Kategoriler

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I (Sert Kapak)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

365,00 190,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. O. Gökhan Antalya
Basım Tarihi : Eylül 2016
Sayfa Sayısı : 609
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-132-6
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

02.04.2008 tarihinde Türk Borçlar Kanunu Tasarısı hazırlayan bilim komisyonu üyesi Prof. Dr. Gökhan ANTALYA, kanunun hazırlanması esnasındaki birikimlerini bu kitapta okuyucu ile paylaşmaktadır. Türk Borçlar Kanunu bilimsel yorumu olan bu kitap üç ciltten oluşmaktadır.

İlk cildini Borçlar Hukukunun temel kaynakları ve sözleşmeden (hukuki işlemden) doğan borç ilişkileri oluşturmaktadır. İkinci ciltte haksız fiilden doğan borç ilişkileri ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri, üçüncü ciltte ise borçların ifası ve borçların ifa edilmemesinin sonuçları incelenmiştir. Akademik olarak Borçlar Hukukunun Mukayeseli Hukuktaki gelişimini, bu kapsamda İsviçre Borçlar Kanunu’nun son dönem yazarlarınca yapılan bilimsel yorumu ile İsviçre Federal Mahkemesi’nin uygulaması da bu kitap ile okuyucuya sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ V
KISALTMALAR VII
İÇİNDEKİLER XI

GİRİŞ

§ 1. BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU, TARİHÇESİ VE  
      KAYNAKLARI 1
I. BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU 1
II. BORÇLAR HUKUKUNUN TARİHÇESİ 1
III. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN ANAYASAL TEMELİ 2
IV. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN SİSTEMATİĞİ 2
    V. TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN UYGULANMASI  
     VE YÜRÜRLÜĞÜ 4
    VI. BORÇLAR HUKUKUNUN BAĞIMSIZLIĞI VE TMK.’NUN    
          TAMAMLAYICISI OLMASI (ÖZEL HUKUKUN  
          BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ) 7

BİRİNCİ BÖLÜM
BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 2. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ 9
I. GENEL OLARAK 9
II. DAR ANLAMDA BORÇ (BORÇ) 9
III. GENİŞ ANLAMDA BORÇ (BORÇ İLİŞKİSİ) 10
A. GENEL OLARAK 10
B. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ ARASINDAKİ FARKLAR 10
1. DOĞUM ANI BAKIMINDAN 10
2. KAPSAM BAKIMINDAN 10
3. DEVREDEBİLME BAKIMINDAN 11
4. SONA ERME BAKIMINDAN 11
a. Dar Anlamda Borcu Sona Erdiren Sebepler 11
b. Geniş Anlamda Borcu (Borç İlişkisini) Sona Erdiren Sebepler 11

§ 3. BORÇ İLİŞKİSİNİN BORÇLULAR YÖNÜNDEN KAPSAMI:   
     YÜKÜMLÜLÜK (BORÇ) 13
I. BİRİNCİ DERECE YÜKÜMLÜLÜKLER 13
A. ESASLI (ASLİ) EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 13
1. OBJEKTİF ESASLI UNSUR 13
2. SUBJEKTİF ESASLI UNSUR 14
B. YAN EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 14
C. YAN YÜKÜMLÜLÜKLER 15
1. GENEL OLARAK 15
2. İFAYA YARDIMCI (İFA YANINDA) YAN  
    YÜKÜMLÜLÜKLER 15
3. KORUMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ 15
a. Genel Olarak 15
b. Edim Yükümlülüğünden Bağımsız Borç İlişkisi 16
D. YÜKLEMELER (MÜKELLEFİYETLER) 17
E. YÜKÜM (KÜLFET) 19
II. İKİNCİ DERECE (TALİ) YÜKÜMLÜLÜKLER (İFA YERİNE  
 EDİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ) 19

§ 4. ALACAKLILAR YÖNÜNDEN BORÇ İLİŞKİSİNİN KAPSAMI:  
      ALACAK HAKKI 21
I. ESAS HAK: ALACAK HAKKI 21
A. GENEL OLARAK 21
B. ALACAK HAKKININ NİSBİLİĞİ İLKESİ 21
1. KURAL: BORÇ İLİŞKİSİNİN NİSBİLİĞİ İLKESİ 21
a. Genel Olarak 21
b. Hukuki Sonuçları 22
aa. Sadece Alacaklının Talep Hakkına Sahip Olması 22
aaa. Hukuki Vazifeden Ayrılması 22
bbb. Eksik (Tabii) Borçlar 22
bb. Borçlu Dışında Üçüncü Kişilerin Alacaklıya Karşı Sorumlu  
      Olmaması 22
cc. Borçlunun Borca Aykırı Davranışı Yüzünden Alacaklının  
      Uğradığı Zararı Tazminle Yükümlü Olması 22
2. ALACAK HAKKININ NİSBİLİĞİ İLKESİNİN İSTİSNALARI 23
a. Ahlaka Aykırı Davranış 23
b. Üçüncü Kişilerin Borç İlişkisine Etkisi 23
c. Borç İlişkisinin Üçüncü Kişilere Etkili Olduğu Durumlar 23
aa. Üçüncü Kişi Lehine Sözleşme 23
bb. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme 23
d. Borç İlişkisinden Doğan Alacak Hakkının Kuvvetlendirilmesi 24
aa. Eşyaya Bağlı Borçlar 24
bb. Tapu Kütüğüne Şerh Edilebilen Kişisel Haklar 25
cc. Zilyetlik Vasıtasıyla Kişisel Hak Sahibinin Durumunun  
     Kuvvetlendirilmesi 26
C. ALACAK HAKKI VE TALEP HAKKI 27
1. TALEP HAKKI 27
2. ALACAK HAKKI VE TALEP HAKKI ARASINDAKİ İLİŞKİ 28
a. Kaynakları Yönünden 28
b. Alacak Hakkının İçeriği Yönünden 28
c. Doğuş Anları Yönünden 28
3. TALEP HAKKI ÇEŞİTLERİ 29
a. Bağımsız Talep Hakları 29
b. Bağımlı Talep Hakları 29
4.TALEPLERİN YARIŞMASI 29
a. Mutlak Talepler 30
aa. Ayni Talepler 30
bb. Kişilik Hakkından Doğan Talepler 30
cc. Fikri ve Sınai Haklardan Doğan Talepler 30
dd. Diğer Mutlak Talepler 30
b. Nisbi Talepler 30
aa. Sözleşmesel Talepler 30
bb. Tek Taraflı Hukuki İşlemden Doğan Talepler 31
cc. Ödül Sözü Vermeden Doğan Talepler (TBK. m. 9) 31
dd. Vesayet Organlarının Sorumluluğundan Doğan  Talepler (TMK.m.466) 31
ee. Sözleşme Benzeri Talepler 31
ff. Sözleşme Dışı Talepler 31
aaa. Haksız Fiiller (TBK. m. 49 vd; m. 65 vd.) 31
bbb. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Talepler  
        (TBK. m. 77 - 81) 31
ccc. Zilyetliğin İadesinden Doğan Talepler  
       (TMK. m. 993 - 995) 31
ddd. Gerçek Olmayan Vekaletsiz İşgörmeden Doğan Talepler  
        (TBK m. 530) 31
gg. Kişi Veya Mal Topluluklarına Yahut Bir Birliğe Katılmadan 
      Doğan Talepler 31
hh. Diğer Nisbi Talepler 31
5. EKSİK (TABİİ) BORÇLAR 32
a. Kavram 32
b. Çeşitleri 33
aa. Doğuştan Eksik Borçlar 33
aaa. Kumar Ve Bahis Borçları 33
bbb. Evlenmeye Aracılık Sözleşmesinden Doğan Ücret  
       Ödeme Borcu 33
ccc. Ahlaki Vazifeden Doğan Borçlar 34
ddd. Sözleşmeden Doğan Eksik Borçlar 34
bb. Sonradan Eksik Borçlar 34
aaa. Tabii Borç: Zamanaşımına Uğramış Borçlar 34
bbb. Konkordato Dışı Borçlar 35
ccc. İflasının Ertelenmesine Karar Verilmiş Kişinin Borçları 35
II. FER’İ (BAĞLI) HAKLAR 37
III. TALİ (YAN) HAKLAR 37
A. YENİLİK DOĞURAN HAKLAR 37
1. KAVRAM 37
2. ÇEŞİTLERİ 38
a. Konularına Göre 39
aa. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar 39
bb. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar 39
cc. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar 39
b. Kullanma Şekline Göre 40
aa. (İradi) Yenilik Doğuran Haklar 40
bb. Yenilik Doğuran Davalar 40
3. YENİLİK DOĞURAN HAKLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 40
B. DEF’İLER (KARŞI HAKLAR) 42
1. KAVRAM 42
2. YENİLİK DOĞURAN HAKLARDAN FARKI 43
3. DEF’İ (KARŞI HAK) İLE İTİRAZ ARASINDAKİ FARKLAR 43
4. DEF’İ (KARŞI HAKKIN) ÇEŞİTLERİ 43
a. Kesin (Sürekli) Def’i – Erteleyici (Sürekli Olmayan) Def’i 43
b. Bağımlı Def’i – Bağımsız Def’i 44
IV. YÖNETİM (TEMSİL) HAKLARI 44
    V. ZAMANAŞIMI SÜRESİ, HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE  
   SÜRELİ HAK 44

§ 5. BORCUN UNSURLARI: TARAFLARI VE KONUSU (EDİM) 47
I. BORCUN TARAFLARI 47
A. ALACAKLI 47
B. BORÇLU 47
II. BORCUN KONUSU: EDİM 47
A. KAVRAM 47
B. EDİMİN GEÇERLİLİK UNSURLARI 47
1. EDİM HUKUKEN KORUNAN YARAR OLMALI 47
2. EDİM BELİRLİ VEYA EN AZINDAN BELİRLENEBİLİR  
   OLMALI 48
3. EDİM İMKANSIZ, HUKUKA, AHLAKA VE KİŞİLİK HAKKINA  
    AYKIRI OLMAMALI 48
C. EDİM VE KAZANDIRMA İLİŞKİSİ 49
D. EDİMİN GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ: EDİM DAVRANIŞI VE EDİM  
     SONUCU 49
E. ÇEŞİTLERİ 49
1. DAVRANIŞ ŞEKLİ BAKIMINDAN 50
a. Olumlu Edim (Borç) 50
aa. Kişisel Edim 50
bb. Maddi Edim 50
cc. Karma Edim 50
dd.Ayrımın Hukuki Sonuçları 50
aaa. Borcun Sınırını Tayin Bakımından 50
bbb. Edimin Üçüncü Kişi Tarafından İfa Edilip Edilmemesi  
        Ve Borçlunun Ölümü Halinde Edim Yükümlülüğünün  
         Mirasçılara Geçmesi Bakımından 51
ccc. Borçlunun İflası Bakımından 51
b. Olumsuz Edim ( Olumsuz Borç) 51
aa. Yapmama Edimleri (Yapmama Borcu) 51
bb. Kaçınma (Katlanma) Edimleri (Kaçınma/Katlanma Borcu) 52
2. İFA SÜRESİ BAKIMINDAN 52
a. Ani Edimler (Ani Borç) 52
b. Sürekli Edimler (Sürekli Borç) 53
c. Ani Edim Ve Sürekli Edimin Ayırım Kriteri 53
d. Ayrımın Hukuki Sonuçları 53
aa. Sözleşmeye Aykırılık Ve Sona Erme Bakımından 54
bb. Borçlunun Temerrüdü Bakımından 54
cc. Sona Ermenin Etki Anı Bakımından 54
e. Dönemli Edimler (Dönemli Borç) 54
3. BÖLÜNMELERİNE GÖRE 55
a. Bölünebilir Edim (Bölünebilir Borç) 55
b. Bölünemez Edim (Bölünemez Borç) 55
4. PARÇA VE ÇEŞİT (CİNS) EDİMLERİ / (PARÇA/ÇEŞİT (CİNS)  
    BORÇLARI) 56
a. Kavram 56
b. Ayrımın Misli Eşya (Borcu) Ve Gayri Misli Eşya (Borcu) İle İlgisi 57
c. Ayrımın Hukuki Sonuçları 57
aa. İfa Sorunu Bakımından 57
bb. Hasar Sorunu Bakımından 58
aaa. Edim Hasarı 58
a’. Çeşit Hasarı 58
b’. Parça Hasarı 59
bbb. Karşı Edim Hasarı 59
5. EDİMİN BELİRLENMESİ YÖNÜNDEN 60
a. Seçimlik Edimler (Seçimlik Borçlar) 60
aa. Kavram 60
bb. Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi 60
aaa. Genel Olarak 60
bbb. Sınırlı Çeşit Borcundan Farkı 60
ccc. Seçimlik Yetkiden Farkı 61
a’. Kavram 61
b’. Hukuki Sonuçları 62
aa’. Seçim Yetkisinin Borçluda Olması Durumunda 62
        bb’. Seçim Yetkisinin Alacaklıda Olması Durumunda 62
cc. Hukuki Niteliği 63
dd. Edimlerin İmkansızlaşması 63
aaa. Seçimlik Edimlerden Birinin İmkansızlaşması 63
a’. Kusursuz İmkansızlık 63
aa’. Başlangıçtaki İmkansızlık 63
bb’. Sonraki İmkansızlık 63
b’. Kusurlu Sonraki İmkansızlık 64
aa’. Seçim Hakkı Borçluya Aitse 64
bb’. Seçim Hakkı Alacaklıya Aitse 64
bbb. Seçimlik Edimlerin Hepsinin İmkansızlaşması 64
a’. Başlangıçtaki İmkansızlık 64
b’. Sonraki İmkansızlık 64
aa’. Seçim Hakkının Kullanılmasından Önceki 64
bb’. Seçim Hakkının Kullanılmasından Sonraki 64

§ 6. BORÇ VE SORUMLULUK 65
I. KAVRAM 65
A. “..İLE” SORUMLULUK 65
B. “..DEN” SORUMLULUK 65
1. DAR ANLAMDA SORUMLULUK 65
2. GENİŞ ANLAMDA SORUMLULUK 65
II. SORUMLULUK HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER 66
A. KİŞİSEL SORUMLULUK İLKESİ 66
B. MALVARLIĞI İLE SORUMLULUK İLKESİ 66
C. SINIRSIZ SORUMLULUK İLKESİ 67
D. PARASAL DEĞER İLE SORUMLULUK İLKESİ 67
III. MALVARLIĞI İLE SORUMLULUK İLKESİ 68
A. KURAL: BORÇLUNUN MALVARLIĞI İLE SINIRSIZ  
     SORUMLULUĞU 68
B. İSTİSNA: SINIRLI SORUMLULUK 68
1. EŞYAYLA SINIRLI SORUMLULUK 68
a. Belirli Malla Sınırlı Sorumluluk 68
b. Terekeyle Sınırlı Sorumluluk 68
2. MİKTARLA SINIRLI SORUMLULUK 69
IV. SORUMLULUK VE TEMİNAT 69

İKİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI
§ 7. İRADE SERBESTLİĞİ İLKESİ VE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ 73
I. İRADE SERBESTLİĞİ (MUHTARİYETİ) İLKESİ 73
II. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İLKESİ 73
A. GENEL OLARAK 73
B. SÖZLEŞME KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ 73
C. SÖZLEŞMENİN KARŞI TARAFINI SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ 73
D. ŞEKİL ÖZGÜRLÜĞÜ 74
E. SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİRME VE SONA ERDİRME ÖZGÜRLÜĞÜ 74
F. İÇERİĞİNİ (KONUSUNU VE HÜKÜMLERİNİ BELİRLEME)  
    ÖZGÜRLÜĞÜ 74
G. SÖZLEŞMENİN TİPİNİ BELİRLEME ÖZGÜRLÜĞÜ 74

§ 8. BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI 77
I. KANUNDAN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ 77
   II. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN GENEL HÜKÜMLERİNDE  
    SAYILAN BORÇ İLİŞKİSİNİN TEMEL KAYNAKLARI 77
1. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN GENEL HÜKÜMLERİNDE  
    SAYILAN BORÇ İLİŞKİSİNİN TEMEL KAYNAKLARI 77
a. Birinci Ayırım: Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri (m. 1 - 48) 77
b. İkinci Ayırım: Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri  
(m. 49 - 76) 78
c. Üçüncü Ayırım: Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç 
 İlişkileri  (m. 77 - 82) 78
2. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA ÖZEL HÜKÜMLERDE  
   DÜZENLENEN BORÇ İLİŞKİSİNİN DİĞER KAYNAKLARI 78
a. Temel Kaynak: Vekaletsiz İş Görmeden Doğan Borç İlişkileri 78
b. Özel Kaynaklar: Tipik (İsimli)Sözleşmeler 79
                3. TÜRK BORÇLAR KANUNU DIŞINDAKİ BORÇ İLİŞKİSİNİN  
DİĞER KAYNAKLARI 81
a. Türk Medeni Kanunu’nda Düzenlenen Sözleşmeler 81
b. Özel Kanunlarda Düzenlenen Diğer Tipik (İsimli) Sözleşmeler 82

BİRİNCİ AYIRIM
HUKUKİ İŞLEMDEN (SÖZLEŞMEDEN) DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
§ 9. HUKUKİ İŞLEM 83
I. HUKUKİ İŞLEMİN HUKUKİ FİİLLER İÇİNDEKİ YERİ 83
A. HUKUKİ OLAYLAR 83
B. HUKUKİ FİİLLER 83
1. HUKUKA AYKIRI FİİLLER 83
2.HUKUKA UYGUN FİİLLER 84
a. İrade Açıklamaları 84
aa. Hukuki İşlemler 84
bb. Hukuki İşlem Benzeri Fiiller 84
cc. Maddi Fiiller 84
b. Görüş (Tasavvur) Açıklamaları 85
c. Duygu (His) Açıklamaları 85
II. HUKUKİ İŞLEM 85
A. KAVRAM 85
B. İRADE BEYANININ HUKUKİ SONUÇ İLİŞKİSİ 86
C. HUKUKİ İŞLEMİN KURUCU UNSURLARI: İRADE BEYANI 87
1. HUKUKİ İŞLEMLE İRADE BEYANI ARASINDAKİ İLİŞKİ 87
a. Resmi Makamın Fiili 87
b. Real Hukuki İşlem 88
2. İRADE BEYANI KAVRAMI 88
3. İRADE BEYANININ YORUMLANMASI 88
4. İRADE BEYANININ UNSURLARI 89
a. İrade 89
aa. Fiil İradesi 89
aaa. Genel Olarak 89
bbb. Fiil İradesinden Yoksun İrade Açıklamaları 89
bb. Beyan İradesi 90
aaa. Genel Olarak 90
bbb. Hukuki Sonuç (Hukuki İşlem) İradesinden Yoksun İrade  
       Açıklamaları 90
cc. Hukuki Sonuç (Hukuki İşlem) İradesi 91
aaa. Genel Olarak 91
bbb. Hukuki Sonuç (Hukuki İşlem) İradesinden Yoksun İrade  
       Açıklamaları 91
b. Beyan 92
aa. Kavram 92
bb. Beyan Çeşitleri 92
aaa. Açık Veya Örtülü İrade Beyanı Ayırımı 92
bbb. Açık İrade Beyanı 93
ccc. Örtülü İrade Beyanı 93
a’. İradeyi Gösteren Davranışlar 94
b’.İrade Faaliyeti 94
c’. Susma 95
aa’. Genel Olarak 95
bb’. Susmaya Hukuki Sonuç Bağlanan Haller 95
aaa’’. Örtülü Kabul 95
bbb’’. Vekilin Susması 95
ccc’’. Borcun Üstlenmesinde Alacaklının Susması 95
ddd’’. Teyit Mektubu 96
a’’. Genel Olarak 96
b’’. Türk Borçlar Kanunu’nda Teyit Mektubu 96
c’’. Türk Ticaret Kanunu’nda Teyit Mektubunda  
      Susma 96
ddd. Varması Gerekli Veya Varması Gerekli Olmayan 
    İrade Beyanı 96
a’. Genel Olarak 96
b’. Beyanın Yapılması 97
c’. Beyanın Varması 98
aa’. Genel Olarak 98
bb’. Ulaşmanın Gerçekleştiği An 98
aaa’. Hazır Olanlar Arasında 98
a”. Sözlü Beyanlarda 98
b”. Yazılı Beyanlarda 99
bbb’. Hazır Olmayanlar Arasında 100
a”. Sözlü Beyanlarda 100
b”. Yazılı Beyanlarda 101
D. HUKUKİ İŞLEMİN GEÇERLİLİK UNSURLARI 101
1. KESİN GEÇERLİLİK UNSURLARI 101
2. DAYANILABİLİR GEÇERLİLİK UNSURLARI 102
3. TAMAMLAYICI (ETKİNLİK) UNSURLARI 103
III. HUKUKİ İŞLEM ÇEŞİTLERİ 103
A. İŞLEME KATILAN KİŞİLERİN SAYILARI BAKIMINDAN 103
1. TEK TARAFLI HUKUKİ İŞLEMLER 103
2. İKİ VEYA ÇOK TARAFLI HUKUKİ İŞLEMLER 104
a. Sözleşmeler 104
b. Kararlar 105
c. Karar İle Sözleşme Arasındaki Farklar 106
B. İŞLEMİN MALVARLIĞINA YAPTIĞI ETKİ BAKIMINDAN  
     (KAZANDIRMA İŞLEMİ, BORÇLANDIRICI İŞLEM VE TASARRUF  
     İŞLEMİ) 107
1. KAZANDIRMA İŞLEMİ 107
a. Kazandırma 107
b. Kazandırma İşlemi 108
2. KAZANDIRMA ÇEŞİTLERİ 108
3. KAZANDIRMANIN (KAZANDIRMA İŞLEMİNİN) HUKUKİ  
    SEBEBİ 109
a. Hukuki Sebep (Causa) Kavramı 109
aa. İfa Sebebi 111
bb. Alacak Veya Kazanma Sebebi 111
aaa. İade Alacağı Sebebi 111
bbb. Rücu Alacağı Sebebi 112
cc. Bağışlama Sebebi 112
dd. Garanti (Teminat) Sebebi 112
ee. Diğer Sebepler 112
4. KAZANDIRMA İŞLEMİ 112
a. Malvarlığı Devri 112
b. Kazandırma İşlemin Sebebe Bağlılığı (İlliliği) 113
5. BORÇLANDIRICI İŞLEM VE TASARRUF İŞLEMİ 114
a. Borçlandırıcı İşlem 114
b. Tasarruf İşlemi 114
c. Borçlandırıcı Ve Tasarruf İşlemlerinin Etkisi 116
aa. Birlik ilkesi 117
bb. Ayrılık ilkesi. 117
d. Borçlandırıcı İşlemin Tasarruf İşleminden Farkları 117
e. Taşınmaz Mülkiyetine İlişkin Tasarruf 118
f. Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı Veya Soyutluğu 118
aa. Genel Olarak 118
bb. Uygulama Alanları 119
aaa. Taşınmaz Mülkiyetini Geçiren Tasarruf İşlemleri 120
bbb. Taşınır Mülkiyetini Geçiren Tasarruf İşlemleri 119
ccc. Alacağın Temliki 120
ddd. Kıymetli Evrakta 120
cc. Ayrımın Sonuçları 120
C. İŞLEMİN SONUÇLARINI DOĞURDUĞU ANA GÖRE (SAĞLARARASI  
     HUKUKİ İŞLEMLER - ÖLÜME BAĞLI HUKUKİ İŞLEMLER) 121
1. GENEL OLARAK 121
2. AYRIMA İLİŞKİN KRİTERLER 121
3. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN ÖZELLİKLERİ 122
a. Şekli Anlamda Mirasbırakana Sıkı Surette Bağlılık Kuralı  
    (Temsil Yasağı) 124
b. Maddi Anlamda Mirasbırakana Sıkı Surette Bağlılık Kuralı 124

§ 10. HUKUKİ İŞLEMİN GEÇERSİZLİĞİ 125
            I. MODERN (ESNEK) GEÇERSİZLİK TEORİSİ 125
II. YOKLUK 127
A. KAVRAM 127
B. YOKLUK SEBEPLERİ 128
III. HÜKÜMSÜZLÜK (GEÇERSİZLİK) 129
A. KESİN HÜKÜMSÜZLÜK (KESİN GEÇERSİZLİK) 129
1. Kavram   130
2. Bağlanan Hukuki Sonuçlar 131
a. Yapıldığı Andan İtibaren Geçersiz Olması 131
b. Borcun İfası İle Geçerli Hale Gelmemesi 132
c. Her Zaman İleri Sürülebilmesi 132
d. Hakimin Kendiliğinden Dikkate Alması 132
e. İleri Sürülmesinin Süreye Tabi Olmaması 132
IV. KESİN HÜKÜMSÜZ İŞLEMİN TAHVİLİ (DÖNÜŞTÜRME) 132
a. Kavram 132
b. Koşulları 132
aa. Kesin Geçersiz Bir Hukuki İşlem Bulunmalı Ve Geçersizlik  
      Kuralının Amacı Tahvile İmkan Tanımalı 132
bb. İşlemdeki Geçersizlik İşlem Yapıldığı Anda Taraflarca  
      Bilinmemeli 133
cc. Geçersiz İşlem Dönüştürüleceği İşlemin Geçerlilik Unsurlarını  
      İçermeli Ve Geçersiz İşlemin Hukuki Sonuçlarından Daha Ağır  
      Sonuçlar Doğurmamalı 133
dd. Hukuki İşlemi Oluşturan Beyan(lar)dan, Hukuki İşlemin     
      Geçersiz Olduğunu Bilmeleri Halinde Tahvili Geçerli Sayarak  
      Dönüşecek İşlemi Yapmak İstedikleri Anlaşılmalı 133
c. Uygulama Örnekleri 134
d. Niteliği 134
3. KESİN HÜKÜMSÜZ İŞLEMİN DÜZELTİLMESİ 135
a. Taraf İradeleriyle (Onama Sözleşmesiyle) Düzeltme 135
b. Dürüstlük Kuralıyla Düzeltme 136
4. KESİN GEÇERSİZLİK (HÜKÜMSÜZLÜK) SEBEPLERİ 136
a. Ayırt Etme Gücü Yoksunluğu Sebebiyle İşlem Ehliyetsizliği 137
b. Başlangıçtaki Objektif Kusursuz İmkansızlık 138
c. Hukuka Ve Ahlaka Aykırılık 138
aa. Ahlaka Aykırılık 138
bb. Hukuka Aykırılık 138
aaa. Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılık 138
bbb. Kamu Düzenine Aykırılık 138
ccc. Kişilik Hakkına Aykırılık 138
d. Muvazaalı (Danışıklı) İşlem 138
e. Geçerlilik Şekline Aykırılık 139
f. Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şartta İçerik Denetimine  
   Aykırılık 139
g. Genel İşlem Koşullarında Genel İçerik Denetimine Aykırılık 139
B. DİĞER ESNEK GEÇERSİZLİK HALLERİ 140
1. AYKIRI DAVRANILAN YASAK KURALININ AMACINDAN  
    DAVA TARAFLARININ SINIRLANMASI 142
a. Şekle Aykırı Sözleşmenin Korunan Taraf Yönünden Geçersizliği 142
b. Kişilik Hakkına Aykırı Sözleşmenin Korunan Taraf Yönünden  
    Geçersizliği 142
d. Genel İşlem Koşullu Sözleşmenin Kapsam Denetimi Sebebiyle  
    Koşulun Yazılmamış Sayılması 143
e. Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’a Göre Geçersizlik 144
f. Belirli Kişilere Karşı Geçersizlik 144
2. GEÇERSİZLİK HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ  
    ANIN DEĞİŞTİRİLMESİ 145
a. Genel Olarak 145
b. İfa Edilmiş Sürekli Edimli Borç Sözleşmelerinin Geçersizliğinin  
    İleriye Etkili Olması 145
C. DÜZELTİLEBİLİR HÜKÜMSÜZLÜK (GEÇERSİZLİK) 145
1. KAVRAM 145
a. Onama/Onamama Açıklamasından Önceki Dönemdeki Hukuki  
    Durum 146
b. Onama/Onamama Açıklaması 149
c. Onama Açıklamasından Sonraki Dönemdeki Hukuki Durum 150
aa. Onama/ Onamış Sayılma 150
bb. Onamanın Etkisi 151        
cc. Hukuki Durum 151
aaa. Onamama 151
bbb. Onamamanın Etkisi 151
ccc. Onamama Hakkının Sınırlandırılması 151
a’. Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışla 151
b’. Karşı Tarafın Yanılanın Arzuladığı Şekliyle  
     Sözleşmeyi İfayı Kabul Etmesiyle 152
dd. Zararın Tazmini 152
aaa. Karşı Tarafın Korkutulanın Ve Aldatılanın Uğradığı  
          Zararını Gidermesi 152
bbb. Üçüncü Kişinin Korkutmasında Korkutulanın Karşı  
        Tarafın Zararını Gidermesi 152
ccc. Yanılanın Karşı Tarafının Zararını Gidermesi 152
2. KESİN HÜKÜMSÜZLÜKTEN FARKI 152
3. DÜZELTİLEBİLİR HÜKÜMSÜZLÜK SEBEPLERİ: İRADE  
     BOZUKLUKLARI 153
D. ASKIDA HÜKÜMSÜZLÜK (GEÇERSİZLİK) 153
1. KAVRAM 153
                    2.ASKIDA HÜKÜMSÜZLÜK SEBEPLERİ 155
a. Sınırlı Ehliyetsizlerin İşlemleri 154
b. Yetkisiz Temsilcinin İşlemleri 154
c. Resmi Makamın Fiili 154
d. Erteleyici Koşula Bağlı İşlemler 154
e. Tasarruf Yetkisi Bulunmaksızın Yapılan Tasarruf İşlemleri 155

§ 11.  TEK TARAFLI HUKUKİ İŞLEMDEN DOĞAN BORÇLAR:  
         DUYURU YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME 157
I. TEK TARAFLI HUKUKİ İŞLEMDEN DOĞAN BORÇLAR 157
II. DUYURU YOLUYLA ÖDÜL VERME 157
A. TERİM 157
B. DUYURU YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME KAVRAMI 157
C. DUYURU YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 158
1. TEK TARAFLI HUKUKİ İŞLEM GÖRÜŞÜ 158
2. ÖNERİ GÖRÜŞÜ 158
D. DUYURU YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME ÇEŞİTLERİ 159
1. DUYURU YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME 159
2. ÖDÜLLÜ YARIŞMA 159
a. Kavram 159
b. Ödüle Hak Kazanma 159
aa. Ödüllü Yarışma Duyurusu Yapılması 160
bb. Başvurunun Yapılması Ve Yarışma Konusu Edimin Yerine  
      Getirilmesi 160
cc. Yarışma Konusunun Edimi En İyi Kimin Yerine Getirdiğinin 
      Belirlenmesi 160
3. NİTELİĞİ 161
E. DUYURU YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERMENİN UNSURLARI 161
1. KAMUYA DUYURU YAPILMIŞ OLMALI 161
2. DUYURUDA BİR EDİMİN YERİNE GETİRİLMESİ  
    GEREKTİĞİ BELİRTİLMELİ 162
3. EDİMİ YERİNE GETİRENE ÖDÜL SÖZÜ VERİLMELİ 163
F. DUYURU YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERMENİN SONUÇLARI 163
G. ÖDÜL SÖZÜNDEN CAYMA VEYA SONUCUN ENGELLENMESİ 165

§ 12. SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ 167
I. SÖZLEŞME DAVRANIŞLARI 167
II. SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ANLAŞMALARI 167
III. SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİN GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ 168
A. SÖZLEŞME KURMA SÖZLEŞMELERİ 168
1. SÖZLEŞME KURMA HAKKI VEREN SÖZLEŞMELER 
    (OPSİYON SÖZLEŞMELERİ) 168
2. SÖZLEŞME KURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ YÜKLEYEN  
    SÖZLEŞMELER (ÖN SÖZLEŞMELER) 169
B. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİ BELİRLEYEN SÖZLEŞMELER  
     (ÇERÇEVE SÖZLEŞMELER) 169
C. SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ANLAŞMALARI 170
1. KAVRAM 170
2. GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ 171
a. Niyet Mektubu 171
b. Centilmenlik Anlaşması 171
3. SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ANLAŞMALARININ  
    KONULARI 171
a. Sözleşmeyi Görüşme Anlaşması 171
b. Sözleşme Görüşme Düzenine İlişkin Anlaşma 172
c. Üçüncü Kişilerle Görüşmeme Anlaşması 172
d. Bilgi Ve Belge Verme Anlaşması 172
e. Karşı Tarafın İncelemesine Katlanma Anlaşması 173
g. Sözleşme Tasarısı Anlaşması 173
D. SÖZLEŞME BENZERİ TALEPLER 173
1. DÜRÜSTLÜK İLKESİ 173
2. GÜVEN İLKESİ 175
a. Güven Kavramı 175
b. Davranış İlişkisi 175
c. Güven İlişkisi Ve Davranışa Güven İlkesi 176
d. Görünüşe Güven İlkesi 177
e. Güven İlişkisinden Doğan Borç İlişkisi 178
aa. Kavram 178
bb. Niteliği 179
cc. Unsurları 179
aaa. Taraflar Arasında Güvene Dayanan Özel Bir Bağlılık 
       Söz Konusu (Güven İlişkisi) Olmalı 179
bbb. Zarar Veren Davranışlarıyla Zarar Görende Korunmaya  
        Değer Bir Güven Oluşturmalı 181
ccc. Zarar Gören Oluşturulan Güvende Dürüstlük İlkesine  
      Aykırı Olarak Düş Kırıklığına Uğramalı 182
ddd. Diğer Unsurlar: Kusur, Zarar Ve Uygun İlliyet Bağı 182
dd. Uygulanacak Hükümler 183
ee. Uygulama Örnekleri 184
aaa. Referans Mektupları 184
bbb. Uzmanların Sorumluluğu 184
ccc. Şirketler Topluluğunda Hakim Şirketin  
       Sorumluluğu 185
f. Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Kusurlu Sorumluluk  
   (culpa ın contrahendo) 188
aa. Kavram 187
bb.Unsurları 187
aaa. Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Yükümlülüklere  
       Aykırılık 187
a’. Sözleşme Görüşmeleri 187
b’. Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Özen  
     Yükümlümlülükleri 188
aa’. Genel Olarak 188
bb’. Ciddi Sözleşme Kurma Davranışlarında  
       Bulunma  Yükümlülüğü 189
cc’. Açıklama Ve Bilgi Verme Yükümlülüğü 190
dd’. Saygı Gösterme Yükümlülüğü 191
ee’. Sözleşme Dışı Kişi Ve Malvarlığı Değerlerini  
       Koruma Yükümlülüğü 191
bbb. Davranışta Bulunanın Karşı Tarafın Zararına Sebep  
        Olması 191
ccc. Zarar Verenin Kusurlu Olması 192
ddd. Uygun İlliyet Bağı Bulunmalı 193
cc. Yasal Dayanağı 193
dd. Hukuki Niteliği Ve Uygulanacak Hükümler 194
aaa. Sözleşme İlişkisi Görüşü 194
bbb. Haksız Fiil İlişkisi Görüşü 195
ccc. Kendine Özgü Borç İlişkisi Görüşü 195
g. Sözleşme Görüşmelerinde Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu 196
h. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme 200
ı. Diğer Sözleşme Benzeri Talepler 199
aa. Fiili Borç İlişkisi 200
bb. Uygulama Alanı 201
aaa. Geçersiz Sürekli Borç İlişkilerinden Doğan Borç İlişkisi….201
bbb. Geçersiz Koruyucu Sözleşmelerden Doğan (Koruyucu)  
                 Fiili Borç İlişkisi 203
ccc. Toplumsal (Sosyal) Tipik Davranışlardan Doğan Borç  
        İlişkisi 204
i. Koruma Yükümünden Doğan Borç İlişkisi 203
j. Gerçek Vekaletsiz İşgörme 204
aa. Kavram 204
aaa. Vekalet Sözleşmesinin Bulunmaması 205
bbb. Yabancı İş (İşlem) 205
ccc. Yabancı İşi (İşlemi) Yürütme İradesi 205
ddd. İşsahibi İşi Açıkça Veya Örtülü Olarak Yasaklamamış  
        Olmalı 206
bb. Unsurları 206
aaa. İşgörenin Hukuki Durumu 206
bbb. İşgörenin Hak Ve Borçları 206
a'. İşsahibinin Yararına Ve Varsayılan İradeye Uygun İş  
    (İşlemden) Sorumluluk 206
b’. Özensizlikten Sorumluluk 206
c’. Beklenmedik Halden Sorumluluk 206
d’. İşgörenin Sözleşme Ehliyetsizliği Halinde  
     Sorumluluğu 206
k. Hatır İlişkileri 206
IV. SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİN SONA ERMESİ 207
A. SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİN KESİLMESİ İLE SONA ERME 207
B. SÖZLEŞMENİN KURULMASIYLA SONA ERME 207
1. TBK. m. 2/I KARİNESİ 207
2. TBK. m. 17/I KARİNESİ 208

§ 13. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ 209
I. SÖZLEŞME KAVRAMI 209
A. GENEL OLARAK 209
B. KAVRAM 209
C. SÖZLEŞMENİN ÖZELLİĞİ 210
1. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ İŞLEM NİTELİĞİ 210
2. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ İLİŞKİ OLMASI 211
II. SÖZLEŞME ÇEŞİTLERİ 211
A. HUKUKİ SONUÇLARINA GÖRE SÖZLEŞME ÇEŞİTLERİ 212
1.BORÇLANDIRICI SÖZLEŞMELER 212
2. TASARRUF SÖZLEŞMELERİ 212
a. Genel Olarak 212
b. Elden Sözleşmeler 212
aa. Kavram 212
bb. Hukuki Niteliği 213
cc. Şekil 213
dd. Konusu 213
B.KANUNDA DÜZENLENMİŞ OLMALARINA GÖRE SÖZLEŞME  
    ÇEŞİTLERİ 214
1. KANUN TARAFINDAN DÜZENLENEN (TİPİK, İSİMLİ)  
     SÖZLEŞMELER 214
2. KANUN TARAFINDAN DÜZENLENMEYEN (ATİPİK,  
    İSİMSİZ) SÖZLEŞMELER 215
a. Birleşik Sözleşmeler 215
b. Karma Sözleşmeler 216
c. Kendine Özgü Yapısı Olan (sui generis) Sözleşmeler 217
C. EDİM İLİŞKİSİNE GÖRE SÖZLEŞME ÇEŞİTLERİ 219
1. BİR TARAFLI (BİR TARAFA) BORÇ YÜKLEYEN  
    SÖZLEŞMELER 219
2. İKİ TARAFLI (İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN)  
    SÖZLEŞMELER 219
a. Karşılıklı (Tam İki Tarafa) Borç Yükleyen Sözleşmeler 219
    b. Eksik İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler 220
§ 14. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 223
I. GENEL OLARAK 223
II. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 223
A. GENEL OLARAK 223
B. TARAFLARIN EHLİYETİ 223
1. HAK EHLİYETİ 223
2.SÖZLEŞME EHLİYETİ 223
III. İRADE BEYANLARININ BİRBİRİNE UYGUN OLMASI 224
A. UYGUNLUK VE UYGUNSUZLUK KAVRAMLARI 225
1. UYGUNLUK 225
a. Fiili Uygunluk 224
b. Varsayımsal Uygunluk 225
2. UYGUNSUZLUK 225
B. İRADE BEYANLARININ BİRBİRİNE UYGUNLUĞU 226
1. GENEL OLARAK 226
2. İRADE BEYANLARININ ANLAMLANDIRILMASI: YORUM 227
a. Anlamlandırma: Yorum 227
b. Anlamlandırma (Yorum) Teorileri 228
aa. İrade Teorisi 228
bb. Beyan Teorisi 228
aaa. Sübjektif Beyan Teorisi (Anlam Verme Teorisi) 228
bbb. Objektif Beyan Teorisi (Klasik Güven Teorisi) 229
cc. Modern Güven Teorisi 230
3. İRADELERİN UYGUNLUĞU İLE İRADE BOZUKLUĞU  
    ARASINDAKİ İLİŞKİ 232
4. İRADE BEYANLARININ BİRBİRİNE UYGUNLUĞUNUN  
    KAPSAMI 234
a. Uygunluğun Kapsamı 234
aa. Esaslı Noktalar 234
aaa. Objektif Esaslı Noktalar 234
bbb. Sübjektif Esaslı Noktalar 235
a’. Doğal Noktalar 236
b’. Arızi noktalar 236
bb. İkinci Derecedeki Noktalar 236
aaa. Genel Olarak 236
bbb. Objektif İkinci Derecedeki Noktalar 237
ccc. Sübjektif İkinci Derecedeki Noktalar 237
a’. Kavram 237
 b’. Sözleşmedeki Boşluğun Doldurulması 239
IV. İRADE BEYANLARININ KARŞILIKLI OLMASI 238
A. ÖNERİ 238
1. TERİM 238
2. ÖNERİ KAVRAMI 239
3. ÖNERİ UNSURLARI 240
a. Öneri Sözleşmeyi Kurabilecek Nitelikte Olmalı 239
aa. Sözleşmenin Objektif Ve Sübjektif Yönden Esaslı Noktalarını  
     Kapsamalı 240
bb. Esaslı Noktalar Tayin Edilebilir Olmalı 239
b. Öneri Kesin Ve Bağlayıcı Olmalı 240
4. ÖNERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 240
5. ÖNERİNİN ÖZELLİKLERİ 240
a. Sözleşmeyi Kuran İrade Beyanlarından Zaman İtibarı İle Önce  
    Yapılan Olmalı 240
b. Öneri Karşı Tarafa Ulaşmalı 241
 6. ÖNERİ SAYILAN İRADE AÇIKLAMALARI 241
a. Genel Olarak 241
b. Herkese Açık Öneri 243
aa. Herkese Açık Öneri Bulunmalı 243
aaa. Fiyatını Göstererek, Tarife Fiyat Listesi Ve Benzerlerinin  
       Gönderilmesi 245
bbb. Fiyatını Göstererek Mal Sergilemek 244
bb. İrade Davranışın Açıkça Ve Kolaylıkla Öneriye Davet  
      Olduğu Anlaşılmamalı 246
c. Tüketici Sözleşmesinde Herkese Açık Öneri 245
d. Otomatlarda Herkese Açık Öneri 246
e. Kendin Alda (Self Serviste) Herkese Açık Öneri 246
7. ÖNERİNİN ŞEKLİ 247
8. ELEKTRONİK ORTAMDA ÖNERİ 247
a. Genel Olarak 247
b. Elektronik Sözleşme 249
B. BAĞLAYICI OLMAYAN ÖNERİ: ÖNERİYE DAVET 249
1. TERİM 249
2. ÖNERİYE DAVET KAVRAMI 249
a. Sözleşmenin Esaslı Unsurlarında Eksiklik 250
b. Bağlayıcı Olmama 250
3. ÖNERİYE DAVET SAYILMAYAN HALLER 251
a. Ismarlanmayan Şeyin Gönderilmesi 251
aa. Genel Olarak 251
bb. Niteliği 252
cc. Şartları 252
aaa. Şey Kavramı 252
bbb. Ismarlanmamış Şey 253
ccc. Ismarlanmamış Şeyin Gönderilmesi 253
dd. Sonuçları 253
aaa. Genel Olarak 253
bbb. Gönderilenin Bir Yükümlülük Altına Girmemesi 254
ccc. Gönderilenin Bilgi Verme Yükümlülüğü 254
b. Arttırmalı ve Eksiltmeli Sözleşmeler 255
4. ÖNERİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 255
a. Önerinin Bağlayıcı Olması 255
b. Öneriyle Bağlılık Süresi 256
aa. Süreli Öneride Bağlılık Süresi 256
bb. Süresiz Öneride Bağlılık Süresi 257
aaa. Hazırlar Arasındaki Süresiz Öneri 258
bbb. Hazır Olmayanlar Arasındaki Süresiz Öneri 260
a’. Genel Kural 259
b’. Önerinin Karşı Tarafa Geç Ulaşması 260
c’. Zamanında Gönderilen Kabulün Geç Ulaşması 261
aa’. Genel Olarak 262
bb’. Unsurları 261
aaa’.Zamanında Gönderilen Kabul Beyanının  
       Önerene Geç Ulaşması 261
bbb’. Önerenin Zamanında Ve Düzenli Kabul  
         Beyanı Olduğunu Bilmesi Veya 
          Bilebilecek Olması 261
ccc’. Önerenin Kabulle Bağlı Olmadığı  
         Bildirimi 262
cc’. Sonuçları 262
5. AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ ÖNERİ 263
a. Açık Öneri 263
b.Örtülü Öneri 263
aa. İradeyi Gösteren Davranışlar 264
bb. İrade Faaliyeti 263
cc. Susma 264
6. ÖNERİNİN GERİ ALINMASI 264
a. Genel Olarak 264
b. Önerenin Geri Alınabileceği Durumlar 264
aa. Öneri Hazır Olanlar Arasında 264
bb. Öneri Hazır Olmayanlar Arasında 264
cc. Önerenin Veya Karşı Tarafın Ölmesi veya Ehliyetini Kaybetmesi 265
7. ÖNERİNİN REDDİ 266
C. ÖNERİNİN KABULÜ 265
1. KABUL KAVRAMI 265
2. KABULÜN HUKUKİ NİTELİĞİ 266
3. KABULÜN ŞEKLİ 267
4. AÇIK VE ÖRTÜLÜ KABUL 267
a.Açık Kabul 267
b.Örtülü Kabul 267
aa. İradeyi Gösteren Davranışlar 268
bb.İrade Faaliyeti 268
cc. Susma 268
aaa. Genel Olarak 268
bbb. Susmanın Kabul Sayıldığı Haller 269
a’. Örtülü Kabul: İşin Özelliği Ve Durumun Gereği Olarak 
     Susmanın Kabul Teşkil Etmesi 269
b’. Kanun Gereği Susmaya Sonuç Bağlanan Haller 270
aa’. Vekilin Susması 270
bb’. Borcun Üstlenilmesinde Alacaklının Susması 270
c’. Teyit Mektubu 270
aa’. Genel Olarak 272
bb’. Teyit Mektubunun Niteliği 271
cc’. Ticaret Hukukunda Teyit Mektubuna Susma 272
5. KABULÜN GERİ ALINMASI 272
6. KABULÜN HÜKÜM VE SONUÇLARI 272
V. SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU AN 273
A. SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU ANI AÇIKLAYAN TEORİLER 273
1. BEYAN (AÇIKLAMA) TEORİSİ 273
2. GÖNDERME TEORİSİ 273
3. ULAŞMA (VARMA) TEORİSİ 273
4. ÖĞRENME TEORİSİ 273
B. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN KABUL ETTİĞİ SÖZLEŞMENİN 
     KURULMA ANI 273
1. HAZIR OLANLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMENİN KURULMA 
     ANI 273
2. HAZIR OLMAYANLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMENİN  
    KURULMA ANI 274
3. SUSMA HALİNDE SÖZLEŞMENİN KURULMA ANI 274
VI. SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARINI MEYDANA  
    GETİRDİĞİ AN 275
A. HAZIR OLANLAR ARASINDA KURULAN SÖZLEŞMENİN HÜKÜM  
     ANI 275
B. HAZIR OLMAYANLAR ARASINDA KURULAN SÖZLEŞMENİN  
     HÜKÜM ANI 275
1. KABUL DURUMUNDA 275
2. SUSMAYLA KABUL DURUMUNDA 276

§ 15. İRADE İLE BEYANIN UYGUNSUZLUĞU 277
I. BEYANIN İRADEYE UYGUNSUZLUĞU 277
II. ZİHNİ KAYIT 277
III. CİDDİ OLMAYAN BEYAN (LATİFE BEYANI) 278
IV. MUVAZAALI İŞLEM (DANIŞIKLI İŞLEM) 279
A. TERİM 279
B. KAVRAM 279
C. UNSURLARI 280
1. GÖRÜNÜRDEKİ SÖZLEŞME 280
2. MUVAZAA ANLAŞMASI (DANIŞIKLI İŞLEM) 280
3. ALDATMA KASTI 281
D. ÇEŞİTLERİ 282
1. BASİT MUVAZAA 282
2. NİTELİKLİ MUVAZAA 282
a. Kavram 282
b. Çeşitleri 283
aa. Sözleşmenin Niteliğinde (Tam) Muvazaa 283
bb. Sözleşmenin Konusunda Veya Şartlarında (Kısmi) Muvazaa 285
cc. Tarafların Şahsında Muvazaa 284
E. YAPTIRIMI 285
1. KURAL: GÖRÜNÜRDEKİ SÖZLEŞMENİN  
     HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 285
a. Genel Olarak 285
b. Geçersizliğin Niteliği: Kesin (Geçersizlik) Hükümsüzlük 287
c. Kısmi Muvazaa 286
2. GİZLİ SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ 287
3. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI İLERİ SÜRÜLMESİ 289
a. Alacak Hakkını İyiniyetle Yazılı Borç Tanımasına Dayanarak  
    İktisap Eden Kimsenin Korunması 289
aa. Genel Olarak 289
bb. Şartları 289
b. Tapu Sicilindeki Kayda İyiniyetle Güvenerek Ayni Hak İktisap  
    Eden Kimsenin Korunması 290
c. Dürüstük Kuralının Aykırılığı (Şekil Eksikliğini) Gidermesi 290
F. MUVAZAANIN İSPATI 290
1. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER YÖNÜNDEN 290
2. TARAFLAR YÖNÜNDEN 292
G. MURİS MUVAZAASI 291
H. İNANÇLI İŞLEMLE MUVAZAALI İŞLEMİN KARŞILAŞTIRMASI 293
1. İNANÇLI İŞLEM KAVRAMI 293
2. İNANÇLI İŞLEMİN UNSURLARI 294
a. İnançlı Devir Anlaşması 294
b. İnanç Sözleşmesi 295
aa. Kavram 295
bb. Konusu 295
3. İNANÇLI İŞLEMİNİN SEBEBİ: İNANÇ SEBEBİ 295
4. İNANÇLI İŞLEM ÇEŞİTLERİ 296
a. Saf (İşgörme) Inançlı İşlemler 296
b. Karma (Teminat) Inançlı İşlemler 296
5. İNANÇLI İŞLEMİN ŞEKLİ 297
6. İNANÇLI İŞLEMİN HUKUKİ NİTELİĞİ 298
7. İNANÇLI İŞLEMDE GÜVENİN KORUNMASI 298
8. İNANÇLI İŞLEMİN MUVAZAALI SÖZLEŞMEDEN  
    AYRILMASI 299
9. İNANÇLI İŞLEMİN MUVAZAALI SÖZLEŞMEYE BENZEYEN  
    YÖNLERİ 300
10. İNANÇLI İŞLEMİN MUVAZAALI İŞLEMDEN FARKLARI 300
I. NAMI MÜSTEAR İLE MUVAZAANIN KARŞILAŞTIRILMASI 301
1. NAMI MÜSTEAR KAVRAMI 301
2. NAMI MÜSTEARIN HUKUKİ NİTELİĞİ 301
3. NAMI MÜSTEAR İLE MUVAZAANIN FARKLARI 302
J. KANUNA KARŞI HİLE İLE MUVAZAANIN KARŞILAŞTIRILMASI 303
1. KANUNA KARŞI HİLE KAVRAMI 303
2. KANUNA KARŞI HİLENİN UNSURLARI 303
a. Bir Hukuki İşlemin Yapılması Emredici Bir Hukuk Kuralıyla  
   Yasaklanmış Olmalı 303
b. Kanunun İzin Verdiği Başka Bir Nitelikte Hukuki İşlem  
    Yapılması 306
c. Tarafların Yaptıkları Hukuki İşlemin Yasaklanan İşlemin    
    Doğuracağı Sonucu (Amacı) Meydana Getirmeye Elverişli  
    Olması 304
3. KANUNA KARŞI HİLENİN SONUÇLARI 304
4. KANUNA KARŞI HİLENİN MUVAZAADAN FARKI 305
V. İRADE BOZUKLUKLARI 305
A. GENEL OLARAK 305
B. YANILMA (HATA) 305
1. TERİM 305
2. KAVRAM 305
3. ESASLI YANILMA – ESASLI OLMAYAN YANILMA 306
a. Genel Olarak 306
b. Esaslı Yanılma 306
aa. Genel Olarak 306
bb. Esaslı Yanılma Halleri 307
aaa. Açıklamada (Beyanda)Yanılma 307
a’. Genel Olarak 307
b’. Ortaya Çıkış Şekilleri 308
aa’. Beyan Eyleminde Yanılma 308
bb’. Beyanın Anlamında (İçeriğinde) Yanılma 308
c’. Esaslı Sayılan Açıklamada Yanılma 308
aa’. Kavram 308
bb’.Çeşitleri 309
aaa’. Sözleşmenin Niteliğinde Yanılma 309
bbb’. Sözleşmenin Konusunda Yanılma 310
ccc’. Sözleşmenin Karşı Tarafının Kimliğinde  
        Yanılma 310
ddd’. Sözleşmenin Karşı Tarafının Özelliklerinde  
        Yanılma 311
eee’. Miktarda Yanılma 311
a’’. Genel Olarak 311
b’’. Adi Hesap Yanılması 312
bbb. Esaslı Sayılan Saik Yanılması (Temel Yanılması) 313
a’. Genel Olarak 313
b’. Saikte Yanılma 313
aa’. Saikte Yanılma Çeşitleri 315
aaa’. Hukuki Nitelikte Yanılma 315
bbb’. Maddi Nitelikte Yanılma 316
bb’. Saikte Yanılmanın Şartları 319
aaa’. Subjektif Unsur 317
bbb’. Objektif Unsur 318
c’. Satış Sözleşmesinde Ayıba Karşı Garanti  
     Sözleşmesinden Doğan Taleplerle Temel  
     Yanılmasından Doğan Taleplerin Yarışması 319
ccc. İletmede Yanılma 319
a’. Aracıda Yanılma 319
b’. Bir Aracı Tarafından Yanlış İletmeyle Yanılma 319
4. SONUÇLARI 320
a.  Sözleşmeye Etkisi 320
aa. Yanılanın Sözleşmeyle Bağlı Olmaması 320
bb. Sözleşmenin Geçersizliği 320
cc. Yanılanın Sözleşmeyi Onama Veya Onamama  
  Hakkı 323
aaa. Genel Olarak 321
bbb. Yanılanın Onamış Sayılması 324
ccc. Onamama Hakkının Sınırlandırılması 324
a’. Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışla 322
b’. Karşı Tarafın Yanılanın Arzuladığı Şekliyle 
     Sözleşmeyi İfayı Kabul Etmesiyle 322
b. Tazminat: Yanılanın Karşı Tarafın Uğradığı Olumsuz  
    Zararın Tazmini 323
aa. Genel Olarak 325
bb. Şartları 325
aaa. Yanılma Fiilinin Kusurlu Olması 325
bbb. Karşı Tarafın Bilmemesi Veya Bilmesi  
       Gerekmemesi 325
ccc. Yanılma Fiilinden Zarar Doğmalı 326
a’. Olumsuz Zarar 323
b’. Hakkaniyet Tazminatı 325
c’. Tazminatın Sınırı: İfadan Beklenen Yarar 325
ddd. Uygun İlliyet Bağı 326
cc. Niteliği 326
C. ALDATMA (HİLE) 329
1. GENEL OLARAK 326
2. TERİM 327
3. KAVRAM 327
4. ŞARTLARI 327
a. Aldatma Fiili 327
aa. Olumlu Veya Olumsuz Aldatma Fiili 327
aaa. Olumlu Aldatma Fiili 328
bbb. Olumsuz Aldatma Fiili 328
bb. Aldatma Davranışı Karşı Sözleşen Veya Onun Yardımından  
      Yararlandığı Üçüncü Bir Kişi Tarafından Yapılmış Olmalı 332
aaa. Genel Olarak 329
bbb. Üçüncü Kişinin Aldatması 329
cc. Aldatma Fiilinin Saik Yanılması Niteliğinde Olması 333
b. Aldatma Kastı 333
c. Aldatma Hukuka Aykırı Olmalı 331
aa. Asli Aldatma 331
bb. Yan Aldatma 331
d. Uygun İlliyet Bağı:Sözleşme Aldatmanın Etkisiyle Kurulmalı ... ..332
5. SONUÇLARI 332
a. Aldatmanın Sözleşmeye Etkisi 332
aa. Aldatmanın Sözleşmeyle Bağlı Olmaması 332
bb. Sözleşmenin Geçersizliği 335
cc. Aldatmanın Sözleşmeyi Onama Veya Onamaması 333
aaa. Genel Olarak 333
bbb. Aldananın Onama/Onamama Hakkı 333
ccc. Aldananın Onamış Sayılması 336
ddd. Onamama Hakkının Sınırlandırılması  
       (Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışla) 336
D. KORKUTMA (İKRAH) 335
1. TERİM 335
2. KAVRAM 335
3. ŞARTLARI 335
a. Korkutma Fiili 335
aa. Genel Olarak 336
bb. Üçüncü Kişinin Korkutması 339
b. Korkutmanın Tehlike Doğurması 337
aa. Korkutma Fiilinde Sözleşmeyi Yapan Kişiye Veya Yakınlarına  
     Yönelik Bir Tehlike Söz Konusu Olmalı   339
bb. Tehlike Kişilik Hakkına Ve Malvarlığına Yönelik Olmalı 340
cc. Tehlike Ağır Ve Yakın Zamanda Meydana Gelebilecek  
       Nitelikte Olmalı 340
c. Korkutma Kastı Bulunmalı 341
d. Korkutulanın İçinde Bulunduğu Durum Bakımından Tehlikenin  
    Doğduğuna İnanmakta Haklı Olmalı 341
e. Korkutma Hukuka Aykırı Olmalı 341
f. Uygun İlliyet Bağı: Sözleşme Korkutmanın Etkisiyle Kurulmalı 339
4. SONUÇLARI 340
a.  Sözleşmeye Etkisi 340
aa. Korkutulanın Sözleşmeyle Bağlı Olmaması 343
bb. Sözleşmenin Geçersizliği 341
cc. Korkutulanın Sözleşmeyi Onama Veya Onamaması 341
aaa. Genel Olarak 341
bbb. Korkutulanın Onama/Onamama Hakkı 344
ccc. Korkutulanın Onamış Sayılması 344
ddd. Onamama Hakkının Sınırlandırılması (Dürüstlük  
        Kuralına  Aykırı Davranışla) 344
b. Tazminat 345
aa. Korkutulanın Uğradığı Olumsuz Zararın Tazmini 345
bb. Korkutulanın Üçüncü Kişinin Korkutmasında Karşı Tarafın  
      Hakkaniyet Zararını Tazmini 343

§ 16 . AŞIRI YARARLANMA (GABİN) 345
I. TERİM 345
II. KAVRAM 345
III. NİTELİĞİ 345
       IV. ŞARTLARI 347
A. OBJEKTİF UNSUR: SÖZLEŞMEDE KARŞI EDİMLER ARASINDA  
AÇIK  ORANSIZLIK OLMASI 347
B. SUBJEKTİF UNSUR 348
1. EDİMLERDEKİ ORANSIZLIĞIN GERÇEKLEŞECEĞİ 
    HALLER 349
a. Zarar Görenin Zor Durumda Kalması (Müzayaka) Hali 349
b. Zarar Görenin Düşüncesizliği (Hafiflik) 351
c. Zarar Görenin Deneyimsizliği (Tecrübesizlik) 349
C. SÖMÜRME (YARARLANMA) KASTI 350
V. YAPTIRIMI 350
A. GENEL OLARAK 350
B. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLMASI 351
C. SÖMÜRÜLENİN SEÇİMLİK HAKKI 351
1. İPTAL HAKKI 353
a. Genel Olarak 353
b. Edimlerin Geri Verilmesi 353
2. KISMİ İPTAL HAKKI: EDİMLER ARASINDAKİ  
    ORANSIZLIĞIN GİDERİLMESİNİ TALEP HAKKI 353
D. ZARAR GÖRENİN ZARARININ TAZMİNİ 355
E. HAKKIN KULLANILABİLECEĞİ SÜRE 355

§ 17. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ 357
I. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI 357
II. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ 357
III. SÖZLEŞME KURMA VEYA KURMAMA ÖZGÜRLÜĞÜ 357
A. KANUNDAN DOĞAN SÖZLEŞME KURMA ZORUNLULUĞU 358
1. ÖZEL HUKUK KÖKENLİ KANUNLARDAN DOĞAN  
    SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU 358
a. Açık Bir Kanun Hükmünün Sözleşme Yapma Zorunluluğunu 
    Düzenlemesi 358
b. Özel Hukuktan Doğan Sözleşme Yapma Zorunluluğu 360
2. KAMU HUKUKU KÖKENLİ KANUNLARDAN DOĞAN  
    SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU 361
a. Açık Bir Kanun Hükmünün Sözleşme Yapma Zorunluluğunu  
    Düzenlemesi 361
b. Kamu Hukukundan Doğan Sözleşme Yapma Zorunluluğu 364
B. HUKUKİ İŞLEMDEN DOĞAN SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU:  
     ÖNSÖZLEŞME 362
1. TERİM 362
2. KAVRAM 362
3. ŞARTLARI 364
a. Önsözleşme Borçlandırıcı Sözleşmeye İlişkin Olmalı 364
b. Asıl Sözleşmenin Konusu Yeter Derecede Belirli Veya  
   Belirlenebilir Olmalı 364
c. Önsözleşme Asıl Sözleşmenin Bağlı Tutulduğu Şekle Uygun  
   Olarak Yapılmalı 367
d. Önsözleşmede Borçlu Asıl Sözleşmeyi Kurma Yükümü Altına  
    Girmeli 367
aa. Alacak Hakkından Doğan Talep Hakkının Kullanımıyla 367
bb. Opsiyon Hakkının Kullanımıyla 367
4. SONUÇLARI 366
II. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİNİ DÜZENLEME ÖZGÜRLÜĞÜ 368
A. SÖZLEŞME İÇERİĞİNDE BORCUN SEBEBİNİN BELİRLENMESİ 369
1. GENEL OLARAK 369
2. BORÇ TANIMASI 370
a. Terim 370
b. Kavram 371
c. Şartları 372
aa. Bir Sözleşme Bulunmalı 372
bb. Sözleşmede Borç Tanımanın Sebebi Gösterilmemeli 374
d. Niteliği 375
aa. İspat Soyutluğu Görüşü 373
bb. Alacak Hakkı Kuran Görüş 373
cc. Niteliğe Bağlanan Sonuçlar 374
e. Şekli 377
f. Çeşitleri 376
 g. Üçüncü Kişilere Muvazaa Savunmasında Bulunulamaması 378
III. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI 376
A. GENEL OLARAK 376
B. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SINIRLAYAN HALLER 378
1. GENİŞ ANLAMIYLA KANUNUN EMREDİCİ  
    HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 379
a. Dar Anlamıyla Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılık 379
b. Yasaklayıcı Kurallara Aykırılık 381
2. AHLAKA, KAMU DÜZENİNE VE KİŞİLİK HAKKINA  
    AYKIRILIK 382
a. Ahlaka Aykırılık 382
aa. Kavram 382
bb. Görünüş Biçimleri 383
b. Kamu Düzenine Aykırılık 384
c. Kişilik Hakkına Aykırılık 385
3. KONUSU BAŞLANGIÇTA KUSURSUZ İMKANSIZ OLAN  
    SÖZLEŞMELER 388
C. YAPTIRIMI: KESİN HÜKÜMSÜZLÜK 389
D. KISMİ KESİN HÜKÜMSÜZLÜK 390
1. KURAL: GEÇERLİ HÜKÜMLERLE SÖZLEŞMENİN  
    BAĞLAYICILIĞI 390
a. Genel Olarak 390
b. Unsurları 390
aa. Sözleşme Hükümlerinin Bölünebilir Olması 390
bb. Geçersiz Hükümler Olmaksızın Sözleşmenin Yapılmayacağının  
     Açıkça Anlaşılamaması 394
c.Çeşitleri 392
aa. Basit Kısmi Hükümsüzlük 392
bb. Değiştirilmiş Kısmi Hükümsüzlük 392
cc. Basit – Değiştirilmiş Kısmi Kesin Hükümsüzlük Arasındaki  
      Farklar 395
dd. Borç İlişkisine Uygulanacak Hükmün Belirlenmesi 395
ee. Genişletilmiş Kısmi Hükümsüzlük 396
2. İSTİSNA: SÖZLEŞMENİN TAMAMININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 394
a. Objektif Varsayımsal İrade Görüşü 394
b. İki Aşamalı İnceleme Görüşü 395

§ 18. GENEL İŞLEM KOŞULLARI 397
I. GENEL OLARAK 397
A.TERİM 397
B. GİK.’NIN FONKSİYONLARI 397
C. BİREYSEL SÖZLEŞMEDEN STANDART SÖZLEŞMEYE GEÇİŞ 397
D. İDARİ VE YARGISAL DENETİM 398
E. TBK.’NUN GENEL HÜKÜMLERİ İLE YARGISAL DENETİM 400
F. GİK.’NA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN NİTELİĞİ 402
G. YASAL DÜZENLEMENİN AMACI 402
H. GİK. VE HAKSIZ ŞARTIN YASAL DÜZENLEMESİ 403
II. KONUSU 405
III. UYGULAMA ALANI 406
A. GİK.’NUN TÜKETİCİ STANDART SÖZLEŞMELERİNE  
     UYGULANMASI 407
B. GİK.’NUN TİCARİ STANDART SÖZLEŞMELERE UYGULANMAMASI 409
1. GENEL OLARAK 409
2. SÖZLEŞME TARAFLARININ GİK. HÜKÜMLERİNİN  
    ÇATIŞMASI (BATTLE OF FORMS) 411
C. KATILMALI (İLTİHAKİ) SÖZLEŞMELERE UYGULANMASI 412
IV. YARGISAL DENETİM AŞAMALARI 413
A. GİK. KAVRAMI (ÖN KONTROL AŞAMASI) 415
1. ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ OLMA 415
2. TEK TARAFÇA HAZIRLANMA 415
a. Genel Olarak 417
b. Sunuş Biçiminin / Bulunduğu Yerin / Kapsamın / Yazı Türü Ve 
    Şeklinin Önemli Olmaması 416
3. BİRDEN FAZLA SÖZLEŞME İÇİN HAZIRLANMA 416
a. Genel Olarak 418
b. Metinlerin Özdeş Olmamasının Önemli Olmaması 417
c. Sözleşmeye Konulan Kayıtların Tartışılarak Kabul Edildiğinin  
    Beyan Edilmesinin Önemli Olmaması 417
B. GİK.’NIN SÖZLEŞME KAPSAMINA GİRMESİ (KAPSAM DENETİMİ) 418
1. GENEL KAPSAM DENETİMİ 418
a. Dahil Olma (İlişkilendirme) Denetimi 419
aa. Düzenleyenin Karşı Tarafa GİK. Hakkında Açıkça Bilgi  
     Vermesi 421
bb. Düzenleyenin Karşı Tarafa GİK’nın İçeriğini Öğrenme  
      İmkanını Sağlaması 422
b. Yürürlük Denetimi 423
aa. Genel Olarak 423
                          bb. Karşı Tarafın Genel İşlem Koşullarını Kabul Etmesi 425
aaa.Tam Bilinçli Kabul (Benimseme) 424
a’. Açık Olarak Benimseme 424
b’. Örtülü Olarak Benimseme 424
bbb. Global (Genel) Kabul (Benimseme) 425
c. Özel Kapsam Denetimi:GİK.' nun Sözleşmenin Niteliğine  
     Ve İşin Özelliğine Yabancı Olmaması (Şaşırtıcı Kuralların    
       Sözleşmenin  İçeriğinden Sayılmaması İlkesi) 429
aa. Genel Olarak 427
bb. GIK.’nun Sözleşmeye Yabancı Olması 427
d. Sözleşme Kapsamına Girmemesinin Yaptırımı: Yazılmamış  
Sayılma 431
aa. Yazılmamış Sayılma Kavramı 429
bb. Yazılmamış Sayılmanın Sözleşmeye Etkisi 429
aaa. Kural: Kısmi Geçersizlik (Yazılmamış Sayılan  
       Dışındaki Hükümlerin Geçerliliği) 429
bbb. Düzenleyenin Sözleşmenin Tamamının Geçersizliğini 
        İleri Sürememesi 430
C. YORUM DENETİMİ 430
1. GENEL OLARAK YORUM İLKELERİ 430
2. DÜZENLEYEN ALEYHİNE (KARŞI TARAF LEHİNE)  
    YORUM İLKESİ 431
D. İÇERİK DENETİMİ 432
1. GENEL İÇERİK DENETİMİ 432
a. Genel Olarak 432
b. İçerik Denetiminde Uyulacak İlkeler 433
c. Genel Nisbi İçerik Denetimi 433
aa. Genel Olarak 433
bb. Kapsamı 436
cc. Konusu 436
dd. İçerik Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar 436
ee.Unsurları 437
aaa. Karşı Sözleşenin Aleyhine Bir Kayıt Olması 437
bbb. Karşı Sözleşenin Yararını İhlal Etmesi 437
ccc. Karşı Sözleşenin Yararının Açıkça İhlal Edilmesi 440
ff. Görünüm Şekilleri 439
aaa. Dürüstlük Kuralına Aykırı Zarar Verici GİK 439
bbb. Dürüstlük Kuralına Açıkça Aykırı Olarak Karşı Tarafın 
       Durumunu Ağırlaştırıcı GİK 439
a’. Kanuni Düzenlemeden Önemli Ölçüde Ayrılan  
     Koşullar 440
b’. Sözleşmenin Niteliğine Önemli Ölçüde Aykırı  
     Dağılımı Öngören Koşullar 440
d. Yaptırımı: Kısmi Kesin Hükümsüzlük 441
2. ÖZEL İÇERİK DENETİMİ : DEĞİŞTİRME YASAĞI 441
a. Kavram 441
b. Yaptırımı:Düzenleyen Lehine Olan GİK’nın Yazılmamış Sayılması 442
V. GENEL BAKIŞ 442

§ 19. ŞEKİL ÖZGÜRLÜĞÜ 449
I. GENEL OLARAK 449
II. ŞEKİL KAVRAMI 449
III. SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ 450
A. ŞEKLİN FAYDALARI 450
B.ŞEKLİN SAKINCALARI 451
IV. ŞEKLİN ÇEŞİTLERİ 451
A. AMAÇLARINA GÖRE ŞEKİL ÇEŞİTLERİ 451
1. GEÇERLİLİK ŞARTI OLARAK ŞEKİL (GEÇERLİLİK ŞEKLİ) 451
a. Yasal Geçerlilik Şekli 451
b. İradi Geçerlilik Şekli 452
2. İSPAT ŞARTI OLARAK ŞEKİL (İSPAT ŞEKLİ) 453
3. GEÇERLİLİK ŞARTI İLE İSPAT ŞEKLİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 453
B. YAPILIŞ TARZINA GÖRE ŞEKLİN ÇEŞİTLERİ 454
1. SÖZLÜ ŞEKİL 454
2. ADİ YAZILI ŞEKİL 454
a. Kavram 454
b. Yasal Şekil Zorunluluğu Olan Hukuki İşlemler 454
aa. TBK’nda Adi Yazılı Şekle Tabi İşlemler 454
bb. TMK’nunda Adi Yazılı Şekle Tabi İşlemler 455
c. Adi Yazılı Şeklin Unsurları 456
aa. Metin 458
bb. İmza 457
aaa. Borç Altına Girenin İmzası 457
a’. Kural 457
b’. İstisnalar 458
aa’. İmzalı Mektup Veya İmzalı Telgrafname 458
bb’. Teyit Edilmiş Faks Veya Benzeri İletişim  
       Araçları 459
aaa’. Teyit Edilmiş Faks 459
bbb’. Teyit Edilmiş Faksa Benzer İletişim  
         Araçları 460
     cc’. Güvenli Elektronik İmzayla Gönderilip  
            Saklanabilen Metinler 461
bbb. El Yazısı İle Atılma 461
a’. Kural 461
b’. İstisnalar 462
aa’. Güvenli Elektronik İmza 462
aaa’. Elektronik İmza 462
bbb’. Güvenli Elektronik İmza 464
a’’. Elektronik Sertifika Sahibi Elektronik İmza 
      Sahibinin Kimliğinin Tespitinin Mümkün  
      Olması 464
b’’. Gönderilen Elektronik Verinin  
       Gönderildiği  Şekliyle Alıcıya Ulaşması 465
ccc’. Güvenli Elektronik İmzaya Bağlanan  
        Hukuki  Sonuçlar 466
a’’. Geçerlilik Şekli Yönünden 466
b'’. İspat Şekli Yönünden 466
bb'. İmzanın El Yazısı Dışında Başka Bir Araçla  
      Atılması 467
cc’. İmza Yerine Geçen İşaretler 467
aaa’. İmza Yerine Parmak İzi Kullanılması Veya  
         Usulüne Uygun Olarak Onaylanmış El İle  
         Yapılmış İşaret Ya Da Mühür Kullanılması 468
a'’. Noterlik Kanunu’na Göre Elle Yapılmış  
Mühür  Veya İşaretin Onaylanması 468
b'’. İmza Atamayanların HMK’na Göre Mühür Veya  
     Bir Alet ya da Parmak İzi Kullanmak Suretiyle  
     Noterden Düzenleme Şeklinde İşlemYapması 469
bbb’.Noterde Düzenleme Şeklinde Resmi Şekil 469
cc. İmzanın Yeri 470
dd. Görme Engellilerin İmzası 470
3. NİTELİKLİ YAZILI ŞEKİL 471
a. El Yazılı Vasiyetname 471
b. Kefalet Sözleşmesi 471
4. RESMİ ŞEKİL 472
a. Kavram 472
b. Resmi Şekilde Yapılması Öngörülen İşlemler 472
aa. TBK.’nda Resmi Şekle Tabi İşlemler 472
bb. TMK.’nda Resmi Şekle Tabi İşlemler 473
c. Resmi Sözleşme Düzenlemeye Yetkili Kişiler 474
aa. Noterin Düzenlediği Resmi İşlemler 474
aaa. Noterin Yetkili Olduğu İşlemler 474
bbb. Noterlik İşlemlerinin Hükümleri 475
a’. Re’sen Düzenlenen Resmi Senetler 475
b’. İmza Onaylama Şeklindeki Belgeler 476
c’. Diğer Noterlik İşlemleri 476
bb. Tapu Memurunun Resmi İşlemleri 476
V. ŞEKLİN KAPSAMI 477
VI. ŞEKLE TABİ SÖZLEŞMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 478
A. GEÇERLİLİĞİ RESMİ ŞEKLE TABİ SÖZLEŞMELERDE DEĞİŞİKLİK 478
1. GENEL OLARAK 478
2. NOTERLİK SÖZLEŞMELERİNDE (İŞLEMLERİNDE)  
    DEĞİŞİKLİK 479
B. İSPATI RESMİ ŞEKLE TABİ SÖZLEŞMELERDE DEĞİŞİKLİK 479
VII. ŞEKLE UYULMAMASININ SONUÇLARI 479
A. KURAL: KESİN HÜKÜMSÜZLÜK/ESNEK GEÇERSİZLİK 479
B. İSTİSNALARI 481
1. TAHVİL (DÖNÜŞTÜRME) 481
2. ŞEKİL NOKSANI SEBEBİYLE GEÇERSİZLİĞİ İLERİ  
    SÜRMENİN DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI OLMASI  
    (HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI) 481
a. Genel Olarak 481
b. Dürüstlük Kuralına Aykırı Olan (Hakkının Kötüye Kullanıldığı)  
    Haller 483
c. Dürüstlük Kuralının  Aykırılığı Düzeltmesi: Şekil Eksikliği Bulunan  
   Sözleşmenin Geçerli Sayılması 487
§ 20. SÖZLEŞMELERİN YORUMU 489
I. GENEL OLARAK 489
II. KURAL: GERÇEK VE ORTAK İRADEYE UYGUN YORUM 490
III. YORUM ARAÇLARI 491
A. TEMEL YORUM ARAÇLARI 491
1. KULLANILAN SÖZCÜKLERİN ANLAMINA UYGUN  
   YORUM 491
a. Tarafların Yanlışlıkla Kullandıkları Sözcüklerin Esas  
  Alınmaması 492
b. Tarafların Gerçek Amaçlarını Gizlemek İçin Kullandıkları  
    Sözcüklerin Esas Alınmaması 494
2. GÜVEN İLKESİNE UYGUN YORUM 493
B. TAMAMLAYICI YORUM ARAÇLARI 493
IV. YORUM İLKELERİ 494
A. DÜRÜSTLÜK KURALINA UYGUN YORUM 494
B. SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU ANA GÖRE YORUM 494
C. YORUM ANLAŞMASINA UYGUN YORUM 494
D. KANUNA UYGUN YORUM 495
1. YORUM KURALLARINA UYGUN YORUM 495
2. TAMAMLAYICI HUKUK KURALINA UYGUN YORUM 495
a. Tamamlayıcı Hukuk Kuralından Ayrılmalarda Dar Yorum 495
b. Tamamlayıcı Hukuk Kuralına Uygun Yorum 496
E. SÖZLEŞMEYİ AYAKTA TUTMA İLKESİNE GÖRE YORUM 496
F. BORÇLUNUN YARARINA ÜSTÜNLÜK TANIYAN YORUM 496
 G. KARŞILIKSIZ KAZANDIRMADA BULUNAN LEHİNE YORUM 497
H. BEYANI DÜZENLEYEN ALEYHİNE YORUM 497
I. HAKTAN VAZGEÇMEYİ DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİN DAR  
   YORUMU 497

§ 21. TEMSİL 499
I. KAVRAM 501
A.TANIM 501
B. UNSURLARI 502
1. TEMSİLİN ÜÇ KİŞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ OLMASI 502
2. TEMSİL YETKİSİNİN KULLANILMASI 502
3. TEMSİLİN ETKİSİ 502
C. HUKUKİ NİTELİĞİ 502
II. TEMSİLİN KAYNAKLARI 503
A. İRADİ TEMSİL – KANUNİ TEMSİL 503
B. TÜZEL KİŞİLERİN TEMSİLİ 502
III. UYGULAMA ALANI 503
IV. BENZER KURUMLARDAN FARKI 504
A.HABERCİDEN FARKI 504
B. VEKALETTEN FARKI 506
C. YARDIMCI KİŞİDEN FARKI 507
V. ÇEŞİTLERİ 507
A. DOLAYLI TEMSİL 508
B. DOĞRUDAN DOĞRUYA TEMSİL 509
1. KAVRAM 509
2. AKTİF TEMSİL VE PASİF TEMSİL 510
3. HUKUKİ UNSURLARI 510
VI. YETKİLİ TEMSİL 511
A. ŞARTLARI 511
1. TEMSİL OLUNAN ADINA VE HESABINA HAREKET 511
a. Genel Olarak 511
b. Temsil Yetkisinin Temel İlişkiden Bağımsızlığı 511
aa. Genel Olarak 511
bb. Temsil Yetkisinin Bağımsızlığının Sonuçları 512
c. Kural: Temsilci Olduğunu Bildirme 513
d. İstisna: İlgili İçin Açık/Örtülü İşlem 514
aa. İlgili İçin Açık İşlem 515
bb. İlgili İçin Örtülü İşlem 515
2. TEMSİL YETKİSİNİN BULUNMASI 516
a. Temsil Yetkisi 516
b. İradi Temsil Yetkisi 517
aa. İradi Temsil Kavramı 517
aaa. Katlanma Suretiyle Temsil Yetkisi 521
bbb. İhmal Suretiyle Temsil Yetkisi 522
bb. İradi Temsilin Şekli Ve Ehliyet 521
aaa. İradi Temsilin Şekli 521
bbb. Ehliyet 522
a’ Temsil Olunan Açısından 522
b’. Temsilci Açısından 523
c. Çeşitleri 523
aa. Veriliş Şekline Göre: İç Temsil Yetkisi - Dış Temsil Yetkisi 525
bb. Yetkili Olan Kişilere Göre: Tek Başına Temsil Yetkisi – Birlikte 
       Temsil Yetkisi 525
aaa. Genel Olarak 527
bbb. Birlikte Temsil Çeşitleri: Müteselsil Temsil –  
        Elbirliğiyle  Temsil 527
a’. Müteselsil Temsil 526
b’. Elbirliğiyle Temsil 526
                          cc. Alt Temsil Yetkisi 527
d. Yetki Belgesi 529
   aa. Yetki Belgesinin Verilmesi 529
   bb. Yetki Belgesinin Geri Verilmesi 530
   cc. Yetki Belgesindeki Yetkinin Sona Erdiğinin Bildirilmesi 532
e. Temsilin Kapsamı 530
aa. Temsil Yetkisinin Kapsamı 530
aaa. Özel Temsil Yetkisi 531
bbb. Belirli Tipteki İşlemler (Sözleşmeler) İçin Yetki 534
ccc. Genel Temsil Yetkisi 535
bb. Temsil Yetkisinin Sınırlanması 534
aaa. Genel Olarak 536
bbb. Temsilcinin Kendi Kendiyle İşlem Yapması 535
ccc. Temsilcinin İki Tarafın Temsilcisi Olarak İşlem  
        Yapması (Çifte Temsil) 537
ddd. Sonuçları 535
cc. Temsil Yetkisinin Dürüstlük Kuralına Aykırı  
                             (Kötüye) Kullanılması 539
aaa. Kavram 539
bbb. Hukuki Niteliği 540
ccc. Görünüş Biçimi 540
ddd. Şartları 541
a’. Temsilci Temsil Yetkisine Dayanarak İşlem  
     (Sözleşme) Yapmalı 539
b’. Temsilci Sadakat Borcuna Aykırı Olarak Temsil  
     Yetkisini Kullanmalı 540
c’. Temsilcinin Yetkisini Kullanması Açıkça Sadakat  
      Borcuna Aykırı Olmalı 540
d’ Vekil İle İşlem Yapan Üçüncü Kişi Kötüniyetli  
    Olmalı 541
aa’. Üçüncü Kişinin Kötüniyetli Olması 541
aaa’. Ağır İhmal Kriteri 541
bbb’. Apaçık Olma Kriteri 542
bb’. Üçüncü Kişinin Yetkili Temsilci İle Hileli  
       Anlaşma Yapması 542
eee. Sonuçları 543
f. Temsilcinin Yetkisini Temsil  Talimatlara Uygun  
                          Kullanması 546
aa. Talimat Kavramı 544
bb.Temsilcinin Yetkisini Talimata Uygun Kullanması  
     Yükümlülüğü 544
cc. Sonuçları 547
g. Sona Erme 545
aa. Sona Erme Sebepleri 547
aaa. Yetkinin Geri Alınması (Azil) 546
bbb. Diğer Sona Erme Sebepleri 547
a’. TBK’nda Belirtilen Diğer Sona Erme Sebepleri 547
aa’. Ölüm Ve Gaiplik Kararı 547
aaa’. Temsil Olunanın Ölmesi 548
a’’. Aksinin Kararlaştırılması 548
b’’. İşin Özelliğinden Anlaşılması 549
bbb’. Temsilcinin Ölmesi 550
bb’ Ehliyetsizlik 550
cc’. İflas Edilmesi 551
dd’. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi 551
b’. TBK’nda Belirtilmeyen Sona Erme Sebepleri 551
aa’. İstifa (Çekilme) 551
bb’. İşin Görülmesi, Sürenin Geçmesi, Şartın  
       Gerçekleşmesi 552
bb. Sona Ermenin Sonuçları 552
aaa. Genel Olarak 555
bbb. Üçüncü Kişinin İyiniyetinin Korunması 553
a’. İyiniyetli Temsilcinin İşleminde İyiniyetli Üçüncü  
      Kişinin (Çifte İyiniyet) TBK. m. 45 Hükmü 
      Uyarınca  Korunması 553
b’. Temsil Yetkisi Geri Alınan Kötüniyetli Yetkisiz  
     Temsilcinin İşleminde İyiniyetli Üçüncü Kişinin  
     Korunması 554
aa’. Temsil Yetkisi Alınmadan Önce Yetki Belgesi 
        İbraz Edilen İyiniyetli Üçüncü Kişinin  
       (TBK. m. 42/III Hükmü Uyarınca) Korunması 554
bb’. Temsil Yetkisi Alındıktan Sonra Yetki Belgesi 
        İbraz Edilen İyiniyetli Üçüncü Kişinin 
        (TBK. m. 41/II Hükmü Uyarınca) Korunması 556
c’. İyiniyetli Üçüncü Kişinin (TBK. m. 44 Hükmü  
     Uyarınca) Tazminatla Korunması 559
VII. YETKİSİZ TEMSİL 558
A. KAVRAM 558
B. GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ 559
C. İŞLEMİN ASKIDA GEÇERSİZ OLMASI 559
D. TEMSİL OLUNANIN İŞLEMİ ONAMASI VEYA ONAMAMASI 561
1. TEMSİL OLUNANIN İŞLEMİ ONAMASI HALİNDE 562
a. Sözleşmeyle Bağlı Olma 562
b. Tazminat 5625
2. TEMSİL OLUNANIN İŞLEMİ ONAMAMASI HALİNDE 563
a. Sözleşmeyle Bağlı Olmama 566
b. Tazminat 566
aa. Üçüncü Kişinin Yetkisiz Temsilciden Tazminat  
                                     Talebi 566
aaa. Yetkisiz Temsilcinin Kusuru Aranmaksızın Üçüncü 
        Kişinin Olumsuz Zararının Tazmini 567
bbb. Yetkisiz Temsilcinin Kusuruyla Sebebiyet Verdiği  
        Üçüncü Kişinin Olumlu Zararının Tazmini:  
        Hakkaniyet  Tazminatı 568
a’. Yetksisiz Temsilcinin Kusurlu Olmalı 566
b’. Hakkaniyetin Gerektirmesi 567
bb. Üçüncü Kişinin Temsil Olunandan Tazminat 
      Talebi 569
aaa. Temsil Olunanın culpa in contrahendo  
       Sorumluluğu 568
bbb. Temsil Olunanın İfa Yardımcısı Sıfatıyla  
        Sorumluluğu 569
c. Sebepsiz Zenginleşme 569
E. TEMSİL OLUNANLA YETKİSİZ TEMSİLCİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE  
     BU İLİŞKİDEN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 568
KAYNAKÇA 571
DİZİN 599