Kategoriler

Açıklamalı – İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - Haciz, Paraya Çevirme, İhale, İhalenin Feshi (Seri 7)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

515,00 412,00
260,00 208,00
335,00 268,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Ocak 2014
Sayfa Sayısı : 298
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-31-0
ISBN (Online) : 978-605-315-695-6 (Tk) 978-605-315-711-3 (7.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

AÇIKLAMALI- İÇTİHATLI İCRA VE İFLAS DAVALARI VE TATBİKATI, HACİZ, PARAYA ÇEVİRME, İHALE, İHALENİN FESHİ SERİ- 7

 

Hasan ÖZKAN (Em. İstanbul Hukuk Hakimi)

 

- Haczolunan Malların Paraya Çevrilmesi 

- Taşınırların Satışı

- Elbirliği ( İştirak ) Halinde Kullanılan Mal ve Eşyanın Satış İşlemleri

- İcra Dairesinde Taşınmazların Satışı

- Taşınmazların İhalesi

- Taşınmaz İhalesinin ( Satışının ) Feshi Davası 

- Satılan Malların Bedellerinin Paylaştırılması

- Borç Ödemeden Aciz Belgesi

- İpoteğin Paraya Çevrilmesi

- Gemi Rehni İşlemleri

 

  


       ÖNSÖZ    


        KISALTMALAR    


        İÇİNDEKİLER    

İCRA MAHKEMESİNDE UYGULANACAK BASİT YARGILAMA USULÜ
Dilekçelerin Verilmesi    
Delillerin Sunulması    
İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ya da Değiştirilmesi Yasağı    
Ön İnceleme ve Tahkikat    
Davanın Açılmamış Sayılması    
Mahkemece Verilecek Hüküm    
Kararın Tefhimi    
İlk İtirazlar    
İlk İtirazların İleri Sürülmesi    
İlk İtirazların İncelenmesi    

HACİZ YOLUYLA TAKİPTE MAL BEYANINDA BULUNMAYAN BORÇLUNUN HAPSEN TAZYİKİ (KORKUTULMASI)
I. MAL BEYANI    
Beyanın Muhteviyatı    
Beyan Mecburiyeti Müddeti, Başlanıcı    
Hapis İle Tazyik    
Sonradan Kazanılan veya Ziyadeleşen Malların beyanı    
AÇIKLAMA    
Görevli Mahkeme    
Yetkili Mahkeme    
İstekte Bulunacak    
Baskı Hapsi İstenilen    
İstek Koşulları    
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    
ÖRNEKLER    
Baskı (Tazyik) Hapsi İstek Dilekçe Örneği    
Mal Bildirimi Dilekçesi    
DÜŞÜNCELER    
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Düşünceleri    
İÇTİHATLAR    
Anayasa Mahkemesi Kararı    
İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları    
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları    
Yargıtay Özel Daire Kararları    

ALACAKLININ İCRA MÜDÜRÜNDEN HACİZ KONULMASINI İSTEMESİ
II. HACİZ    
1 - Talep Müddeti    
2 - Hacze Başlama Müddeti    
Haciz Yapan Memurun Yetkisi    
Zabıta Memurlariyle Muhtarların Vazifeleri    
AÇIKLAMA    
İÇTİHATLAR    
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı    
Yargıtay Özel Daire Kararları    

HACZİ UYGUN (CAİZ) OLMAYAN MAL VE HAKLAR
Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar    
AÇIKLAMA    
İÇTİHATLAR    
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları
Yargıtay Özel Daire Kararları

KISMEN HACZİ UYGUN (CAİZ) OLAN MAL VE HAKLAR (ŞEYLER)
Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler    
Önceden Yapılan Anlaşmalar    
AÇIKLAMA    
İÇTİHATLAR    
Yargıtay Özel Daire Kararları    

YAVRULU HAYVANLARIN HACZİ
Yavrulu Hayvanların Haczi    
AÇIKLAMA    


TAŞINMAZ REHNİ KAPSAMINDAKİ TEFERRUATIN HACZİ
Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi    
AÇIKLAMA
İÇTİHATLAR    
Yargıtay Özel Daire Kararları    

YETİŞMEMİŞ MAHSULLERİN HACZİ
Yetişmemiş Mahsullerin Haczi    
AÇIKLAMA    

TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ
Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczi    
AÇIKLAMA
İÇTİHATLAR    
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    
Yargıtay Özel Daire Kararları    

TAŞINIR MALLARDA HACZİN SONUÇLARI
Taşınır Mallarda Haczin Neticeleri    
AÇIKLAMA    
İÇTİHATLAR    
Yargıtay Özel Daire Kararları    

HACİZLİ MALDA KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ
Kıymet Takdiri    
AÇIKLAMA    
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZDA
Görevli Mahkeme    
Yetkili Mahkeme    
Davacı    
Davalı
Şikâyet Koşulları    
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    
ÖRNEKLER    
Dava Dilekçesi Örneği    
DÜŞÜNCELER    
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Düşünceleri    
İÇTİHATLAR    
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    
Yargıtay Özel Daire Kararları    

HACZEDİLMİŞ MALLARIN SAKLANMA ÖNLEMLERİ TAŞINIR MALLARIN SAKLANMASI
Mahcuz Malları Muhafaza Tedbirleri    
1 - Taşınırlar Hakkında    
AÇIKLAMA    
HACZE İTİRAZ    
AÇIKLAMA    
HACZE İTİRAZDA    
Görevli Mahkeme    
Yetkili Mahkeme    
Davacı    
Davalı    
Dava Açma Koşulları    
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    
Haczi Mümkün Olmayan Mallar ve Haklar    
Yavrulu Hayvan Haczi    
Yetişmiş Toprak ve Ağaç Ürünlerinin Haczi    
Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczi    
Haczin Sonuçları    
ÖRNEKLER    
Dava Dilekçesi Örneği    
GENELGELER    
Adalet Bakanlığı Müdürler Kurulu Kararı
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Genelgeleri    
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesi    
DÜŞÜNCELER    
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Düşünceleri    
İÇTİHATLAR    
Anayasa Mahkemesi Kararları    
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları    
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    
Yargıtay Özel Daire Kararları    


ÜÇÜNCÜ KİŞİ ELİNDEKİ TAŞINIR MAL VE ALACAKLARIN HACZİNE İTİRAZ VE İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI
2 - Alacaklar ve Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallar Hakkında    
AÇIKLAMA    
Görevli Mahkeme    
Yetkili Mahkeme    
Davacı    
Davalı    
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    
ÖRNEKLER    
Hacze İtiraz Dilekçesi Örneği    
Hacze İtirazın Kaldırılması Hakkında Dilekçe Örneği    
Üçüncü Kişiye Çıkarılacak Davet Kâğıdı Örneği    
İÇTİHATLAR    
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    
Yargıtay Özel Daire Kararları    
İCRA DAİRESİNCE HACZEDİLEN HAKLARIN KORUNMASI VE TAHSİLİ
3 - Diğer haklar için    
AÇIKLAMA    
İÇTİHATLAR    
Yargıtay Özel Daire Kararları

TAŞINMAZLARIN HACZİNDE TASARRUF YETKİSİNİN KISITLANMASI
4 - Taşınmazlar Hakkında
AÇIKLAMA    
İÇTİHATLAR    
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    
Yargıtay Özel Daire Kararlar
TAŞINMAZ HACZİNİN KAPSAMI    
I - Taşınmaz Haczinin Şümulü,    
II - Alacakları Rehinle Sağlanmış Alacaklıların Mahfuz Hakları,    
III - İdare ve İşletme.
AÇIKLAMA    

HACİZLİ TAŞINMAZDA MAHSULLERİN TOPLANMASI
Mahsullerin Toplanması, Borçlunun Hakkı    
AÇIKLAMA    

TAKSİM EDİLMEMİŞ BİR MAL PAYININ HACZİNDE YAPILACAK İŞLEM
İştirak Halinde Tasarruf Edilen Mallar
AÇIKLAMA    
İÇTİHATLAR    
Yargıtay Özel Daire Kararları    

HACİZLİ MALLARIN SAKLANMA MASRAFLARI
Mahcuz Malların Muhafazası Masrafları    
AÇIKLAMA    

İSTİHKAK İDDİASI
İstihkak İddiasına İtiraz    
A - Borçlunun Zilyedliği    
1 - Hazırlık Safhası    
AÇIKLAMA    
Görevli Mahkeme    
Yetkili Mahkeme    
İstihkak İddiasında Bulunacak
İstihkak İddiasında Bulunulan    
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    
ÖRNEKLER    
İstihkak İddiası Dilekçe Örneği    
İcra Müdürlüğünce İcra Mahkemesine Yazılacak Tezkere Örneği    
İçtihatlar    
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    
Yargıtay Özel Daire Kararları    

ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İSTİHKAK İDDİASINA ALACAKLI VEYA BORÇLUNUN İTİRAZDA BULUNMASI
2 - Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası    
İstihkak Davalarında Mülkiyet Karinesi

3 – Çalınmış ve Zayi Olmuş Şeyler 

AÇIKLAMA..

İÇTİHATLAR..

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Özel Daire Kararları

İSTİHKAK DAVASI
AÇIKLAMA    
Görevli Mahkeme    
Yetkili Mahkeme    
Davacı    
Davalı    
Dava Açma Süres
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    
ÖRNEKLER    
Dava Dilekçesi Örneği    
İÇTİHATLAR    
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları    
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    
Yargıtay Özel Daire Kararları    

HACİZLİ MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE BULUNMASI HALİNDE AÇILACAK DAVA
B - Üçüncü Şahsın Zilyetliği    
AÇIKLAMA    
Görevli Mahkeme    
Yetkili Mahkeme    
Davacı    
Davalı
Dava Açma Süresi    
Dava Açma Koşulları    
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    
ÖRNEKLER    
Dava Dilekçesi Örneği    
Haciz Tutanağı Örneği    
Haciz Tutanağı    
Birinci Haciz İhbarnamesi    
İkinci Haciz İhbarnamesi    
İÇTİHATLAR    
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    
Yargıtay Özel Daire Kararları    

HACZE İŞTİRAK DERECELERİNİN TEŞKİLİ
Hacze İştirak Derecelerinin Teşkili    
Önce İcrası Lazım Gelen Merasime Lüzum Olmaksızın İştirak    
AÇIKLAMA    
Yargıtay Özel Daire Kararları    

HACİZ TUTANAĞI DÜZENLENMESİ
Haciz Tutanağı Tanzimi    
Davet    
Hacze İştirak Halinde Davet    
AÇIKLAMA    
İÇTİHATLAR    
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    
Yargıtay Özel Daire Kararları    

BORÇ ÖDEMEKTEN ACİZ BELGESİ
Borç Ödemeden Aciz Vesikası    
AÇIKLAMA    
İÇTİHATLAR    
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    
Yargıtay Özel Daire Kararları 

   
KAYNAKÇA    


Yazarın Basılmış Eserleri    


Yazarın Basılacak Eserleri