Kategoriler

Açıklamalı – İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı - Ücretlerin Haczi, İcrada Yasa Yolları (Seri 17)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

345,00 276,00
175,00 140,00
225,00 180,00

Toplam

Yazar : Hakim Hasan Özkan
Basım Tarihi : Mart 2014
Sayfa Sayısı : 156
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-41-9
ISBN (Online) : 978-605-315-695-6 (Tk) 978-605-315-697-0 (17.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Açıklamalı – İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı -Ücretlerin Haczi, İcrada Yasa Yolları ( Seri 17)

 

Hasan ÖZKAN (Em. İstanbul Hukuk Hakimi )

 

Ana Başlıklar

- İcra Mahkemesinde Uygulanacak Basit Yargılama Usulü

- Maaş ve Ücretlerin Haczedilmesinde Usul

- Borçlunun Hapsen Tazyiki

- İcra Dairelerinin Yazışma Biçimleri

- Borçludan Fazla Alınan Paranın Geri Verilmesi

- Tahsil Olunan Para veya Eşyalar Hakkında Zamanaşımı

- İcra Mahkemesinin Kararlarının İstinaf ve Temyizi

- İcra Mahkemesinin İstinaf Yoluna Başvuru Dilekçesini Reddetmesi

- Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları

- Borçlunun Varlığı (Mevcudu ) Hakkında Bilgi Vermek Yükümlülüğü

 

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ    V


KISALTMALAR    VII
İÇİNDEKİLER    IX
İCRA MAHKEMESİNDE UYGULANACAK BASİT YARGILAMA USULÜ
Dilekçelerin Verilmesi    3
Delillerin Sunulması    3
İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ya da Değiştirilmesi Yasağı    3
Ön İnceleme ve Tahkikat    3
Davanın Açılmamış Sayılması    4
Mahkemece Verilecek Hüküm    4
Kararın Tefhimi    4
İlk İtirazlar    5
İlk İtirazların İleri Sürülmesi    5
İlk İtirazların İncelenmesi    5
MAAŞ VE ÜCRETLERİN HACZEDİLMESİNDE USUL
Hususi Hükümler    7
Maaş ve Ücretlerin Kesilmesinde Usul    7
Yukarıdaki Maddeye Riayet Etmeyenler Hakkında Hükümler    7
Cumhuriyet Savcılığınca Takip    7
AÇIKLAMA    8
İÇTİHATLAR    8
Danıştay Daire Kararları    8
HACİZLİ MALLARI VERMEMEK
Üçüncü Şahsa Bırakılan Mallar    21
Şikâyet ve Şartlar    21
Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma    21
AÇIKLAMA    22
Görevli Mahkeme    22
Yetkili Mahkeme    22
Şikâyetçi    22
Sanık    22
Şikâyet Koşulları    23
Göz Önünde Tutulacak Hususlar    23
ÖRNEKLER    24
İcra Müdürlüğünce C. Savcılığına Yazılacak Yazı Örneği    24
İddianame Örneği    24
İÇTİHATLAR    25
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları    25
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    25
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları    26
Yargıtay Özel Daire Kararları    29
BORÇLUNUN HAPSEN TAZYİKİ
Hapis ile Tazyik    53
Mal Bildirimi    53
Mal Bildiriminde Bulunmıyanlar    53
AÇIKLAMA    54
Suç Koşulları    54
Hapsen Tazyik Kararının Sonuçları    54
İÇTİHATLAR    55
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları    55
Yargıtay Özel Daire Kararları    62
İCRA DAİRELERİNİN YAZIŞMA BİÇİMLERİ
İcra Dairelerinin Muhabereleri    77
AÇIKLAMA    77
HACİZLİ MALLARIN BULUNDUKLARI YERDE SATIŞI
Haczedilen Malların İstinabe Suretiyle Satışı    79
AÇIKLAMA    79
İÇTİHATLAR    79
BORÇLUDAN FAZLA ALINAN PARANIN GERİ VERİLMESİ
Fazla Verilen Paranın Geri Alınması    97
AÇIKLAMA    97
İÇTİHATLAR    97
TAHSİL OLUNAN PARA VEYA EŞYALAR HAKKINDA ZAMANAŞIMI
Emanetler Hakkında Zamanaşımı    101
AÇIKLAMA    101
İÇTİHATLAR    101


İCRA MAHKEMESİNİN KARARLARININ İSTİNAF VE TEMYİZİ
Kanun Yollarına Başvurma ve Son Maddeler    103
İstinaf Yoluna Başvurma ve İncelenmesi    103
Temyiz Yoluna Başvurma ve İncelenmesi    104
AÇIKLAMA    104
İÇTİHATLAR    106
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları    106
Yargıtay Özel Daire Kararları    115
İCRA MAHKEMESİNİN İSTİNAF YOLUNA BAŞVURU DİLEKÇESİNİ REDDETMESİ
İstinaf Dilekçesinin Reddi    125
AÇIKLAMA    125
İÇTİHATLAR    126
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ VE YARGITAY KARARLARI
Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları
AÇIKLAMA    131
İÇTİHATLAR    132
Yargıtay Özel Daire Kararları    145
BORÇLUNUN VARLIĞI (MEVCUDU) HAKKINDA BİLGİ VERMEK YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Borçlunun Mevcudu Hakkında Malümat Vermek Mecburiyeti    149
AÇIKLAMA    149
İLGA EDİLEN KANUNLAR
Meriyet zamanı    151
AÇIKLAMA    151
İCRA VE İFLAS YASASINDA BELİRTİLEN UNVANLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Geçici Madde 2 - (Ek: 9/11/1988 - 3494/62. md.)    153
Geçici Madde 3- (Ek: 17/7/2003-4949/105 md.)    153
Geçici Madde 4- (Ek: 17/7/2003-4949/105 md.)    153
Kanunu icraya memur olanlar    153
HAVA ARACI DONANIMINA ÖZGÜ KONULARA DAİR PROTOKOLÜN UYGULANMASI
AÇIKLAMA    155
KAYNAKÇA    157
YAZARIN BASILMIŞ ESERLERİ    159
YAZARIN BASILACAK ESERLERİ    161