Kategoriler

Kredi Tahsisi ve Kredi Sözleşmeleri

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

190,00 100,00
50,00
65,00

Toplam

Yazar : Mehmet Özdeniz , Jale Kuleli
Basım Tarihi : Kasım 2014
Sayfa Sayısı : 158
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-70-9
ISBN (Online) : 978-605-315-446-4
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu çalışma, bankaların ve kredi sağlayıcı finansal kuruluşla­rın yalnızca kredilendirme süreci ya da kredi tahsisi ve bu faali­yetleri kapsamında yer alan çeşitli kredi sözleşmelerini kendine konu al­maktadır.  Kredi tahsisi ve kredilendirme süreci ileilgili olarak, bankaların yükümlülüklerini, bu nedenle karşı karşıya kal­dık­larıs orunları, yasalarca öngörülen yaptırımları ve olası riskleri ele alarak bankaların yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sırasın­da ya­şanan sorunların çözümüne ilişkin yeni uygulama biçimlerini ya da modellerini değerlendirmeyi ve bunun yanı sıra, özellikle TKHK kapsamında tüketici haklarının korunması ile ilgili usul ve esasların bu sürecegetirdiği yenilikleri ve bankalar için öngö­rülen yükümlü­lükleri de tanıtmayı amaçlamaktadır.

İÇİNDEKİLER

 

KISALTMALAR.. V

SUNUŞ. IX

İÇİNDEKİLER.. XIII

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KREDİ TAHSİSİ

 

a) Giriş. 1

b) KrediTahsis Süreci İle İlgili Kavramlar 1

1- KrediKavramı. 2

2- KrediVeren veya Banka ya da Diğer Kredi Kuruluşları. 3

3- KrediTalebinde Bulunan.. 5

(a) KrediMüşterisi 6

(b) Tüketici 7

c) KrediTahsis Kavramı 9

d) KrediTahsisinin Hukuki Niteliği 10

e) KrediTahsis İşlemleri, İşlem Süreçleri ve İşlemlerin Özellikleri 12

1- KrediTahsisi İşlem Süreçleri 14

2- KrediTahsis Sürecindeki İşlem ve Edimlerin Özellikleri 16

(a) KrediTahsisi Sürecinin Ana Hizmetleri ya da İşlem ve Edimleri 17

(b) KrediTahsisi Sürecinin Tamamlayıcı Nitelikteki Edim ve İşlemleri 20

(c) Kredi TahsisEdimleri ve İşlemleri Şeması 22

 

İKİNCİ BÖLÜM

KREDİ SÖZLEŞMESİ

 

A- KrediSözleşmesi Hakkında Genel Değerlendirme. 23

B- KrediSözleşmelerinin Temel İlkeleri 24

1) GenelKredi Sözleşmelerinde Genel İşlem Koşulları Uygulaması. 25

a)Geleneksel Sözleşmeler 26

b) Standartya da Katılımlı Sözleşme Tipi 27

c) Genelİşlem Koşulları Kavramı ve Uygulama Özellikleri 29

d) Genelİşlem Koşullarının İçerik Denetimi 32

2)Sözleşmenin ve Bilgilendirme Belgesinin Yazılı Olması ve Yazım Standartları. 33

3) SözleşmeKoşullarının Tüketici Aleyhine Değiştirilmesi Yasağı. 35

4) KrediSözleşmelerinde Kefalet Dışında Teminat Alma Yasağı. 36

5) KrediTahsis İşlemlerinin Giderleri 36

a) GenelBakış. 36

b) KrediTahsis İşlemlerinin Giderlerine İlişkin Yasal Düzenlemeler 39

1. TKHK’nunDüzenlemesi 39

2. TüketiciYönetmeliğinin düzenlemesi 41

c) İşlemÜcretlerinin Kredi Müşterisinden Alınması Usulü. 45

6) TüketiciKredi Sözleşmelerinde Haksız Şartlar. 47

a) Giriş. 47

b) HaksızŞart Kavramı ve Tanımı 48

c) HaksızŞartın Oluşmasına Yol Açan Nedenler ya da Koşullar 49

1-Sözleşme Şartlarının Müzakere Edilmemiş Olması Koşulu.. 49

2- TüketiciAleyhine Dengesizlik Oluşması Koşulu.. 51

d) TüketiciKredi Sözleşmeleri Bakımından Haksız Şart Denetimi 52

f)Haksız Şartların, Sözleşmeye Etkisi ya da Hukuki Sonuçları 57

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN KURULUŞ İŞLEMLERİ

 

1) KrediMüşterisinin Belgelerinin Toplanması ve İncelenmesi 59

2) Kredi Müşterisinin Kimliğinin Tespitve Teyidi 61

a) GerçekKişilerin Kimlik Tespiti 62

b) KimlikBilgilerinin Teyidi (Doğrulanması). 62

c) BeyanEdilen Adresin Doğruluğu.. 63

d) Ticaret SicilineKayıtlı Tüzel Kişilerin Kimlik Tespiti 63

e)Belgelerin Doğruluğunun (Teyidinin) Tespiti 63

3) SözleşmeÖncesinde Kredi Müşterisinin Bilgilendirmesi 64

a) SözleşmeÖncesi Bilgilendirme Yükümlülüğünün Hukuki Anlamı. 65

b) SözleşmeÖncesi Bilgilendirme Formu ya da Bilgilendirme Belgesi 65

c) SözleşmeÖncesi Bilgilendirme Belgesinin İçeriği 66

d)Bilgilendirme Belgesinin Müşteriye Bildirim Usulü.. 67

4) KrediSözleşmesinin Müzakeresinin Yapılması 68

a)Müzakerenin hukuksal anlamı. 68

b)Müzakerenin Yapılması Kuralları. 70

c) Müzakereyapılmış olmasının İspatı. 71

5) KrediSözleşmesinin ve Diğer Belgelerin İmzalanması 73

a) İmza Kavramı ve İmzanın Hukuki Niteliği 73

b) Sözleşme ve Eklerinin İmzalanmasıUygulamasının Usul Ve Esasları. 73

6) SigortaPoliçesinin İmzalanması 77

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖZEL KURALA BAĞLANAN KREDİ SÖZLEŞMELERİ

 

1) Tüketici Kredi Sözleşmesi 79

a) TüketiciKredi Sözleşmesi Kavramı ve Tanımı. 80

b) Tüketici KredisiSözleşmelerinin Kurulması. 82

1- TüketiciSözleşmenin Yazılı Olma Şartı, Yazım Standartları ve İçeriği 82

2- TüketiciKredi Sözleşmesi Koşulları 83

3- TüketiciKredi Sözleşmelerinin Diğer Unsurları ve Koşulları 83

(a) CaymaHakkı 83

(b)Sözleşmede değişiklik yapılması 84

(c) Erkenödeme. 85

                  (d) Temerrüt 85

(e) Sigortayaptırılması 86

4- SözleşmeÖncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü. 86

2) Konut Finansmanı Sözleşmesi 87

a) SözleşmeÖncesi Bilgilendirme Formu İçeriği 88

b)Bilgilendirme Belgesinin (SÖBF) Müşteriye Bildirimi Usulü.. 93

3) İşyeriDışında Kurulan Sözleşmeler 94

a) GenelBakış. 94

b)Sözleşmenin Kuruluşu.. 95

c)Sözleşmenin Şekli Şartları. 96

d)Sözleşmenin İçeriği 97

e)Tüketicinin Bilgilendirilmesi 98

f)Tüketicinin Cayma Hakkı ve Kullanım Koşulları. 99

4) FinansalHizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler 101

a) GenelBakış. 101

b)Sözleşmenin Kuruluşu.. 104

c)Tüketicinin Bilgilendirilmesi 105

5) Kefalet Sözleşmesi 105

 

SONUÇ

KREDİ TAHSİS UYGULAMALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

 

1)Kredilendirme Sürecinde İşlem Güvenliği Sorunsalı 110

a) Krediİşlemlerinin Uzmanlarınca Yerine Getirilmesi 110

1- Krediİşlemleri Bakımından Gereksinim Duyulan Uzmanlık. 110

2- Krediİşlemlerinin Avukatlarca Yapılması 111

3- AvukatlıkKanunu’nun Sağladığı Olanaklar 112

b) Krediİşlemlerinin Vekâlet İlişkisi İçinde Yerine Getirilmesi 114

2)Kredilendirme Sürecinde Dış Kaynak Kullanımı 116

a) GenelBakış. 116

b) DışKaynak Kullanımının Hukuksal Anlamı ve Koşulları. 118

c) KrediTahsis İşlemlerinde Dış Kaynak Kullanımı. 118

3) ÖngörülenYasal Yükümlülükler Ve Yaptırımları 120

a) TKHK’nun İdari Para Cezaları UygulamaListesi 121

b)Bankacılık K. ve TBB Sözleşmeler Tebliği İdari Para Cezaları. 134

KAYNAKÇA.. 135