Kategoriler

Açıklamalı – İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - İhtiyati Haciz- Tahliye (Seri 12)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

555,00 444,00
280,00 224,00
365,00 292,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Şubat 2014
Sayfa Sayısı : 335
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-36-5
ISBN (Online) : 978-605-315-695-6 (Tk) 978-605-315-710-6 (12.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İHTİYATİ HACİZ- TAHLİYE- SERİ 12

 

Hasan ÖZKAN (Em. İstanbul Hukuk Hakimi)

 

- İhtiyati Haciz

- İhtiyati Haciz Kararlarının Yerine Getirilmesi (İcrası)

- İhtiyati Haciz Kararına İtiraz

- İhtiyati Haczin Kaldırılması

- Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi

- Kiracının Kira Akdi Dışında İtirazları ve Tahliye

- Kaçırılan Eşyanın Geri Alınması Davası

- Tahliye Emrine Kiracının İtirazı

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ    V
KISALTMALAR    VII
İÇİNDEKİLER    IX

İCRA MAHKEMESİNDE UYGULANACAK BASİT YARGILAMA USULÜ
Dilekçelerin Verilmesi    3
Delillerin Sunulması    3
İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ya da Değiştirilmesi Yasağı    3
Ön İnceleme ve Tahkikat    3
Davanın Açılmamış Sayılması    4
Mahkemece Verilecek Hüküm    4
Kararın Tefhimi    4
İlk İtirazlar    4
İlk İtirazların İleri Sürülmesi    5
İlk İtirazların İncelenmesi    5

İHTİYATİ HACİZ
İhtiyati Haciz    7
İhtiyati Haciz Şartları    7
İhtiyati hacizde teminat    8
İhtiyati haciz kararının muhtevası    8
Teminatın Tutarı ve Şekli    8
AÇIKLAMA    9
Görevli Mahkeme    10
Yetkili Mahkeme    10
İhtiyati Haciz İsteğinde Bulunacaklar    11
İhtiyati Haciz İsteğinde Bulunulanlar    11
İhtiyati Haciz Koşulları    11
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    11
ÖRNEKLER    15
Dilekçe Örneği    15
DÜŞÜNCELER    16
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Düşünceleri    16
İÇTİHATLAR    17
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    17
Yargıtay Özel Daire Kararları    26

HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ TAZMİNATI
AÇIKLAMALAR    71
Görevli Mahkeme    71
Asliye Hukuk Mahkemesi'dir. (HMY madde 2)    71
Yetkili Mahkeme    71
Davacı    72
Davalı    72
Dava Açma Koşulları    72
Göz önünde Tutulacak Hususlar    72
Dava Zamanaşımı    73
ÖRNEKLER    74
Dava Dilekçesi Örneği    74
İhtiyati Haciz Kararı Örneği    76
İÇTİHATLAR    77
Yargıtay Özel Daire Kararları    77

İHTİYATİ HACİZ KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ (İCRASI)
İhtiyati Haciz Kararının İcrası    81
Zabıt Tutma ve Haciz Tutanağının Tebliği    81
Borçlu Tarafından Gösterilecek Teminat    81
AÇIKLAMA    82
ÖRNEKLER    83
İhtiyati Haczin Tapuda Uygulama Yazısı Örneği    83
Tapunun Cevabı Yazı Örneği    83
İÇTİHATLAR    84
Yargıtay Özel Daire Kararları    84

İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN İŞLEMLER
İhtiyati Haczi Tamamlıyan Merasim    95
AÇIKLAMA    95
İÇTİHATLAR    97
Yargıtay Özel Daire Kararları    97

İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ
İhtiyati Haciz Kararına İtiraz ve Temyiz    111
AÇIKLAMA    111
Görevli Mahkeme    112
Yetkili Mahkeme    112
Davacı (İtiraz Eden)    113
Davalı (İtiraz Olunan)    113
İtiraz Koşulları    113
İtiraz Süresi    113
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    113
ÖRNEKLER    115
Dava Dilekçesi Örneği    115
İÇTİHATLAR    116
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları    116
Yargıtay Özel Daire Kararları    116

İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI
İhtiyati Haczin Kaldırılması    135
AÇIKLAMA    135
ÖRNEKLER    136
Teminat Gösterilerek İhtiyati Haczin Kaldırılması İstemi Dilekçe Örneği    136
İÇTİHATLAR    137
Yargıtay Özel Daire Kararları    137

İHTİYATİ HACİZDE İFLAS YOLUYLA TAKİP
İhtiyati Hacizde İflas Yolu ile Takip    143
İcrai Hacizlere İştirak    143
AÇIKLAMA    143
Görevli Mahkeme    145
Yetkili Mahkeme    145
Davacı    145
Davalı    145
Dava Açma Koşulları    145
Dava Açma Süresi    146
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    146
ÖRNEKLER    147
Dava Dilekçesi Örneği    147
İtirazın Kaldırılması ve İflas Kararı İstemi Dilekçe Örneği    148
İÇTİHATLAR    149
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    149
Yargıtay Özel Daire Kararları    150


KİRALAR HAKKINDA ÖZEL HÜKÜMLER, TAHLİYE
Kiralar Hakkında Hususi Hükümler ve Kiralanan Taşınmazların    
Tahliyesi    165
Adi Kira ve Hasılat Kiraları İçin Ödeme Emri ve İtiraz Müddeti    165
İtiraz Etmemenin Sonuçları    165
Kiracının Temerrüdü    166
Kiracının Borçları    166
AÇIKLAMA    166
İÇTİHATLAR    169
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları    169
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    176
Yargıtay Özel Daire Kararları    178

KİRACI BORÇLUNUN İTİRAZININ KALDIRILMASI
İtiraz ve Kaldırılması Usulü    195
AÇIKLAMA    195
Görevli Mahkeme    196
Yetkili Mahkeme    196
Davacı    196
Davalı    196
Dava Açma Koşulları    196
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    197
ÖRNEKLER    199
Adi Kiraya ve Hasılat Kiralarına Ait Takip İstekleri İçin Ödeme Emri Örneği    199
İcra Müdürlüğüne Verilecek Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği    200
Borçlunun İtirazının Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği    201
İÇTİHATLAR    202
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları    202
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    203
Yargıtay Özel Daire Kararları    206

KİRACININ KİRA AKDİ DIŞINDA İTİRAZLARI VE TAHLİYE
Kira Akdi Dışındaki İtirazlar ve Tahliye    259
AÇIKLAMA    259
İÇTİHATLAR    260
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    260
Yargıtay Özel Daire Kararları    267KAÇIRILAN EŞYANIN GERİ ALINMASI DAVASI
Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması    277
Kaçırılan Eşyayı Takip Hakkı    277
AÇIKLAMA    277
Görevli Mahkeme    278
Yetkili Mahkeme    278
Davacı    278
Davalı    278
Dava Açma Koşulları    279
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    279
ÖRNEKLER    280
Dava Dilekçesi Örneği    280
İÇTİHATLAR    281
İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları    281
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    281
Yargıtay Özel Daire Kararları    281

SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
Mukavelename ile Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi    285
Tahliye Emri ve Münderecatı    285
Tahliye ve Teslim    285
AÇIKLAMA    285
İÇTİHATLAR    286
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    286
Yargıtay Özel Daire Kararları    287

TAHLİYE EMRİNE KİRACININ İTİRAZI
İtiraz    295
Müddet ve Şekli    295
İtirazın Kaldırılması    295
AÇIKLAMA    295
Görevli Mahkeme    297
Yetkili Mahkeme    297
Davacı    297
Davalı    297
İtirazın Kaldırılması Koşulları    298
Mahkemeye Dava Açma Koşulları    298
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    298
ÖRNEKLER    300
Tahliye (Boşaltma) Emrine İtiraz Dilekçesi    300
Borçlunun itirazının Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği    301
Yazılı Sözleşme ile Kiralanan Taşınmazın Kira Süresinin Bitmesi Durumunda Tahliye Emri Örneği    302
İÇTİHATLAR    303
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları    303
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    303
Yargıtay Özel Daire Kararları    313

KİRALANAN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI
Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Şahıs Bulunursa    329
AÇIKLAMA    329
İÇTİHATLAR    330
Yargıtay Özel Daire Kararları    330
KAYNAKÇA    337
YAZARIN BASILMIŞ ESERLERİ    339
YAZARIN BASILACAK ESERLERİ    340