Legal Hukuk Dergisi Özel Sayı – Prof. Dr. Ali Necip Ortan’a Armağan İçin Makale Çağrısı

Değerli Hocalarımız, 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi gibi Türkiye’nin pek çok saygın üniversite, kurum ve kuruluşlarında yıllarca büyük bir özveri ve emekle çeşitli kademelerde çalışmalarda bulunmuş; saygın uluslararası kurumlarda ülkemizi başarıyla temsil etmiş; bugün çeşitli mesleklere sahip olan çok sayıda öğrencinin ve farklı disiplinlerde çalışan pek çok akademisyenin yetişmesinde önemli rol oynamış değerli bilim insanı Prof. Dr. Ali Necip Ortan’ın onuruna bir armağan kitabı çıkarmak üzere harekete geçtik. 

ULAKBİM veri tabanında taranan hakemli hukuk dergilerimizden olan, Legal Hukuk Dergisi 2019 yılı Aralık sayısının yanı sıra ayrıca Prof. Dr. Ali Necip Ortan’a Armağan özel sayısını da çıkartacaktır. Prof. Dr. Ali Necip Ortan’a Armağan adlı esere değerli katkılarınız ile destek olmanız bizler için çok kıymetlidir. 

Armağan’a katkınız bir makale, uzman görüşü ve /veya anı yazısı biçiminde olabilir. Ali Necip Hocamızın ticaret hukuku ve fikri mülkiyet hukuku dallarına ilişkin kuralları yorumlamak ve sentezlemek konusundaki beceri ve uzmanlığını göz önüne alarak, hazırlanan bu Armağan’da ticaret hukuku ve fikri mülkiyet hukuku dallarına ilişkin çalışmalarınızı beklediğimizi belirtir, gönderilecek katkıların son kabul tarihinin 20 Eylül 2019 Cuma olacağını bilgilerinize sunarız. 

Yayınevi kurallarını içeren bilgi notu ekte sunulmuştur. Bu ilkelere göre hazırlanacak olan yazıların, yukarıda belirtilen tarihe kadar yazar(lar)ın adı, unvanı, çalıştığı kurum, açık adresi, telefon ve e posta bilgileri ile birlikte akademi@legal.com.tr adresine gönderilmesini rica ediyoruz. 

LEGAL HUKUK DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

1. Legal Hukuk Dergisi (LHD), ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.

2. Dergi’de yayınlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.

3. Dergi’de yayınlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış ol malı dır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alın mış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı

5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına, elektronik posta adreslerine ve “https://orcid.org” adresinden alınacak ORCID koda ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.

7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet (öz) kısmı içermelidir.

8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. 

11. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenme sine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.

12. Dergi’ye ait yeni sayı yayınlandıkça, bu sayı tek bir PDF kop yası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Dergi’nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.

13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Hakem Değerlendirme Sistemi/Arbiter Evaluation System

14. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayınlanmasına ya da dü- zeltme istenmesine ya da yayınlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar ha keme gönderilir.

15. Her makale için hakem sayısı en az iki olup, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınacaktır.

16. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.