Kategoriler

Açıklamalı – İçtihatlı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kira Sözleşmeleri (Cilt I) / Cilt (II)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.885,00 1.508,00
945,00 756,00
1.225,00 980,00

Toplam

Yazar : Erol Türel
Basım Tarihi : Şubat 2015
Sayfa Sayısı : 1139
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-80-8
ISBN (Online) : 978-605-315-683-3
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu ikiciltlik eserde, kira sözleşmesi üç ayırıma bölünerek, birinci ayırımda genelhükümler, ikinci ayırımda konut ve çatılı işyeri kiraları ve üçüncü ayırımda daürün kirasına yer verilmiştir. Birinci Ayırımda, 299. maddede yer alan"Kira süresi" yeni bir düzenlemedir. 6570 sayılı Gayrimenkul KiralarıHakkında Kanun hükümleri, Tasarıda kira sözleşmesi düzenlenmesine dâhiledildiği içindir ki, bu özel Kanuna tâbi kira sözleşmelerinin konusunuoluşturan taşınmazlar, bu ayırım altında düzenlenmiştir. Kira sözleşmelerinindüzenlenmesinde de, Tasarının bütününde olduğu gibi, Yargıtay kararları veAvrupa mevzuatı göz önünde tutulmuştur.


İÇİNDEKİLER

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Genel Gerekçesi

Kira Sözleşmeleri

YARGI HİZMETLERİNİN HIZLANDIRILMASI AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6217 SAYILI KANUN       

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamade Değişiklik Yapılmasına Dair 6353 sayılı Kanun

Kira Söleşmesi Uygulamasına Genel Bakış

6098 sayılı Türk Borçlar KanunuDördüncü Bölüm Kira Sözleşmesine Giriş

Kira Sözleşmesinin Tanımı

A. Kira Süresi

B. Kiraya Verenin Borçları

I. Teslimborcu

II. Vergive benzeri yükümlülüklere katlanma borcu

III. Yan giderlere katlanma borcu

IV. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu 

1. Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk

2. Kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk           

a. Genel olarak

b. Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih

c. Kira bedelininindirilmesi

d. Zararın giderimi

V. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluk

1. Zapttan sorumluluk

2. Üçüncü kişinin Sözleşmenin kurulmasından sonra üstün hak sahibi olması

a. Kiralananın el değişmesi

b. Üçüncü kişinin sınırlı hak sahibiolması

KİRACININ BORÇLARI

I. Kira bedelini ödeme borcu

1. Genel olarak

2. İfa zamanı

3. Kiracının temerrüdü

II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu

III. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu

IV. Ayıpları kiraya verene bildirme borcu

V. Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu

E. Özel durumlar

 I. Kiralananda yenilikve değişiklik yapılması

1. Kiraya verentarafından

2. Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması

II. Alt kira ve kullanım hakkınındevri

III. Kira ilişkisinin (sözleşmesinin)devri

IV. Kiralananın kullanılmaması

1. Genel olarak

2. Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi

V. Takastan feragat yasağı

F.Sözleşmenin sona ermesi

I. Sürenin geçmesi

II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi

1. Genel olarak

2. Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında

3. Taşınır kiralarında fesih bildirimi

III. Olağanüstü fesih 

1. Önemli sebepler

2. Kiracının iflası

3.Kiracının ölümü

G. Kiralananın geri verilmesi

I. Genel olarak

II. Kiralananın gözden geçirilmesive kiracıya bildirme

H. Kiraya verenin hapis hakkı

I.Konusu

II. Üçüncü kişilere ait olan eşya 

III. Kiraya verenin alıkoyma hakkı,hakkın kullanılması

(CİLT II)

İKİNCİ AYIRIM: KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI

A.UYGULAMA ALANI

B.BAĞLANTILI SÖZLEŞME

C.KULLANMA GİDERLERİ

D.KİRACININ GÜVENCE VERMESİ

E. KİRA BEDELİ

I. Genel Olarak      

II.Belirlenmesi

III. Dava açma süresi ve kararın etkisi

IV. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı

F. Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi

I. Bildirim yoluyla

1. Genel olarak

2. Bildirimin geçerliliği

a. Şekil

b. Aile konutu    

II. Dava yoluyla        

1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle

a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar

b. Yeni malikingereksinimi

2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle

3. Dava süresinin uzaması

4. Dava sebeplerinin sınırlılığı

5.Yeniden kiralama yasağı

6. Kiracının ölümündesözleşmenin sürdürülmesi

 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: ÜRÜN (HASILAT) KİRASI

A. Tanımı

B. Genel hükümlerinuygulanması

C. Tutanakdüzenleme

D. Kirayaverenin borçları

I. Teslim borcu

II.Esaslı onarımlar

E.Kiracının borçları

I. Kira bedelini veyan giderleri ödeme borcu

1. Genel olarak

2. Olağanüstü durumlarda kirabedelinden indirim

II.Kiralananı kullanma ve işletme borcu

III.Bakım borcu

F. Alt kira ve kullanım hakkını deviryasağı

G. Sözleşmenin sona ermesi

I. Sona erme sebepleri

1. Sürenin geçmesi

2. Fesih bildirimi

3.Olağanüstü fesih

a. Önemli sebepler

b. Kiracının iflası

c. Kiracının ölümü

II. Sona ermenin sonuçları

1. Geri verme

2. Tutanağa geçirilmiş eşya

3. Ürün ve yetişme giderleri

4. Saman, gübre vebenzerleri

H. Hayvan kirası

I. Konusu

II. Sorumluluk

III.Fesih

6101 Sayılı TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜVE UYGULAMA  ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ

ADİ KİRA VEHASILAT KİRALARI İÇİN ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ MÜDDETİ

İTİRAZ VEKALDIRILMASI USULÜ

6361 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU

2886 Sayılı DEVLET İHALE KANUNU

2946 KAMU KONUTLARI KANUNU

3091 NOLU TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILANTECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA 6502 NOLU KANUN

634 SAYILIKAT MÜLKİYETİ KANUNU

TBK KİRA SÖZLEŞMELERİYLE İLGİLİHÜKÜMLER

A. GÖREV

B.YETKİ

C. DAVANIN TARAFLARI: DAVACI VE DAVALI OLMAK

D. İLKİTİRAZ

E. TAHLİYE DAVALARINDA USUL VE HÜKÜMLERİ

F.ZAMANAŞIMI

G. FAİZ

Açıklamalı – İçtihatlı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kira Sözleşmeleri (Cilt I) / Cilt (II) İçeriği