Kategoriler

Açıklamalı – İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - İflas, İflas Davası, İflas İdaresi, İflasın Ertelenmesi (Seri 10)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

630,00 504,00
315,00 252,00
410,00 328,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Ocak 2014
Sayfa Sayısı : 376
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-34-1
ISBN (Online) : 978-605-315-695-6 (Tk) 978-605-315-705-2 (10.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 

İFLAS, İFLAS DAVASI, İFLAS İDARESİ, İFLASIN ETKİLERİ, İFLASIN ERTELENMESİ- SERİ 10

 

Hasan ÖZKAN (Em. İstanbul Hukuk Hakimi)

- Doğrudan Doğruya İflas Halleri

- Borçlunun Başvurusu ile İflasına Karar Verilmesi

- İflasın Ertelenmesi

- İflasın Sonuçları

- İflasın Açılması ile İcra Takibinin Durması ve Düşmesi

- Alacaklının Hakları Üzerine İflasın Etkileri

- İflasta Alacaklılar Toplantısı Kararları Hakkında Şikayet

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

İÇİNDEKİLER

 

İCRA MAHKEMESİNDE UYGULANACAK BASİT YARGILAMA USULÜ

 

Dilekçelerin Verilmesi

Delillerin Sunulması

İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ya da Değiştirilmesi Yasağı

Ön İnceleme ve Tahkikat

Davanın Açılmamış Sayılması

Mahkemece Verilecek Hüküm

Kararın Tefhimi

İlk İtirazlar

İlk İtirazların İleri Sürülmesi

İlk İtirazların İncelenmesi

 

ALACAKLININ BAŞVURUSU İLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS HALLERİ

Evvelce Takibe Hacet Kalmaksızın İflas

Alacaklının Talebi

AÇIKLAMA5

İflas Davasında

Görevli Mahkeme

Yetkili Mahkeme

Davacı

Davalı

Dava Açma Koşulları

Göz Önünde Tutulacak Hususlar

ÖRNEKLER

Dava Dilekçesi Örneği

İÇTİHATLAR

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

İFLASA TABİ BORÇLUNUN BAŞVURUSU İLE İFLASINA KARAR VERİLMESİ

Borçlunun Müracaatiyle

AÇIKLAMA

İflas Davasında

Görevli Mahkeme

Yetkili Mahkeme

Davacı

Davalı

Dava Açma Koşulları

Göz Önünde Tutulacak Hususlar

ÖRNEKLER

Dava Dilekçesi Örneği

İÇTİHATLAR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Özel Daire Kararları

ANONİM, LİMİTED VE KOOPERATİF ŞİRKETLERİN İFLASINA KARAR VERİLME İSTEĞİ

Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin İflâsı

Usul

Şirketin ve Ortakların İflası

İflasın Ertelenmesi

Diğer Tasfiye İşleri

AÇIKLAMA

Görevli Mahkeme

Yetkili Mahkeme

Davacı

Davalı

Dava Açma Koşulları

Göz Önünde Tutulacak Hususlar

ÖRNEKLER

Dava Dilekçesi Örneği

İÇTİHATLAR

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMLERİ

Erteleme Tedbirleri

Erteleme Kararının Etkileri

AÇIKLAMA

Görevli Mahkeme

Yetkili Mahkeme

İflasın Ertelenmesini İsteyecekler

Karşı Taraf

İflasın Ertelenme Koşulları

Göz Önünde Tutulacak Hususlar

İflasın Ertelenmesinin Etkisi

ÖRNEKLER

İflasın Ertelenmesi İstem Dilekçesi Örneği

İÇTİHATLAR

Yargıtay Özel Daire Kararı

 

REDDOLUNAN MİRASLARIN TASFİYESİ

Reddolunan Miraslar

Usul

AÇIKLAMA

İÇTİHATLAR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

İFLASIN KALDIRILMASI DAVASI

İflasın Kaldırılması

AÇIKLAMA

Görevli Mahkeme

Yetkili Mahkeme

Davacı

Davalı

İflasın Kaldırılma Koşulları

Göz Önünde Tutulacak Hususlar

İflasın Kaldırılması Süresi

İflasın Kaldırılması Kararına Karşı Yasa Yolları

İflasın Kaldırılmasının Sonuçları

ÖRNEKLER

Dava Dilekçesi Örneği

İÇTİHATLAR

Hukuk Genel Kurulu Kararları

Danıştay Özel Daire Kararları

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

REDDOLUNAN BİR MİRASIN TASFİYESİNİN DURDURULMASI

Reddolunmuş Bir Miras Tasfiyesinin Durdurulması

AÇIKLAMA

ÖRNEKLER

Dilekçe Örneği

İÇTİHATLAR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLASIN SONUÇLARI

İflasın Hukuki Neticeleri

Borçlunun Malları Hakkında İflasın Neticeleri

İflas Masası

AÇIKLAMA

İÇTİHATLAR

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

REHİNLİ MALLARIN İFLAS MASASINA GİRMESİ

Rehinli Mallar ve Üretime Yönelik Yerler

AÇIKLAMA

İÇTİHATLAR

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

İHTİYATEN VEYA İCRAEN HACZEDİLEN ŞEYLERİN İFLAS MASASINA GİRMESİ

İhtiyaten veya İcraen Haczedilen Şeyler

AÇIKLAMA

İÇTİHATLAR

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

BORÇLUNUN TASARRUFLARININ İPTALİ DAVASINA KONU OLABİLECEK ŞEYLER

İptal Davasına Tabi Haklar

AÇIKLAMA

İÇTİHATLAR

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

MÜFLİSE DEVREDİLMİŞ OLAN SENETLERİN GERİYE İSTENMESİ

Bedelinin Tahsili İçin Verilmiş Emre veya Hamiline Muharrer Senetler

AÇIKLAMA

İÇTİHATLAR

Özel Yargıtay Daire Kararları

MÜFLİSİN BAŞKASINA AİT BİR MALI SATMASI VE BEDELİNİ ALMAMIŞ OLMASI

Başkasına Ait Malın Satış Bedeli

AÇIKLAMA

 

SATICININ GERİ ALMA HAKKI

Satıcının Geri Alma Hakkı

AÇIKLAMA

İÇTİHATLAR

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

MÜFLİSİN TASARRUFA EHİL OLMAMASI HALİ

Müflisin Tasarrufa Ehliyetsizliği ve Poliçe Ödenmesi Hükümleri

AÇIKLAMA

İÇTİHATLAR

Danıştay Özel Daire Kararları

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

MÜFLİSİN ÖDEME KABUL EDEMEYECEĞİ HALİ

Müflise Ödeme

AÇIKLAMA

İÇTİHATLAR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Daire Kararları

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

İFLASIN AÇILMASI İLE İCRA TAKİBİNİN DURMASI VE DÜŞMESİ

Takibin Durması ve Düşmesi

AÇIKLAMA

İÇTİHATLAR

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

MÜFLİSİN DAVACI VE DAVALI OLDUĞU HUKUK DAVALARININ DURMASI

Hukuk Davalarının Tatili

AÇIKLAMA

İÇTİHATLAR

Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

 

ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLASIN ETKİLERİ

Müflisin Borçlarının Muacceliyet Kesbetmesi

AÇIKLAMA

İÇTİHATLAR

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

İFLASIN AÇILMASIYLA İFLAS MASASINA GİREN ALACAKLARDA FAİZ

Faiz

AÇIKLAMA

İÇTİHATLAR

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

KOŞULA BAĞLI ALACAKLARIN İFLAS MASASINA KAYDI

Şarta Muallak Alacaklar

AÇIKLAMA

İÇTİHATLAR

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

İFLAS İDARESİNCE KONUSU PARA OLMAYAN ALACAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ

Mevzuu Para Olmayan Alacakların Paraya Çevrilmesi

Kiracının İflası

AÇIKLAMA

İÇTİHATLAR

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

İFLASIN AÇILMASINDAN ÖNCE TAMAM OLMUŞ SATIŞLARIN HÜKMÜ

Tamam Olmuş Satışların İfası

AÇIKLAMA

İÇTİHATLAR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

ALACAĞIN MÜFLİSİN ALACAĞI İLE TAKASI

Takas

AÇIKLAMA

iÇTİHATLAR

Yargıtay Özel Daire Kararları

TAKASA İTİRAZ

Takasa İtiraz

AÇIKLAMA

Görevli Mahkeme

Yetkili Mahkeme

Davacı317

Davalı318

Dava Açma Koşulları

Göz Önünde Tutulacak Hususlar

ÖRNEKLER

Dava Dilekçesi Örneği

İÇTİHATLAR

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

İFLASTA ALACAKLILAR TOPLANTISI KARARLARI HAKKINDA ŞİKÂYET

AÇIKLAMA

Görevli Mahkeme

Yetkili Mahkeme

Şikâyetçi

Şikâyet Edilen

Şikâyet Süresi

Şikâyet Koşulları

Göz Önünde Tutulacak Hususlar

ÖRNEKLER

Dava Dilekçesi Örneği

İÇTİHATLAR

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

MÜFLİSİN KEFİL OLDUĞU BORÇLARIN MASAYA KAYDI

Müflisin Kefil Olduğu Borçlar

AÇIKLAMA

 

MÜŞTEREK BORÇLULARIN AYNI ZAMANDA İFLAS ETMELERİ

Müşterek Borçluların Bir Zamanda İflası

AÇIKLAMA

İÇTİHATLAR

Yargıtay Özel Daire Kararları

MÜFLİSLE BİRLİKTE BORÇLUNUN BORCUN TAMAMINI ÖDEMEMESİ

Müflisle Birlikte Borçlu Tarafından Borcun Kısmen Ödenmesi

AÇIKLAMA

İÇTİHATLAR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

KOLLEKTİF ŞİRKETİN VE SINIRSIZ SORUMLU ORTAKLARIN (ŞERİKLERİN) İFLASI

Kollektif Şirketin ve Gayrimahdut Mesuliyetli Şeriklerin İflası

AÇIKLAMA

İÇTİHATLAR

Yargıtay Özel Daire Kararları

 

İFLAS MASASINDA ADİ VE REHİNLİ ALACAKLARIN SIRA LİSTESİ

Adi ve Rehinli Alacakların Sırası

Sıralar Arasındaki Münasebet

AÇIKLAMA

İÇTİHATLAR

Yargıtay Özel Daire Kararları

KAYNAKÇA

Yazarın Basılmış Eserleri

Yazarın Basılacak Eserleri