Kategoriler

Açıklamalı - İçtihatlı Asliye Hukuk Mahkemeleri - Sınırlı Ayni Haklar

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

730,00 584,00
365,00 292,00
475,00 380,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Mayıs 2015
Sayfa Sayısı : 458
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-93-8
ISBN (Online) : 978-605-315-533-1 (Tk) 978-605-315-708-3 (6.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
ÖNSÖZ V
KISALTMALAR VII
İÇİNDEKİLER IX

Hukuk Mahkemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak  
Yazılı ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar…………………………………1
Yazılı Yargılama Usulü ……………………………………………………….....................................1
Basit Yargılama Usulü…………………………………………………………………………………………….6
SINIRLI AYNİ HAKLARLA (İRTİFAK HAKLARI) İLGİLİ

İLGİLİ YASA 9
AÇIKLAMA 11
Görevli Mahkeme 12
Yetkili Mahkeme 12
Davacı 12
Davacı 13
Dava Açma Koşulları 13
Gözönünde Tutulacak Hususlar 13
İrtifak Hakkı Hükümleri 13
Özel Yasa Kuralları ve Yerel Adet Uygulaması 14
İrtifak Hakkının Bakım Giderleri 14
Taşınmazlar Üzerinde Değişiklik ve Bölünme Durumunda İrtifak Hakkının Durumu 14

İNTİFA HAKKI VE DİĞER İRTİFAK HAKLARIYLA İLGİLİ DAVALAR

İLGİLİ YASA 17
AÇIKLAMA 23
İntifa Hakkının Sona Ermesi 23
İntifa Hakkı Sahibinin Hakları 24
İntifa Hakkı Kurulan Malın Malikinin Hakları 25
İntifa Hakkı Sahibinin Defter Tutulmasını İstemesi 25
İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri 25
İntifa Hakkının Kullanımında Özen Gösterme 26
İntifa Hakkının Devrini İsteme Hakkının Kullanılması 26
İÇTİHATLAR 28
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 28
Yargıtay Özel Daire Kararları 36

OTURMA HAKKIYLA İLGİLİ DAVALAR
İLGİLİ YASA 57
AÇIKLAMA 57
İÇTİHATLAR 58
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 58
Yargıtay Özel Daire Kararları 60
ÜST HAKKI İLE İLGİLİ DAVALAR
İLGİLİ YASA 67
AÇIKLAMA 69
Üst Hakkının Sona Ermesi ve Sonuçları 69
Süreden Önce Devir İstemi 69
Üst Hakkının Süresi 70
İÇTİHATLAR 71
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 71
Yargıtay Özel Daire Kararları 80

KAYNAK HAKKI İLE İLGİLİ DAVALAR

İLGİLİ YASA 97
AÇIKLAMA 97
İÇTİHATLAR 97
Yargıtay Özel Daire Kararları 97

DİĞER İRTİFAK HAKLARI

İLGİLİ YASA 101
AÇIKLAMA 101
İÇTİHATLAR 102
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 102
Yargıtay Özel Daire Kararları 106

TAŞINMAZ YÜKÜ (MÜKELLEFİYETİ) İLE İLGİLİ DAVALAR

İLGİLİ YASA 125
AÇIKLAMA 127
Kamu Hukukuna İlişkin Taşınmaz Yükü 128
Taşınmaz Yükünün Sona Ermesi 128
Taşınmazın Yükten Kurtarılması 128
Taşınmaz Yükünde Zamanaşımı 129
Taşınmaz Yükünün Hükmü 129
İÇTİHATLAR 130
Danıştay Özel Daire Kararları 130

TAŞINMAZ REHNİ İLE İLGİLİ DAVALAR

İLGİLİ YASA 135
AÇIKLAMA 141
Birden Çok Kişiye Ait Olan Taşınmaz Rehni 142
Taşınmaz Rehninin Sona Ermesi 142
Taşınmaz Rehininin Kapsamı 143
Taşınmaz Rehninde Zamanaşımı 143
Rehinli Taşınmaz Malikinin Önlem Alma Yetkisi 143
Rehnin Paraya Çevrilmesi 144
Rehinli Taşınmazın Satış Bedelinin Dağıtılması 144
Taşınmaz Rehninin Alacaklıya Sağladığı Güvence 145
Taşınmazın İyileştirilmesi Halinde Rehin Hakkı 145
Borcun Ödenmesi ve Rehinin Sona Ermesi 145
İÇTİHATLAR 147
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 147
Yargıtay Özel Daire Kararları 165
İPOTEK VE İPOTEKLE İLGİLİ DAVALAR

İLGİLİ YASA 185
AÇIKLAMA 188
İpoteğin Sona Ermesi 189
Alacaklının Ödeme İstemi 189
İpotekli Taşınmazın Devri 189
Yasal İpotek 190
Tescile Bağlı Yasal İpotekler 190
İÇTİHATLAR 192
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 192
Yargıtay Özel Daire Kararları 214
İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ
İLGİLİ YASA 365
AÇIKLAMA 365
İRAT SENEDİ 366
AÇIKLAMA 366
İrat Senedi ile Yüklü Taşınmazın Yükten Kurtarılması 366
İpotekli Borç ve İrat Senedinin Düzenlenmesi 367
İpotekli Borç Senedi veya İrat Senedinin Terkini 367
Alacaklıların Korunması 368
Görevli Mahkeme 368
Yetkili Mahkeme 368
Gözönünde Tutulacak Hususlar 368

TAŞINIR REHNİ VE TESLİME BAĞLI REHİN VE HAPİS HAKKIYLA İLGİLİ DAVALAR

İLGİLİ YASA 371
AÇIKLAMA 374
Art ve Alt Rehin Kurulması 374
Taşınır Rehninin Sona Ermesi 374
Rehinli Taşınırın Geri Verme Borcu 374
Taşınır Rehninin Hükümleri 375
Alacaklının Taşınırda Hapis Hakkı 375
İÇTİHATLAR 375
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 375
Yargıtay Özel Daire Kararları 389

ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİNLE İLGİLİ DAVALAR

İLGİLİ YASA 395
AÇIKLAMA 396
İÇTİHATLAR 397
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 397
Yargıtay Özel Daire Kararları 410
REHİN KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇ VERME İŞİ İLE UĞRAŞMADAN DOĞAN DAVALAR

İLGİLİ YASA 413
AÇIKLAMA 414
İÇTİHATLAR 415
Yargıtay Özel Daire Kararları 415

REHİNLİ TAHVİLLERLE İLGİLİ DAVALAR

İLGİLİ YASA 427
AÇIKLAMA 427
İÇTİHATLAR 427
Yargıtay Özel Daire Kararları 427
KAYNAKÇA 433
Yazarın Basılmış Eserleri 435
Yazarın Basılacak Eserleri 436