Kategoriler

Açıklamalı – İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - İlamların İcrası (Seri 2)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

870,00 696,00
435,00 348,00
570,00 456,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Aralık 2013
Sayfa Sayısı : 579
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4354-68-9
ISBN (Online) : 978-605-315-695-6 (Tk) 978-605-315-709-0 (2.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

AÇIKLAMA- İÇTİHATLI İCRA VE İFLAS DAVALARI VE TATBİKATI, İLAMLARIN İCRASI  SERİ - 2

 

Hasan ÖZKAN (Em. İstanbul Hukuk Hakimi)

           

- Para Ve Teminattan Başka Borçlar Hakkında İlamların İcrası

- Çocuk Teslimi Hakkında İlamların Yerine Getirilmesi

- Taşınmazın Tahliyesi (Boşaltılması) Ve Teslimi Hakkında Mahkeme Kararının Yerine Getirilmesi

- Bir İşin Yapılmasına Veya Yapılmamasına Dair İlamların Yerine Getirilmesi

- İlamın Zamanaşımına Uğradığı İddiası(İtirazı)

- Borcunu Ödemeyen Borçlunun İflasına Karar Verilme İsteği

- İlam Niteliği Taşıyan Belgelerin Yerine Getirilmesi (İnfazı)

- İlamlı İcra Takiplerinde Yerine Getirme İşlemlerinin Durma Hali

 İCRA MAHKEMESİNDE UYGULANACAK BASİT YARGILAMA USULÜ

Dilekçelerin Verilmesi    1
Delillerin Sunulması    1
İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ya da Değiştirilmesi Yasağı    1
Ön İnceleme ve Tahkikat    1
Davanın Açılmamış Sayılması    2
Mahkemece Verilecek Hüküm    2
Kararın Tefhimi    2
İlk İtirazlar    2
İlk İtirazların İleri Sürülmesi    3
İlk İtirazların İncelenmesi    3

 PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDA İLAMLARIN İCRASI


Taşınır Teslimi    5
AÇIKLAMA    6
ÖRNEKLER    7
İcra Emri Örneği    7
İÇTİHATLAR    8
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    8
Yargıtay Özel Daire Kararları    50
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı    93

 ÇOCUK TESLİMİ HAKKINDA İLAMLARIN YERİNE GETİRİLMESİÇocuk Teslimi    97
Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası    97
Çocuk Teslimine ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlâmların İcrasında Uzman Bulundurulması    97
AÇIKLAMA    98
ÖRNEKLER    99
Çocuk Teslimi veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İcra Emri Örneği    99
Şikâyet Dilekçe Örneği    100
İÇTİHATLAR    101
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları    101
Yargıtay Özel Daire Kararları    101

    TAŞINMAZIN TAHLİYESİ (BOŞALTILMASI) VE TESLİMİ HAKKINDA MAHKEME KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ

Taşınmaz Tahliye ve Teslimi    109
1 - Borçlunun Elinde İse    109
2 - Taşınmaz Üçüncü Şahıs Elinde İse    109
AÇIKLAMA    110
ÖRNEKLER    111


Taşınır Teslimine veya Taşınmaz Tahliye veya Teslimine İlişkin İcra


Emri Örneği    111
DÜŞÜNCELER    112
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Düşünceleri    112
İÇTİHATLAR    112
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları    112
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    112
Yargıtay Özel Daire Kararları    119
Yargıtay Ceza Daire Kararları    126

 TAŞINMAZ DAVALARINDA HÜKÜMLERİN TAPU DAİRELERİNE TEBLİĞİ

Taşınmaz Davalarında Hükümlerin Tapu Sicil Dairesine Tebliği    135
Taşınmaz Hakkındaki Hükümden Sonra Yedin Tebeddülü    135
AÇIKLAMA    136
GENELGELER    137
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Genelgeleri    137
İÇTİHATLAR    137
Yargıtay Özel Daire Kararları    137

 BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA DAİR İLAMLARIN YERİNE GETİRİLMESİ (İNFAZI)

Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına Dair Olan İlamlar    151
AÇIKLAMA    152


ÖRNEKLER    153


Para Borcuna veya Teminat Verilmesine veya Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına, İrtifak Hakkının veya Gemi Üzerindeki İntifa Hakkının Kaldırılmasına İlişkin İlâmların Yerine Getirilmesinde
İcra Emri Örneği    153
İİY. 30'a Göre Şikâyet Dilekçe Örneği    155


İÇTİHATLAR    155


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    155
Yargıtay Özel Daire Kararları    159
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı    187

İRTİFAK HAKLARI İLE GEMİ ÜZERİNDEN İNTİFA HAKLARININ İCRASI

İrtifak Haklarına Mütedair İlamlar    191
AÇIKLAMA    191
ÖRNEKLER    191
İrtifak Hakları ile Gemi İntifa Haklarının İcrasıyla İlgili İcra Emri Örneği    191
İÇTİHATLAR    193
Yargıtay Özel Daire Kararları    193
Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı    195

GEMİLERE VE BUNLARLA İLGİLİ AYNÎ HAKLARA İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI

Gemilere ve Bunlarla İlgili Aynî Haklara İlişkin İlamların İcrası    199
AÇIKLAMA    200
İÇTİHATLAR    202

 PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN YERİNE GETİRİLMESİ(İCRASI)
İcra Emri ve Kapsamı    205
AÇIKLAMA    206
ÖRNEKLER    207
Para Borcu ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İcrasına
Dair İcra Emri Örneği    207


İÇTİHATLAR    208

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı    208
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    213
Yargıtay Özel Daire Kararları    231
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları    263

   PARA BORCUNA VEYA TEMİNAT VERİLMESİNE İLİŞKİN MAHKEME KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİNDE YERİNE GETİRMENİN (İCRANIN) GERİ BIRAKILMASI İSTEKLERİ


İcranın Geri Bırakılması    273
AÇIKLAMA    274


İCRA TAKİBİNİN GERİ BIRAKILMASI İSTEKLERİNDE    275

 Görevli Mahkeme    275
Yetkili Mahkeme    275
Davacı    275
Davalı    276
İcra Takibinin Geri Bırakılma Koşulları    276
İstek Süresi    276
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    276
ÖRNEKLER    277
Dava Dilekçesi Örneği    277
Para Borcu ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İcrasına
Dair İcra Emri Örneği    278
GENELGE ve DÜŞÜNCELER    279
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Genelgeleri    279
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü Düşünceleri    279


İÇTİHATLAR    280

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları    280
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    281
Yargıtay Özel Daire Kararları    292

İLAMIN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İDDİASI (İTİRAZI)

İlamın Zamanaşımına Uğradığı İddiası    335
AÇIKLAMA    335


ÖRNEKLER    336


İlamın Zamanaşımına Uğradığı İtiraz Dilekçesi Örneği    336
İÇTİHATLAR    337
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    337
Yargıtay Özel Daire Kararları    339

İLAMLARIN İCRASINDA YETKİLİ İCRA DAİRESİ

İcranın Nereden İsteneceği    353
Takibin Başlaması    353
AÇIKLAMA    353


İÇTİHATLAR    354

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    354
Yargıtay Özel Daire Kararları    364

İCRANIN (YERİNE GETİRMENİN) GERİ BIRAKILMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE


İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre    369
AÇIKLAMA    370


ÖRNEKLER    371


İcranın Geri Bırakılması (Tehiri İcra) İstem Dilekçesi Örneği    371
İÇTİHATLAR    372
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı    372
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    378
Yargıtay Özel Daire Kararları    385

BORCUNU ÖDEMEYEN BORÇLUNUN İFLASINA KARAR VERİLME İSTEĞİ
Haciz veya İflas İstemek Yetkisi    419
AÇIKLAMA    419


İFLAS İSTEMİNDE    419
Görevli Mahkeme    419
Yetkili Mahkeme    419
Davacı    419
Davalı    419
Dava Açma Koşulları    419
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    420
ÖRNEKLER    420
Dava Dilekçesi Örneği    420
İÇTİHATLAR    420
Yargıtay Özel Daire Kararları    421

İLAM NİTELİĞİNİ TAŞIYAN BELGELERİN YERİNE GETİRİLMESİ (İNFAZI)
İlam Mahiyetini Haiz Belgeler    427
AÇIKLAMA    427
İÇTİHATLAR    428
Anayasa Mahkemesi Kararı    428
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    431
Yargıtay Özel Daire Kararları    454
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları    484
Sayıştay Genel Kurulu Kararı    487

İLAMA DAYANAN TAKİPLERDE ZAMANAŞIMI
Zamanaşımı    493
AÇIKLAMA    493
İÇTİHATLAR    494
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı    494
Yargıtay Öz