Kategoriler

3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili Mevzuat

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

610,00 488,00
305,00 244,00
400,00 320,00

Toplam

Yazar : Hakim Şevkiye Özak
Basım Tarihi : Ocak 2012
Sayfa Sayısı : 416
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4354-20-7
ISBN (Online) : 978-605-315-529-4
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

2. BASKIYA ÖNSÖZ.. 5

Sunuş. 7

İÇİNDEKİLER.. 9

 

BÖLÜM 1

FİNANSAL KİRALAMAYA GENELBAKIŞ

1- KONUYAGENEL BAKIŞ. 17

A- FİNANSAL KİRALAMA NEDİR ?. 17

B- FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERLEKARŞILAŞTIRILMASI: 18

2- LEASINGTÜRLERİ. 20

3- SATIN ALMAK YERİNE NİÇİN FİNANSAL KİRALAMA ?. 22

 

BÖLÜM 2

3226 SAYILI FİNANSALKİRALAMA KANUNU
MADDE METİNLERİ VE İLGİLİ YARGITAY VE DANIŞTAY KARARLARI

FİNANSALKİRALAMA KANUNU.. 27

Madde 1. 27

Maddenin Gerekçesi 27

Maddenin Açıklaması 28

Madde 2. 28

Maddenin Gerekçesi 28

Madde 3. 28

Maddenin Gerekçesi 28

Madde 4. 29

Maddenin Gerekçesi 29

Maddenin Açıklaması 30

 

Madde 5. 31

Maddenin Gerekçesi 31

Maddenin Açıklaması 31

YARGITAY KARARI 32

DANIŞTAY KARARLARI 32

Madde 6. 49

Maddenin Gerekçesi 49

Maddenin Açıklaması 49

YARGITAY KARARLARI 50

Madde 7. 53

Maddenin Gerekçesi 53

Maddenin Açıklaması 53

Madde 8. 54

Maddenin Gerekçesi 54

YARGITAY KARARLARI 55

Madde 9. 70

Maddenin Gerekçesi 70

Maddenin Açıklaması 70

YARGITAY KARARLARI 71

Madde 10. 76

Maddenin Gerekçesi 76

5. ve 6. Fıkraların DeğişiklikGerekçesi 77

YARGITAY KARARI 77

Madde 11. 78

Maddenin Gerekçesi 78

Maddenin Açıklaması 78

Madde 12. 86

Maddenin Gerekçesi 86

Maddenin Açıklaması 86

Madde 13. 88

Maddenin Gerekçesi 88

Maddenin Açıklaması 88

Madde 14. 89

Maddenin Gerekçesi 89

Maddenin Açıklaması 90

YARGITAY KARARLARI 90

DANIŞTAY KARARLARI 146

Madde 15. 149

Maddenin Gerekçesi 149

Maddeye Eklenen Fıkraların Gerekçesi 149

Maddenin Açıklaması 149

YARGITAY KARARLARI 150

DANIŞTAY KARARI 155

Madde 16. 157

Maddenin Gerekçesi 157

Maddenin Açıklaması 157

YARGITAY KARARLARI 158

Madde 17. 166

Maddenin Gerekçesi 166

Maddenin Açıklaması 166

YARGITAY KARARLARI 167

DANIŞTAY KARARLARI 178

Madde 18. 181

Maddenin Gerekçesi 181

Maddenin Açıklaması 181

YARGITAY KARARLARI 182

Madde 19. 185

Maddenin Gerekçesi 185

Maddenin Açıklaması 185

YARGITAY KARARLARI 189

Madde 20. 214

Maddenin Gerekçesi 214

Maddenin Açıklaması 214

YARGITAY KARARLARI 215

Madde 21. 217

Maddenin Gerekçesi 217

Maddenin Açıklaması 217

Madde 22. 218

Maddenin Gerekçesi 218

Maddenin Açıklaması 218

YARGITAY KARARI 218

 

Madde 23. 225

Maddenin Gerekçesi 225

Maddenin Açıklaması 225

YARGITAY KARARLARI 232

Kiracıya Verilen 60 Günlük Önelin Tebliğ Zorunluluğu İle İlgili

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin veHukuk Genel Kurulu’nun Konuya

İlişkin Yeni Görüşünü Ortaya Koyan Örnek Kararı ve Bu Karar IşığındaUygulamada Karşılaşılabilecek Alternatif  Sorun ve Çözümler 250

6098 Sayılı Borçlar Kanunu UyarıncaGenel İşlem Şartları 251

Temerrüd İhtarının AlternatifDurumlarda Değerlendirilmesi 253

1- Finansal Kiralama SözleşmesindeKiracı Gerçek Şahıs İse. 253

2- Finansal Kiralama SözleşmesindeKiracı Tüzel Kişi İse. 256

Madde 24. 259

Maddenin Gerekçesi 259

Maddenin Açıklaması 259

YARGITAY KARARLARI 259

Madde 25. 263

Maddenin Gerekçesi 263

Maddenin Açıklaması 263

YARGITAY KARARLARI 264

Madde 26. 280

Maddenin Gerekçesi 280

Maddenin Açıklaması 280

YARGITAY KARARLARI 280

Madde 27. 291

Maddenin Gerekçesi 291

Maddenin Açıklaması 291

Madde 28. 291

Madde Gerekçesi 291

Maddenin Değişiklik Gerekçesi 291

Maddenin Açıklaması 291

DANIŞTAY KARARI 292

Madde 29. 296

Maddenin Gerekçesi 296

DANIŞTAYKARARLARI 296

Madde 30. 304

Maddenin Gerekçesi 304

DANIŞTAY KARARLARI 304

SAYIŞTAY KARARI 322

Madde 31. 323

Maddenin Gerekçesi 323

YARGITAY KARARLARI 324

DANIŞTAY KARARLARI 326

Madde 32. 328

Maddenin Gerekçesi 328

Madde 33. 328

Madde 34. 328

Maddenin Gerekçesi 328

 

BÖLÜM 3

FİNANSAL KİRALAMA İLEİLGİLİ MEVZUAT

I.YÖNETMELİKLER.. 331

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin

Kuruluş veFaaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik. 331

3226 Sayılı FinansalKiralama Kanunu Hükümlerine Göre

Kiralama Konusu Edilen MallarınGümrük Vergi ve Resimlerinin

Teminata Bağlama Usul ve EdilenMalların Gümrük Vergi ve

Resimlerinin Teminata Bağlama Usulve Esaslarını

Gösterir Yönetmelik. 358

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin

Kuruluş veFaaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkinYönetmelik  360

II.TEBLİĞLER.. 363

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ŞirketlerinceAlacakları

İçinAyrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ. 363

Anonim ve LimitedŞirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme

Değişikliği İşlemlerine İlişkinEsaslar Hakkında Tebliğ'de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İç Ticaret 2007/1. 369

Ek MotorluTaşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 2. 370

GelirVergisi Genel Tebliği Seri No: 146. 372

GelirVergisi Genel Tebliği Seri No: 235. 376

HarçlarKanunu Genel Tebliği Seri No: 13. 378

Vergi UsulKanunu Genel Tebliği (Sıra No :319) 380

 

 

III. BANKACILIK DÜZENLEME DENETLEME KURULU

KARARLARI 387

KonutFinansmanı Alanında Faaliyet Göstermek Üzere Yetkilendirilen Şirketler İçin;Finansal Kiralama Şirketlerinin Konut Finansmanı Faaliyetinden Kaynaklanan NetFinansal Kiralama Alacakları İle Finansman Şirketlerinin Konut Finansmanı KapsamındaKullandıracakları Kredilerin Toplam Tutarının Özkaynakların On Beş Katı İleSınırlandırılması Hakkında Karar 387

"Konut Finansmanı" Alanında Finansal Kiralamaveya Finansman

Şirketi Olarak Faaliyet Göstermeyi Planlayan ve"Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş veFaaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"in (Yönetmelik) 6’ncı Maddesineİstinaden Kuruluş İzni İçin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (Kurum)Başvuran Şirketler İçin, Anılan Yönetmelikte Belirtilen

Kuruluş İzinŞartlarına İlave Olarak Getirilen Şartlar Hakkında Karar 388

IV.SİRKÜLERLER.. 390

GelirVergisi Sirküleri No: 1. 390

GVK-1/2003-1/Yatırımİndirimi-1. 390

GelirVergisi Sirküleri No: 32. 400

GVK-32/2005-4/Yatırım İndirimi 4. 400

V.GENELGELER.. 404

3226 SayılıFinansal Kiralama Kanunu Uyarınca Yurt Dışına Geçici Çıkısı Yapılacak Eşya İçinYapılması Gereken İşlemler Hakkında Genelge. 404

DamgaVergisi İç Genelgesi Seri No : 1997/2. 406

VI.ÖZELGELER (MUKTEZALAR) 407

KAYNAKÇA.. 415