Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİSATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE1- TARAFLAR

1.1-SATICI

Adres:Bahariye Cad. Sekizler Apt. No. 59 D. 6 (34710) Kadıköy –İstanbul

Unvanı: Legal Yayıncılık A.Ş. 

Mersis No: 0608056467000013

Telefon: (216) 449 04 85

Fax :(216) 449 04 86

E-mail: legal@legal.com.tr

 

1.2–ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı: {{Alıcı Adı}}

Adresi: {{Alıcı Adresi}}

Telefon: {{Alıcı Telefonu}}

E-mail: {{Alıcı Email}}

 

MADDE2- KONU

İşbumesafeli satış sözleşmesinin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait http://www.legal.com.tralan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıdanitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgiliolarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince taraflarınhak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

{{Ürünler}}

 

ÜrünlerinCinsi ve Türü, Miktarı,Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiğigibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

ÖdemeŞekli : {{Ödeme Şekli}}

ToplamSipariş Tutarı:{{Toplam Sipariş Tutarı}} TL

TeslimatAdresi : {{Teslimat Adresi}}

TeslimEdilecek Kişi : {{Teslim Edilecek Kişi}}

FaturaAdresi : {{Fatura Adresi}}

KargoÜcreti : {{Kargo Ücreti}} TL

 

Teslimat,kargo firması aracılığı ile SATICI tarafından yukarıda belirtilen adreseyapılacaktır. Kargo Ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo Ücreti : {{KargoÜcreti}} TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Teslimat,anlaşmalı kargo firması aracılığı ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır.Şu kadar ki, SATICI, satış anında yürüttüğü ve/veya http://www.legal.com.tralan adlı internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucunabağlı olarak söz konusu kargo ücretinin tamamını ya da bir kısmını ALICI'yayansıtmayabilir.

 

MADDE4- GENEL HÜKÜMLER

4.1-ALICI, SATICI 'ya ait http://www.legal.com.tr alan adlı internet sitesindesatışa arz edilen sözleşme konusu ürünün(lerin) http://www.legal.com.tr alanadlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri,satış fiyatı,fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkinön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibiolduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğinikabul ve beyan eder.

4.2-Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişinSATICI’ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile herbir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz)günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.Şu kadar ki, ön sipariş ürününde(lerinde) işbu 30 günlük yasal süre ilgiliürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacakolup, işbu satış tarihinde tedarikçi firma kaynaklı gecikmeler yaşanabilir.İşbu halde SATICI ALICI’yı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu haldede ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişekonu ürün(lerin) teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nınsiparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisinenakden ve defaten ödenir. E-kitap, e-dergi,  satışlarında ürün(ler) yasa ve yönetmeliklerlebelirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden yasal 30 günlük süreyiaşmamak koşulu ile işbu30 günlük süre içinde ALICI tarafından bildirilen e-mailadresine teslim edilir.

4.3-Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün(ler), ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşateslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabuletmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4-SATICI, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) sağlam, eksiksiz,siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanımkılavuzları ile ilgili ve ürünün(lerin)teslim edilmesi anına kadar tümsorumluluk SATICI’ya aittir. ALICI, ürünü(leri) teslim aldığı anda kontroletmekle ve üründe(lerde) kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü(leri)kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

4.5-Mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) teslimatı için işbu mesafelisatış sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün(lerin)bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6-Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne(lere) ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredikartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürününteslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredikartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması dadahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçendurumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbirtalepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.7-ALICI tarafından, mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne(lere) ilişkin ödemeninherhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma”şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlarçerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzerekendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz birşekilde SATICI’nın legal@legal.com.tr mail adresine göndermeyi ve SATICItarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüteder.

4.8- SATICImücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesigibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile mesafelisatış sözleşmesine konu ürünü(leri) süresi içinde teslim edemez ise, durumuALICI'ya 3 ( üç ) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICIsiparişin iptal edilmesini,mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) varsaemsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumunortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nınsiparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört)gün içinde kendisine naktenve defaten ödenir.

4.9-ALICI talep ve şikâyetlerini yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve e-postaadreslerine iletebilir ve garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veyaolmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gereklionarımın yapılması için de SATICI'ya ait adrese kargo bedeli ödemeksizingönderimde bulunabilir.

4.10-ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veyaürünün teslim edileceğ iadres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmaktaise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusuürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkukettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisineait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleriderhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.Ayrıca ALICI’nın adresi SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtımalanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim edilebilmesi içintalep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğukargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri iş bu mesafelisatış sözleşmesinde yer alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağınışimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ALICI, SATICI’nınanlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup,ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.

4.11-ALICI, e-kitap, e-dergi, online kitap, online dergi dahil satın aldığı ürün/ürünlerikullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanlarınkendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasınoluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI’nın sorumlu olmayacağınıkabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12-ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründenelde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez,kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğindeçalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ilesatın aldığı ürünü yasadışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerdekullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki vecezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkilimerciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplerekarşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminatve sair talep hakkı saklıdır.

4.13-ALICI ve SATICI işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışmaadreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tümtebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14-SATICI sipariş vermek için kullanılan http://legal.com.tr alan adlı internetsitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ALICI’yailave bir maliyet yüklememektedir.

MADDE5- CAYMA HAKKI

ALICI,işbu mesafeli satış sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariçolmak üzere mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) kendisine veyagösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığıtarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezaişart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (on dört ) günlüksüre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığıgünden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği gündenitibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içindeürünü(leri)işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun birşekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI'ya aşağıda detayları belirtileniletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmakzorundadır. Bu bildirimin SATICI’ya ulaşmasını takiben SATICI bildiriminkendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildiriminulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde SATICI cayma hakkına konuürünün(lerin)bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edecektir.SATICI’nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde,ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreye bağlı değildir.Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonrasona erer. Bu hakkın kullanılması halinde, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşaveya ALICI'ya teslim edilen ürünün(lerin) Yurtiçi Kargo firması (Yurtiçi Kargo‘yawww.yurticikargo.com ‘dan ulaşabilirsiniz.) aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizinvergi mevzuatı gereğince fatura aslının da ibrazı ile ALICI tarafındanSATICI’ya iadesi gerekmektedir.

CaymaHakkına Dair Bildirimin yapılacağıİletişim Bilgileri;

Adres:Legal Yayıncılık A.Ş.

BahariyeCad. Sekizler Apt. No. 59 D.6 (34710) Kadıköy –İstanbul

Telefon: (216) 449 04 85

Fax :(216) 449 04 86

E-mail: info@legal.com.tr

 

MADDE6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAKÜRÜNLER

a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcıveya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarailişkin sözleşmeler.

c)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimineilişkin sözleşmeler.

ç)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmışolan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimineilişkin sözleşmeler.

d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılmasımümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e)Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmışolması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarfmalzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreliyayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma,araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıylayapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler (e-kitap, e-dergi, online kitap,online dergi ve benzeri ürün ve hizmetler) veya tüketiciye anında teslim edilengayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlananhizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

MADDE7- GENEL HÜKÜMLER

18yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginlerSATICI'dan alış-veriş yapamaz.

 

MADDE8- YETKİLİ MAHKEME

İşbumesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük veTicaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlardahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğuyerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbumesafeli satış sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip,teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleriuygulanır.

SATICI

LegalYayıncılık A.Ş.

 

ALICI

{{AlıcıAdı}}

Tarih: {{Tarih}}