Kategoriler

Ceza Muhakemesi Kanunu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

925,00 470,00
235,00
310,00

Toplam

Yazar : Ümit Kardaş , Mehmet Çıngı
Basım Tarihi : Eylül 2015
Sayfa Sayısı : 1103
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-13-6
ISBN (Online) : 978-605-315-387-0
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu kitap, uzun bir süreçte toplanıp, sınıflandırılarak özetlenen Yargıtay, Askeri Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları,Ceza Hukukuna ilişkin kitap ve şerh şeklinde yazılmış yapıtlar değerlendirile­rek oluşturulmuştur. Kitapta ayrıca Bakanlık genelgeleri ve uygulamada gerekli olup, ulaşılması zor yasal ve yönetsel düzenlemelere de yer verilmiştir. Yüksek Mah­keme içtihatları uygulayıcıya ışık tutacak kapsam ve netlikte özetlenmiş­tir.Bu kitabı tamamlayan bir diğer önemli özellik de Ceza Muhakemesi Usulünün Askeri Yargılama Usulü ile bağlantılı bir şekilde yine her iki Yargı­tay’ın içtihatları ile birlikte yer almasıdır.


H. Ümit KARDAŞ, Mehmet ÇINGI

 

İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ. I

İÇİNDEKİLER.. III

 

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

 

BİRİNCİ KİTAP

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Tanımlar

 

Kanunun Kapsamı 1

Madde 1. 1

Tanımlar. 1

Madde 2. 1

İÇTİHATLAR. 2

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev

 

Görev. 5

Madde 3. 5

İÇTİHATLAR. 5

      Re'sen Görev Kararı ve Görevde Uyuşmazlık............................................................. 6

Madde 4. 6

İÇTİHATLAR. 6

      Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereken Hal ve Sonucu............................................ 13

Madde 5. 13

İÇTİHATLAR. 14

Görevsizlik Kararı Verilemeyecek Hal 14

Madde 6. 14

İÇTİHATLAR. 14

Görevli Olmayan Hakim veya Mahkemenin İşlemleri 14

Madde 7. 14

İÇTİHATLAR. 14

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bağlantılı Davalar

 

Madde 8. 16

İLGİLİ MEVZUAT. 16

Bağlı Suçlar. 16

AÇIKLAMA.. 16

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY.NİN 2.MADDESİYLE

 İLGİLİ İÇTİHATLAR. 19

5271 S.CMY.NİN 8.MADDESİYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR.. 19

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 353 S.AYUY.NİN 18. MADDESİ İLE

 İLGİLİ GENEL İÇTİHATLAR. 60

Davaların Birleştirilerek Açılması 64

Madde 9. 64

Görülmekte Olan Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 64

Madde 10. 64

Geniş Bağlantı Sebebiyle Birleştirme  64

Madde 11. 64

İÇTİHATLAR. 65

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki

 

Yetkili Mahkeme. 65

Madde 12. 65

İÇTİHATLAR. 65

Özel Yetki 71

Madde 13. 71

Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki 72

Madde 14. 72

Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen 

Suçlarda Yetki 72

Madde 15. 72

Bağlantılı Suçlarda Yetki 72

Madde 16. 72

Yetkide Olumlu veya Olumsuz Uyuşmazlık  73

Madde 17. 73

Yetkisizlik İddiası 73

Madde 18. 73

Davanın Nakli 73

Madde 19. 73

Yetkili Olmayan Hakim veya Mahkemenin İşlemleri 74

Madde 20. 74

Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Yapılan İşlemler  74

Madde 21. 74

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hakimin Davaya Bakamaması ve Reddi

 

Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller  74

Madde 22. 74

İÇTİHATLAR. 75

Yargılamaya Katılamayacak Hakim    75

Madde 23. 75

İÇTİHATLAR. 76

İLGİLİ MEVZUAT. 95

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 353 S.AYUY.NİN 38.MADDESİYLE İLGİLİ

 İÇTİHATLAR. 95

İLGİLİ MEVZUAT. 95

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY.NİN 22.MADDESİYLE İLGİLİ 

İÇTİHATLAR.. 95

Hakimin Reddi Sebepleri ve Ret İsteminde Bulunabilecekler  96

Madde 24. 96

İÇTİHATLAR. 96

İLGİLİ MEVZUAT. 98

Hakimin red sebepleri 98

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 353 S.AYUY.NİN 39.MADDESİYLE İLGİLİ

 İÇTİHATLAR. 98

İLGİLİ MEVZUAT. 101

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY.NİN 23.MADDESİYLE İLGİLİ 

İÇTİHATLAR. 101

Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Sebeplerden Dolayı Hakimin Reddi

 İsteminin Süresi 101

Madde 25. 101

İLGİLİ MEVZUAT. 102

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CYUY.NİN 24.MADDESİYLE İLGİLİ 

İÇTİHATLAR. 102

Ret İsteminin Usulü. 102

Madde 26. 102

Hakimin Reddi İstemine Karar Verecek Mahkeme  102

Madde 27. 102

Ret İstemi Üzerine Verilecek Kararlar ve Başvurulacak Kanun Yolları 103

Madde 28. 103

Reddi İstenen Hakimin Yapabileceği İşlemler  103

Madde 29. 103

Hakimin Çekinmesi ve İnceleme Mercii 104

Madde 30. 104

Ret İsteminin Geri Çevrilmesi 104

Madde 31. 104

Zabıt Katibinin Reddi veya Çekinmesi 104

Madde 32. 104

 

İKİNCİ KISIM

Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hale Getirme

BİRİNCİ BÖLÜM

Kararlar, Açıklanması ve Tebliği

 

Kararların Verilmesi Usulü. 105

Madde 33. 105

Kararların Gerekçeli Olması 105

Madde 34. 105

İÇTİHATLAR. 105

İLGİLİ MEVZUAT. 114

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 353 S.AYUY.NİN 50.MADDESİYLE İLGİLİ 

İÇTİHATLAR. 114

İLGİLİ MEVZUAT. 115

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY.NİN 32.MADDESİYLE İLGİLİ

 İÇTİHATLAR. 115

Kararların Açıklanması ve Tebliği 117

Madde 35. 117

İÇTİHATLAR. 117

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY.NİN 33.MADDESİYLE

İLGİLİ  İÇTİHATLAR. 117

Tebligat ve Yazışma Usulü. 118

Madde 36. 118

Tebligat Usulleri 118

Madde 37. 118

Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılan Tebligat 118

Madde 38. 118

 

İKİNCİ BÖLÜM

Süreler ve Eski Hale Getirme

 

Sürelerin Hesaplanması 119

Madde 39. 119

İÇTİHATLAR. 119

İLGİLİ MEVZUAT. 124

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 353 S.AYUY.NİN 53.MADDESİYLE İLGİLİ

 İÇTİHATLAR. 124

İLGİLİ MEVZUAT. 125

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY.NİN 39. VE 40.MADDELERİYLE

 İLGİLİ İÇTİHATLAR. 125

Eski Hale Getirme. 125

Madde 40. 125

İÇTİHATLAR. 125

İLGİLİ MEVZUAT. 134

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 353 S.AYUY.NİN 54.MADDESİYLE İLGİLİ

 İÇTİHATLAR. 134

İLGİLİ MEVZUAT. 139

Eski Hale Getirme Dilekçesi 140

Madde 41. 139

İLGİLİ MEVZUAT. 139

İLGİLİ MEVZUAT. 139

Eski Hale Getirme Dilekçesi Üzerine Verilecek Karar  140

Madde 42. 140

İLGİLİ MEVZUAT.. 140

Eski hale getirmenin mercii ve karar. 140

İÇTİHATLAR. 140

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 353 S.AYUY.NİN 56. MADDESİYLE İLGİLİ 

İÇTİHATLAR...................................................................................................................... 142

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanıklık

 

      Tanıkların Çağrılması................................................................................................... 143

Madde 43. 143

İÇTİHATLAR. 143

Çağrıya Uymayan Tanıklar. 143

Madde 44. 143

Tanıklıktan Çekinme. 144

Madde 45. 144

İÇTİHATLAR. 144

Meslek ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme  145

Madde 46. 145

Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık  145

Madde 47. 145

Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme  145

Madde 48. 145

İÇTİHATLAR. 146

      Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi........................................................... 146

Madde 49. 146

Yemin Verilmeyen Tanıklar. 146

Madde 50. 146

İÇTİHATLAR. 147

Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi 147

Madde 51. 147

İÇTİHATLAR. 147

Tanıkların Dinlenmesi 148

Madde 52. 148

İÇTİHATLAR. 149

Tanığa Görevinin Önemini Anlatma  150

Madde 53. 150

Tanıklara Yemin Verilmesi 151

Madde 54. 151

   İÇTİHATLAR...................................................................................................................... 151

Yeminin Biçimi 151

Madde 55. 151

Yeminin Yerine Getirilmesi, Sağır veya Dilsizin Yemini 152

Madde 56. 152

Tanığın Tekrar Dinlenmesi 152

Madde 57. 152

Tanığa İlk Önce Sorulacak Hususlar ve Tanığın Korunması                                     152

Madde 58. 152

Tanığa Söylenecek Şeyler ve Sorulacak Sorular  153

Madde 59. 153

İÇTİHATLAR. 153

Tanıklıktan ve Yeminden Sebepsiz Çekinme  153

Madde 60. 153

Tanığa Verilecek Tazminat ve Giderler  154

Madde 61. 154

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bilirkişi İncelemesi

 

Bilirkişilere Uygulanacak Hükümler  154

Madde 62. 154

Bilirkişi Atanması 154

Madde 63. 154

İÇTİHATLAR. 154

İLGİLİ MEVZUAT. 155

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 353 S.AYUY.NİN 62.MADDESİYLE İLGİLİ

İÇTİHATLAR. 155

İLGİLİ MEVZUAT. 163

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 1412 S.CMUY. İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  166

Bilirkişi Olarak Atanabilecekler. 167

Madde 64. 167

İÇTİHATLAR. 168

Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü. 169

Madde 65. 169

Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi 169

Madde 66. 169

İÇTİHATLAR. 170

Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü............................................................................. 170

Madde 67. 170

İÇTİHATLAR. 171

Duruşmada Bilirkişinin Açıklaması 172

Madde 68. 172

İÇTİHATLAR. 172

Bilirkişinin Reddi 173

Madde 69. 173

Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler  173

Madde 70. 173

Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem    173

Madde 71. 173

      Bilirkişi Gider ve Ücreti................................................................................................ 173

Madde 72. 173

Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler  173

Madde 73. 173

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi

 

Gözlem Altına Alınma. 174

Madde 74. 174

İÇTİHATLAR...................................................................................................................... 174

Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması 174

Madde 75. 174

      Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması......................... 175

Madde 76. 175

Kadının Muayenesi 176

Madde 77. 176

      Moleküler Genetik İncelemeler................................................................................... 176

Madde 78. 176

Hakimin Kararı ve İnceleme Yapılması 176

Madde 79. 176

İÇTİHATLAR...................................................................................................................... 177

Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği 178

Madde 80. 178

     Fizik Kimliğin Tespiti..................................................................................................... 178

Madde 81. 178

Yönetmelik. 178

Madde 82. 178

Keşif. 179

Madde 83. 179

İÇTİHATLAR. 179

Keşifte, Tanık veya Bilirkişinin Dinlenmesinde Bulunabilecekler  180

Madde 84. 180

İÇTİHATLAR. 180

Yer Gösterme. 181

Madde 85. 181

İÇTİHATLAR. 181

Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adli Muayene  181

Madde 86. 181

Otopsi 182

Madde 87. 182

Yeni Doğanın Cesedinin Adli Muayenesi ve Otopsi 182

Madde 88. 182

Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem    182

Madde 89. 182

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Koruma Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Yakalama ve Gözaltı

 

Yakalama ve Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler  183

Madde 90. 183

      Gözaltı ............................................................................................................................... 183

Madde 91. 183

Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 184

Madde 92. 184

Yakalanan veya Tutuklanan Kişilerin Nakli 185

Madde 93. 185

Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülmesi 185

Madde 94........................................................................................................................ 185

Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 185

Madde 95. 185

Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi 185

Madde 96. 185

Yakalama Tutanağı 186

Madde 97. 186

Yakalama Emri ve Nedenleri 186

Madde 98. 186

Yönetmelik. 186

Madde 99. 186

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tutuklama

 

Tutuklama Nedenleri 187

Madde 100. 187

Tutuklama Kararı 188

Madde 101. 188

İÇTİHATLAR. 189

      Tutuklulukta Geçecek Süre........................................................................................... 190

Madde 102. 190

   İÇTİHATLAR. 190

      Cumhuriyet Savcısının Tutuklama Kararının Geri Alınmasını İstemesi......... 221

Madde 103. 221

Şüpheli veya Sanığın Salıverilme İstemleri 221

Madde 104. 221

Usul 222

Madde 105. 222

Salıverilenin Yükümlülükleri 222

Madde 106. 222

Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 222

Madde 107. 222

Tutukluluğun İncelenmesi 223

Madde 108. 223

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adli Kontrol

 

Adli Kontrol 223

Madde 109. 223

Adli Kontrol Kararı ve Hükmedilecek Merciler  224

Madde 110. 224

Adli Kontrol Kararının Kaldırılması 225

Madde 111. 225

Tedbirlere Uymama. 225

Madde 112. 225

      Güvence.............................................................................................................................. 225

Madde 113. 225

Önceden Ödetme. 225

Madde 114. 225

Güvencenin geri verilmesi 226

Madde 115. 226

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Arama ve Elkoyma

 

Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama  226

Madde 116. 226

İÇTİHATLAR...................................................................................................................... 226

Diğer Kişilerle İlgili Arama. 227

Madde 117. 227

Gece Yapılacak Arama. 227

Madde 118. 227

Arama Kararı 227

Madde 119. 227

İÇTİHATLAR. 228

      Aramada Hazır Bulunabilecekler............................................................................... 246

Madde 120. 246

      Arama Sonunda Verilecek Belge................................................................................. 246

Madde 121. 246

      Belge veya Kağıtları İnceleme Yetkisi....................................................................... 247

Madde 122. 247

Eşya veya Kazancın Muhafaza Altına Alınması ve Bunlara Elkonulması 247

Madde 123. 247

       İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem..................................... 247

Madde 124. 247

İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemece İncelenmesi 248

Madde 125. 248

      Elkonulacak Mektuplar , Belgeler.............................................................................. 248

Madde 126. 248

Elkoyma Kararını Verme Yetkisi 248

Madde 127. 248

Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  249

Madde 128. 249

      Postada Elkoyma............................................................................................................. 251

Madde 129. 251

Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma  251

Madde 130. 251

Elkonulan Eşyanın İadesi 252

Madde 131. 252

Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması 252

Madde 132. 252

Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 252

Madde 133. 252

Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama,              Kopyalama  ve Elkoyma  254

Madde 134. 254

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

 

İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması 254

Madde 135. 254

İÇTİHATLAR. 256

Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri 288

Madde 136. 288

Kararların Yerine Getirilmesi, İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi 288

Madde 137. 288

Tesadüfen Elde Edilen Deliller. 289

Madde 138. 289

 

ALTINCI BÖLÜM

Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme

 

Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 290

Madde 139. 290

Teknik Araçlarla İzleme. 291

Madde 140. 291

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

 

Tazminat İstemi 292

Madde 141. 292

İÇTİHATLAR. 293

Tazminat İsteminin Koşulları 304

Madde 142. 304

İÇTİHATLAR. 304

Tazminatın Geri Alınması 316

Madde 143. 316

      Tazminat İsteyemeyecek Kişiler................................................................................. 316

Madde 144. 316

 

BEŞİNCİ KISIM

İfade ve Sorgu

BİRİNCİ BÖLÜM

İfade veya Sorgu İçin Çağrı

 

İfade ve Sorgu İçin Çağrı 317

Madde 145. 317

İÇTİHATLAR. 317

      Zorla Getirme.................................................................................................................. 317

Madde 146. 317

 

İKİNCİ BÖLÜM

İfade ve Sorgu Usulü

 

İfade ve Sorgunun Tarzı 318

Madde 147. 318

İÇTİHATLAR. 319

İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller  323

Madde 148. 323

İÇTİHATLAR. 323

 

ALTINCI KISIM

Savunma

BİRİNCİ BÖLÜM

Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri

 

Şüphelinin veya Sanığın Müdafi Seçimi 330

Madde 149. 330

İÇTİHATLAR. 331

Müdafiin Görevlendirilmesi 336

Madde 150. 336

İÇTİHATLAR. 336

      Müdafi Görevini Yerine GetirmediğindeYapılacak İşlem ve 

      Müdafilik Görevinden Yasaklanma........................................................................... 395

Madde 151. 395

İÇTİHATLAR. 396

Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Halinde Savunma  396

Madde 152. 396

İÇTİHATLAR. 397

Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi 403

Madde 153...................................................................................................................... 403

Müdafi İle Görüşme. 404

Madde 154. 404

Kanuni Temsilci veya Eşin Duruşmada Hazır Bulunması 404

Madde 155. 404

Müdafiin Görevlendirilmesinde Usul 404

Madde 156. 404

İÇTİHATLAR. 404

 

İKİNCİ KİTAP

Soruşturma

 

BİRİNCİ KISIM

Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma

BİRİNCİ BÖLÜM

Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı

 

Soruşturmanın Gizliliği 407

Madde 157. 407

İÇTİHATLAR. 407

İhbar ve Şikayet 409

Madde 158. 409

İÇTİHATLAR. 409

Şüpheli Ölümün İhbarı 411

Madde 159. 411

 

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma İşlemleri

 

Bir Suçun İşlendiğini Öğrenen Cumhuriyet Savcısının Görevi 412

Madde 160. 412

İÇTİHATLAR. 412

Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri 418

Madde 161. 418

İÇTİHATLAR. 419

Soruşturmada Cumhuriyet Savcısının Hakim Kararı İstemi 421

Madde 162. 421

Soruşturmanın Sulh Ceza Hakimi Tarafından Yapılması 421

Madde 163. 421

Adli Kolluk ve Görevi 421

Madde 164. 421

      Diğer Kolluk Birimlerinin Adli Kolluk Görevi....................................................... 421

Madde 165. 421

Değerlendirme Raporu Yetkisi 422

Madde 166. 422

      Yönetmelik........................................................................................................................ 422

Madde 167. 422

      Adli Kolluğun Olay Yerinde  Aldığı Tedbirlere Uyulmaması Halinde 

      Yetkisi................................................................................................................................. 422

Madde 168. 422

Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması 422

Madde 169. 422

İÇTİHATLAR. 423

 

İKİNCİ KISIM

Kamu Davasının Açılması

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu Davasının Açılması

 

Kamu Davasını Açma Görevi 425

Madde 170. 425

İÇTİHATLAR. 426

Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi 444

Madde 171. 444

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi

 

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  445

Madde 172. 445

İÇTİHATLAR. 446

Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz  447

Madde 173...................................................................................................................... 447

İÇTİHATLAR. 448

      İddianamenin İadesi....................................................................................................... 451

Madde 174. 451

İÇTİHATLAR...................................................................................................................... 451

 

ÜÇÜNCÜ KİTAP

Kovuşturma Evresi

BİRİNCİ KISIM

Kamu Davasının Yürütülmesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Duruşma Hazırlığı

 

İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı 463

Madde 175. 463

İÇTİHATLAR. 463

İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması 464

Madde 176. 464

İÇTİHATLAR. 464

Sanığın Savunma Delillerinin Toplanması İstemi 466

Madde 177. 466

      Çağrılması Reddedilen Tanığın ve Uzman Kişinin Doğrudan Mahkemeye

      Getirilmesi......................................................................................................................... 467

Madde 178. 467

Çağrılan Tanıkların Ad ve Adreslerinin Sanığa ve Cumhuriyet Savcısına

 Bildirilmesi 467

Madde 179. 467

Tanık ve Bilirkişinin Naiple veya İstinabe Yoluyla Dinlenmeleri 467

Madde 180. 467

Tanık ve Bilirkişinin Dinleneceği Günün Bildirilmesi 468

Madde 181. 468

İÇTİHATLAR. 468

 

İKİNCİ BÖLÜM

Duruşma

 

Duruşmanın Açıklığı 468

Madde 182. 468

İÇTİHATLAR. 469

Ses ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağı 469

Madde 183. 469

Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar  469

Madde 184. 469

      Zorunlu Kapalılık........................................................................................................... 470

Madde 185. 470

      Kapalılık Kararının ve Nedenlerinin Yazılması..................................................... 470

Madde 186. 470

Kapalı Duruşmada Bulunabilme. 470

Madde 187. 470

Duruşmada Hazır Bulunacaklar. 470

Madde 188. 470

İÇTİHATLAR...................................................................................................................... 470

Birden Çok Cumhuriyet Savcısı ve Avukatın Duruşmaya Katılması 472

Madde 189. 472

Ara Verme. 472

Madde 190. 472

İÇTİHATLAR. 472

Duruşmanın Başlaması 473

Madde 191. 473

İÇTİHATLAR. 473

Başkan veya Hakimin Görevi 480

Madde 192. 480

İÇTİHATLAR. 480

Sanığın Duruşmada Hazır Bulunmaması 481

Madde 193. 481

İÇTİHATLAR. 481

Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması 489

Madde 194. 489

İÇTİHATLAR. 489

Sanığın Yokluğunda Duruşma. 490

Madde 195. 490

İÇTİHATLAR. 490

Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması 495

Madde 196. 495

İÇTİHATLAR. 496

      Sanığın Müdafi Gönderebilmesi.................................................................................. 500

Madde 197. 500

Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmada Eski Hale Getirme

 Koşulu. 500

Madde 198. 500

Sanığın Zorla Getirilmesi 500

Madde 199. 500

      Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi....................... 500

Madde 200. 500

      Doğrudan Soru Yöneltme.............................................................................................. 501

Madde 201. 501

İÇTİHATLAR. 501

Tercüman Bulundurulacak Haller  502

Madde 202. 502

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Duruşmanın Düzen ve Disiplini

 

Hakim veya Başkanın Yetkisi 503

Madde 203. 503

İÇTİHATLAR. 503

Sanığın Dışarı Çıkarılması 504

Madde 204. 504

Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem    504

Madde 205. 504

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması

 

Delillerin Ortaya Konulması ve Reddi 504

Madde 206. 504

İÇTİHATLAR. 505

      Delil Olayının Geç Bildirilmesi................................................................................... 508

Madde 207. 508

     Tanığın Duruşma Salonundan Ayrılması.................................................................. 508

Madde 208. 508

Duruşmada Okunması Zorunlu Belge ve Tutanaklar  508

Madde 209. 508

İÇTİHATLAR. 509

      Duruşmada Okunacak Belgeler................................................................................... 504

Madde 210. 509

İÇTİHATLAR. 509

Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler  510

Madde 211. 510

İÇTİHATLAR...................................................................................................................... 510

Tanığın Önceki İfadesinin Okunması 510

Madde 212. 510

İÇTİHATLAR. 511

Sanığın Önceki İfadesinin Okunması 511

Madde 213. 511

İÇTİHATLAR. 512

      Rapor, Belge  ve Diğer  Yazıların  Okunması.......................................................... 512

Madde 214. 512

Dinleme ve Okumadan Sonra Diyeceğin Sorulması 512

Madde 215. 512

İÇTİHATLAR. 512

Delillerin Tartışılması 514

Madde 216. 514

İÇTİHATLAR. 514

Delilleri Takdir Yetkisi 523

Madde 217. 523

İÇTİHATLAR. 523

Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi 526

Madde 218. 526

İÇTİHATLAR. 526

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Duruşma Tutanağı

 

Duruşma Tutanağı 527

Madde 219. 527

İÇTİHATLAR. 527

Duruşma Tutanağının Başlığı 532

Madde 220. 532

İÇTİHATLAR. 532

Duruşma Tutanağının İçeriği 533

Madde 221. 533

İÇTİHATLAR. 533

Duruşma Tutanağının İspat Gücü. 534

Madde 222. 534

İÇTİHATLAR. 534

 

İKİNCİ KISIM

Kamu Davasının Sona Ermesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm

 

Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm    534

Madde 223. 534

İÇTİHATLAR. 536

Karar ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı 566

Madde 224. 566

Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi 567

Madde 225. 567

İÇTİHATLAR. 567

 

İKİNCİ BÖLÜM

Suç Niteliğinde Değişiklik

 

Suçun Niteliğinin Değişmesi 572

Madde 226. 572

İÇTİHATLAR. 572

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Karar ve Hüküm

 

Müzakereye Katılacak Hakimler. 575

Madde 227. 575

      Müzakerenin Yönetimi................................................................................................... 576

Madde 228. 576

      Oyların Toplanması....................................................................................................... 576

Madde 229. 576

İÇTİHATLAR. 576

Hükmün Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar  577

Madde 230. 577

İÇTİHATLAR. 578

Hükmün Açıklanması ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 589

Madde 231. 589

İÇTİHATLAR. 591

Hükmün Gerekçesi ve Hüküm Fıkrasının İçereceği Hususlar  707

Madde 232. 707

İÇTİHATLAR. 708

 

DÖRDÜNCÜ KİTAP

Mağdur, Şikayetçi, Malen Sorumlu, Katılan

BİRİNCİ KISIM

Suçun Mağduru ile Şikayetçinin Hakları

 

Suçun Mağduru ile Şikayetçinin Çağırılması 718

Madde 233. 718

Mağdur ile Şikayetçinin Hakları 718

Madde 234. 718

İÇTİHATLAR. 719

Mağdur ile Şikayetçinin Davete Uymamaları 728

Madde 235. 728

Mağdur ile Şikayetçinin Dinlenmesi 728

Madde 236. 728

İÇTİHATLAR. 729

 

İKİNCİ KISIM

Kamu Davasına Katılma

 

Kamu Davasına Katılma. 731

Madde 237. 731

İÇTİHATLAR. 732

Katılma Usulü. 741

Madde 238. 741

İÇTİHATLAR. 741

Katılanın Hakları 748

Madde 239. 748

İÇTİHATLAR. 748

Katılmanın Davaya Etkisi 748

Madde 240. 748

Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz  749

Madde 241. 749

Katılanın Kanun Yoluna Başvurması 749

Madde 242. 749

Katılmanın Hükümsüz Kalması 749

Madde 243. 749

İÇTİHATLAR...................................................................................................................... 749

 

BEŞİNCİ KİTAP

Özel Yargılama Usulleri

BİRİNCİ KISIM

Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü

BİRİNCİ BÖLÜM

Gaiplerin Yargılanması

 

Gaibin Tanımı ve Yapılabilecek İşlemler  751

Madde 244. 751

Gaibe İhtar. 752

Madde 245. 752

Sanığa Verilecek Güvence Belgesi 752

Madde 246. 752

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kaçakların Yargılanması

 

Kaçağın Tanımı 752

Madde 247. 752

Zorlama Amaçlı Elkoyma ve Teminat Belgesi 753

Madde 248. 753

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili

 

Tüzel Kişinin Temsili 754

Madde 249. 754

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme

 

Görev ve Yargı Çevresinin Belirlenmesi 755

Madde 250. 755

İÇTİHATLAR. 755

Soruşturma. 757

Madde 251. 757

Kovuşturma. 757

Madde 252. 757

 

İKİNCİ KISIM

Uzlaşma ve Müsadere

BİRİNCİ BÖLÜM

Uzlaşma

 

Uzlaşma. 757

Madde 253. 757

İÇTİHATLAR. 760

Mahkeme Tarafından Uzlaştırma  768

Madde 254. 768

Birden Çok Fail Bulunması Halinde Uzlaşma  769

Madde 255. 769

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müsadere Usulü

 

Başvuru. 769

Madde 256. 769

İÇTİHATLAR. 769

Duruşma ve Karar. 771

Madde 257. 771

Kanun Yolu. 771

Madde 258. 771

      Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi.............................................................. 771

Madde 259. 771

İÇTİHATLAR. 771

 

ALTINCI KİTAP

Kanun Yolları

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

Kanun Yollarına Başvurma Hakkı 773

Madde 260. 773

İÇTİHATLAR. 773

Avukatın Başvurma Hakkı 776

Madde 261. 776

Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı 776

Madde 262. 776

İÇTİHATLAR. 776

Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması 777

Madde 263. 777

İÇTİHATLAR. 777

Kanun Yolunun Belirlenmesinde Yanılma  777

Madde 264. 777

İÇTİHATLAR. 777

Cumhuriyet Savcısının Başvuru Sonucunun Kapsamı 784

Madde 265. 784

Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi 785

Madde 266. 785

İÇTİHATLAR. 785

İtiraz Olunabilecek Kararlar. 787

Madde 267. 787

İÇTİHATLAR. 787

       İtiraz Usulü ve İnceleme Mercileri............................................................................ 791

Madde 268. 791

       İtirazın Kararın Yerine Getirilmesine Etkisi.......................................................... 792

Madde 269. 792

 

 

İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği İle İnceleme 

ve Araştırma Yapılması 792

Madde 270. 792

Karar. 792

Madde 271. 792

İÇTİHATLAR. 793

İstinaf. 798

Madde 272. 798

      İstinaf İstemi ve Süresi................................................................................................... 799

Madde 273. 799

Eski Hale Getirme Süresi İçinde İstinaf Süresinin İşlemesi 799

Madde 274...................................................................................................................... 800

      İstinaf  Başvurusunun Etkisi......................................................................................... 800

Madde 275. 800

İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi 800

Madde 276. 800

İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı 800

Madde 277. 800

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının Görevi 800

Madde 278. 800

Dosya Üzerinde Ön İnceleme. 801

Madde 279. 801

Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma  801

Madde 280. 801

Duruşma Hazırlığı 802

Madde 281. 802

İstisnalar. 802

Madde 282. 802

Sanık Lehine Başvurma Halinde Verilecek Hüküm    802

Madde 283. 802

Direnme Yasağı 802

Madde 284. 802

Özel Kanunların Temyize İlişkin Hükümleri 803

Madde 285. 803

Temyiz. 803

Madde 286. 803

İÇTİHATLAR. 804

Hükümden Önceki Kararların Temyizi 807

Madde 287. 807

Temyiz Nedeni 807

Madde 288. 807

İÇTİHATLAR. 807

Hukuka Kesin Aykırılık Halleri 807

Madde 289. 807

Sanığın Yararına Olan Kurallara Aykırılık  808

Madde 290. 808

Temyiz İstemi ve Süresi 808

Madde 291. 808

İÇTİHATLAR. 809

Eski Hale Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi 813

Madde 292. 813

Temyiz Başvurusunun Etkisi 814

Madde 293. 814

Temyiz Başvurusunun İçeriği 814

Madde 294. 814

Temyiz Gerekçesi 814

Madde 295. 814

Temyiz İsteminin Kabule Değer Sayılmamasından Dolayı Hükmü Veren

 Mahkemece Reddi 814

Madde 296. 814

Temyiz Dilekçesinin Tebliği ve Cevabı, Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığının   Görevi 815

Madde 297. 815

İÇTİHATLAR. 815

      Temyiz İsteminin Reddi................................................................................................. 815

Madde 298. 815

İÇTİHATLAR. 815

Duruşmalı İnceleme. 816

Madde 299. 816

İÇTİHATLAR. 816

Duruşmada Usul 817

Madde 300. 817

Temyizde İncelenecek Hususlar. 817

Madde 301. 817

Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması 818

Madde 302. 818

İÇTİHATLAR. 818

Yargıtayca Davanın Esasına Hükmedilecek Haller, Hukuka Aykırılığın

 Düzeltilmesi 820

Madde 303. 820

İÇTİHATLAR. 820

      Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci................................................................. 821

Madde 304. 821

      Yargıtayda Hükmün Açıklanması.............................................................................. 821

Madde 305. 821

Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi 821

Madde 306. 821

Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri 821

Madde 307. 821

İÇTİHATLAR. 822

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi 825

Madde 308. 825

İÇTİHATLAR. 826

Kanun Yararına Bozma. 832

Madde 309. 832

İÇTİHATLAR. 832

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Kanun Yararına Başvurması 887

Madde 310. 887

Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 888

Madde 311. 888

İÇTİHATLAR. 888

İnfazın Geri Bırakılması veya Durdurulması 889

Madde 312. 889

      Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Haller........................................... 889

Madde 313. 889

Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 889

Madde 314. 889

Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hal 890

Madde 315. 890

Bir Suça Dayanan Yenileme İstemlerinin Kabulü Koşulları 890

Madde 316. 890

Yenileme İstemi Hakkında Uygulanacak Hükümler  890

Madde 317. 890

     Yenileme İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığı Kararı ve Mercii................. 890

Madde 318. 890

İÇTİHATLAR. 890

Yenileme İsteminin Kabule Değer Görülmemesi Nedenleri ve Kabulü

 Halinde Yapılacak İşlem... 892

Madde 319. 892

Delillerin Toplanması 892

Madde 320. 892

Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi, Aksi 

Takdirde Kabulü. 892

Madde 321. 892

Duruşma Yapılmaksızın Yenileme İsteminin İncelenmesi 893

Madde 322. 893

Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm    893

Madde 323. 893

Yargılama Giderleri 894

Madde 324. 894

İÇTİHATLAR. 894

Sanığın Yükümlülüğü. 905

Madde 325. 905

İÇTİHATLAR. 905

     Bağlantılı Davalarda Giderler..................................................................................... 907

Madde 326. 907

İÇTİHATLAR. 907

Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi 

Hallerinde Gider. 910

Madde 327. 910

İÇTİHATLAR. 910

     Karşılıklı Hakaret Hallerinde Gider........................................................................... 920

Madde 328. 920

Suç Uydurma ve İftira Gibi Hallerde Gider  920

Madde 329. 920

Kanun Yollarına Başvurma Sonucunda Gider  920

Madde 330. 920

Adli Tatil 920

Madde 331. 920

İÇTİHATLAR. 921

      Bilgi İsteme....................................................................................................................... 922

Madde 332. 922

Yönetmelik. 922

Madde 333. 922

      Yürürlük ........................................................................................................................... 923

Madde 334. 923

Yürütme. 923

Madde 335. 923

Geçici Madde 1. 923

Geçici Madde 2. 923

 

 

 

 

 

 

 

 

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

 

Birinci Bölüm

Genel Hükümler

 

Amaç. 925

Kapsam... 925

 

İkinci Bölüm

Uyum Hükümleri

 

Yollamalar. 925

Mahkemelerin görevleri 925

Gıyabi tutuklama kararları 926

Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat 926

İtiraz. 926

Temyiz ve karar düzeltme. 926

Şahsi dava. 926

Ceza kararnamesi 927

Yargılamaya katılamayacak hakim    927

Tutuklulukta geçecek süre ve tanıkların dinlenmesi 927

Müdafi ve vekil ücreti 927

 

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

 

Yönetmeliklerin çıkarılması 928

Zamanaşımı 928

Kolluğa bildirim... 928

Parada sahtecilikle ilgili bilgilerin toplanması 928

Yürürlükten kaldırılan kanunlar. 928

Yürürlük. 930

Yürütme. 930

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN

 

Birinci Kısım

Genel Hükümler

 

Amaç ve kapsam... 931

İlk derece mahkemeleri 931

 

İkinci Kısım

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri

 

Hukuk Mahkemeleri 931

Hukuk mahkemelerinin kuruluşu. 931

Hukuk mahkemelerinin görevleri 932

Hukuk mahkemelerinin yargı çevresi 932

 

İkinci Bölüm

Ceza Mahkemeleri

 

Ceza mahkemeleri 933

Ceza mahkemelerinin kuruluşu. 933

Sulh Ceza mahkemesinin görevi................................................................................. 933

Asliye ceza mahkemesinin görevi 934

Ağır ceza mahkemesinin görevi 934

Diğer ceza mahkemelerinin görevleri 934

Mahkemenin görevinin belirlenmesi 934

Ceza mahkemelerinin yargı çevresi 934

 

Üçüncü Bölüm

Cumhuriyet Başsavcılığı

 

Cumhuriyet başsavcılığının kuruluşu  935

Cumhuriyet başsavcılığının görevleri 935

Cumhuriyet başsavcısının görevleri 935

Cumhuriyet başsavcıvekilinin görevleri 935

Cumhuriyet savcısının görevleri 936

Cumhuriyet savcılarının yetkisi 936

Duruşmalarda Cumhuriyet başsavcılığını temsil 936

 

 

Dördüncü Bölüm

Ortak Hükümler

 

Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu  936

Müdürlükler. 936

 

Üçüncü Kısım

Bölge Adliye Mahkemeleri

Birinci Bölüm

Kuruluş

 

Kuruluş. 937

Bölge adliye mahkemelerinin oluşumu  937

Bölge adliye mahkemesi başkanlığı 937

Bölge adliye mahkemesi başkanlar kurulu  937

Bölge adliye mahkemesi daireleri 937

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı 937

Bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu  938

Müdürlükler. 938

 

İkinci Bölüm

Görevler

 

Bölge adliye mahkemelerinin görevleri 938

Başkanın görevleri 938

Başkanlar kurulunun görevleri 938

Hukuk dairelerinin görevleri 939

Ceza dairelerinin görevleri 939

Daire başkanlarının görevleri 940

Üyelerin görevleri 940

Cumhuriyet başsavcısının görevleri 940

Cumhuriyet savcılarının görevleri 941

Bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun görevleri 941

 

Üçüncü Bölüm

Nitelik ve Atama

 

Bölge adliye mahkemesi başkanı, daire başkanları ve üyelerin 

nitelikleri ve atanmaları 941

Cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının nitelikleri ve atanmaları 941

İstek üzerine atama. 941

 

Dördüncü Bölüm

Ortak Hükümler

 

Toplantı ve karar. 942

Soruşturma ve kovuşturma usulü. 942

Denetleme. 942

 

Dördüncü Kısım

Son Hükümler

 

Değiştirilen hükümler. 943

Kaldırılan hükümler. 943

Yürürlük. 944

Yürütme. 944

5235 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER   944

1- 9/2/2011 tarihli ve 6110 sayılı Kanunun Geçici Maddesi: 944

 

ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU

 

Birinci Kısım

Genel Esaslar

Birinci Bölüm

 

Kuruluş: 945

Mahkeme kuruluşu: 945

Subay üyelerin nitelikleri: 945

Subay üyelerin seçimi: 945

Askeri savcılık: 946

Kalem kuruluşu: 946

Nezdinde askeri mahkeme kurulan kıta komutanı ve askeri kurum

 amiri: 946

 

İkinci Bölüm

Askeri Mahkemelerin Görevleri

 

Genel görev: 947

Asker kişiler: 947

Yabancı asker kişilerin askerî mahkemelerde yargılanmaları: 947

Müşterek suçlar: 947

Barış zamanında sivil kişilerin Askerî Ceza Kanununa tâbi suçlarında 

yargılama mercii: 947

Savaş halinde askeri mahkemenin görevi: 948

General ve amirallerin yargılanması: 948

Yüce Divanda yargılanacak asker kişilerle ilgili soruşturma usulü:                 948

İstirdat ve tazminat davalarında yetki: 949

Askeri mahkemelerde yargılamayı gerektiren ilginin kesilmesi: 949

Bağlı suçlar: 950

Tek hâkimle ve kurulla bakılacak işler: 950

Davaların geri bırakılması: 950

 

Üçüncü Bölüm

Askeri Mahkemelerin Yetkisi

 

Genel olarak yetki: 951

Özel yetki: 951

Geçici görevlendirmede yetki: 952

Yabancı memleketlerde işlenen suçlarda yetki: 952

Savaş hükümlerinin uygulanacağı bölgelerde yetki: 952

Yetki genişletilmesi ve daraltılması: 952

Birden fazla suçlarda yetki: 952

Birden fazla mahkemeye tâbi şüpheliler hakkında yetki: 952

Davanın nakli: 953

Olumlu yetki uyuşmazlığı: 953

Olumsuz yetki uyuşmazlığı: 953

Yetkisizlik iddiası: 953

Yetkisi olmayan askerî savcının ve askerî mahkemenin yaptığı soruşturma 

ve kovuşturma: 953

Askeri savcının yetkisi, yetki ve görev uyuşmazlıkları: 954

Milli Savunma Bakanının gözetim yetkisi: 954

Teftiş Kurulu: 954

 

Dördüncü Bölüm

Hakimlerin Davaya Bakmaması ve Reddi

 

Hâkimin davaya bakamayacağı hâller ve hâkimin reddi: 954

Karara katılamıyan hakim: 954

Hakimin red sebepleri: 954

 

Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hakim ret isteminin

 zamanı: 955

Hakimin reddi isteminin usulü: 955

Red isteminin ispatı: 955

Red istemi üzerine verilecek karar: 955

Red istemi üzerine verilecek kararlar ve kanun yolu: 955

Reddi istenilen hakimin yapabileceği muameleler: 955

Red isteminin geri çevrilmesi: 955

Subay üye ve tutanak katiplerinin reddi: 955

Askerî savcıların reddi ve çekinmesi: 955

 

Beşinci Bölüm

Kararlar, Tefhim ve Tebliğ

 

Kararların nasıl verileceği: 956

Kararların tefhim ve tebliği: 956

Tebligat ve yazışma usûlü: 956

Gerekçe zorunluğu: 956

Tebliğ: 956

Tebliğ usulleri: 956

 

Altıncı Bölüm

Mehiller ve Eski Hale Getirme

 

Mehiller: 956

Eski hale getirme: 956

Eski hale getirme dilekçesi: 957

Eski hale getirmenin mercii ve karar: 957

Eski hale getirme isteminin kabulü ve reddi: 957

Eski hale getirme isteminin karara etkisi: 957

 

Yedinci Bölüm

Tanıklar

 

Tanıkların getirilmesi: 957

Hazırlık soruşturmasında yemin: 957

Tanıklar hakkında uygulanacak usul hükümleri: 957

 

 

 

Sekizinci Bölüm

Bilirkişi, Keşif ve Otopsi

 

Bilirkişi: 957

Askerî mahallerde keşif: 957

Otopsi: 957

Bilirkişi, keşif ve otopside uygulanacak hükümler: 957

 

Dokuzuncu Bölüm

Arama ve Zapt

 

Aramaya ve zapta karar verme yetkisi ve buna itiraz: 957

Arama esnasında bulunan diğer şeyler: 958

Arama ve zaptta uygulanacak hükümler: 958

 

Onuncu Bölüm

Tutuklama, Yakalama ve Salıverme

 

Tutuklama kararı: 958

Tutuklama isteme yetkisi: 958

Tutuklama nedenleri: 958

Tutuklunun sorguya çekilmesi: 959

Şüpheli veya sanığın tutuklanmasından kimlere haber verileceği: 959

Tutuklama kararı ile ret kararına itiraz: 959

Tutukluluk halinin incelenmesi: 959

Tutuklunun konacağı yer ve hakkında yapılacak işlem: 960

Tutuklama müzekkeresinin geri alınması veya hükmünün sona

 ermesi: 960

Askeri savcının sanığı salıvermesi: 960

Yakalama: 960

Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi ve gözaltı: 961

 

Onbirinci Bölüm

İfade Alma ve Sorgu

 

Şüpheli veya sanığın getirilmesi: 961

Asker olmayan kişilerin getirilmesi: 962

Sorgunun usulü: 962

Geçici olarak işten el çektirme: 962

 

Onikinci Bölüm

Savunma

 

Müdafi sayısının sınırlanması: 962

Müdafiler: 962

Askeri mahkemece müdafi tutulması: 962

Müdafiin görevini yapmaması halinde uygulanacak işlem: 962

Müşterek savunma: 963

Müdafiin evrakı incelemesi: 963

Tutuklunun müdafii ile görüşmesi: 963

Müdafi ücreti: 963

 

İkinci Kısım

Yargılama Usulü

Birinci Bölüm

Kamu Davasının Hazırlanması

 

İhbar ve Şikayetler: 963

Şüpheli ölüm ihbarları: 964

Bir suç işlendiğinin öğrenilmesi ve ilk tedbirler: 964

Soruşturma: 964

Askeri savcıların yetkisi: 965

Askeri savcının soruşturma istemi: 965

Tutanak ve düzenlenmesi: 965

Keşif, muayene, tanık ve bilirkişi işlerinde bulunacaklar: 965

Sanığın hazır bulunmayacağı hal: 965

Komutan veya askeri kurum amirinin soruşturmada yetkisi: 965

Askeri savcının kendiliğinden yapacağı soruşturma işleri: 965

Askeri hakimler ve savcılar hakkında soruşturma: 965

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı: 966

Askeri savcının soruşturmanın geçici olarak tatiline karar vermesi: 966

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz: 966

İtirazın incelenmesi ve soruşturmanın genişletilmesi: 966

İtirazın reddi: 966

İtirazın kabulü: 966

Milli Savunma Bakanının askeri savcıya emir vermesi: 967

Dosyanın yetkili makama gönderilmesi: 967

Yeni bir suçtan dolayı soruşturmanın tatili ve yeniden başlanabilmesi: 967

Kamu davasının açılması: 967

İddianamenin iadesi kararına itiraz: 967

 

İkinci Bölüm

Duruşma Hazırlığı

 

Duruşma Gününün Belirlenmesi Ve Duruşma Hazırlığı: 967

Çağrı - tebliğ ve sübut araçları: 968

İddianamenin sanığa tebliği: 968

Tutuklu olan ve olmıyan sanıkların çağrılması: 968

Tebliğ ile duruşma günü arasındaki süre: 968

Müdafiinin çağrılması: 968

Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi: 968

Sanığın tanık ve bilirkişiyi doğrudan doğruya çağırtması veya

 birlikte getirmesi: 968

Kıdemli hakimin delil toplaması: 968

Çağırılan tanık ve bilirkişilerin sanığa ve askeri savcıya bildirilmesi: 968

Naip veya istinabe yolu ile dinlenilme: 968

Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi, yeniden keşif 

ve muayene,   iddianamenin geri alınması: 968

 

Üçüncü Bölüm

Duruşma Usulü

 

Duruşma: 968

Birden çok askeri savcı, müdafi ve tutanak katibinin duruşmaya katılması: 968

Tehir ve talik istemi ve kararlar: 968

Tehir süresi ve duruşmanın tekrarı: 968

Askeri mahkemenin vereceği tutukluluk kararı: 968

Sanığın gelmemesi: 969

Duruşma sırasında sanığın savuşması: 969

Sanık gelmese de duruşma yapılabilecek haller: 969

Sanığın duruşmadan vareste tutulması: 969

Davaların birleştirilmesi ve ayrılması: 969

Duruşmanın açıklığı: 969

Açıklığın kaldırılması hakkındaki duruşmanın kapalılığı: 969

Kapalılık sebeplerinin açıklanmaması için uyarma: 969

Sanığın astı olanların duruşmada bulunmaması: 969

Yayım yasağı: 969

Duruşmanın inzibati: 969

Duruşmanın yönetimi: 969

Tanık ve bilirkişilere soru sorulması: 970

Duruşmanın başlaması: 970

Delillerin ikamesi: 970

Delillerden vazgeçilmesi ve delillerin reddi: 970

Delil ve vakıanın geç iradedilmesi: 970

Sorguda sanığın dışarı çıkarılabilmesi: 970

Tanıkların ve bilirkişilerin mahkemeden uzaklaşmaları: 970

Duruşma sırasında okunacak sübut sebepleri: 970

Delilin bir tanık olması: 970

Tutanağın okunması ile yetinme: 970

Tanık ve bilirkişinin evvelki ifadelerinin okunması: 970

Sanığın eski ifadesinin okunması: 970

İfadelerin okunduğunun tutanağa geçirilmesi: 970

Raporların ve diğer evrakın okunması: 970

Delillere karşı ne diyeceğinin sanıktan sorulması: 970

Askeri savcı, davaya katılan, davacı ve sanığın iddia ve savunması: 970

Tercüman bulundurulacak haller: 970

Duruşmanın bitmesi ve hüküm: 970

Delillerin değerlendirilmesi: 971

Hukuk mahkemelerini ilgilendiren konularda yapılacak işlem: 971

Hükmün konusu ve eylemin değerlendirilmesi: 971

Suçun mahiyet ve niteliğinde değişme: 971

Duruşmada sanığın yeni bir suçunun meydana çıkması: 971

Kararların görüşülmesi ve oyların toplanması: 971

Oylamaya katılma zorunluğu: 971

Hüküm ve kararlarda gerekli oy sayısı: 971

Oy sırası: 971

Görüşmeye katılacak olanlar: 971

Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar: 971

Hükmün ne suretle tefhim olunacağı: 971

Yetkisizlik veya görevsizlik kararı verilmiyen haller: 971

Görevsizlik ve yetkisizlik kararı: 971

Duruşma tutanağı ve kapsayacağı hususlar: 971

Tutanağa yazılacak diğer noktalar: 971

Tutanağın ispat kuvveti: 972

Hüküm fıkrası: 972

 

Dördüncü Bölüm

Gaiplerin Yargılanmaları

 

Gaibin tanımı: 972

Gaip hakkında duruşma açılması: 972

İlan yolu ile yapılacak tebliğ: 972

Sanık adına duruşmaya kabul edilecek kimseler: 972

Sanık adına kanun yollarına başvurma: 972

Belirli malların haczi: 972

Genel haciz: 972

Gaip hakkında duruşma: 972

Soruşturma işlerinde gaibe haber verilip verilmiyeceği: 972

Gaibe ihtar: 972

Gaip hakkındaki delillerin toplanması: 972

Gaip hakkında haciz kararı ve ilanı ve askerlikten tard: 972

Haczedilen mallar üzerinde sanığın tasarrufu: 972

Haczin kaldırılması: 972

 

Üçüncü Kısım

Kanun Yolları

 

Birinci Bölüm

Genel Esaslar

 

Kanun yolları: 972

Kanun yollarına başvurma: 973

Kanun yollarına başvurma mercii: 973

Tutuklu olanların kanun yollarına başvurma usulü: 973

Kanun yolunun tayininde yanılma: 973

Askeri savcı ve kıta komutanı veya askeri kurum amirinin kanun 

yoluna başvurması: 973

Başvurma hakkından vazgeçilmesi ve etkisi: 973

 

 

 

 

İkinci Bölüm

İtiraz

 

İtiraz olunabilecek kararlar ve itiraz merci: 974

Yürütmenin durdurulması: 974

İtirazın karşı tarafa bildirilmesi ve soruşturma yapılması: 974

 

Üçüncü Bölüm

Temyiz

 

Temyiz edilebilen veya edilemiyen hükümler: 974

Hükümden önceki kararların temyizi: 974

Temyiz sebepleri: 974

Sanık lehine olan kurullara aykırılık: 975

Temyiz isteminin süresi ve şartları: 975

Eski hale getirme süresi içinde temyiz süresinin işlemesi: 975

Temyiz layihası ve içinde bulunması gereken hususlar: 975

İsteme bağlı temyiz lâyihası ve tebliği: 976

Temyiz incelenmesi: 976

Temyiz isteminin hükmü veren askeri mahkemece reddi: 976

Temyiz dilekçesinin veya beyanının etkisi: 976

Temyiz evrakının yollanması: 976

Temyiz isteminin kabulü ve reddi: 977

Duruşmalı inceleme: 977

Duruşma usulü: 977

Askeri Yargıtay'ca hükmün bozulması ve esasa hükmedilecek haller: 977

Askeri Yargıtay'ca hükmün bozulması: 978

Askeri Yargıtay'ca incelemelerin konusu: 978

Duruşmasız yapılan incelemeler: 978

İtiraz: 979

Kararın düzeltilmesi: 979

Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi: 979

Davaya yeniden bakacak askeri mahkemenin yetkisi: 979

 

 

 

 

 

Dördüncü Kısım

Yargılamanın Yenilenmesi ve Kanun Yararına Bozma

 

Hükümlünün lehine yargılamanın yenilenmesi sebepleri: 980

Yargılamanın yenilenmesine engel olmıyan haller: 980

Aleyhe yargılamanın yenilenmesi: 980

Yargılamanın yenilenemiyeceği hal: 981

Yargılamanın yenilenmesi şartları: 981

Yenilenme istemi hakkında uygulanacak hükümler  981

Yenilenme isteminin neleri kapsıyacağı ve nasıl yapılacağı: 981

Yargılamanın yenilenmesi istemini inceliyecek mahkeme: 981

Yenilenme isteminin kabul olunmaması veya kabulü: 981

Delillerin toplanması: 982

İstemin reddi veya kabulü: 982

Duruşma yapılmaksızın yargılamanın yenilenmesi: 982

Yeniden yapılacak duruşma ve hüküm: 982

Haksız çıkacak olandan alınacak para cezası: 982

Hükümsüz kılınan hükmün ilanı: 982

Kanun yararına bozma: 982

 

Beşinci Kısım

Cezaların Yerine Getirilmesi ve Yargılama Giderleri

 

Birinci Bölüm

Cezaların Yerine Getirilmesi ile İlgili Hükümler

 

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin ne zaman, nasıl ve kimin tarafından 

yerine getirileceği: 983

Ölüm cezasının tehiri sebebi ve yerine getirilme usulü: 984

Diğer cezaların yerine getirilmesinde geri bırakma: 984

Cezasını çekmeye gelmiyen veya kaçacağından şüphe edilen hükümlüye

 yapılacak işlem: 985

Savaş Halinde Hükümlerin temyizi ve yerine getirilmesi: 985

Savaş halinde yerine getirmenin tehiri: 985

Savaş halinin bitiminde yapılacak işlem: 985

Tutukluluk ve hastalık sürelerinin cezadan indirilmesi: 985

Değişik hükümlerdeki cezaların toplanması: 985

Hükümlerin açıklanması: 985

Cezaların yerine getirilmesi sırasında alınması gereken kararlar ve bu 

kararlara itiraz: 985

Mali hükümlerin yerine getirilmesi: 986

 

İkinci Bölüm

Yargılama Giderleri

 

Yargılama giderleri: 986

Altıncı Kısım... 986

Katılma Yolu ile Dava, Şahsi Dava ve Yasaklanmış Hakların Geri

 Verilmesi 986

Katılma yolu ile dava ve şahsi dava: 986

Yasaklanmış hakların geri verilmesi: 986

 

Yedinci Kısım

Son Hükümler

 

Kaldırılan ve değiştirilen kanunlar: 987

Geçici hükümler: 987

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. 989

Başlangıç. 989

 

Birinci Kısım

Genel Esaslar

 

I. Devletin şekli 990

II. Cumhuriyetin nitelikleri 990

III. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti 990

IV. Değiştirilemeyecek hükümler  990

V. Devletin temel amaç ve görevleri 990

VI. Egemenlik. 990

VII. Yasama yetkisi 991

VIII. Yürütme yetkisi ve görevi 991

IX. Yargı yetkisi 991

X. Kanun önünde eşitlik. 991

XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü  991

 

 

 

İkinci Kısım

Temel Haklar Ve Ödevler

 

Birinci Bölüm

Genel Hükümler

 

I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği 991

II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması 992

III. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması 992

IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması 992

V. Yabancıların durumu. 992

 

İkinci Bölüm

Kişinin Hakları Ve Ödevleri

 

I. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı 992

II. Zorla çalıştırma yasağı 993

III. Kişi hürriyeti ve güvenliği 993

IV. Özel hayatın gizliliği ve korunması 994

A. Özel hayatın gizliliği 994

B. Konut dokunulmazlığı 994

C.Haberleşme hürriyeti 995

V. Yerleşme ve seyahat hürriyeti 995

VI. Din ve vicdan hürriyeti 995

VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti 995

VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 996

IX. Bilim ve sanat hürriyeti 996

X. Basın ve yayımla ilgili hükümler  996

A. Basın hürriyeti 996

B. Süreli ve süresiz yayın hakkı 997

C. Basın araçlarının korunması 997

D. Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme 

araçlarından yararlanma hakkı 997

E. Düzeltme ve cevap hakkı 998

XI. Toplantı hak ve hürriyetleri 998

A. Dernek kurma hürriyeti 998

B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı 998

XII. Mülkiyet hakkı 998

XIII. Hakların korunması ile ilgili hükümler  999

A. Hak arama hürriyeti 999

B. Kanuni hakim güvencesi 999

C. Suç ve cezalara ilişkin esaslar  999

XIV. İspat hakkı 999

XV. Temel hak ve hürriyetlerin korunması 1000

 

Üçüncü Bölüm

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

 

I. Ailenin korunması ve çocuk hakları 1000

II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi 1000

III. Kamu yararı 1001

A. Kıyılardan yararlanma. 1001

B. Toprak mülkiyeti 1001

C. Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların

 korunması 1001

D. Kamulaştırma. 1001

E. Devletleştirme ve Özelleştirme  1002

IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti 1002

V. Çalışma ile ilgili hükümler. 1002

A. Çalışma hakkı ve ödevi 1002

B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı 1002

C. Sendika kurma hakkı 1003

D. Sendikal faaliyet 1003

VI. Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt 1003

A. Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı 1003

B. Grev hakkı ve lokavt 1004

VII. Ücrette adalet sağlanması 1004

VIII. Sağlık, çevre ve konut 1004

A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması 1004

B. Konut hakkı 1004

IX. Gençlik ve spor. 1005

A.Gençliğin korunması 1005

B. Sporun geliştirilmesi ve tahkim... 1005

X. Sosyal güvenlik hakları 1005

A. Sosyal güvenlik hakkı 1005

B. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler: 1005

C. Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları 1005

XI. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması 1005

XII. Sanatın ve sanatçının korunması 1006

XIII. Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları 1006

 

Dördüncü Bölüm

Siyasi Haklar ve Ödevler

 

I. Türk vatandaşlığı 1006

II. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları 1006

III. Siyasi partilerle ilgili hükümler  1007

A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma  1007

B. Siyasi partilerin uyacakları esaslar  1007

IV. Kamu hizmetlerine girme hakkı 1008

A. Hizmete girme. 1008

B. Mal bildirimi 1008

V. Vatan hizmeti 1009

VI. Vergi ödevi 1009

VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı 1009

 

Üçüncü Kısım

Cumhuriyetin Temel Organları

Birinci Bölüm

Yasama

 

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1010

A. Kuruluşu: 1010

B. Milletvekili seçilme yeterliliği 1010

C. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi 1010

D. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin geriye bırakılması ve

ara seçimleri 1011

E. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi 1011

F. Üyelikle ilgili hükümler. 1012

1. Milletin temsili 1012

2. Andiçme. 1012

3. Üyelikle bağdaşmayan işler. 1012

4. Yasama dokunulmazlığı 1013

5. Milletvekilliğinin düşmesi 1013

6. İptal istemi 1014

7. Ödenek ve yolluklar. 1014

II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri 1014

A. Genel olarak. 1014

B. Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi 1015

C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması 1015

D. Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma  1015

E. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme  1015

F. Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme  1016

III. Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümler  1016

A. Toplanma ve tatil 1016

B. Başkanlık Divanı 1017

C. İçtüzük siyasi parti grupları ve kolluk işleri 1017

D. Toplantı ve karar yeter sayısı 1018

E. Görüşmelerin açıklığı ve yayımlanması 1018

IV. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları 1018

A. Genel olarak. 1018

B. Gensoru. 1018

C. Meclis soruşturması 1019

 

İkinci Bölüm

Yürütme

 

1. Cumhurbaşkanı 1019

A. Nitelikleri ve tarafsızlığı 1019

B. Seçimi 1020

C. Andiçmesi 1020

D. Görev ve yetkileri 1021

E. Sorumluluk ve sorumsuzluk hali 1022

F. Cumhurbaşkanına vekillik etme  1022

G. Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği 1022

H. Devlet Denetleme Kurulu. 1022

II. Bakanlar Kurulu. 1023

A. Kuruluş. 1023

B. Göreve başlama ve güvenoyu. 1023

C. Görev sırasında güvenoyu. 1023

D. Görev ve siyasi sorumluluk. 1023

E. Bakanlıkların kurulması ve bakanlar  1023

F. Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu  1024

G. Tüzükler. 1024

H. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanınca 

yenilenmesi 1024

İ. Milli Savunma. 1024

1. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı 1024

2. Milli Güvenlik Kurulu. 1025

III. Olağanüstü yönetim usulleri 1025

A. Olağanüstü haller. 1025

1. Tabii afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanı 1025

2. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi

 şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilanı 1025

3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme  1026

B. Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali 1026

IV. İdare. 1027

A. İdarenin esasları 1027

1. İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği 1027

2. Yönetmelikler. 1027

B. Yargı yolu. 1027

C. İdarenin kuruluşu. 1028

1. Merkezi idare. 1028

2. Mahalli idareler. 1028

D. Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler  1028

1. Genel ilkeler. 1028

2. Görev ve sorumlulukları, disiplin kovuşturulmasında güvence  1029

E. Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1029

1. Yükseköğretim kurumları 1029

2. Yükseköğretim üst kuruluşları 1030

3. Yükseköğretim kurumlarından özel hükümlere tabi olanlar  1030

F. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon kuruluşları 

ve kamuyla ilişkili haber ajansları 1030

G. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu  1031

H. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 1031

İ. Diyanet İşleri Başkanlığı 1032

J. Kanunsuz emir. 1032

 

 

 

 

Üçüncü Bölüm

Yargı

 

I. Genel hükümler. 1032

A. Mahkemelerin bağımsızlığı 1032

B. Hakimlik ve savcılık teminatı 1032

C. Hakimlik ve savcılık mesleği 1033

D. Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması 1033

E. Mahkemelerin kuruluşu. 1033

F. Devlet Güvenlik Mahkemeleri 1033

G. Adalet hizmetlerinin denetimi 1033

H. Askeri yargı 1034

II. Yüksek mahkemeler. 1034

A. Anayasa Mahkemesi 1034

1. Kuruluşu. 1034

2. Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi 1035

3. Görev ve yetkileri 1036

4. Çalışma ve yargılama usulü. 1037

5. İptal davası 1037

6. Dava açma süresi 1037

7. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi 1037

8. Anayasa Mahkemesinin kararları 1038

B. Yargıtay. 1038

C. Danıştay. 1039

D. Askeri Yargıtay. 1039

E. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1039

F. Uyuşmazlık Mahkemesi 1040

III. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu  1040

IV. Sayıştay. 1042

 

Dördüncü Kısım

Mali Ve Ekonomik Hükümler

 

Birinci Bölüm

Mali Hükümler

 

I. Bütçe. 1042

A. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması 1042

B. Bütçenin görüşülmesi 1043

C. Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları 1043

D. Kesinhesap. 1043

E. Kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi 1044

 

İkinci Bölüm

Ekonomik Hükümler

 

I. Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey  1044

II. Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi 1044

III. Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi 1044

IV. Ormanlar ve orman köylüsü. 1045

A. Ormanların korunması ve geliştirilmesi 1045

B. Orman köylüsünün korunması 1045

V. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi 1045

VI. Tüketiciler ile esnaf ve sanatkarların korunması 1046

A. Tüketicilerin korunması 1046

B. Esnaf ve sanatkarların korunması 1046

 

Beşinci Kısım

Çeşitli Hükümler

 

I. İnkılap kanunlarının korunması 1046

 

Altıncı Kısım

Geçici Hükümler

 

Yedinci Kısım

Son Hükümler

 

I. Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma: 1054

II. Başlangıç ve kenar başlıklar. 1054

III. Anayasanın yürürlüğe girmesi 1055

18/10/1982 TARİHLİ VE 2709 SAYILI KANUNA

 İŞLENEMEYEN   HÜKÜMLER : 1056

1- 23/7/1995 tarih ve 4121 sayılı Kanunun hükmüdür. 1056

2– 13/8/1999 tarih ve 4446 sayılı Kanunun hükmüdür. 1056

3– 3/10/2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunun hükümleridir. 1056

4– 27/12/2002 tarih ve 4777 sayılı Kanunun hükmüdür. 1056

 

İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME VE EKİ PROTOKOLLER

 

Açıklama

Giriş

İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü

Bölüm I               

Haklar ve Özgürlükler

 

Yaşama hakkı 1058

İşkence Yasağı 1058

Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı 1058

Özgürlük ve güvenlik hakkı 1059

Adil yargılanma hakkı 1059

Cezaların yasallığı 1060

Özel hayatın ve aile hayatının korunması 1060

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü. 1060

İfade özgürlüğü. 1061

Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü  1061

Evlenme hakkı 1061

Etkili başvuru hakkı 1061

Ayrımcılık yasağı 1061

Olağanüstü hallerde askıya alma. 1062

Yabancıların siyasal etkinliklerinin kısıtlanması 1062

Hakların kötüye kullanımının yasaklanması 1062

Hakların kısıtlanmasının sınırları 1062

 

Bölüm II

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

 

Mahkeme'nin kuruluşu. 1062

Yargıç sayısı 1062

Görev için aranan koşullar. 1062

Yargıçların seçimi 1063

Görev süreleri 1063

Görevden alınma. 1063

Yazı İşleri ve hukukçular. 1063

Mahkeme'nin Genel Kurul halinde toplanması 1063

Komiteler, Daireler ve Büyük Daire  1064

Komitelerin kabul edilemezlik kararları 1064

Dairelerin kabul edilebilirlik ve esasa ilişkin kararları 1064

Yargılamanın Büyük Daireye gönderilmesi 1064

Büyük Dairenin yetkileri 1064

Mahkeme'nin yargı yetkisi 1065

Devlet başvuruları 1065

Kişisel başvurular. 1065

Kabul edilebilirlik koşulları 1065

Üçüncü tarafın müdahalesi 1065

Başvurunun kayıttan düşmesi 1066

Davanın incelenmesi ve dostane çözüm süreci 1066

Dostane çözüme varılması 1066

Duruşmaların kamuya açık olması ve belgelere ulaşabilme  1066

Hakkaniyete uygun tatmin. 1066

Dairelerin kararları 1067

Büyük Daire’ye gönderme. 1067

Kesin hükümler. 1067

Hükümlerin ve kararların gerekçeli olması 1067

Kararların bağlayıcılığı ve uygulanması 1067

Görüş bildirme. 1067

Mahkeme'nin görüş bildirme yetkisi 1068

Bildirilen görüşün gerekçeli olması 1068

Mahkeme'nin masrafları 1068

Yargıçların ayrıcalık ve dokunulmazlıkları 1068

 

Bölüm III

Çeşitli Hükümler

 

Genel Sekreter tarafından yapılan incelemeler  1068

Tanınan insan haklarının korunması 1068

Bakanlar Komitesi'nin yetkileri 1068

Diğer çözüm yollarının dışlanması 1068

Ülkesel uygulama. 1069

Çekinceler. 1069

Feshi ihbar. 1069

İmza ve onay. 1070

 

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 1. PROTOKOL.. 1070

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 4. PROTOKOL.. 1072

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 6. PROTOKOL.. 1074

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 7. PROTOKOL.. 1076

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 11. PROTOKOL.. 1079

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 12. PROTOKOL.. 1089

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 13. PROTOKOL.. 1091

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 14. PROTOKOL.. 1093

KAYNAKÇA.. 1099

ÖZGEÇMİŞ. 1103