalı
Emine Yazıcıoğlu
Ergin Nomer
Evangelos Vassilakakis
Frédéric Bachand
Georges Affaki
Günseli Öztekin Gelgel
Hakan Pekcanıtez
Irene Welser
Jaemin Lee
Jan L. Neels
Loukas Mistelis
Menent ÇELİKBOYA
Moshkan Mashkour
Müslüm Yılmaz
Nikolay Natov
Nuray Ekşi
Pietro Frantina
Sanem Baykal
Tuğrul Arat

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2024 Sayı 1

  • Çin'in Veri Yönetiminin Ruhu Nedir? Dışarı Yönelik Veri Transferinde Güvenlik Değerlendirmesinin Anatomisi - Qian Hao
  • Türkiye’nin İsrail’e Uyguladığı Ekonomik Yaptırımların Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi - Nuray Ekşi
  • Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığının Taraflarca Araştırılması Yükümlülüğüne İlişkin 24 Ağustos 2022 Tarihli İsviçre Federal Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi - Muhsin İshak DİNÇ
  • Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin Yabancı Hakem Kararının Tenfizine İlişkin 8 Şubat 2024 Tarihli Kararının Tercümesi - Menent ÇELİKBOYA
  • Ticari Uyuşmazlıklara İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizine İlişkin Olarak 2023 Yılında Verilen Bazı Yargıtay Kararları - Hasret Ak Çelik
  • Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizine İlişkin Olarak 2023 Yılında Verilen Bazı Yargıtay Kararları - Büşra Öçal

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi Yıl 2024 Sayı 2

1. Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

TheJournal of International Trade and Arbitration Law is a bi-annual peer-reviewedjournal.

 

2. Dergi’de Uluslararası Ticaret ve Tah­kim Hukuku alanını ilgilen­diren her türlü makale, karar in­celemesi, karar derlemesi, yorum yazısı ve kitap incelemesi ile çeviriler yayınlanmaktadır. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.

The journal publishes articles, case notes, case compilations,com­mentaries, book reviews and translations focusing on legal issues concer­ning international trade and arbitration. The journal publishes contributi­ons draftedin Turkish or in other European languages.

 

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamışya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Submissionsthat will be presented for publication in JITAL should not be published nor have been submitted for publication in other jour­nals.

 

4. Yazılar microsoft word (microsoft office 98 veüzeri ver­siyon­lar) formatında (doc veya docx dosya uzantılı olarak) ve aşağıdaki şekil şartla­rına uygun olarak kaleme alınmış ol­malıdır.

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2.5 cm; Alt:2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: TimesNew Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman,10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as microsoft word (either withdoc or docx file extensions) documents (microsoft office 98 or higher versions)and have to conform to the following style requirements:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right;2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing,justified

Footnotes: Times New Roman, 12 points, at 1 line spacing,justified


5. Her yazı elektronik posta yolu ile microsoft word formatında editöre gönderilmelidir. Yazının basılı ola­rak teslimi gerekmemektedir.

Asoftcopy of the draft has to be e-mailed to the editor. There is no need to submithardcopies.

 

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların)adına, unvanına, ça­lış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numa­ra­larına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresindenalı­nacak ORCID koda ilişkin bilgiler ve fotoğraflı özgeçmişi de editöre ulaştırıl­malıdır.

Along with the paper, the following must be submitted to theeditor: the name, and the title of the author (authors), his/her institutional affilia­tion;his/her street address, telephone number (s) where he/she could be easily reached;his/her e-mail address (addresses), the ORCID code obtai­ned from the website https://orcid.org and a CV with a photo

 

7. Dergi’ye gönderilen yazılar Türkçe ve İngilizce başlık ve özet ile Türkçe içindekiler,kısaltmalar ve kaynakça kısımlarını içermelidir. Türkçe dışında bir dilde kalemealınmış yazılarda Türkçe özete yer ve­rilmez.

Allsubmissions should contain a title in Turkish and English as well as an abstract,list of abbreviations and bibliography in Turkish. Submissions drafted in a languageother than Turkish do not need to contain an abstract in Turkish.

 

8. Dergi’ye gönderilen yazılarda, ilgili makaledeki konuyu ta­nımla­yan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. Türkçe dışında bir dilde kaleme alınmış yazıların Türkçe anahtar keli­meler içermesi gerekli değildir.

All submissions should be accompanied by a sufficient numberof keywords in Turkish and English that reflect the content of the submission. Submissionsdrafted in a language other than Turkish do not need to con­tain keywords in Turkish.

 

9. Dergi’ye gönderilen yazılar içerisinde atıfta bulunulan kaynak­lar yazı sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalıdır.

Allreferences cited in the text of the submissions should be listed in alphabeticalorder in a bibliography at the end of the text.

 

10. Dergi’ye gönderilen yazıların imla bakımından son dene­timle­rin ya­pılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

Allsubmissions are deemed to have been proofread and ready for publication.

 

11. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrul­tu­sunda makalenin yayınlanmasına ya da dü­zeltme istenmesine ya da ya­yınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kuru­lu’nca, tekrar ha­keme gönderilir.

Afterthe initial assessment of the articles is completed by the edi­torial board, thearticles will be submitted to a peer reviewer anonymo­usly. In accordance with thereviewer’s report, the article may be pub­lished, further editing may be reques­ted,or the article may be rejected. The author shall be notified of the decision assoon as possible. Where further editing is requested by the editorial board, thelatter shall re-submit the final version of the article to the peer reviewer.

 

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­gilerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to blind peer review. Theidentity of the author(s) and reviewer(s) shall not be revealed to the other party.

 

13. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenme­sine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.

All reviewers’ evaluation reports shall be kept for at leastfive years af­ter publication and copies of these reports shall be sent to the ULAKBİM (TurkishAcademic Network and Information Center) Law Database Committee wheneverrequested.

14. Dergi’ye ait yeni sayı yayımlandıkça, bu sayı tek bir PDF kop­yası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yük­lenir. Ayrıca Dergi’nin2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’a kargo ile ulaştırılır.

Eachpublished issue of the Journal shall be uploaded as a PDF file to the OnlineJournal Watch System of ULAKBİM (ODİS). Two copies of the published issue shallalso be delivered to ULAKBİM by cargo.

 

15. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına vebu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copiesof the published issue shall be sent both to the author (s) and to the reviewer(s).

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi 2024 Yılı Aboneliği Sayıları