VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU

LEGAL YAYINCILIK A.Ş.

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE)

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu net ve tam doldurarak ve ıslak imzalı halini Legal Yayıncılık A.Ş.’nin Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) Sekizler Apt. No:59 D.6-7 34710 Kadıköy / İstanbul / Türkiye adresine PTT / Kargo aracılığı ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuz en geç 30 gün içerisinde yanıtlanacaktır. Sunduğunuz bilgi ve belgelerde sorun olması halinde sizinle iletişime geçilecektir.

1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı- Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Telefon Numarası:

Adres:

E-posta Adresi:

Kurumumuz İle Olan İlişkiniz:


(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vs.)

2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

(Lütfen talebinize uyan ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz

(    ) Kurumunuzun kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
(    ) Eğer kişisel veri işliyorsanız bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
(    ) Eğer kişisel veriyi işliyorsanız bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
(    ) Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
(    ) Kişisel verilerim eksik veya yanlış işlendiğinden düzeltilmesini istiyorum.
(    ) Kişisel verilerim mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.
(    ) Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
(    ) Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
(    ) Kuruluşunuz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

3. TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA

(6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu kişisel verileri  belirtiniz.)


4. EKLER

Başvurunuzda belirtmek istediğiniz belge varsa belirtiniz.


 5. BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN ULAŞTIRILMA BİÇİMİ:

(    ) Adresime gönderilsin.
(    ) E-posta adresime gönderilsin.
(    ) Elden teslim alacağım.

6. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

İşbu başvuru formu, Legal Yayıncılık A.Ş. ile olan irtibatınızı tespit ederek ve varsa, Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi tespit ederek ilgili başvurunuza süresinde doğru yanıt verilebilmesi için düzenlenmiştir.

Hataların önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için, kimlik ve yetki tespiti için Legal Yayıncılık A.Ş.’nin ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı vardır.

İşbu başvuru formu kapsamındaki taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru olması halinde Legal Yayıncılık A.Ş. sorumluluk kabul etmemektedir.

Legal Yayıncılık A.Ş.’ne hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm hukuki ve cezai sorumluluk tarafınıza aittir.

Kişisel Veri Sahibi

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmzası :

Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişiler:

Başkası adına başvuruda bulunan kişilerin, başvuru yapmaya yetkili olduklarını gösteren belgeleri (noterden onaylı vekâletname vb.) başvurunun ekinde göndermeleri gerekmektedir.

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmzası :