Kategoriler

Açıklamalı – İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - Haciz, Hacze İtiraz,İtirazın Kaldırılması, İstihkak İddiası ve Davası, Borç Ödemekten Aciz Belgesi (Seri 6)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

870,00 696,00
435,00 348,00
570,00 456,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Aralık 2013
Sayfa Sayısı : 587
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-28-0
ISBN (Online) : 978-605-315-695-6 (Tk) 978-605-315-712-0 (6.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

AÇIKLAMALI- İÇTİHATLI İCRA VE İFLAS DAVALARI VE TATBİKATI, HACİZ, HACZE İTİRAZ, İTİRAZIN KALDIRILMASI, İSTİHKAK İDDİASI VE DAVASI, BORÇ ÖDEMEKTEN ACİZ BELGELER- SERİ- 6

 

Hasan ÖZKAN (Em. İstanbul Hukuk Hakimi)

 

- İcra Mahkemesinde Uygulanacak Basit Yargılama Usülü

- Alacaklının İcra Müdüründen Haciz Konulmasını İstemesi

- Taşınır Mallarda Haczin Sonuçları

- Taşınmaz Haczinin Kapsamı

- İstihkak İddiası

- İstihkak Davası

- Hacze İştirak Derecelerinin Teşkili

- Borç Ödemekten Aciz Belgesi

    


ÖNSÖZ.. V

KISALTMALAR.. VII

İÇİNDEKİLER.. IX

 

İCRA MAHKEMESİNDE UYGULANACAK BASİT YARGILAMA USULÜ

Dilekçelerin Verilmesi 1

Delillerin Sunulması 1

İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ya da Değiştirilmesi Yasağı 1

Ön İnceleme ve Tahkikat 1

Davanın Açılmamış Sayılması 2

Mahkemece Verilecek Hüküm.. 2

Kararın Tefhimi 2

İlk İtirazlar 3

İlk İtirazların İleri Sürülmesi 3

İlk İtirazların İncelenmesi 3

 

HACİZ YOLUYLA TAKİPTE MAL BEYANINDA BULUNMAYAN BORÇLUNUN HAPSEN TAZYİKİ (KORKUTULMASI)

I. MAL BEYANI. 5

Beyanın Muhteviyatı 5

Beyan Mecburiyeti Müddeti, Başlangıcı 5

Hapis İle Tazyik. 5

Sonradan Kazanılan veya Ziyadeleşen Malların beyanı 5

AÇIKLAMA.. 6

Görevli Mahkeme. 7

Yetkili Mahkeme. 7

İstekte Bulunacak. 7

Baskı Hapsi İstenilen. 7

İstek Koşulları 7

Göz Önünde Tutulacak Hususlar 7

ÖRNEKLER.. 8

Baskı (Tazyik) Hapsi İstek Dilekçe Örneği 8

Mal Bildirimi Dilekçesi 9

DÜŞÜNCELER.. 9

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Düşünceleri 9

İÇTİHATLAR.. 9

Anayasa Mahkemesi Kararı 9

İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 13

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları 13

Yargıtay Özel Daire Kararları 14

 

ALACAKLININ İCRA MÜDÜRÜNDEN HACİZ KONULMASINI İSTEMESİ

II. HACİZ.. 35

1 – Talep Müddeti 35

2 – Hacze Başlama Müddeti 35

Haciz Yapan Memurun Yetkisi 36

Zabıta Memurlariyle Muhtarların Vazifeleri 36

AÇIKLAMA.. 36

İÇTİHATLAR.. 37

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 37

Yargıtay Özel Daire Kararları 42

 

HACZİ UYGUN (CAİZ) OLMAYAN MAL VE HAKLAR

Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar  53

AÇIKLAMA.. 54

İÇTİHATLAR.. 56

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 56

Yargıtay Özel Daire Kararları 68

 

KISMEN HACZİ UYGUN (CAİZ) OLAN MAL VE HAKLAR (ŞEYLER)

Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler  91

Önceden Yapılan Anlaşmalar. 91

AÇIKLAMA.. 91

İÇTİHATLAR.. 93

Yargıtay Özel Daire Kararları 93

 

YAVRULU HAYVANLARIN HACZİ

Yavrulu Hayvanların Haczi 113

AÇIKLAMA.. 113

 

 

TAŞINMAZ REHNİ KAPSAMINDAKİ TEFERRUATIN HACZİ

Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi 115

AÇIKLAMA.. 115

İÇTİHATLAR.. 116

Yargıtay Özel Daire Kararları 116

 

YETİŞMEMİŞ MAHSULLERİN HACZİ

Yetişmemiş Mahsullerin Haczi 119

AÇIKLAMA.. 119

 

TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ

Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczi 121

AÇIKLAMA.. 121

İÇTİHATLAR.. 124

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 124

Yargıtay Özel Daire Kararları 134

 

TAŞINIR MALLARDA HACZİN SONUÇLARI

Taşınır Mallarda Haczin Neticeleri 141

AÇIKLAMA.. 141

İÇTİHATLAR.. 142

Yargıtay Özel Daire Kararları 142

 

HACİZLİ MALDA KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ

Kıymet Takdiri 149

AÇIKLAMA.. 149

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZDA.. 150

Görevli Mahkeme. 150

Yetkili Mahkeme. 150

Davacı 150

Davalı 150

Şikâyet Koşulları 150

Göz Önünde Tutulacak Hususlar 150

ÖRNEKLER.. 151

Dava Dilekçesi Örneği 151

DÜŞÜNCELER.. 152

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Düşünceleri 152

İÇTİHATLAR.. 152

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 152

Yargıtay Özel Daire Kararları 152

 

HACZEDİLMİŞ MALLARIN SAKLANMA ÖNLEMLERİ TAŞINIR MALLARIN SAKLANMASI

Mahcuz Malları Muhafaza Tedbirleri 157

1 – Taşınırlar Hakkında. 157

AÇIKLAMA.. 159

HACZE İTİRAZ.. 160

AÇIKLAMA.. 160

HACZE İTİRAZDA.. 161

Görevli Mahkeme. 161

Yetkili Mahkeme. 161

Davacı 162

Davalı 162

Dava Açma Koşulları 162

Göz Önünde Tutulacak Hususlar 162

Haczi Mümkün Olmayan Mallar ve Haklar 164

Yavrulu Hayvan Haczi 166

Yetişmiş Toprak ve Ağaç Ürünlerinin Haczi 166

Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczi 166

Haczin Sonuçları 166

ÖRNEKLER.. 167

Dava Dilekçesi Örneği 167

GENELGELER.. 168

Adalet Bakanlığı Müdürler Kurulu Kararı 168

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Genelgeleri 168

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesi 170

DÜŞÜNCELER.. 172

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Düşünceleri 172

İÇTİHATLAR.. 174

Anayasa Mahkemesi Kararları 174

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 180

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 180

Yargıtay Özel Daire Kararları 186

_Toc374789526

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİ ELİNDEKİ TAŞINIR MAL VE ALACAKLARIN HACZİNE İTİRAZ VE İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI

2 – Alacaklar ve Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallar Hakkında  207

AÇIKLAMA.. 209

Görevli Mahkeme. 211

Yetkili Mahkeme. 211

Davacı 211

Davalı 211

Göz Önünde Tutulacak Hususlar 211

ÖRNEKLER.. 212

Hacze İtiraz Dilekçesi Örneği 212

Hacze İtirazın Kaldırılması Hakkında Dilekçe Örneği 213

Üçüncü Kişiye Çıkarılacak Davet Kâğıdı Örneği 214

İÇTİHATLAR.. 214

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 214

Yargıtay Özel Daire Kararları 239

 

İCRA DAİRESİNCE HACZEDİLEN HAKLARIN KORUNMASI VE TAHSİLİ_Toc374789541

3 – Diğer haklar için. 275

AÇIKLAMA.. 275

İÇTİHATLAR.. 275

Yargıtay Özel Daire Kararları 275

 

TAŞINMAZLARIN HACZİNDE TASARRUF YETKİSİNİN KISITLANMASI_Toc374789546

4 – Taşınmazlar Hakkında. 279

AÇIKLAMA.. 279

İÇTİHATLAR.. 280

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 280

Yargıtay Özel Daire Kararları 282

TAŞINMAZ HACZİNİN KAPSAMI  285

I - Taşınmaz Haczinin Şümulü, 285

II - Alacakları Rehinle Sağlanmış Alacaklıların Mahfuz Hakları, 285

III - İdare ve İşletme. 285

AÇIKLAMA.. 285

 

HACİZLİ TAŞINMAZDA MAHSULLERİN TOPLANMASI_Toc374789557

Mahsullerin Toplanması, Borçlunun Hakkı 287

AÇIKLAMA.. 287

 

TAKSİM EDİLMEMİŞ BİR MAL PAYININ HACZİNDE YAPILACAK İŞLEM_Toc374789560

İştirak Halinde Tasarruf Edilen Mallar  289

AÇIKLAMA.. 290

İÇTİHATLAR.. 291

Yargıtay Özel Daire Kararları 291

 

HACİZLİ MALLARIN SAKLANMA MASRAFLARI

Mahcuz Malların Muhafazası Masrafları 301

AÇIKLAMA.. 301

 

İSTİHKAK İDDİASI

İstihkak İddiasına İtiraz. 303

A - Borçlunun Zilyedliği 303

1 – Hazırlık Safhası 303

AÇIKLAMA.. 303

Görevli Mahkeme. 304

Yetkili Mahkeme. 304

İstihkak İddiasında Bulunacak. 304

İstihkak İddiasında Bulunulan. 304

Göz Önünde Tutulacak Hususlar 304

ÖRNEKLER.. 305

İstihkak İddiası Dilekçe Örneği 305

İcra Müdürlüğünce İcra Mahkemesine Yazılacak Tezkere Örneği 306

İçtihatlar. 306

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 306

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 306

Yargıtay Özel Daire Kararları 319

 

ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İSTİHKAK İDDİASINA ALACAKLI VEYA BORÇLUNUN İTİRAZDA BULUNMASI

2 – Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası 369

İstihkak Davalarında Mülkiyet Karinesi 371

3 – Çalınmış ve Zayi Olmuş Şeyler  371

AÇIKLAMA.. 371

İÇTİHATLAR.. 372

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 372

Yargıtay Özel Daire Kararları 374

 

İSTİHKAK DAVASI

AÇIKLAMA.. 381

Görevli Mahkeme. 382

Yetkili Mahkeme. 382

Davacı 382

Davalı 382

Dava Açma Süresi 382

Göz Önünde Tutulacak Hususlar 382

ÖRNEKLER.. 384

Dava Dilekçesi Örneği 384

İÇTİHATLAR.. 385

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 385

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 386

Yargıtay Özel Daire Kararları 389

 

HACİZLİ MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE BULUNMASI HALİNDE AÇILACAK DAVA

B – Üçüncü Şahsın Zilyetliği 471

AÇIKLAMA.. 471

Görevli Mahkeme. 471

Yetkili Mahkeme. 471

Davacı 471

Davalı 472

Dava Açma Süresi 472

Dava Açma Koşulları 472

Göz Önünde Tutulacak Hususlar 472

ÖRNEKLER.. 473

Dava Dilekçesi Örneği 473

Haciz Tutanağı Örneği 474

Haciz Tutanağı 474

Birinci Haciz İhbarnamesi 476

İkinci Haciz İhbarnamesi 478

İÇTİHATLAR.. 480

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 480

Yargıtay Özel Daire Kararları 486

 

HACZE İŞTİRAK DERECELERİNİN TEŞKİLİ

Hacze İştirak Derecelerinin Teşkili 527

Önce İcrası Lazım Gelen Merasime Lüzum Olmaksızın İştirak  527

AÇIKLAMA.. 528

Yargıtay Özel Daire Kararları 529

 

HACİZ TUTANAĞI DÜZENLENMESİ

Haciz Tutanağı Tanzimi 535

Davet 535

Hacze İştirak Halinde Davet 535

AÇIKLAMA.. 536

İÇTİHATLAR.. 537

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 537

Yargıtay Özel Daire Kararları 547

 

BORÇ ÖDEMEKTEN ACİZ BELGESİ

Borç Ödemeden Aciz Vesikası 553

AÇIKLAMA.. 553

İÇTİHATLAR.. 554

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı 554

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 565

Yargıtay Özel Daire Kararları 576

KAYNAKÇA.. 589

Yazarın Basılmış Eserleri 591

Yazarın Basılacak Eserleri 592