Kategoriler

Açıklamalı – İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - Konkordato (Seri 14)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

415,00 332,00
210,00 168,00
270,00 216,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Şubat 2014
Sayfa Sayısı : 251
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-39-6
ISBN (Online) : 978-605-315-695-6 (Tk) 978-605-315-701-4 (14.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

AÇIKLAMALI- İÇTİHATLI İCRA VE İFLAS DAVALARI VE TATBİKATI KONKORDATO -SERİ 14

 

Hasan ÖZKAN (Em. İstanbul Hukuk Hakimi)

 

İçindekiler

- İcra Mahkemesinde Uygulanacak Basit Yargılama Usulü

- Konkordato Talebi (İsteği)

- Borçlunun Konkordato Talebine Alacaklıların İtirazı

- Konkordato Süresinin İlanı ve Alacaklılar Yönünden Sonuçları

- Borçlunun Tasarruf Yetkisinin Kaldırılması Davası

- İtirazlı Alacaklar Hakkında Dava

- Konkordatonun Tamamen Ortadan Kaldırılması (İptali) Davası

- İflastan Sonra Konkordato İsteği ve İflasın Kaldırılması Davası

- Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

 

 
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ    V
KISALTMALAR    VII
İÇİNDEKİLER    IX

İCRA MAHKEMESİNDE UYGULANACAK BASİT YARGILAMA USULÜ
Dilekçelerin Verilmesi    3
Delillerin Sunulması    3
İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ya da Değiştirilmesi Yasağı    3
Ön İnceleme ve Tahkikat    3
Davanın Açılmamış Sayılması    4
Mahkemece Verilecek Hüküm    4
Kararın Tefhimi    4
İlk İtirazlar    5
İlk İtirazların İleri Sürülmesi    5
İlk İtirazların İncelenmesi    5

KONKORDATO TALEBİ (İSTEĞİ)
Adî Konkordato    7
Konkordato Talebi    7
Konkordato Talebinin Nazara Alınması Şartları    8
Mühlet    8
AÇIKLAMA    9
Görevli Mahkeme    10
Yetkili Mahkeme    10
Davacı (Konkordato süresi isteyecek)    11
Davalı (Konkordato süresi istenilecek)    11
Süre (Mühlet) İsteme Koşulları    11
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    11
Konkordato Süresinin Sonuçları    13
ÖRNEKLER    14
Borçlunun Konkordato İstemi Dilekçesi Örneği    14
Alacaklının Konkordato İstemi Dilekçesi Örneği    15
İÇTİHATLAR    16
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    16
Yargıtay Özel Daire Kararları    23

BORÇLUNUN KONKORDATO TALEBİNE ALACAKLILARIN İTİRAZI
AÇIKLAMA    45
Görevli Mahkeme    45
Yetkili Mahkeme    45
Davacı (İtiraz eden)    45
Davalı (İtiraz olunan)    45
İtiraz Sebepleri    45
İtiraz Süresi    46
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    46
ÖRNEKLER    46
Dava Dilekçesi Örneği    46
İÇTİHATLAR    47
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    47
Yargıtay Özel Daire Kararları    48

KONKORDATO SÜRESİNİN İLANI VE ALACAKLILAR YÖNÜNDEN SONUÇLARI
Mühletin İlanı    51
Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları    51
AÇIKLAMA    52
İÇTİHATLAR    52
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    52
Yargıtay Özel Daire Kararları    57

BORÇLUNUN TASARRUF YETKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI
Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları    77
Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri    77
Alacaklıları Davet ve Alacakların Bildirilmesi    78
Alacaklılar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti    78
Alacaklıların Toplanması    78
Müşterek Borçlulara Karşı Haklar    79
AÇIKLAMA    79
Görevli Mahkeme    80
Yetkili Mahkeme    80
Davacı    80
Davalı    80
Dava Açma Koşuları    80
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    81
ÖRNEKLER    82
Konkordato Süresinin Kaldırılma İsteği Örneği    82
İÇTİHATLAR    82
Hukuk Genel Kurulu Kararları    82
Yargıtay Özel Daire Kararları    84

KONKORDATONUN MAHKEMEDE ONANMASI İSTEĞİ
Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi    107
Konkordatonun Kabulü İçin Lazım Gelen Ekseriyet    107
Konkordatonun Tasdiki    107
Rehinli Taşınır veya Taşınmazın Paraya Çevrilmesinin    
Ertelenmesi    108
Kanun Yollarına Başvurma    109
Tasdikin İlanı    109
AÇIKLAMA    109
Görevli Mahkeme    110
Yetkili Mahkeme    110
İncelemeyi İsteyecek    110
İnceleme İsteme Koşulları    110
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    111
Konkordatonun Sonuçları    113
ÖRNEKLER    114
Dilekçe Örneği    114
İÇTİHATLAR    115
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    115
Yargıtay Özel Daire Kararları    126

KONKORDATONUN REDDİNDEN SONRA İFLAS VE İHTİYATİ HACİZ İSTEKLERİ
Konkordatonun Reddinden Sonra İflas ve İhtiyati Haciz    159
AÇIKLAMA    159
Görevli Mahkeme    159
Yetkili Mahkeme    159
Davacı    160
Davalı    160
Dava Açma Koşulları    160
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    160
ÖRNEKLER    161
İflas Dava Dilekçesi Örneği    161
İÇTİHATLAR    162
Yargıtay Özel Daire Kararları    162


İTİRAZLI ALACAKLAR HAKKINDA DAVA
İtirazlı Alacaklar Hakkında Dava    177
Konkordatonun Hükümleri    177
Konkordatonun Neticelenmiyen Takipler Üzerine Tesiri    178
Nizalı Alacaklılara Ait Paralar    178
Konkordato Haricinde Yapılan Vaitler    178
AÇIKLAMA    178
İÇTİHATLAR    179
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    179
Yargıtay Özel Daire Kararları    180

KONKORDATONUN ALACAKLILARDAN BİRİNİN İSTEMİYLE KALDIRILMASI
Konkordatonun Alacaklılardan Birinin Müracatiyle Onun   
Hakkında Feshi    187
AÇIKLAMA    187
Görevli Mahkeme    187
Yetkili Mahkeme    187
Davacı    188
Davalı    188
Dava Açma Koşulları    188
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    188
ÖRNEKLER    189
Dava Dilekçesi Örneği    189
İÇTİHATLAR    190
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    190
Yargıtay Özel Daire Kararları    190

KONKORDATONUN TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMASI (İPTALİ) DAVASI
Konkordatonun Tamamen Feshi    199
AÇIKLAMA    199
Görevli Mahkeme    199
Yetkili Mahkeme    199
Davacı    199
Davalı    199
Dava Açma Koşulları    199
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    200
ÖRNEKLER    201
Dava Dilekçesi Örneği    201


İÇTİHATLAR    202
Yargıtay Özel Daire Kararları    202

İFLASTAN SONRA KONKORDATO İSTEĞİ VE İFLASIN KALDIRILMASI DAVASI
İflâstan Sonra Konkordato    205
Şartları ve Hükümleri    205
AÇIKLAMA    205
Görevli Mahkeme    206
Yetkili Mahkeme    206
Davacı    206
Davalı    206
Dava Açma Koşulları    206
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    206
ÖRNEKLER    208
Dava Dilekçesi Örneği    208
İÇTİHATLAR    209
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları    209
Yargıtay Özel Daire Kararları    212

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato    225
Genel Olarak    225
Zorunlu İçeriği    225
Tasdikin Sonuçları    226
Konkordato Tasfiye Memurlarının Hukukî Durumu    226
Paylaştırmaya Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi    226
Paraya Çevirme    227
Rehinli Taşınmazlar    227
Taşınır Rehinleri    227
Tahsili Güç ve İhtilaflı Hakların Alacaklılara Devri    228
Paraların Paylaştırılması    228
Rehin Açığı    228
Tevdi    228
Faaliyet Raporu    229
Hukukî İşlemlerin İptali    229
Uygulanacak Ortak Hükümler    229
AÇIKLAMA    230
İÇTİHATLAR    233
Yargıtay Özel Daire Kararları    233

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMA İŞLEMLERİ
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma    235
Yeniden Yapılandırma Projesi    235
Başvuruya Eklenecek Belgeler    236
Başvuru Üzerine ve Ara Dönemde Mahkemece Yapılacak İşlem   
ve Alınacak Tedbirler    237
Başvurunun Mahkemece İncelenmesi ve Kanun Yolları    238
Kararın Sonuçları    238
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Feshi    239
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Projesinin Tadili    239
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Projesinin İhlâli ve    
Muhtelif Hükümler    240
Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri    240
Yönetmelik    241
AÇIKLAMA    241
Yeniden Yapılandırma Projesinin Tasdik Başvurusuna Eklenecek Belgeler    243
Başvuru ile Mahkemece Yapılacak İşlem ve Alınacak Önlemler    243
Başvurunun Mahkemece İncelenmesi    244
Yeniden Yapılandırma Projesinin Onanmasına İlişkin Kararın Sonuçları    245
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Feshi    245
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Projesinin Değiştirilmesi (Tadili)    246
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Projesinin İhlali    246
Ara Dönem Denetçisi ve Proje Denetçisi Hakkında Uygulanacak Kurallar    247
Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri Muafiyeti    247
Yeniden Yapılandırma Projesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik    248
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma İşlem ve Davalarında Görevli     
Mahkeme    248
Yetkili Mahkeme    248
ÖRNEKLER    249
Başvuru Dilekçesi Örneği    249
KAYNAKÇA    253
YAZARIN BASILMIŞ ESERLERİ    255
YAZARIN BASILACAK ESERLERİ    256