Kategoriler

Gerekçeli ve Açıklamalı 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

400,00 320,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. O. Gökhan Antalya
Basım Tarihi : Eylül 2017
Sayfa Sayısı : 1012
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Sert Kapak
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-183-8
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ III
İÇİNDEKİLER V
KISALTMALAR LXXXIX

BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK MEDENİ KANUNU

I. TÜRK MEDENÎ KANUNU İLE İLGİLİ BİLGİLER 1
II.TBMM GENEL KURUL TUTANAKLARI DİZİNİ 3
III. TÜRK MEDENÎ KANUNU’NUN SUNUŞU 5
 IV. TÜRK MEDENÎ KANUNU TASARISI GEREKÇESİ……9
V. TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİ………………..61

BAŞLANGIÇ

A. HUKUKUN UYGULANMASI VE KAYNAKLARI 61
Madde 1. 61
B. HUKUKÎ İLİŞKİLERİN KAPSAMI 62
I. Dürüst davranma 62
Madde 2 62
II. İyiniyet 63
Madde 3  63
III. Hâkimin takdir yetkisi 63
Madde 4. 63
C. GENEL NİTELİKLİ HÜKÜMLER 64
Madde 5 64
D. İSPAT KURALLARI 64
I. İspat yükü 64
Madde 6. 64
II. Resmî belgelerle ispat 65
Madde 7. 65


BİRİNCİ KİTAP
KİŞİLER HUKUKU

BİRİNCİ KISIM
GERÇEK KİŞİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
KİŞİLİK

A. GENEL OLARAK 67
I. Hak ehliyeti 67
Madde 8.. 67
II. Fiil ehliyeti 68
1. Kapsamı 68
Madde 9. 68
2. Koşulları 68
a. Genel olarak 68
Madde 10. 68
b. Erginlik 69
Madde 11 69
c. Ergin kılınma 69
Madde 12. 69
d. Ayırt etme gücü 70
Madde 13. 70
III. Fiil ehliyetsizliği 70
1. Genel olarak 70
Madde 14. 70
2. Ayırt etme gücünün bulunmaması 71
Madde 15. 71
3. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar 71
Madde 16. 71
IV. Hısımlık 72
1. Kan hısımlığı 72
Madde 17. 72
2. Kayın hısımlığı 72
Madde 18. 72
V. Yerleşim yeri 73
1. Tanım 73
Madde 19. 73
2. Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri 73
Madde 20. 73
3. Yasal yerleşim yeri 74
Madde 21. 74
4. Kurumlarda bulunma 75
Madde 22. 75
B. KİŞİLİĞİN KORUNMASI 75
I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı 75
Madde 23 75
II. Saldırıya karşı 76
1. İlke 76
Madde 24. 76
2. Davalar 77
Madde 25.. 77
III. Ad üzerindeki hak 78
1. Adın korunması 78
Madde 26. 78
2. Adın değiştirilmesi 79
Madde 27 79
C. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONU 80
I. Doğum ve ölüm 80
Madde 28. 80
II. Sağ olmanın ve ölümün ispatı 80
1. İspat yükü 80
Madde 29. 80
2. İspat araçları 81
a. Genel olarak 81
Madde 30 81
b. Ölüm karinesi 81
Madde 31. 81
III. Gaiplik kararı 82
1. Genel olarak 82
Madde 32. 82
2. Yargılama usulü 83
Madde 33. 83
3. İstemin düşmesi 83
Madde 34. 83
4. Hükmü 84
Madde 35. 84
İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL DURUM SİCİLİ

A. GENEL OLARAK 85
I. Sicil 85
Madde 36. 85
II. Görevliler 85
Madde 37. 85
III. Sorumluluk 86
Madde 38. 86
IV. Düzeltme 86
1. Genel olarak 86
Madde 39. 86
2. Cinsiyet değişikliğinde 87
Madde 40. 87
B. DOĞUM KÜTÜĞÜ 88
I. Bildirme 88
Madde 41. 88
II. Doğum kütüğünde değişiklikler 88
Madde 42. 88
C. ÖLÜM KÜTÜĞÜ 89
I. Ölümün bildirilmesi 89
Madde 43. 89
II. Cesedi bulunamayan kişi 89
Madde 44.. 89
III. Gaiplik kararı 90
Madde 45.. 90
IV. Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi 90
Madde 46. 90


İKİNCİ KISIM
TÜZEL KİŞİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

A. TÜZEL KİŞİLİK 91
Madde 47. . 91
B. HAK EHLİYETİ 93
Madde 48.  93
C. FİİL EHLİYETİ 93
I. Koşulu 93
Madde 49.. 93
II. Kullanılması 94
Madde 50. 94
D. YERLEŞİM YERİ 95
Madde 51. 95
E. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 95
I. Sınırlı devam etme 95
Madde 52.. 95
II. Malvarlığının tasfiyesi 96
Madde 53. 96
III. Malvarlığının özgülenmesi 97
Madde 54. 97
F. SAKLI HÜKÜMLER 97
Madde 55. 97

İKİNCİ BÖLÜM
DERNEKLER

A. KURULUŞU 99
I. Tanımı 99
Madde 56. . 99
II. Dernek kurma hakkı 100
Madde 57. 100
III. Tüzük 100
Madde 58. 100
IV. Tüzel kişiliğin kazanılması 101
1. Kazanma anı 101
Madde 59. 101
2. İnceleme 102
Madde 60. 102
3. Dernek tüzüğünün ilânı 102
Madde 61.… 102
4. İlk genel kurul toplantısı 103
Madde 62. 103
B. ÜYELİK 103
I. Kazanılması 103
1. Kural 103
Madde 63. . 103
2. Koşulları 103
Madde 64.. 103
II. Sona ermesi 104
1. Kendiliğinden 104
Madde 65. 104
2. Çıkma ile 104
Madde 66.. 104
3. Çıkarılma ile 105
Madde 67. 105
III. Kapsamı 105
1. Üyelerin hakları 105
a. Eşitlik ilkesi 105
Madde 68.. 105
b. Oy hakkı 106
Madde 69.. 106
2. Üyelerin yükümlülükleri 106
a. Ödenti verme borcu 106
Madde 70. 106
b. Diğer yükümlülükler 107
Madde 71.. 107
C. ORGANLAR 107
I. Genel olarak 107
Madde 72. 107
II. Genel kurul 108
1. Niteliği ve oluşumu 108
Madde 73.. 108
2.Toplanması 108
a. Olağan toplantı 108
Madde 74. 108
b. Olağanüstü toplantı 108
Madde 75. 108
c. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar 109
Madde 76. 109
3. Toplantıya çağrı 109
Madde 77.. 109
4. Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı 110
Madde78..110
5. Toplantı usulü …111
Madde 79111
6. Genel kurulun görev ve yetkileri 111
Madde 80. 111
7. Genel kurul kararları 112
a. Karar yeter sayısı 112
Madde 81. 112
b. Oy hakkından yoksunluk 112
Madde 82  112
c. Kararın İptali 112
Madde 83 113
III. Yönetim kurulu 113
1. Oluşumu 113
Madde 84. 113
2. Görevleri 114
Madde 85 114
IV. Denetim kurulu 114
Madde 86. 114
D. SONA ERME 115
I. Kendiliğinden 115
Madde 87. 115
II. Genel kurul kararı ile 115
Madde 88. 115
III. Mahkeme kararı ile 116
Madde 89.. 116
E. DERNEKLERİN FAALİYETLERİ 116
I. Genel olarak 116
Madde 90. 116
II. Uluslararası faaliyet 117
1. Faaliyet serbestliği 117
Madde 91. 117
2. Yabancı dernekler 117
Madde 92.. 117
III. Yabancıların dernek kurma hakkı 118
Madde 93. 118
F. DERNEKLERİN ÖRGÜTLENMESİ 119
I. Şube açmaları 119
1. Kuruluşu 119
Madde 94.. 119
2. Şubenin organları ve uygulanacak hükümler 119
Madde 95. 119
II. Üst kuruluşlar kurmaları 119
1. Federasyon 119
Madde 96. 119
2. Konfederasyon 120
Madde 97.. 120
3. Ortak hükümler 120
Madde 98.. 120
G. DERNEK GELİRLERİ 121
Madde 99.. 121
H. SAKLI HÜKÜMLER 121
Madde 100.. 121

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VAKIFLAR

A. KURULUŞU 123
I. Tanımı 123
Madde 101.. 123
II. Kuruluş şekli 124
Madde 102. 124
III. Temyiz ve iptal 125
Madde 103.. 125
IV. Tescil ve ilân 126
Madde 104. 126
V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk 126
Madde 105. 126
B. VAKIF SENEDİ 127
I. İçeriği 127
Madde 106. 127
II. Noksanlıklar 127
Madde 107.. 127
C. MİRASÇILARIN VE ALACAKLILARIN DAVA HAKKI 128
Madde 108. 128
D. VAKFIN ÖRGÜTÜ 129
I.Genel olarak 129
Madde 109. 129
II. Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı 129
Madde 110. 129
E. DENETİM 131
Madde 111.  131
F. YÖNETİMİN, AMACIN VE MALLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ 131
I. Yönetimin değiştirilmesi 131
Madde 112.. 131
II. Amacın ve malların değiştirilmesi 133
Madde 113.. 131
G. YILLIK RAPOR 133
Madde 114. 133
H. FAALİYETTEN GEÇİCİ ALIKOYMA 134
Madde 115. 134
İ. VAKFIN SONA ERMESİ 135
Madde 116.. 135
J. DİĞER HÜKÜMLER 135
Madde 117.. 135


İKİNCİ KİTAP
AİLE HUKUKU

BİRİNCİ KISIM
EVLİLİK HUKUKU
BİRİNCİ AYIRIM
NİŞANLILIK

A. NİŞANLANMA 137
Madde 118. 137
B. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ 138
I. Dava hakkının bulunmaması 138
Madde 119.. 138
II. Nişanın bozulmasının sonuçları 138
1. Maddî tazminat 138
Madde 120. 138
2. Manevî tazminat 139
Madde 121. 139
III. Hediyelerin geri verilmesi 140
Madde 122. 140
IV. Zamanaşımı 141
Madde 123.. 141

İKİNCİ AYIRIM
EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ

A. EHLİYETİN KOŞULLARI 141
I. Yaş 141
Madde 124.. 141
II. Ayırt etme gücü 142
Madde 125.. 142
III. Yasal temsilcinin izni 143
1. Küçükler hakkında 143
Madde 126.. 143
2. Kısıtlılar hakkında 143
Madde 127.. 143
3. Mahkemeye başvurma 144
Madde 128. 144
B. EVLENME ENGELLERİ 144
I. Hısımlık 144
Madde 129. 144
II. Önceki evlilik 145
1. Sona erdiğinin ispatı 145
a. Genel olarak 145
Madde 130. 145
b. Gaiplik durumunda 145
Madde 131. . 145

2. Kadın için bekleme süresi 146
Madde 132. 146
III. Akıl hastalığı 147
Madde 133. 147

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ

A. BAŞVURU 147
I. Başvuru makamı 147
Madde 134.. 147
II. Şekli 148
Madde 135. 148
III. Belgeler 149
Madde 136.. 149
IV. Başvurunun incelenmesi ve reddi 149
Madde 137. 149
V. Redde itiraz ve yargılama usulü 150
Madde 138.. 150
B. EVLENME TÖRENİ VE TESCİL 151
I. Koşulları 151
1. Evlenme izni 151
Madde 139. 151
2. Evlenmenin yapılamaması 151
Madde 140.. 151
II. Yapılışı 152
1. Tören yeri 152
Madde 141.. 152
2. Törenin şekli 153
Madde 142. 153
3. Aile cüzdanı ve dinî tören 153
Madde 143.. 153
C. YÖNETMELİK 154
Madde 144.. 154

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
BATIL OLAN EVLENMELER

A. MUTLAK BUTLAN 154
I. Sebepleri 154
Madde 145. 154
II. Dava açma görevi ve hakkı 155
Madde 146.. 155
III. Dava hakkının sınırlanması veya kalkması 155
Madde 147. 155
B. NİSBÎ BUTLAN 156
I. Eşlerin dava hakkı 156
1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk 156
Madde 148.. 156
2. Yanılma 157
Madde 149. 157
3. Aldatma 157
Madde 150. 157
4. Korkutma 158
Madde 151.. 158
5. Hak düşürücü süre 158
Madde 152.. 158
II. Yasal temsilcinin dava hakkı 159
Madde 153.. 159
C. Butlanı gerektirmeyen sebepler 159
I. Bekleme süresine uymama 159
Madde 154. 159
II. Şekil kurallarına uymama 160
Madde 155.. 160
D. Butlan kararı 161
I. Genel olarak 161
Madde 156.. 161
II. Sonuçları 161
1. Çocuklar yönünden 161
Madde 157. 161


2. Eşler yönünden 162
Madde 158. . 162
E. MİRASÇILARIN DAVA HAKKI 162
Madde 159.. 162
F. YETKİ VE YARGILAMA USULÜ 163
Madde 160. 163


İKİNCİ BÖLÜM
BOŞANMA

A. BOŞANMA SEBEPLERİ 165
I. Zina 165
Madde 161.. 165
II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış 165
Madde 162.. 165
III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme 166
Madde 163. 166
IV. Terk 167
Madde 164. 167
V. Akıl hastalığı 168
Madde 165.. 168
VI. Evlilik birliğinin sarsılması 169
Madde 166. 169
B. DAVA 170
I. Konusu 170
Madde 167. 170
II. Yetki 170
Madde 168.. 170
III. Geçici önlemler 171
Madde 169. 171
C. KARAR 171
I. Boşanma veya ayrılık 171
Madde 170. 171
II. Ayrılık süresi 172
Madde 171.. 172
III. Ayrılık süresinin bitimi 172
Madde 172. . 172
IV. Boşanan kadının kişisel durumu 173
Madde 173. 173
V. Boşanmada tazminat ve nafaka 174
1. Maddî ve manevî tazminat 174
Madde 174. 174
2. Yoksulluk nafakası 175
Madde 175. 175
3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi 175
Madde 176. 175
4. Yetki 176
Madde 177 176
5. Zamanaşımı 177
Madde 178. 177
VI. Mal rejiminin tasfiyesi 177
1. Boşanma hâlinde 177
Madde 179.. 177
2. Ayrılık hâlinde 177
Madde 180.. 177
VII. Miras hakları 178
Madde 181 178
VIII. Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları 179
1. Hâkimin takdir yetkisi 179
Madde 182.. 179
2.Durumun değişmesi 180
Madde 183. 180
D. BOŞANMADA YARGILAMA USULÜ 180
Madde 184. 180

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ

A. HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 183
I. Genel olarak 183
Madde 185. 183
II. Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma 183
Madde 186. 183
III. Kadının soyadı 184
Madde 187. 184
B. BİRLİĞİN TEMSİLİ 185
I. Eşlerin temsil yetkisi 185
Madde 188.  185
II. Sorumluluk 186
Madde 189. 186
III. Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması 187
Madde 190.. 187
IV. Temsil yetkisinin geri verilmesi 188
Madde 191. . 188
C. EŞLERİN MESLEK VE İŞİ 188
Madde 192.. 188
D. EŞLERİN HUKUKÎ İŞLEMLERİ 189
I. Genel olarak 189
Madde 193. 189
II. Aile konutu 189
Madde 194. 189
E. BİRLİĞİN KORUNMASI 190
I. Genel olarak 190
Madde 195.. 190
II. Eşler birlikte yaşarken 191
Madde 196.. 191
III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi 192
Madde 197.. 192
IV. Borçlulara ait önlemler 193
Madde 198.. 193
V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması 194
Madde 199. 194
VI. Durumun değişmesi 194
Madde 200. 194
VII. Yetki 195
Madde 201.. 195

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ

BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER

A. YASAL MAL REJİMİ 197
Madde 202.. 197
B. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ 198
I. Sözleşmenin içeriği 198
Madde 203. 198
II. Sözleşme ehliyeti 198
Madde 204. 198
III. Sözleşmenin şekli 199
Madde 205.. 199
C. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ 200
I. Eşlerden birinin istemi ile 200
1. Karar 200
Madde 206. 200
2. Yetki 201
Madde 207.. 201
3. Mal ayrılığına geçişten dönme 201
Madde 208.. 201
II. Cebrî icra hâlinde 202
1. İflâsta 202
Madde 209. 202
2. Hacizde 203
Madde 210.  203
3. Eski rejime dönme 203
Madde 211. 203
III. Önceki rejimin tasfiyesi 204
Madde 212. 204
D. ALACAKLILARIN KORUNMASI 204
Madde 213.. 204
E. MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVALARINDA YETKİ 205
Madde 214. 205
F. BİR EŞİN MALLARININ DİĞERİ TARAFINDAN YÖNETİMİ 206
Madde 215. 206
G. ENVANTER 207
Madde 216.. 207
H. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR 207
Madde 217.. 207

İKİNCİ AYIRIM
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA

A. MÜLKİYET 208
I. Kapsamı 208
Madde 218. 208
II. Edinilmiş mallar 208
Madde 219. 208
III. Kişisel mallar 210
1. Kanuna göre 210
Madde 220  210
2. Sözleşmeye göre 210
Madde 221. 210
IV. İspat 211
Madde 222. . 211
B. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF 212
Madde 223. 212
C. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK 212
Madde 224.. 212
D. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE 212
I. Sona erme anı 212
Madde 225. 212
II. Malların geri alınması ve borçlar 213
1. Genel olarak 213
Madde 226. 213
2. Değer artış payı 214
Madde 227.. 214
III. Eşlerin paylarının hesaplanması 215
1. Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması 215
Madde 228. 215
2. Eklenecek değerler 215
Madde 229. 215
3. Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında denkleştirme 217
Madde 230.. 217
4. Artık değer 218
Madde 231. . 218
IV. Değerin belirlenmesi 218
1. Sürüm değeri 218
Madde 232. 218
2. Gelir değeri 219
a. Genel olarak 219
Madde 233.. 219
b. Özel hâller 219
Madde 234. 219
3. Değerlendirme anı 220
Madde 235.. 220
V. Artık değere katılma 220
1. Kanuna göre 220
Madde 236. 220
2. Sözleşmeye göre 221
a. Genel olarak 221
Madde 237. . 221
b. İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal ayrılığında.221
Madde 238. 222
VI. Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi 222
1. Ödeme ve ertelenmesi 222
Madde 239. 222
2. Aile konutu ve ev eşyası 223
Madde 240. 223
3. Üçüncü kişilere karşı dava 224
Madde 241.. 224

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
MAL AYRILIĞI

A. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF 225
Madde 242.. 225
B. DİĞER HÜKÜMLER 226
Madde 243.. 226

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI

A. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF 227
I. Genel olarak 227
Madde 244.. 227
II. İspat 227
Madde 245. 227
B. BORÇLARDAN SORUMLULUK 227
Madde 246. 227
C. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE 228
I. Sona erme anı 228
Madde 247. 228
II. Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi 228
1. Genel olarak 228
Madde 248. 228
2. Katkıdan doğan hak 229
Madde 249.. 229
III. Aileye özgülenen mallar 229
1. Kural 229
Madde 250 229
2. Paylaşmaya aykırı davranışlar 231
Madde 251. 231
3. Paylaştırma isteminin reddi 231
Madde 252.. 231
4. Paylaştırma yöntemi 232
Madde 253.. 232
IV. Aile konutu ve ev eşyası 233
1. İptal veya boşanma hâlinde 233
Madde 254. 233
2. Ölüm hâlinde 234
Madde 255.. 234

BEŞİNCİ AYIRIM
MAL ORTAKLIĞI

A. MÜLKİYET 238
I. Kapsamı 238
Madde 256. 238
II. Ortaklık malları 239
1. Genel mal ortaklığı 239
Madde 257.. 239
2. Sınırlı mal ortaklığı 239
a. Edinilmiş mallarda ortaklık 239
Madde 258. 239
b. Diğer mal ortaklıkları 240
Madde 259.. 239
III. Kişisel mallar 240
Madde 260. 240
IV. İspat 241
Madde 261. 241
B. YÖNETİM VE TASARRUF 241
I. Ortaklık mallarında 241
1. Olağan yönetim 241
Madde 262.. 241
2. Olağanüstü yönetim 242
Madde 263.. 242
3. Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası 243
Madde 264.. 243
4. Mirasın kabulü veya reddi 243
Madde 265.. 243
5. Sorumluluk ve yönetim giderleri 244
Madde 266.. 244
II. Kişisel mallar 245
Madde 267.. 245
C. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK 245
I. Ortaklık borçları 245
Madde 268. 245
II. Kişisel borçlar 246
Madde 269. 246
D. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR 247
Madde 270.. 247
E. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE 247
I. Sona erme anı 247
Madde 271. 247
II. Kişisel mala ekleme 248
Madde 272. 248
III. Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme 248
Madde 273. 248
IV. Değer artış payı 249
Madde 274. 249
V. Değer belirlenmesi 249
Madde 275.. 249
VI. Paylaşma 250
1. Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde 250
Madde 276.. 250
2. Diğer hâllerde 251
Madde 277.. 251
VII. Paylaşma usulü 252
1. Kişisel mallar 252
Madde 278. 252
2. Aile konutu ve ev eşyası 253
Madde 279. 253
3. Diğer malvarlığı değerleri 253
Madde 280 253
4. Diğer paylaşma kuralları 254
Madde 281.. 254

İKİNCİ KISIM
HISIMLIK

BİRİNCİ BÖLÜM
SOYBAĞININ KURULMASI

BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER

A. GENEL OLARAK SOYBAĞININ KURULMASI 257
Madde 282.. 257
B. DAVADA YETKİ VE YARGILAMA USULÜ 259
I. Yetki 259
Madde 283.. 259
II. Yargılama Usulü.259
Madde 284. 259
İKİNCİ AYIRIM
KOCANIN BABALIĞI

A. BABALIK KARİNESİ 260
Madde 285. 260
B. SOYBAĞININ REDDİ 261
I. Dava hakkı 261
Madde 286.. 261
II. İspat 262
1. Evlilik içinde ana rahmine düşme 262
Madde 287. 262
2. Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine
düşme.263
Madde 288. 263
III. Hak düşürücü süreler 263
Madde 289.. 263
C. KARİNELERİN ÇAKIŞMASI 265
Madde 290. 265
D. DİĞER İLGİLİLERİN DAVA HAKKI 265
Madde 291.. 265
E. SONRADAN EVLENME 267
I. Koşulu 267
Madde 292. 267
II. Bildirim 267
Madde 293.. 267
III. İtiraz ve iptal 268
Madde 294. 268

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ

A. TANIMA 269
I. Koşulları ve şekli 269
Madde 295. 269
II. Bildirim 270
Madde 296.. 270
III. İptal davası 271
1. Tanıyanın dava hakkı 271
Madde 297.. 271
2. İlgililerin dava hakkı 271
a. Genel olarak 271
Madde 298.. 271
b. İspat yükü 272
Madde 299. . 272
3. Hak düşürücü süreler 272
Madde 300.. 272
B. BABALIK HÜKMÜ 273
I. Dava hakkı 273
Madde 301. 273
II. Karine 274
Madde 302. 274
III. Hak düşürücü süreler 275
Madde 303. 275
IV. Ananın malî hakları 277
Madde 304. 277

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
EVLAT EDİNME

A. KÜÇÜKLERİN EVLÂT EDİNİLMESİ 279
I. Genel koşulları 279
Madde 305 279
II. Birlikte evlât edinme 280
Madde 306.. 280
III. Tek başına evlât edinme 281
Madde 307.. 281
IV. Küçüğün rızası ve yaşı 282
Madde 308. 282
V. Ana ve babanın rızası 282
1.Şekil 282
Madde 309. 282
2. Zamanı 283
Madde 310.. 283
3. Rızanın aranmaması 283
a. Koşulları 283
Madde 311. 283
b. Karar 284
Madde 312. 284
B. ERGİNLERİN VE KISITLILARIN EVLÂT EDİNİLMESİ 285
Madde 313.. 285
C. HÜKÜMLERİ 286
Madde 314.. 286
D. ŞEKİL VE USUL 287
I. Genel olarak 287
Madde 315.. 287
II. Araştırma 288
Madde 316.. 288
E. EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI 289
I. Sebepleri 289
1. Rızanın bulunmaması 289
Madde 317. 289
2. Diğer noksanlıklar 289
Madde 318. 289
II. Hak düşürücü süre 290
Madde 319. 290
F. EVLÂTLIK İŞLEMLERİNDE ARACILIK 290
Madde 320.. 290

BEŞİNCİ AYIRIM
SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ

A. SOYADI 291
Madde 321 291
B. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER 291
Madde 322.. 291
C. ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ 292
I. Ana ve baba ile 292
1. Kural 292
Madde 323. 292
2. Sınırları 292
Madde 324. 292
II. Üçüncü kişiler ile 293
Madde 325. 293
III. Yetki 294
Madde 326. 294
D. ÇOCUKLARIN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNİ KARŞILAMA 294
I. Kapsamı 294
Madde 327. 294
II. Süresi 295
Madde 328. 295
III. Dava hakkı 295
Madde 329.. 295
IV. Nafaka miktarının takdiri 296
Madde 330.. 296
V. Durumun değişmesi 297
Madde 331. . 297
VI. Geçici önlemler 297
1. Genel olarak 297
Madde 332. 297
2. Babalığın tespitinden önce 297
Madde 333.. 297
VII. Güvence verilmesi 298
Madde 334.. 298

ALTINCI AYIRIM
VELAYET

A. GENEL OLARAK 299
I. Koşullar 299
Madde 335.. 299
II. Ana ve baba evli ise 299
Madde 336. 299
III. Ana ve baba evli değilse 300
Madde 337. 300
IV. Üvey çocuklar 300
Madde 338 300
B. VELÂYETİN KAPSAMI 301
I. Genel olarak 301
Madde 339. 301
II. Eğitim 302
Madde 340.. 302
III. Dinî eğitim 302
Madde 341.. 302
IV. Çocuğun temsil edilmesi 303
Madde 342.. 303
V. Çocuğun fiil ehliyeti 304
Madde 343. 304
VI. Çocuğun aileyi temsil etmesi 304
Madde 344. 304
VII. Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler 304
Madde 345.. 304
C. ÇOCUĞUN KORUNMASI 305
I. Koruma önlemleri 305
Madde 346. 305
II. Çocukların yerleştirilmesi 305
Madde 347. 305
III. Velâyetin kaldırılması 306
1. Genel olarak 306
Madde 348. 306
2. Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde 307
Madde 349.. 307
3. Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve babanın
yükümlülükleri.308
Madde 350. 308
IV. Durumun değişmesi 308
Madde 351. 308

YEDİNCİ AYIRIM
ÇOCUK MALLARI

A. YÖNETİM 309
I. Genel olarak 309
Madde 352. 309
II. Evlilik sona erince 309
Madde 353. 309
B. KULLANMA HAKKI 310
Madde 354. 310
C. GELİRLERİN SARFI 310
Madde 355 310
D. ÇOCUK MALLARININ KISMEN SARFI 311
Madde 356.. 311
E. ÇOCUĞUN SERBEST MALLARI 311
I. Kazandırmalar 311
Madde 357.. 311
II. Saklı pay 312
Madde 358. 312
III. Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel kazanç 312
Madde 359. . 312
F. ÇOCUK MALLARININ KORUNMASI 313
I. Önlemler 313
Madde 360.. 313
II. Yönetimin ana ve babadan alınması 314
Madde 361. 314
G. YÖNETİMİN SONA ERMESİ 314
I. Malların devri 314
Madde 362. 314
II. Ana ve babanın sorumluluğu 315
Madde 363. 315


İKİNCİ BÖLÜM
AİLE

BİRİNCİ AYIRIM
NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

A. NAFAKA YÜKÜMLÜLERİ 317
Madde 364.. 317
B. DAVA HAKKI 317
Madde 365. 317
C. KORUNMAYA MUHTAÇ KİŞİLER 319
Madde 366. 319

İKİNCİ AYIRIM
EV DÜZENİ

A. KOŞULLARI 319
Madde 367. 319
B. HÜKÜMLERİ 320
I. Ev düzeni ve gözetim 320
Madde 368. 320
II. Sorumluluk 320
Madde 369.. 320
III. Altsoyun denkleştirme alacağı 321
1. Koşulları 321
Madde 370.. 321
2. İstenmesi 322
Madde 371.. 322

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
AİLE MALLARI

A. AİLE VAKFI 323
Madde 372.. 323
B. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI 323
I. Oluşumu 323
1. Koşulları 323
Madde 373.. 323
2. Şekil 324
Madde 374. 324
II. Süre 324
Madde 375. . 324
III. Hükmü 325
1. Elbirliği ile işletme 325
Madde 376.. 325
2. Yönetim ve temsil 325
a. Genel olarak 325
Madde 377.. 325
b. Yöneticinin yetkisi 326
Madde 378. 326
3. Ortak mallar ve kişisel mallar 326
Madde 379. 326
IV. Ortaklığın sona ermesi 327
1. Sebepleri 327
Madde 380. 327
2. Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme 328
Madde 381. 328
3. Ölüm 328
Madde 382. 328
4. Paylaşma kuralları 329
Madde 383.. 329
V. Kazanç paylı aile malları ortaklığı 329
1. Konusu 329
Madde 384.. 329
2. Özel sona erdirme sebepleri 330
Madde 385.. 330
C. AİLE YURDU 330
I. Genel olarak 330
Madde 386. 330
II. Kurulması 331
1. Koşulları 331
Madde 387. 331
2. Usul ve şekil 331
a. İlân 331
Madde 388.. 331
b. Üçüncü kişilerin haklarının korunması 332
Madde 389.. 332
c. Tapu kütüğüne şerh verilmesi 333
Madde 390.. 333
III. Sonuçları 333
1. Tasarruf hakkının sınırlanması 333
Madde 391.. 333
2. Kan hısımlarının aile yurduna alınması 334
Madde 392. 334
3. Malikin ödemede acze düşmesi 334
Madde 393. 334
IV. Sona ermesi 335
1. Malikin ölümü hâlinde 335
Madde 394. 335
2. Malikin sağlığında 335
Madde 395.. 335

ÜÇÜNCÜ KISIM
VESAYET

BİRİNCİ BÖLÜM
VESAYET DÜZENİ

BİRİNCİ AYIRIM
VESAYET ORGANLARI

A. GENEL OLARAK 337
Madde 396. 337
B. VESAYET DAİRELERİ 338
I. Kamu vesayeti 338
Madde 397.. 338
II. Özel vesayet 338
1. Koşulları 338
Madde 398.. 338
2. Kurulması 339
Madde 399. 339
3. Aile meclisi 339
Madde 400.. 339
4. Güvence 339
Madde 401. 339
5. Sona ermesi 340
Madde 402. . 340
C. VASİ VE KAYYIM 340
Madde 403.. 340

İKİNCİ AYIRIM
VESAYETİ GEREKTİREN HALLER

A. KÜÇÜKLÜK 341
Madde 404. 341
B. KISITLAMA 341
I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 341
Madde 405.. 341
II. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı,
     kötü yaşama tarzı, kötü yönetim.342
Madde 406. 342
III. Özgürlüğü bağlayıcı ceza 343
Madde 407. 343
IV. İstek üzerine 343
Madde 408. 343
C. USUL 344
I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu 344
Madde 409.. 344
II. İlân 344
Madde 410. 344

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
YETKİ

A. VESAYET İŞLERİNDE YETKİ 345
Madde 411. . 345
B. YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞMESİ 346
Madde 412. 346

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VASİNİN ATANMASI

A. KOŞULLARI 346
I. Genel olarak 346
Madde 413.. 346
II. Eşin ve hısımların önceliği 347
Madde 414. 347
III. İlgililerin isteği 347
Madde 415. 347
IV. Vasiliği kabul yükümlülüğü 347
Madde 416. 347
V. Vasilikten kaçınma sebepleri 348
Madde 417. 348
VI. Vasiliğe engel olan sebepler 349
Madde 418. 349
B. ATAMA USULÜ 350
I. Vasinin atanması 350
Madde 419. 350
II. Geçici önlemler 350
Madde 420 350
III. Tebliğ ve ilân 351
Madde 421.. 351
IV. Kaçınma ve itiraz 351
1. Usul 351
Madde 422.. 351
2. Geçici görev 352
Madde 423. 352
3. Karar 352
Madde 424. 352
V. Görevin verilmesi 353
Madde 425. 353

BEŞİNCİ AYIRIM
KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK

A. KAYYIMLIĞI GEREKTİREN HÂLLER 353
I. Temsil 353
Madde 426. 353
II. Yönetim 354
1. Kanun gereği 354
Madde 427. 354
2. İstek üzerine 355
Madde 428. 355
B. YASAL DANIŞMANLIK 356
Madde 429. 356
C. YETKİ 357
Madde 430. 357
D. USUL 358
Madde 431. . 358

ALTINCI AYIRIM
KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI

A. KOŞULLARI 358
Madde 432. 358
B. YETKİ 359
Madde 433. 359
C. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 360
Madde 434 360
D. İTİRAZ 360
Madde 435.  360
E. USUL 360
I. Genel olarak 360
Madde 436. 360
II. Yargılama usulü 361
Madde 437. 361

İKİNCİ BÖLÜM
VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ

BİRİNCİ AYIRIM
VASİNİN GÖREVLERİ

A. GÖREVE BAŞLAMA 363
I. Defter tutma 363
Madde 438.. 363
II. Değerli şeylerin saklanması 364
Madde 439. 364
III. Taşınırların satılması 364
Madde 440. 364
IV. Paraların yatırılması 365
1.Yatırma zorunluluğu 365
Madde 441. 365
2. Yatırımların dönüştürülmesi 365
Madde 442 365
V. Ticarî ve sınaî işletmeler 366
Madde 443. 366
VI. Taşınmazların satılması 366
Madde 444. 366
B. ÖZEN VE TEMSİL 367
I. Kişiye özen 367
1. Küçüklerde 367
a. Genel olarak 367
Madde 445. 367
b. Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması 367
Madde 446. 367
2. Kısıtlılarda 368
Madde 447.. 368
II. Temsil 369
1. Genel olarak 369
Madde 448.. 369
2. Yasak işlemler 369
Madde 449.. 369
3. Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması 369
Madde 450.. 369
4. Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler 370
a. Vasinin rızası 370
Madde 451.. 370
b. Onamamanın sonucu 371
Madde 452. 371
5. Meslek veya sanat 371
Madde 453. 371
C. MALVARLIĞININ YÖNETİLMESİ 372
I. Yönetim ve hesap tutma yükümlülüğü 372
Madde 454. 372
II. Serbest mallar 372
Madde 455. 372
D. GÖREVİN SÜRESİ 373
Madde 456. 373
E. VASİNİN ÜCRETİ 373
Madde 457.. 373


İKİNCİ AYIRIM
KAYYIMIN GÖREVLERİ

A. KAYYIMIN KONUMU 374
Madde 458.. 374
B. KAYYIMLIĞIN KAPSAMI 375
I. Belli bir iş 375
Madde 459. 375
II. Malvarlığının yönetimi 375
Madde 460.  375

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ

A. ŞİKÂYET VE İTİRAZ 376
Madde 461 376
B. İZİN 376
I. Vesayet makamından 376
Madde 462. 376
II. Denetim makamından 378
Madde 463. 378
C. RAPOR VE HESAPLARIN İNCELENMESİ 379
Madde 464.. 379
D. İZNİN BULUNMAMASI 379
Madde 465.. 379

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU

A. ÖZEN YÜKÜMÜ 380
Madde 466. 380
B. VASİNİN SORUMLULUĞU 381
Madde 467. 381
C. DEVLETİN SORUMLULUĞU 381
Madde 468. 381
D. GÖREV VE YETKİ 382
Madde 469.  382


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VESAYETİN SONA ERMESİ

BİRİNCİ AYIRIM
VESAYETİ GEREKTİREN HALLERİN SONA ERMESİ

A. KÜÇÜKLERDE 383
Madde 470. 383
B. HÜKÜMLÜLERDE 383
Madde 471.. 383
C. DİĞER KISITLILARDA 384
I. Kaldırılması 384
Madde 472. 384
II. Usulü 385
1. İlân 385
Madde 473.. 385
2. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında 385
Madde 474. 385
3. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı,
    kötü yaşama tarzı ve kötü yönetimde.386
Madde 475.. 386
4. İstek üzerine kısıtlamada 386
Madde 476. 386
D. KAYYIMLIKTA VE YASAL DANIŞMANLIKTA 387
I. Genel olarak 387
Madde 477. 387
II. İlân 387
Madde 478 387

İKİNCİ AYIRIM
VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ

A. FİİL EHLİYETİNİN YİTİRİLMESİ VE ÖLÜM 388
Madde 479.. 388
B. SÜRENİN SONA ERMESİ VE UZATILMAMASI 388
I. Sürenin dolması 388
Madde 480. 388
II. Engelin veya kaçınma sebebinin ortaya çıkması 388
Madde 481.. 388
III. Göreve devam zorunluluğu 389
Madde 482. 389
C. GÖREVDEN ALINMA 389
I. Sebepleri 389
Madde 483. 389
II. Usulü 390
1. İstek üzerine veya re'sen 390
Madde 484 390
2. Araştırma ve uyarı 390
Madde 485. 390
3. Geçici önlemler 391
Madde 486.. 391
4. Diğer önlemler 391
Madde 487. 391
5. İtiraz 392
Madde 488.. 392

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI

A. KESİN HESAP VE MALVARLIĞININ TESLİMİ 392
Madde 489. 392
B. RAPOR VE HESABIN İNCELENMESİ 393
Madde 490. 393
C. VASİNİN GÖREVİNE SON VERİLMESİ 393
Madde 491.. 393
D. SORUMLULUK DAVASINDA ZAMANAŞIMI 394
I. Olağan zamanaşımı 394
Madde 492.. 394
II. Olağanüstü zamanaşımı 395
Madde 493. 395
E. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN ALACAĞI 395
Madde 494. 395

ÜÇÜNCÜ KİTAP
MİRAS HUKUKU

BİRİNCİ KISIM
MİRASÇILAR

BİRİNCİ BÖLÜM
YASAL MİRASÇILAR

A. KAN HISIMLARI 397
I. Altsoy 397
Madde 495.. 397
II. Ana ve baba 397
Madde 496 398
III. Büyük ana ve büyük baba 398
Madde 497. 398
IV. Evlilik dışı hısımlar 400
Madde 498.. 400
B. SAĞ KALAN EŞ 400
Madde 499 400
C. EVLÂTLIK 401
Madde 500. 401
D. DEVLET 402
Madde 501.. 402

İKİNCİ BÖLÜM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

BİRİNCİ AYIRIM
TASARRUF EHLİYETİ

A. EHLİYET 403
I. Vasiyette 403
Madde 502.. 403
II. Miras sözleşmesinde 403
Madde 503. 403
B. İRADE SAKATLIĞI 404
Madde 504. . 404

İKİNCİ AYIRIM
TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ

A. TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM 405
I. Kapsamı 405
Madde 505. 405
II. Saklı pay 405
Madde 506. 405
III. Tasarruf edilebilir kısmın hesabı 407
1. Borçların indirilmesi 407
Madde 507. 407
2. Sağlararası karşılıksız kazandırmalar 408
Madde 508 408
3. Sigorta alacakları 408
Madde 509.. 408
B. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA 409
I. Sebepleri 409
Madde 510. 409
II. Hükümleri 410
Madde 511.. 410
III. İspat yükü 410
Madde 512.. 410
IV. Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma 411
Madde 513.. 411

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ

A. GENEL OLARAK 412
Madde 514.. 412
B. KOŞULLAR VE YÜKLEMELER 413
Madde 515.. 413
C. MİRASÇI ATAMA 413
Madde 516.. 413
D. BELİRLİ MAL BIRAKMA 414
I. Konusu 414
Madde 517.. 414
II. Teslim borcu 415
Madde 518.. 415
III. Tereke ile ilgisi 415
Madde 519.. 415
E. YEDEK MİRASÇI ATAMA 416
Madde 520. 416
F. ARTMİRASÇI ATAMA 417
I. Belirlenmesi 417
Madde 521. 417
II. Artmirasçıya geçiş 417
Madde 522. 417
III. Güvence 418
Madde 523. 418
IV. Hükümleri 419
1. Önmirasçı hakkında 419
Madde 524. 419
2. Artmirasçı hakkında 419
Madde 525. 419
G. VAKIF 420
Madde 526. 420
H. MİRAS SÖZLEŞMELERİ 420
I. Olumlu miras sözleşmesi 420
Madde 527.. 420
II. Mirastan feragat sözleşmesi 421
1. Kapsamı 421
Madde 528. 421
2. Hükümden düşmesi 422
Madde 529. 422
3. Tereke alacaklılarının hakları 423
Madde 530.. 423

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ

A. VASİYET 424
I. Şekilleri 424
1. Genel olarak 424
Madde 531. 424
2. Resmî vasiyetname 424
a. Düzenlenmesi 424
Madde 532.. 424
b. Memurun işlevi 424
Madde 533.  424
c. Tanıkların katılması 425
Madde 534. 425
d. Mirasbırakan tarafından okunmaksızın ve
     imzalanmaksızın düzenleme 426
Madde 535. 426
e. Düzenlemeye katılma yasağı 426
Madde 536.. 426
f. Vasiyetnamenin saklanması 427
Madde 537. 427
3. El yazılı vasiyetname 428
Madde 538.. 428
4. Sözlü vasiyet 428
a. Son arzuları anlatma 428
Madde 539. 428
b. Belgeleme 429
Madde 540.. 429
c. Hükümden düşme 431
Madde 541. 431
II. Vasiyetten dönme 431
1. Yeni vasiyetname ile 431
Madde 542.. 431
2. Yok etme ile 431
Madde 543.. 431
3. Sonraki tasarruflar 432
Madde 544. 432
B. MİRAS SÖZLEŞMESİ 433
I. Şekli 433
Madde 545. 433
II. Ortadan kaldırılması 433
1. Sağlararasında 433
a. Sözleşme veya vasiyetname ile 433
Madde 546.. 433
b. Sözleşmeden dönme yolu ile 434
Madde 547 434
2. Mirasbırakandan önce ölme 435
Madde 548.. 435
C. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN DARALMASI 435
Madde 549. 435

BEŞİNCİ AYIRIM
VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ

A. ATANMASI 436
I. Atanma ve ehliyet 436
Madde 550.. 436
II. Birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi 437
Madde 551. 437
B. GÖREV VE YETKİLERİ 437
I. Genel olarak 437
Madde 552. 437
II. Tereke malları üzerinde tasarruf 438
Madde 553. 438
C. GÖREVİN SONA ERMESİ 439
Madde 554.. 439
D. DENETLENMESİ 439
Madde 555. 439
E. SORUMLULUĞU 440
Madde 556.. 440

ALTINCI AYIRIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE TENKİSİ

A. İPTAL DAVASI 440
I. Sebepleri 440
Madde 557. 440
II. Dava hakkı 441
Madde 558. 441
III. Hak düşürücü süreler 442
Madde 559.  442
B. TENKİS DAVASI 443
I. Koşulları 443
1. Genel olarak 443
Madde 560. 443
2. Saklı paylı mirasçılar lehine kazandırmalar 443
Madde 561.. 443
3. Mirasçının alacaklılarının hakları 444
Madde 562. 444
II. Hükümleri 445
1. Genel olarak 445
Madde 563 445
2. Bölünmez mal vasiyetinde 445
Madde 564. 445
3. Sağlararası kazandırmalar 446
a. Tenkise tâbi kazandırmalar 446
Madde 565. 446
b. Geri verme borcu 447
Madde 566.. 447
4. Hayat sigortalarında 448
Madde 567. 448
5. İntifa hakkı veya irat bakımından 449
Madde 568.. 449
6. Artmirasçı bakımından 449
Madde 569. 449
III. Tenkiste sıra 449
Madde 570. 449
IV. Hak düşürücü süreler 450
Madde 571. 450

YEDİNCİ AYIRIM
MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR

A.  MİRASBIRAKANIN SAĞLIĞINDA MALLARINI  VERMESİ
DURUMUNDA 450
Madde 572.. 451
B. MİRASTAN FERAGAT DURUMUNDA 452
I. Tenkis 452
Madde 573. 452
II. Geri verme 453
Madde 574. 453


İKİNCİ KISIM
MİRASIN GEÇMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
MİRASIN AÇILMASI

A. AÇILMA VE DEĞERLENDİRME ANI 455
Madde 575.. 455
B.AÇILMA YERİ VE YETKİLİ MAHKEME 455
Madde 576. 455
C. AÇILMANIN HÜKÜMLERİ 456
I. Mirasa ehliyet 456
1.Hak ehliyeti 456
Madde 577. 456
2. Mirastan yoksunluk 457
a. Sebepleri 457
Madde 578. 457
b. Altsoya etkisi 458
Madde 579 458
II. Sağ olmak 459
1. Mirasçı olarak 459
Madde 580. 459
2. Vasiyet alacaklısı olarak 459
Madde 581. 459
3. Cenin 460
Madde 582.. 460
4. İleride doğacak çocuk 461
Madde 583. 461
D. GAİPLİK 461
I. Gaibin mirası 461
1. Güvence karşılığı teslim 461
Madde 584.. 461
2. Geri verme 462
Madde 585. 462
II. Gaibe düşen miras 463
Madde 586. 463
III. Gaibin hem mirasbırakan, hem mirasçı olması 464
Madde 587.. 464
IV. Hazinenin istemi 465
Madde 588.. 4645

İKİNCİ BÖLÜM
MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI

BİRİNCİ AYIRIM
KORUMA ÖNLEMLERİ

A. GENEL OLARAK 467
Madde 589 467
B. DEFTER TUTMA 468
Madde 590. 468
C. MÜHÜRLEME 469
Madde 591.. 469
D. TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİ 470
I. Genel olarak 470
Madde 592 470
II. Görev, temsil ve sorumluluk 471
Madde 593. 471
III. Mirasçıların bilinmemesi 472
Madde 594. 472
E. VASİYETNAME İLE İLGİLİ İŞLEMLER 473
I. Teslim görevi ve alınacak önlemler 473
Madde 595. 473
II. Vasiyetnamenin açılması 474
Madde 596. 474
III. İlgililere Tebliğ 474
Madde 597.. 474
IV. Mirasçılık belgesi 475
Madde 598. 475

İKİNCİ AYIRIM
MİRASIN KAZANILMASI

A. KAZANMA 477
I. Mirasçılar tarafından 477
Madde 599 477
II. Vasiyet alacaklıları tarafından 478
1. İstem 478
Madde 600. 478
2. Özel durumlar 479
Madde 601. 479
3. Zamanaşımı 479
Madde 602. 479
III. Alacaklıların durumu 480
Madde 603. 480
IV. Tenkis ve geri isteme 480
Madde 604. 480
B. RET 481
I. Ret beyanı 481
1. Ret hakkı 481
Madde 605.. 481
2. Süre 482
a. Genel olarak 482
Madde 606. 482
b. Terekenin yazımında 482
Madde 607. 482
3. Ret hakkının geçmesi 483
Madde 608. 483
4. Reddin şekli 483
Madde 609.. 483
II. Ret hakkının düşmesi 484
Madde 610.. 484
III. Mirasçılardan biri tarafından ret 485
Madde 611.. 485
IV. En yakın mirasçıların tamamı tarafından ret 486
1. Genel olarak 486
Madde 612.. 486
2. Mirasın sağ kalan eşe geçmesi 486
Madde 613.. 486
3. Sonra gelen mirasçılar yararına ret 487
Madde 614.. 487
V. Ret süresinin uzatılması 487
Madde 615. 487
VI. Vasiyetin reddi 488
Madde 616.. 488
VII. Mirasçıların alacaklılarının korunması 488
Madde 617.. 488
VIII. Ret hâlinde sorumluluk 489
Madde 618.. 489

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
RESMİ DEFTER TUTMA

A. KOŞULLARI 490
Madde 619.. 490
B. USUL 491
I. Deftere geçirme 491
Madde 620. 491
II. İlân yoluyla çağrı 492
Madde 621. 492
III. Doğrudan doğruya deftere geçirme 492
Madde 622.. 492
IV. Defter tutmanın sona ermesi 493
Madde 623. 493
C. DEFTER TUTMA SIRASINDA MİRASÇILARIN DURUMU 493
I. Yönetim 493
Madde 624. 493
II. İcra takibi, dava ve zamanaşımı 494
Madde 625. 494
D. SONUÇLARI 494
I. Beyana çağrı 494
Madde 626. 494
II. Beyan 495
Madde 627.. 495
III. Resmî deftere göre kabulün sonuçları 495
1. Deftere yazılanlardan sorumluluk 495
Madde 628.. 495
2. Deftere yazılmayanlardan sorumluluk 496
Madde 629.. 496
3. Kefalet borçlarından sorumluluk 497
Madde 630.. 497
E. MİRASIN DEVLETE GEÇMESİ HÂLİ 497
Madde 631. 497


DÖRDÜNCÜ AYIRIM
RESMİ TASFİYE

A. KOŞULLARI 498
I. Mirasçıların istemi ile 498
Madde 632. 498
II. Mirasbırakanın alacaklılarının istemi ile 498
Madde 633.. 498
B. USUL 499
I. Yönetim 499
Madde 634. 499
II. Olağan usul ile tasfiye 500
Madde 635. 500
III. İflâs usulü ile tasfiye 501
Madde 636.. 501

BEŞİNCİ AYIRIM
MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI

A. KOŞULLARI 501
Madde 637.. 501
B. HÜKÜMLERİ 502
Madde 638. 502
C. ZAMANAŞIMI 503
Madde 639.. 503

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MİRASIN PAYLAŞILMASI

BİRİNCİ AYIRIM
PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞI

A. MİRASIN GEÇMESİNİN SONUCU 505
I. Miras ortaklığı 505
Madde 640.. 505
II. Mirasçıların sorumluluğu 506
Madde 641. 506
B. PAYLAŞMAYI İSTEME HAKKI 507
Madde 642.. 507
C. CENİN NEDENİYLE ERTELEME 508
Madde 643.. 508
D. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 509
Madde 644. 509
E. BİRLİKTE YAŞAYANLARIN HAKKI 510
Madde 645.. 510

İKİNCİ AYIRIM
PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI

A. GENEL OLARAK 510
Madde 646. 510
B. PAYLAŞMA KURALLARI 511
I. Mirasbırakanın tasarrufu 511
Madde 647 511
II. Paylaşmaya kayyımın katılması 512
Madde 648. 512
C. PAYLAŞMANIN GERÇEKLEŞMESİ 513
I. Mirasçıların eşitliği 513
Madde 649.. 513
II. Payların oluşturulması 513
Madde 650.. 513
III. Bazı malların özgülenmesi veya satılması 514
Madde 651. . 514
D. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ 515
Madde 652.. 515
E. ÖZELLİKLERİ OLAN EŞYA 516
I. Bütünlük oluşturan veya aile belgeleri ile özel anı değeri
    olan eşya 515
Madde 653. 516
II. Mirasbırakanın mirasçılardaki alacakları 516
Madde 654.. 516
III. Rehnedilmiş tereke malları 517
Madde 655.. 517
IV. Taşınmazlar 517
1. Bölünme 517
Madde 656.. 517
2. Özgülenme 517
a. Özgülenmeye esas olan değer 517
Madde 657. 517
b. Değerin belirlenmesi 518
Madde 658. 518
V. Tarımsal İşletmeler 518
1. Paylaştırma dışında bırakma 522
a. Koşulları 522
Madde 659.. 522
b. Taşınırların özgülenmesi 523
Madde 660.. 523
c. Özgülenmenin hangi mirasçıya yapılacağı 523
Madde 661.. 523
d. Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme 524
Madde 662.. 524
e. Ergin olmayan mirasçılar 525
Madde 663.. 525
2. Aile malları ortaklığı 526
a. İstem hakkı 526
Madde 664. 526
b. Ortaklığın sona erdirilmesi 526
Madde 665.. 526
3. Diğer mirasçıların paylarının mirasçı irat senediyle
     karşılanması………………………………………..…….…527
Madde 666..  527
4. Yan sınaî işletme 528
Madde 667.. 528
5. İşletmenin satılması 529
Madde 668.. 529

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun…………………………………..529

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
MİRASTA DENKLEŞTİRME

A. MİRASÇILAR ARASINDA 534
Madde 669. 534
B. MİRASÇILIK SIFATININ KAYBI HÂLİNDE 535
Madde 670.  535
C. DENKLEŞTİRME ŞEKLİ 536
I. Geri verme veya mahsup 536
Madde 671.. 536
II. Miras payını aşan kazandırmalar 536
Madde 672.. 536
III. Denkleştirme değeri 537
Madde 673.. 537
D. EĞİTİM VE ÖĞRENİM GİDERLERİ 538
Madde 674. 538
E. HEDİYELER VE EVLENME GİDERLERİ 538
Madde 675.. 538

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
PAYLAŞMANIN TAMAMLANMASI VE SONUCU

A. PAYLAŞMANIN SONUÇLANDIRILMASI 539
I. Paylaşma sözleşmesi 539
Madde 676.. 539
II. Miras payı üzerinde sözleşme 540
Madde 677. 540
III. Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmeler 541
Madde 678. 541
B. MİRASÇILARIN BİRBİRİNE KARŞI SORUMLULUĞU 541
I. Garanti borcu 541
Madde 679.. 541
II. Paylaşma sözleşmesinin geçersizliği 542
Madde 680. 542
C. MİRASÇILARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞU 543
I. Müteselsil sorumluluk 543
Madde 681. 543
II. Mirasçılara rücu 543
Madde 682.. 543

DÖRDÜNCÜ KİTAP
EŞYA HUKUKU

BİRİNCİ KISIM
MÜLKİYET

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

A. MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ 545
Madde 683. 545
B. MÜLKİYET HAKKININ KAPSAMI 546
I. Bütünleyici parça 546
Madde 684. 546
II. Doğal ürünler 546
Madde 685.. 546
III. Eklenti 547
1. Tanım 547
Madde 686.. 547
2. Eklenti sayılmayanlar 547
Madde 687. 547
C. BİRLİKTE MÜLKİYET 548
I. Paylı mülkiyet 548
1. Genel kurallar 548
Madde 688. 548
2. Yönetim ve tasarruf 549
a. Anlaşmalar 549
Madde 689 549
b. Olağan yönetim işleri 550
Madde 690. 550
c. Önemli yönetim işleri 550
Madde 691 550
d. Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar 551
Madde 692. 551
3. Yararlanma, kullanma ve koruma 552
Madde 693. 552
4. Giderler ve yükümlülükler 552
Madde 694. 552
5. Kararların bağlayıcılığı 553
Madde 695.. 553
6. Paydaşlıktan çıkarma 553
a. Paydaşın çıkarılması 553
Madde 696.. 553
b.Diğer hak sahiplerinin çıkarılması 555
Madde 697.. 555
7. Paylı mülkiyetin sona ermesi 555
a. Paylaşma istemi 555
Madde 698. 555
b. Paylaşma biçimi 556
Madde 699.. 556
c. İntifa hakkı sahibinin durumu 557
Madde 700.. 557
II. Elbirliği mülkiyeti 557
1. Kaynakları ve niteliği 557
Madde 701.. 557
2. Hükümleri 558
Madde 702.. 558
3. Sona ermesi 559
Madde 703.. 559

İKİNCİ BÖLÜM
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ

BİRİNCİ AYIRIM
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU, KAZANILMASI VE KAYBI

A. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU 561
Madde 704. 561
B. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI 562
I. Tescil 562
Madde 705. 562
II. Kazanma yolları 562
1. Hukukî işlem 562
Madde 706. 562
2. İşgal 563
Madde 707.. 563
3. Yeni arazi oluşması 564
Madde 708. 564
4. Arazi kayması 565
a. Genel olarak 565
Madde 709 565
b. Heyelân 565
Madde 710 565
c. Sınırın yeniden belirlenmesi 566
Madde 711. 566
5. Kazandırıcı zamanaşımı 566
a. Olağan zamanaşımı 566
Madde 712. 566
b. Olağanüstü zamanaşımı 567
Madde 713 567
c. Sürelerin hesabı 569
Madde 714. 569
6. Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait mallar 570
Madde 715. 570
III. Tescili isteme hakkı 570
Madde 716. 570
C. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBI 571
Madde 717. 571

İKİNCİ AYIRIM
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ VE KISITLAMALARI

A. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ 572
I. Kapsam 572
Madde 718. 572
II. Sınırlar 572
1. Sınırların belirlenmesi 572
Madde 719. 572
2. Sınır belirleme yükümlülüğü 573
Madde 720.. 573
3. Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyet 573
Madde 721.. 573
III. Arazideki yapılar 574
1. Arazi ve yapı malzemesi 574
a. Mülkiyet ilişkisi 574
Madde 722. 574
b. Tazminat 575
Madde 723. 575
c. Arazinin mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesi 575
Madde 724.. 575
2. Taşkın yapılar 576
Madde 725. 576
3. Üst hakkı 577
Madde 726.. 577
4. Mecralar 577
Madde 727.. 577
5. Taşınır yapılar 578
Madde 728. 578
IV. Araziye dikilen fidanlar 579
Madde 729 579
V. Taşınmaz malikinin sorumluluğu 580
Madde 730 580
B. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI 580
I. Genel olarak 580
Madde 731. 580
II. Devir hakkının kısıtlamaları 581
1. Yasal önalım hakkı 581
a. Önalım hakkı sahibi 581
Madde 732 581
b. Kullanma yasağı, feragat ve hak düşürücü süre 582
Madde 733 582
c. Kullanılması 583
Madde 734 583
2. Sözleşmeden doğan önalım hakkı 584
Madde 735. 584
3. Alım ve geri alım hakları 584
Madde 736. 584
III. Komşu hakkı 585
1. Kullanma biçimi 585
Madde 737. 585
2. Kazı ve yapılar 586
a. Kural 586
Madde 738. 586
b. Özel kurallar 586
Madde 739. 586
3. Bitkiler 587
a. Kural 587
Madde 740. 587
b. Özel kurallar 587
Madde 741. 587
4. Doğal olarak akan su 588
Madde 742. 588
5. Fazla suyun akıtılması 588
Madde 743. 588
6. Mecra geçirilmesi 589
a. Katlanma yükümlülüğü 589
Madde 744. 589
b. Yükümlü taşınmaz malikinin menfaatinin korunması 590
Madde 745. 590
c. Durumun değişmesi 591
Madde 746 591
7. Geçit hakları 591
a. Zorunlu geçit 591
Madde 747. 591
b. Diğer geçit hakları 592
Madde 748. 592
8. Sınırlıklar 593
Madde 749. 593
9. Katılma yükümlülüğü 593
Madde 750. 593
IV. Başkasının arazisine girme hakkı 594
1. Orman ve mer'aya girme 594
Madde 751. 594
2. Sürüklenen şeyler ile benzerlerinin alınması 594
Madde 752 594
3. Zorunluluk hâlinde 595
Madde 753. 595
V. Kamu hukuku kısıtlamaları 596
1. Genel olarak 596
Madde 754. 596
2. Toprağın iyileştirilmesi 596
Madde 755. 596
C. KAYNAK VE YERALTI SULARI 597
I. Mülkiyet ve irtifak hakkı 597
Madde 756 597
II. Kaynaklara zarar verilmesi 598
1. Tazminat 598
Madde 757 598
2. Eski duruma getirme 599
Madde 758 599
III. Aynı yataktan beslenen kaynaklar 599
Madde 759. 599
IV. Özel kanun hükümleri ve yerel âdet 600
Madde 760 600
V. Zorunlu su 600
Madde 761. 600

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAŞINIR MÜLKİYETİ

A. KONUSU 603
Madde 762.. 603
B. KAZANILMASI 603
I. Mülkiyetin nakli 603
1. Zilyetliğin devri 603
Madde 763. 603
2. Mülkiyetin saklı tutulması 604
a. Genel olarak 604
Madde 764 604
b. Taksitle satış 605
Madde 765. 605
3. Hükmen teslim 605
Madde 766 605
II. Sahiplenme 606
1. Sahipsiz şeyler 606
Madde 767 606
2. Sahipsiz duruma gelen hayvanlar 606
Madde 768. 606
III. Bulunmuş eşya 607
1. Arama ve ilân 607
Madde 769 607
2. Koruma ve satma 607
Madde 770. 607
3. Mülkiyetin kazanılması, geri verme 608
Madde 771 608
4. Define 609
Madde 772. 609
5. Bilimsel değeri olan eşya 609
Madde 773. 609
IV. Düşen veya sürüklenen şeyler 610
Madde 774 610
V. İşleme 610
Madde 775. 610
VI. Karışma ve birleşme 611
Madde 776 611
VII. Kazandırıcı zamanaşımı 612
Madde 777 612
C. KAYBEDİLMESİ 613
Madde 778 613

İKİNCİ KISIM
SINIRLI AYNİ HAKLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ

BİRİNCİ AYIRIM
TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI

A. KONUSU 615
Madde 779. 615
B. KURULMASI VE SONA ERMESİ 616
I. Kurulması 616
1. Tescil 616
Madde 780. 616
2. Sözleşme 616
Madde 781. 616
3. Kendi taşınmazı üzerinde irtifak hakkı 617
Madde 782 617
II. Sona ermesi 617
1. Genel olarak 617
Madde 783. 617
2. Her iki taşınmaza aynı kimsenin malik olması 618
Madde 784. 618
3. Mahkeme kararı 618
Madde 785. 618
C. HÜKÜMLERİ 619
I. Kapsamı 619
1. Genel olarak 619
Madde 786 619
2. Tescile göre 619
Madde 787 619
3. İhtiyaçların değişmesi 620
Madde 788. 620
4. Özel kanun hükümleri ve yerel âdet 620
Madde 789. 620
II. Bakım giderleri 621
Madde 790 621
III. Değişiklikler 621
1. İrtifak hakkının ilişkin olduğu yerin değiştirilmesi 621
Madde 791 621
2. Bölünme 622
a. Yararlanan taşınmazın bölünmesi 622
Madde 792 622
b. Yüklü taşınmazın bölünmesi 623
Madde 793 623

İKİNCİ AYIRIM
İNTİFA HAKKI VE DİĞER İRTİFAK HAKLARI

A. İNTİFA HAKKI 624
I. Konusu 624
Madde 794 624
II. Kurulması 625
Madde 795 625
III. Sona ermesi 625
1. Sona erme sebepleri 625
Madde 796. 625
2. Süresi 626
Madde 797. 626
3. Harap olma veya kamulaştırma 626
Madde 798 626
4. Geri verme 627
a. Yükümlülük 627
Madde 799 627
b. Sorumluluk 627
Madde 800 627
c. Giderler 628
Madde 801. 628
5. Zamanaşımı 629
Madde 802. 629
IV. İntifa hakkının hükümleri 629
1. İntifa hakkı sahibinin hakları 629
a. Genel olarak 629
Madde 803 629
b. Doğal ürünler 630
Madde 804 630
c. Faizler 630
Madde 805. 630
d. Hakkın kullanılmasının devri 631
Madde 806 631
2. Malikin hakları 631
a. Gözetim 631
Madde 807. 631
b. Güvence isteme 632
Madde 808 632
c. Bağışlamada güvence 632
Madde 809. 632
d. Güvence verilmemesinin sonuçları 633
Madde 810 633
3. Defter tutma 633
Madde 811 633
4. İntifa hakkı sahibinin yükümlülükleri 634
a. Malın korunması 634
Madde 812. 634
b. Bakım ve işletme giderleri 634
Madde 813. 634
c. Malvarlığı intifaında borçların faizi 635
Madde 814. 635
d. Sigorta ettirme 636
Madde 815. 636
V. Özel hâller 636
1. Taşınmazlar 636
a. Ürünler 636
Madde 816. 636
b. Özgülenme yönü 637
Madde 817 637
c. Ormanlar 637
Madde 818. 637
2. Tüketilebilen ve değeri biçilen şeyler 638
Madde 819. 638
3. Alacaklar 639
a. Yararlanmanın kapsamı 639
Madde 820. 639
b. Ödeme ve işletme 640
Madde 821. 640
c. Devir isteme hakkı 640
Madde 822. 640
B. OTURMA HAKKI 641
I. Genel olarak 641
Madde 823. 641
II. Oturma hakkının kapsamı 641
Madde 824. 641
III. Giderler 642
Madde 825 642
C. ÜST HAKKI 643
I. Konu ve tapu kütüğüne kayıt 643
Madde 826 643
II. İçerik ve kapsam 643
Madde 827 643
III. Sona ermenin sonuçları 644
1. Yapı mülkiyetinin malike geçmesi 644
Madde 828 644
2. Bedel 645
Madde 829 645
3. Diğer hükümler 646
Madde 830. 646
IV. Süresinden önce devir istemi 647
1. Koşulları 647
Madde 831. 647
2. Hakkın kullanılması 647
Madde 832 647
3. Diğer hâller 648
Madde 833 648
V. Üst hakkı iradının güvencesi 648
1. İpotek kurulmasını isteme hakkı 648
Madde 834. 648
2. Tescil 649
Madde 835 649
VI. Sürenin üst sınırı 650
Madde 836 650
D. KAYNAK HAKKI 650
Madde 837 650
E. DİĞER İRTİFAK HAKLARI 651
Madde 838 651

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
TAŞINMAZ YÜKÜ

A. KONUSU 652
Madde 839 652
B. KURULMASI VE SONA ERMESİ 653
I. Kurulması 653
1. Tescil ve kazanma 653
Madde 840 653
1. Kamu hukukuna ilişkin taşınmaz yükü 653
Madde 841 653
3. Güvence amacıyla kurulma 654
Madde 842. 654
II. Sona ermesi 654
1. Genel olarak 654
Madde 843 654
2. Yükten Kurtarma 654
a. Alacaklının yetkisi 655
Madde 844 655
b. Yükümlünün yetkisi 656
Madde 845 656
c. Yükten kurtarma bedeli 656
Madde 846 656
3. Zamanaşımı 657
Madde 847. 657
C. HÜKÜMLERİ 657
I. Alacaklının hakkının niteliği 657
Madde 848. 657
II. Yükün niteliği 657
Madde 849 657
İKİNCİ BÖLÜM
TAŞINMAZ REHNİ

BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER

A. KOŞULLAR 659
I. Taşınmaz rehninin türleri 659
Madde 850. 659
II. Güvence altına alınan alacak 659
1. Ana para 659
Madde 851 659
2. Faiz 661
Madde 852. 661
III. Taşınmaz 661
1. Rehne konu olabilme 661
Madde 853 661
2.Belirli olma 661
a. Taşınmaz tek ise 661
Madde 854. 661
b. Taşınmaz birden çok ise 662
Madde 855 662
B. REHNİN KURULMASI VE SONA ERMESİ 662
I. Rehnin kurulması 662
1. Tescil 662
Madde 856. 662
2. Birden çok kişiye ait taşınmazlarda 663
Madde 857 663
II. Rehnin sona ermesi 663
Madde 858 663
III. Taşınmazların birleştirilmesi 664
1. Rehnin başka taşınmaz üzerine geçmesi 664
Madde 859. 664
2. Borçlunun taşınmazı rehinden kurtarması 665
Madde 860. 665
3. Bedel olarak ödenen para 665
Madde 861 665


C. HÜKMÜ 666
I. Rehnin kapsamı 666
Madde 862 666
II. Kira bedelleri 666
Madde 863 666
III. Zamanaşımı 667
Madde 864 667
IV. Önlem alma yetkisi 668
1. Değer düşmelerine karşı 668
a. Koruma önlemleri 668
Madde 865 668
b. Güvence, eski hâle getirme, kısmî ödeme isteme 668
Madde 866 668
2. Değerin kusur olmadan düşmesi 669
Madde 867 669
3. Rehinli taşınmazın kısmen devri 670
Madde 868 670
V. Rehinden sonra kurulan aynî haklar 670
Madde 869. 670
VI. Rehin derecesi 671
1. Rehin derecesinin hükümleri 671
Madde 870 671
2. Rehin dereceleri arasındaki ilişki 672
Madde 871 672
3. Boş dereceler 673
Madde 872. 673
VII. Rehnin paraya çevrilmesi 674
1. Paraya çevirme şekli 674
Madde 873. 674
2. Satış bedelinin dağıtılması 675
Madde 874 675
3. Güvencenin kapsamı 676
Madde 875 676
4. Zorunlu masrafların güvencesi 677
Madde 876. 677
VIII. Arazinin iyileştirilmesi hâlinde rehin hakkı 677
1. Öncelik 677
Madde 877 677

2. Borcun ödenmesi ve rehnin sona ermesi 678
Madde 878 678
IX. Sigorta tazminatı üzerinde hak 679
Madde 879. 679
X. Alacaklının temsili 679
Madde 880. 679

İKİNCİ AYIRIM
İPOTEK

A. AMAÇ VE NİTELİK 680
Madde 881 680
B. KURULMASI VE SONA ERMESİ 681
I. Kuruluş 681
Madde 882 681
II. Sona erme 681
1. İpoteğin terkinini isteme hakkı 681
Madde 883. 681
2. Borçtan sorumlu olmayan malikin hakkı 682
Madde 884 682
3. İpotekten kurtarma 682
a. Koşulları ve usulü 682
Madde 885 682
b. Açık artırma 683
Madde 886 683
4. Ödeme istemi 683
Madde 887. 683
C. HÜKMÜ 684
I. Mülkiyet ve borçluluk 684
1. Taşınmazın devri 684
Madde 888 684
2. Taşınmazın bölünmesi 685
Madde 889 685
3. Borcu yüklenmenin bildirilmesi 685
Madde 890. 685
II. Alacağın devri 686
Madde 891 686
D. KANUNÎ İPOTEK 686
I. Tescile tâbi olmayan kanunî ipotek 686
Madde 892 686
II. Tescile tâbi kanunî ipotekler 687
1. Hâller 687
Madde 893 687
2. Satıcılar, mirasçılar ve diğer elbirliği ortakları bakımından 688
Madde 894. 688
3. Zanaatkâr ve yükleniciler bakımından 688
a. Tescil 688
Madde 895. 688
b. Sıra 689
Madde 896. 689
c. Öncelik 689
Madde 897 689

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ

A. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ 691
I. Amaç ve nitelik 691
Madde 898. 691
II. Değer biçilmesi 691
Madde 899. 691
III. Muacceliyet bildirimi 692
Madde 900. 692
IV. Malikin durumu 692
Madde 901 692
V. Devir ve bölünme 692
Madde 902 692
B. İRAT SENEDİ 693
I. Amaç ve nitelik 693
Madde 903 693
II. Sorumluluğun sınırı 693
Madde 904 693
III. Devletin sorumluluğu 694
Madde 905 694
IV. Yükten kurtarma 694
Madde 906 694
V. Borç ve mülkiyet 695
Madde 907 695
VI. Bölünme 696
Madde 908 696
C. ORTAK HÜKÜMLER 696
I. Kurulması 696
1. Alacağın niteliği 696
Madde 909 696
2. Senedin dayanağı borç ile ilişkisi 697
Madde 910 697
3. Tescil ve rehin senedi 697
a. Rehin senedini düzenleme gereği 697
Madde 911 697
b. Rehin senedinin düzenlenmesi 698
Madde 912. 698
c. Rehin senedinin şekli 698
Madde 913 698
4. Alacaklının belirlenmesi 699
a. Düzenleme sırasında 699
Madde 914. 699
b. Ortak temsilci 699
Madde 915 699
5. Ödeme yeri 700
Madde 916 700
6. Alacağın devrinden sonra ödeme 700
Madde 917. 700
II. Sona erme 701
1.Alacaklının olmaması 701
Madde 918. 701
2. Terkin 701
Madde 919 701
III. Alacaklının hakları 702
1. İyiniyetin korunması 702
a. Tescil bakımından 702
Madde 920. 702
b. Senet bakımından 702
Madde 921. 702
c. Senet ile tescilin ilişkisi 703
Madde 922 703
2. Hakkın ileri sürülmesi 703
Madde 923 703
3. Alacağın devri 704
Madde 924. 704
IV. İptal 704
1. Senedin kaybedilmesi 704
Madde 925. 704
2. İlân yoluyla duyuru 705
Madde 926. 705
V. Borçlunun def'ileri 706
Madde 927 706
VI. Ödenen senedin geri verilmesi 706
Madde 928. 706
VII. Hukukî ilişkide değişiklik 706
Madde 929. 706

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
TAŞINMAZ REHNİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENETLERİ

A. REHİNLİ TAHVİLLER 707
Madde 930 707
B. SERİ HÂLİNDE REHİN SENEDİ ÇIKARILMASI 708
I. Genel olarak 708
Madde 931 708
II. Düzenlenmesi 708
Madde 932. 708
III. Borcun kısım kısım ödenmesi 709
Madde 933. 709
IV. Tescil 709
Madde 934 709
V. Hükmü 710
1. Senedi çıkaran aracı kurum 710
Madde 935 710
2.Senetlerin geri ödenmesi 710
a. Ödeme plânı 710
Madde 936 710
b. Denetleme 711
Madde 937 711
c. Geri ödemelerin özgülenmesi 711
Madde 938 711
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAŞINIR REHNİ

BİRİNCİ AYIRIM
TESLİME BAĞLI REHİN VE HAPİS HAKKI

A. TESLİME BAĞLI REHİN 713
I. Kurulması 713
1. Alacaklının zilyetliği 713
Madde 939. 713
2.Ayrık durumlar 714
Madde 940 714
3. Art rehin 715
Madde 941 715
4. Alt rehin 715
Madde 942 715
II. Rehnin sona ermesi 716
1. Zilyetliğin kaybı 716
Madde 943 716
2. Geri verme borcu 717
Madde 944 717
3. Alacaklının sorumluluğu 717
Madde 945 717
III. Rehnin hükümleri 718
1. Alacaklının hakkı 718
Madde 946 718
2. Rehnin kapsamı 718
Madde 947 718
3. Rehnin sırası 719
Madde 948 719
4. Mülkiyetin geçememesi 720
Madde 949 720
B. HAPİS HAKKI 720
I. Koşulları 720
Madde 950 720
II. Ayrık durumlar 721
Madde 951. 721


III.Borç ödemeden aciz 721
Madde 952 721
IV. Hükümleri 722
Madde 953 722

İKİNCİ AYIRIM
ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN

A. GENEL OLARAK 723
Madde 954 723
B. KURULMASI 723
I. Senede bağlı olan veya olmayan alacaklarda 723
Madde 955 723
II. Kıymetli evrakta 724
Madde 956. 724
III. Emtiayı temsil eden senetlerde 724
Madde 957 724
IV. Art rehin 725
Madde 958 725
C. HÜKÜMLERİ 725
I. Rehnin kapsamı 725
Madde 959 725
II. Rehinli pay senetlerinin temsili 726
Madde 960. 726
III. Yönetim ve ödeme 726
Madde 961 726

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
REHİN KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇ VERME İŞİ İLE UĞRAŞANLAR

A. ÖDÜNÇ VERENLER……………………..…………………………727
I. İşletme izni alma 727
Madde 962 727
II. Süre 728
Madde 963 728
B. TAŞINIR REHNİ KARŞILIĞI ÖDÜNÇ 728
I. Kurulması 728
Madde 964. 728

II. Hükümleri 728
1. Rehnin paraya çevrilmesi 728
Madde 965. 728
2. Arta kalan para üzerindeki hak 729
Madde 966. 729
III. Rehnin sona ermesi 729
1. Rehinden kurtarmayı isteme hakkı 729
Madde 967. 729
2. Ödünç verenin hakları 730
Madde 968 730
C. GERİ ALIM HAKKI TANIYARAK SATIM 731
Madde 969. 731

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
REHİNLİ TAHVİL

A. NİTELİĞİ 731
Madde 970. 731
B. ŞEKLİ 732
Madde 971 732
C. DÜZENLENMESİ 732
Madde 972. 732

ÜÇÜNCÜ KISIM
ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

BİRİNCİ BÖLÜM
ZİLYETLİK

A. ZİLYETLİK KAVRAMI VE TÜRLERİ 735
I. Kavram 735
Madde 973 735
II. Türleri 735
1. Aslî ve fer'î zilyetlik 735
Madde 974. 735
2. Dolaylı ve dolaysız zilyetlik 736
Madde 975 736
III. Geçici olarak kesilme 736
Madde 976 736
B. ZİLYETLİĞİN DEVRİ 737
I. Hazırlar arasında 737
Madde 977 737
II. Hazır olmayanlar arasında 737
Madde 978 737
III. Teslimsiz devir 738
Madde 979 738
IV. Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi 738
Madde 980 738
C. ZİLYETLİĞİN HÜKÜMLERİ 739
I. Korunması 739
1. Savunma hakkı 739
Madde 981. 739
2. Zilyetliğin gasbında dava hakkı 740
Madde 982 740
3. Zilyetliğe saldırıya dava hakkı 740
Madde 983. 740
4. Dava hakkının düşmesi 741
Madde 984 741
II. Zilyetlik dolayısıyla hakkın korunması 741
1. Mülkiyet karinesi 741
Madde 985 741
2. Fer'î zilyetlikte karine 742
Madde 986. 742
3. Davaya karşı savunma 742
Madde 987 742
4. Tasarruf yetkisi ve taşınır davası 743
a. Emin sıfatıyla zilyetten edinme bakımından 743
Madde 988 743
b. Kaybedilen veya çalınan eşya bakımından 743
Madde 989 743
c. Para ve hamile yazılı senetlerde 744
Madde 990 744
d. İyiniyetli olmama hâlinde 744
Madde 991 744
5. Taşınmazlarda karine 745
Madde 992. 745
III. Sorumluluk 745
1. İyiniyetli zilyet bakımından 745
a. Yararlanma 745
Madde 993 745
b. Tazminat 746
Madde 994. 746
2. İyiniyetli olmayan zilyet bakımından 747
Madde 995 747
IV. Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma 747
Madde 996. 747

İKİNCİ BÖLÜM
TAPU SİCİLİ

A. KURULMASI 749
I. Sicil bakımından 749
1. Genel olarak 749
Madde 997 749
2. Taşınmazların kaydedilmesi 749
a. Kaydedilecek taşınmazlar 749
Madde 998 749
b. Kaydedilmeyecek taşınmazlar 750
Madde 999 750
3. Sicilin unsurları 751
a. Tapu kütüğü 751
Madde 1000. 751
b.Kat mülkiyeti kütüğü 752
Madde 1001 752
c. Yevmiye defteri ve belgeler 752
Madde 1002 752
d. Plân 753
Madde 1003. 753
II. Tapu sicilinin tutulması 753
1. Bir bölgede 753
Madde 1004 753
2. Birden çok bölgede 754
Madde 1005 754
III.Tapu idareleri 754
1. Kuruluş 754
Madde 1006 754
2. Sorumluluk 754
Madde 1007 754
B. İŞLEMLER 755
I. İşlemlerin konusu 755
1. Tescil 755
Madde 1008 755
2. Şerhler 756
a. Kişisel haklarda 756
Madde 1009 756
b. Tasarruf yetkisinin kısıtlanmasında 756
Madde 1010 756
c. Geçici tescil şerhi 757
Madde 1011 757
3. Beyanlar 758
Madde 1012. 758
II. Tescilin ve terkinin koşulları 759
1. İstem 759
a. Tescil için 759
Madde 1013 759
b. Terkin ve değişiklik için 760
Madde 1014. 760
2. Yetkinin ve sebebin belirlenmesi 760
Madde 1015. 760
3. Belgelerin tamamlanması 761
Madde 1016. 761
III. Tescilin biçimi 761
1. Genel olarak 761
Madde 1017 761
2. Taşınmaz lehine irtifaklarda 762
Madde 1018. 762
IV. Tebliğ zorunluluğu 762
Madde 1019 762
C. TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI 762
Madde 1020. 762
D. TESCİLİN ETKİLERİ 763
I. Tescilin yapılmamasının sonuçları 763
Madde 1021. 763
II. Tescilin sonuçları 764
1. Genel olarak 764
Madde 1022 764
2. İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI 764
Madde 1023. 764
3. İyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı 765
Madde 1024 765
E. TERKİN VE DEĞİŞTİRME 765
I. Yolsuz tescilde 765
Madde 1025 765
II. Aynî hakların sona ermesi 766
Madde 1026 766
III. Düzeltme 767
Madde 1027 767
Yürürlükten kaldırılan kanun  767
Madde 1028. 767
Yürürlük  767
Madde 1029 767
Yürütme 767
Madde 1030 767

VI. TÜRK MEDENÎ KANUNU İLE ESKİ TÜRK MEDENÎ
KANUNU MADDELERİNİ KARŞILAŞTIRAN TABLO 769
VII. “TÜRK MEDENİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK
YAPAN   KANUNLAR” 807 

A. 02.01.2003 TARİHİNDE KABUL EDİLEN
4778 SAYILI “ÇEŞİTLİ KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN”807
B. 30.07.2003 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4963
SAYILI  “ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN” 807
C. 20.02.2008 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 5237 SAYILI
“VAKIFLAR KANUNU” 807
D. 04.11.2004 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 5253 SAYILI    
"DERNEKLER KANUNU” 808
E. 03.07.2005 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 5399 SAYILI
"TÜRK MEDENİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
 YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN".808
F. 01.07.2005 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 5378 SAYILI 
“ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN” .809
G. 04.05.2007 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 5650 SAYILI  
“TÜRK MEDENİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN” 809
H. 31.03.2011 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 6217 SAYILI
“YARGI HİZMETLERİNİN HIZLANDIRILMASI
AMACIYLA BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK    YAPILMASINA DAİR KANUN” 809
I. 06.02.2014 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 6518
SAYILI “AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR

BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ 
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN” 810
 İ.25.04.2013 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 6462
SAYILI “ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE YER ALAN ENGELLİ
BİREYLERE YÖNELİK İBARELERİN
DEĞİŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUN
VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” 810
J. 30.04.2014 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 6537
SAYILI “TOPRAK KORUMA VE ARAZİ
KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN” 810
VIII. “ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLEN
TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİ VE ANAYASA 
MAHKEMESİ İPTAL KARARLARI” 815
A. TMK. MADDE 101 / III. FIKRASI, AYM.’NİN
17.4.2008 T.,2005/14 E. VE 2008/92 SAYILI KARARI
 İLE İPTAL KARARI.815
B. TMK. MADDE 112/II. FIKRASINDA YER ALAN "...
TÜZÜKTE GÖSTERİLEN SEBEPLERLE..." İBARESİ, AMK.’NİN
27.11.2007 T., 2002/162 E. VE 2007/89 SAYILI KARARI İLE
 İPTAL KARARI.816
C. TMK. MADDE 289/I’Cİ FIKRASINDA YER ALAN “…HER HALDE
DOĞUMDAN BAŞLAYARAK BEŞ YIL…” İBARESİ, AYM.’NİN 
25.6.2009 T., 2008/30 E. VE 2009/69 SAYILI KARARI İLE
 İPTAL KARARI .817
D. TMK. MADDE 321/I’İNCİ FIKRASINDA YER ALAN “… EVLİ
DEĞİLSE ANANIN …” İBARESİ, AYM.'NİN 02.07.2009 T.,
2005/114 E. VE 2009/105 SAYILI KARARI İLE İPTAL KARARI..821
E. TMK.MADDE 181. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINDA YER
ALAN “…DAVACININ…” VE “…DAVALININ…” İBARELERİNİN 
ANAYASA’NIN 10. VE 36. MADDELERİNE AYKIRILIĞI SAVIYLA
 AYM’NİN 21.01.2010 T., 2008/102 E. VE 2010/14 SAYILI
KARARI İLE İPTAL KARARI.831
F.TMK. MADDE 303/IV. FIKRASI “ÇOCUK” YÖNÜNDEN
AYM.’NİN 15.03.2012 T., 2011/116 E. VE 2012/39
SAYILI KARARI İLE İPTAL KARARI..834
G. TMK. MADDE 303/II. FIKRASININ “… HİÇ KAYYIM
ATANMAMIŞSA ÇOCUĞUN ERGİN OLDUĞU TARİHTE İŞLEMEYE
BAŞLAR.” BÖLÜMÜNÜN VE AYNI FIKRADA YER ALAN 
“ ÇOCUĞA DOĞUMDAN SONRA KAYYIM ATANMIŞSA, ÇOCUK 
 HAKKINDA BİR YILLIK SÜRE, ATAMANIN KAYYIMA TEBLİĞİ
TARİHİNDE…” BÖLÜMÜNÜ AYM.’NİN 27.10.2011 T., 
2010/71 E. VE 2011/143 SAYILI KARARI İLE İPTAL KARARI838
H. TMK. MADDE 713/II . FIKRASINDAKİ “… ÖLMÜŞ…” 
SÖZCÜĞÜ VE İPTAL EDİLEN SÖZCÜKTEN SONRA GELEN “…
YA DA…” SÖZÜĞÜ AYM.’NİN 17.03.2011 T., 2009/58 E.
VE 2011/52 SAYILI KARARI İLE İPTAL KARARI..842
I. TMK. MADDE 319’DA YER ALAN “…VE HER HALDE EVLAT
EDİNME İŞLEMİNİN ÜZERİNDEN BEŞ YIL…” İBARESİ
AYM.’NİN 27.12.2012 T., 2012/35 E. VE 2012/203
SAYILI KARARI İLE İPTAL KARARI.845
İ. TMK. MADDE 291/II’DE YER ALAN “…HER HALDE
DOĞUMDAN BAŞLAYARAK BEŞ YIL … “ İBARESİ AYM.’NİN
10.10.2013 T., 2013/65 E. VE 2013/115 SAYILI KARARI
İLE İPTAL KARARI..848
J. AYM., 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN
187. MADDESİNE İSTİNADEN EVLİ KADININ EVLİLİK
ÖNCESİ SOYADININ KULLANILMASINA İLİŞKİN YAPILAN
 BAŞVURU ÜZERİNE “.850


İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
I. 4722 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ
    VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN BİLGİLERİ...857

II. 4722 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ
     VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN GENEL
      GEREKÇESİ..857
III. 4722 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ
      VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
       HÜKÜMLERİ..859

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

A. GEÇMİŞE ETKİLİ OLMAMA KURALI 859
B. GEÇMİŞE ETKİLİ OLMA 859
I. Kamu düzeni ve genel ahlâk 860
II. İçeriği kanunla belirlenen ilişkiler 861
III. Kazanılmamış haklar 861

İKİNCİ BÖLÜM
Kişiler Hukuku

A. FİİL EHLİYETİ 861
B. GAİPLİK KARARI 862
C. DERNEKLER 862
D. VAKIFLAR 863

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aile Hukuku

A. EVLENME, BOŞANMA VE EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ 863
B. MAL REJİMLERİ 864
C. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KORUNMASI 864
D. SOYBAĞI 867
E. BABALIK DAVASI 868
F. EVLAT EDİNME 868
G. VELÂYET 868
H. VESAYET 869

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Miras Hukuku

A. MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİ 869

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eşya Hukuku

A. AYNÎ HAKLAR 869
B. EŞYA HUKUKU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 869

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler

A. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER VE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 870
B. YOLLAMALAR 871
C. TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER 871
D YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN 872
YÜRÜRLÜK 872
YÜRÜTME 872

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜZÜKLER

I. TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET
    VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA
     İLİŞKİN TÜZÜK.873

BİRİNCİ KISIM
Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam..873


İKİNCİ KISIM
Velayet

BİRİNCİ BÖLÜM
Velayete İlişkin Hükümler

Velayet..874

İKİNCİ BÖLÜM
Çocuğun ve Mallarının Korunması

Çocuğun korunması .874
Çocuk mallarının korunması .874
Gelirlerin sarfı 874
Çocuk mallarının kısmen sarfı 874
Velayetin sona ermesi halinde malların devri 875

ÜÇÜNCÜ KISIM
Vesayet

BİRİNCİ BÖLÜM
Vesayet ve Denetim Makamları ve Vasi Atanması

Vesayet ve denetim makamları..875
Bildirim..875
Esas defterine kayıt..876
Vasiliğe istekli olanların önceden belirlenmesi..876
Vasi atanması..876
Koruma altına alınan çocuklara vasi atanması .876

İKİNCİ BÖLÜM
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması

Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması..876

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vasinin Görevleri

Vasinin genel olarak görevi ..877
Defter tutma..877
Resmi defter tutma..877
Malvarlığının ihtiyaca yetip yetmediğinin belirlenmesi.877
Malvarlığının ihtiyaca yetmemesi durumunda yapılacak işlemler..877
Malvarlığının ihtiyaca yetmesi durumunda yapılacak işlemler878
Hesap raporu..878
Hesap raporunun incelenmesi ve onaylanması..878
Değerli şeylerin saklanması..878
Para ve menkul kıymetler…..879
Malların satışı..879
Açık artırmada usul..879
Pazarlıkta satışta usul..879
Şikayet ve itiraz..880
Vasinin ücreti..880
Kayyımın sorumluluğu..880

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Vasilik Görevinin Sona Ermesi

Vasilik görevinin sona ermesi ve yapılacak işlemler..880

DÖRDÜNCÜ KISIM
Miras

BİRİNCİ BÖLÜM
Koruma Önlemleri

Genel olarak..881
Defter tutma ve mühürleme..881
Terekenin resmen yönetilmesi..881
Terekenin resmen yönetilmesinin sona ermesi..882
Vasiyetnamenin açılmasında usul..882
Sözlü vasiyet...882

İKİNCİ BÖLÜM
Mirasın Reddi

Mirası ret......883
Reddin Şekli..883
Resmi defter tutma istemi...883
İlan yoluyla çağrı..883
Resmi defter tutulması.884
Resmi defter tutma süresince yapılacak zorunlu işler.884
Resmi defter tutmanın sona ermesi....884

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmi Tasfiye

Resmi tasfiye isteminde bulunma..884
Resmi tasfiyenin kapsamı ve usul....885
Resmi tasfiyede malların paraya çevrilmesi..885
Resmi tasfiyede özel ihtiyari artırma usulü...885
Resmi tasfiyede açık artırmayla satış...885
Resmi tasfiyede pazarlıkta satış..886
Resmi tasfiyenin sona ermesi..886
Tutulan resmi deftere göre iflas usulü ile tasfiye...886
Hüküm bulunmayan haller..886

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Miras Ortaklığı

Miras ortaklığı ve temsilcisi..887
Miras ortaklığında defter düzenlenmesi ve itiraz...887
Miras ortaklığında temsilcinin hesap vermesi ve giderler...887

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

Yönetmelikte düzenlenecek konular....887
Yürürlükten kaldırılan hükümler.....888
Geçici.........888
Yürürlük........888
Yürütme......888
Geçici Madde...888


TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIFLARIN TESCİL VE İLANI HAKKINDA TÜZÜK   

Amaç ve kapsam .889
Dayanak 889
Mahkeme siciline tescil  889
Tüzel kişilik kazanma 890
Kararın tebliği 890
Merkezi sicilin içeriği ve tutulma tarzı 890
İlan 890
Yürürlükten kaldırılan tüzük 890
Yürürlük 891
Yürütme 891
-Kavram Dizini- 893