Kategoriler

Açıklamalı – İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - İflasın Tasfiyesi (Seri 11)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

455,00 364,00
230,00 184,00
300,00 240,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Şubat 2014
Sayfa Sayısı : 273
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-35-8
ISBN (Online) : 978-605-315-695-6 (Tk) 978-605-315-704-5 (11.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İFLASIN TASFİYESİ- SERİ  11

 

Hasan ÖZKAN (Em. İstanbul Hukuk Hakimi)

 

- İflas Dairesince Alacaklıların Daveti

- İflas İdaresinin Görevi ve Sorumluluğu

- İflasta Sıra Cetvelinin Süre ve Biçimi

- İflasta Sıra Listesine (Cetveline) İtiraz Davası

- İflas İdaresinin İkinci Alacaklılar Toplantısı Daveti

- İflas Masasına Ait Malların Paraya Çevrilmesi Usulü

- İflas İdaresince Satılan Malların Bedellerinin Paylaştırılması

- İflasın Kapanması Hakkında Dava

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ    V
KISALTMALAR    VII
İÇİNDEKİLER    IX

İCRA MAHKEMESİNDE UYGULANACAK BASİT YARGILAMA USULÜ
Dilekçelerin Verilmesi    3
Delillerin Sunulması    3
İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ya da Değiştirilmesi Yasağı    3
Ön İnceleme ve Tahkikat    3
Davanın Açılmamış Sayılması    4
Mahkemece Verilecek Hüküm    4
Kararın Tefhimi    4
İlk İtirazlar    5
İlk İtirazların İleri Sürülmesi    5
İlk İtirazların İncelenmesi    5

İFLASIN ARITIMI (TASFİYESİ)
Masanın Teşkili    7
Defter Tanzimi    7
Müflisin Vazifeleri    7
Teminat Tedbirleri    7
Haczi Caiz Olmıyan Eşya Hakkında    8
Üçüncü Şahıslara Ait Mallar    8
Taşınmazlar Üzerinde Üçüncü Şahısların Hakları    8
Kıymet Takdiri    8
Defterin Müflis Tarafından Tanınması    8
Müflisin Mükellefiyetleri    8
Tasfiyenin Tatili    8
AÇIKLAMA    9
ÖRNEKLER    11
Tasfiyenin Tatili İlânı Örneği    11
Adî Tasfiye Ve İflâsın Açılmasının İlânı Örneği    12
İÇTİHATLAR    13
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    13
Yargıtay Özel Daire Kararları    15
İFLAS DAİRESİNCE ALACAKLILARIN DAVETİ
Alacaklıları Davet    27
Basit Tasfiye    27
Adi Tasfiye ve İflasın Açılmasının İlanı    27
Reddedilen Miraslarda Alacaklıları Davet    28
AÇIKLAMA    28
ÖRNEKLER    29
Basit Tasfiyede Alacaklıları Davet İlânı Örneği    29

İFLAS MASANIN İDARESİNİN OLUŞMASI
İlk Alacaklılar Toplanması    31
Toplantı veya Karar Nisabının Oluşmaması    31
İflas İdaresi ve iflas Dairesinin Vazifeleri    31
Toplanmada Verilen Kararlar    33
AÇIKLAMA    33
İÇTİHATLAR    34
Danıştay Daire Kararları    67

İFLAS İDARESİNİN GÖREVİ VE SORUMLULUĞU
Kararlar Aleyhine Müracaat    73
İflas İdaresinin Vazifesi    73
AÇIKLAMA    73
İÇTİHATLAR    74
Yargıtay Özel Daire Kararları    74

İFLAS İDARESİ VE DENETİMİ
İflas İdaresinin Vazife ve Mes'uliyeti    81
AÇIKLAMA    81
İÇTİHATLAR    82
Yargıtay Özel Daire Kararları    82

İFLASTA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İSTİHKAK İDDİALARI
Üçüncü Şahısların İstihkak İddiaları    89
AÇIKLAMA    89
Görevli Mahkeme    90
Yetkili Mahkeme    90
Davacı    90
Davalı    90
Dava Açma Koşulları    90
Dava Açma Süresi    91
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    91
ÖRNEKLER    92
Dava Dilekçesi Örneği    92
İÇTİHATLAR    93
Yargıtay Özel Daire Kararları    93

İFLAS İDARESİNİN MASA ALACAKLARINI TAHSİL ETMESİ, ACELE SATIŞA SUNMASI
Masa Alacaklarının Tahsili, Müstacel Satış    107
AÇIKLAMA    107
İÇTİHATLAR    108
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    108
Yargıtay Özel Daire Kararları    109

İFLAS İDARESİNCE ALACAK VE İSTİHKAK İDDİALARININ SIRALARININ TAYİNİ
Alacakların Tahkiki ve Sıraların Tayini    119
İddia Edilen Alacakların Tetkiki    119
Tapu Sicilline Yazılı Alacaklar    119
AÇIKLAMA    119
ÖRNEKLER    120
İcra ve İflas Kanununun 206 ve 207 nci Maddeleri Gereğince Düzenlenen         Sıra Cetveli    120
İÇTİHATLAR    121
Yargıtay Özel Daire Kararları    121

İFLASTA SIRA CETVELİNİN SÜRE VE BİÇİMİ
Alacaklılar Sıra Cetvelinin Müddet ve Şekli    137
Reddedilen Alacaklar    137
Alacaklılar Sıra Cetveli, İlan ve İhbar    137
AÇIKLAMA    138
ÖRNEKLER    139
Sıra Cetvelinin ve İkinci Alacaklılar Toplantısının İlânı Örneği    139
İÇTİHATLAR    140

İFLASTA SIRA LİSTESİNE (CETVELİNE) İTİRAZ DAVASI
Sıra Cetveline İtiraz ve Neticeleri    145
Geç Kalan Müracaatlar    145
AÇIKLAMA    146
Görevli Mahkeme    146
Yetkili Mahkeme    146
Davacı    147
Davalı    147
Dava ve Şikâyet Süresi    147
Dava ve Şikâyet Koşulları    147
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    148
ÖRNEKLER    149
Dava Dilekçesi Örneği    149
Dava Dilekçesi Örneği    150
İÇTİHATLAR    151
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    151
Yargıtay Özel Daire Kararları    152

İFLAS İDARESİNİN İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI DAVETİ
Masanın Tasfiyesi    191
İkinci Alacaklılar Toplanması    191
İkinci Alacaklılar Toplanmasının Yetkisi    191
AÇIKLAMA    191
İÇTİHATLAR    192
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    192
Yargıtay Özel Daire Kararları    201

İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASININ MÜMKÜN OLMAMASI
Toplantı ve Karar Nisabının Oluşmaması    207
Yeniden Alacaklılar Toplanması    207
AÇIKLAMA    207

İFLAS MASASINA AİT MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ USULÜ
Malların Paraya Çevrilmesi Usulü    209
Artırmanın İlanı    209
AÇIKLAMA    209
İÇTİHATLAR    209
Danıştay Daire Kararları    209


İFLAS İDARESİNCE ARTIRMA İLE SATILACAK MALLARIN İHALESİ
Artırma ve İhale    213
Artırma Suretiyle Satışın Şartları    213
Münazaalı Hakların Talep Eden Alacaklılara Temliki    213
Aile Yurtları    213
AÇIKLAMA    213
İÇTİHATLAR    214
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    214
Yargıtay Özel Daire Kararları    220

İFLAS İDARESİNCE SATILAN MALLARIN BEDELLERİNİN PAYLAŞTIRILMASI
Paraların Paylaştırılması    229
Pay Cetveli ve Son Hesap    229
İflas Masrafları ve Masanın Borçları    229
AÇIKLAMA    229
İÇTİHATLAR    230
Yargıtay Özel Daire Kararları    230

İFLAS İDARESİNCE SATILAN MALLARIN BEDELLERİNİN DAĞITILMASI
Pay Cetvelinin İflas Dairesine Bırakılması    241
Dağıtma    241
AÇIKLAMA    241
İÇTİHATLAR    242
Yargıtay Özel Daire Kararları    242

İFLAS DAİRESİNİN BORÇ ÖDEMEKTEN (ACİZ) GÜÇSÜZLÜK BELGESİ VERMESİ
Borç Ödemeden Aciz Vesikası    245
Muvakkat Dağıtmalar    245
Kaydettirilmemiş Alacaklar    245
AÇIKLAMA    245
ÖRNEKLER    247
Borç Ödemeden Aciz Vesikası Örneği    247
İÇTİHATLAR    248
Yargıtay Özel Daire Kararları    248


İFLASIN KAPANMASI HAKKINDA DAVA
İflasın Kapanması    257
Nihai Rapor ve Kapanma Kararı    257
İflas Kapandıktan Sonra    257
AÇIKLAMA    257
Görevli Mahkeme    258
Yetkili Mahkeme    258
Davacı    258
Davalı    258
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    259
ÖRNEKLER    260
Dava Dilekçesi Örneği    260
İflâsa (İflâsın Kapanmasına - İflâsın Kaldırılmasına) İlişkin İlân Örneği    261
İÇTİHATLAR    262
Yargıtay Özel Daire Kararları    262

İFLASIN ARITIM (TASFİYE) SÜRESİNİN UZATILMASI İSTEĞİ
İflasın Tasfiyesi Müddeti    267
AÇIKLAMA    267
ÖRNEKLER    268
Basit Tasfiyede Alacaklıları Davet İlanı Örneği    268
Uzatma İsteği Dilekçe Örneği    269
İÇTİHATLAR    270
Yagıtay Özel Daire Kararları    270
KAYNAKÇA    275
YAZARIN BASILMIŞ ESERLERİ    277
YAZARIN BASILACAK ESERLERİ    278