Kategoriler

Anayasa Hukuku Dergisi 2012 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

435,00 220,00
240,00
310,00

Toplam

Basım Tarihi : 2012
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında / About Our Journal

Anayasa ve hukuku, sadece ülkemizde değil,  bütün dünyada, üze­rinde yoğun bir biçimde çalışılan bir hukuk, siyaset bilimi ve insan hak­ları disiplinidir.  Ortak bilimsel etkinlik ve  yayınlar, giderek daha çok sayıda yapılmaktadır.

Bölgemizde  tanık olunan anayasal ve siyasal dönüşümler de, Tür­ki­ye’deki anayasal çalışmaların önemini ulusal sınırlar ötesine taşımış bulunuyor.

Ülkemizde, son yıllarda, gerek anayasa üzerine çalışan meslektaş sa­yısında, gerekse bu alanda artış gösteren yayınlar, kayda değer. Bu­nun­la birlikte, anayasa konu ve sorunlarına özgülenen bir süreli bir yayı­na duyulan ihtiyaç, uzun zamandan beri hissediliyordu.

Avrupa  Devletlerinde  yapılan bu tür yayınlar, ulusal sınırları çok­tan aşmış bulunuyor.  Bunlar, karşılaştırmalı anayasa hukuku çalışma­larına en elverişli yayınlardır. Böyle bir işlev, Anayasa Hukuku Dergisi  için de geçerlidir. Anayasa-Der’in  IACL üyeliği dikkate alındığında, Derneğin bir yayın organı olarak düşünülen Dergi’nin, sadece ülkemiz­deki anayasa tartışmaları ve Türkçe ile sınırlı kalması düşünülemezdi.

Dergi adı için üç dilin birlikte kullanılması, böyle bir amaçla ör­tüşmektedir. Dergi danışma kurulu üyelerinin çoğunluğunun dünyanın beş kıtasından seçkin anayasa hukukçularından oluşması da, bu süreli ya­yının uzun vadeli ereği üzerine fikir vermektedir.

Yayın Kurulu

Adrienne Stone
Bertrand Mathieu
César Landa Arroyo
Christina Murray
Eivind Smith
Elena Simina Tănăsescu
Erdal Onar
İoanna Kuçuradi
Jean Morange
Lauréline Fontaine
Lech Garlicki
Marcelo Figueiredo
Martin Scheinin
Meltem Dikmen Caniklioğlu
Merih Öden
Michel Rosenfeld
Mo Jihong
Osman Doğru
Rainer Arnold
Raul Pangalangan
Tania Groppi
Thomas Fleiner
Turan Yıldırım
Vicki Jackson
Yadh Ben Achour

Danışma Kurulu

Bertil Emrah Oder
Ece Göztepe
Eric Sales
İbrahim Ö. Kaboğlu
Necmi Yüzbaşıoğlu
Selin Esen
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Şule Özsoy Boyunsuz

Anayasa Hukuku Dergisi Yıl 2012 Sayı 1

 • Anayasacılık ve Türkiye’de Anayasal Hareketler - Jean Marcou
 • Anayasa: Yenileme Arayışı ve Değişikliklerin Sürekliliği Arasındaki İkilem - İbrahim Ö. Kaboğlu
 • Anayasanın Yenilenmesi Kurucu Güç/Kurulu İktidar: Kuram ve Uygulama - Thomas Fleiner
 • Anayasa Yapımında Yöntem Sorunları - Ergun Özbudun
 • Anayasa Değişikliklerinin Anayasaya Uygunluğu Denetimi (Kusurlara Kusurlu Bir Cevap mı?) - Lech Garlicki
 • Anayasanın Değiştirilemez Hükümleri: Almanya Perspektifi - Rainer Arnold
 • Yeni Bir Anayasa İçin/İçinde Haklar ve Özgürlükler - Meltem Dikmen Caniklioğlu
 • Yargı Bağımsızlığı için Anayasal Öneriler - Sibel İnceoğlu
 • Yasama - Murat Yanık
 • Yürütme - Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
 • Laiklik - Selin Esen
 • Yeni Bir Anayasa için Somut Öneriler: “Yurttaşlık”/“Vatandaşlık” - Naz Çavuşoğlu
 • Merkez Çevre İlişkileri - Turan Yıldırım
 • Anayasayı Yenileme Usullü - Eric Sales
 • Demokratikleşme Sürecinde Anayasanın Hazırlanması - Elena Simina Tănăsescu
 • Mısır’da Demokratikleşme Sürecinde Yeni Anayasanın Hazırlanması Yeni Dönemin Sorunları ve Mücadele Alanları - Taimour Mostafa Kamel
 • Çok Katmanlı Yönetim Sistemi Tasarlamak İki Yakın Dönem Ortak Yönetim Denemesi - Christina Murray
 • Asya Anayasacılığı: Halkçı Politikalardan Uzağa, Karşı Çoğunlukçu Kurumlara Doğru - Raul Pangalangan
 • Anayasanın Yenilenmesi veya Anahtar Kelimelerin Belirsizliği - Eivind Smith

Anayasa Hukuku Dergisi Yıl 2012 Sayı 2

 • Anayasa Hukukçuları Ağı Projesi Avro-Akdeniz Coğrafi Bölgesinde Hukuk Devleti - Bertrand Mathieu
 • Tunus’ta Demokratik Geçiş - Yadh Ben Achour
 • Akdenizde Anayasacılık Hareketleri Karşısında Türkiye - İbrahim Ö. Kaboğlu
 • Tunus Ulusal Kurucu Meclisi’nce Anayasa’nın Kaleme Alınması - Fadhel Moussa
 • Cezayir’de Umut ile Hayalkırıklığı Arasında Kurumsal ve Siyasi Reformlar - Bachir Yelles Chaouche
 • Demokrasiye Geçişin 3 Komisyonu - Neji Baccouche
 • 25 Ocak 2011 Devriminden Bu Yana Mısır’daki Anayasal Dönüşümler - Yousri Elassar
 • Anayasa Uzlaşma Komisyonu: Toplum Sözleşmesi İçin Bir Firsat - Ahmet İyimaya
 • Demokrasi ve İnsan Hakları Önünde Bir Engel Olarak 1982 Anayasası’nın Ruhu - Atilla Kart
 • Tarihsel Ortak Değerler Işığında Yeni Anayasa Süreci - Faruk Bal
 • Avrupa ve İspanya’daki Anayasal Süreçler - Angel Rodriguez
 • Fransa’daki Mali Krizin Anayasal Sonuçları - Benoît Jean-Antoine
 • Tunus’ta Anayasal Ve Demokratik Geçiş Üzerine Düşünce ve Değerlendirmeler - Chawki Gaddes
 • Yazılı Anayasa – Yaşayan Anayasa, Anayasal Süreçte Kimlikler - Sibel İnceoğlu
 • Pan-Avrupa Akdeniz Anayasal Havzası ve Yeni Ulusalüstülük - Pasquale Policastro

1. Anayasa Hukuku Dergisi, yılda iki sayı olarak yayımlanan ha­kemli bir dergidir.

Journal of Constitutional Law is a peer-reviewed journal published two times in a year.

 2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, Anayasa Hukuku alanını il­gilendi­ren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning Constitutional law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere nor be submitted to other journals simultaneously.

 4. Yazılar microsoft word (microsoft office 98 ve üzeri ver­siyon­lar) formatında (doc veya docx dosya uzantılı olarak) yazılmış ol­ma­lıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış ol­malıdır.

Kağıt Boyu: A4

Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ; 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as microsoft word (either with doc or docx file extensions) documents (microsoft office 98 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right; 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile microsoft word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı ola­rak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached microsoft word document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon nu­maralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaş­tırılmalıdır.

The name(s), formal position(s), institutional affiliation(s) and contact details (especially e-mail(s)) of the author(s) must be clearly included with the submission to the editor.

 7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish (only for Turkish authors) and an English Title, as well as structured Abstract in Turkish (only for Turkish authors) and English.

 8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by sufficient number of keywords in Turkish (only for Turkish authors) and English that reflect the content of the article.

 9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in order of mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­tim­lerin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edi­lir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself or herself.

 11. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istemesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilebilir.

Articles will initially be examined by the editorial board. After initial evaluation by the editorial board, the submissions will be sent to an anonymous peer reviewer, who is determined by the editorial board. In case of rejection or proposed amendments, the contributer(s) will be informed (generally via e-mail) in adequate detail and provided with a copy of the reviewer’s report. Whenever needed or necessary, a reviewed and amended submission may be sent to a second reviewer.

 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­gilerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author(s) and reviewer(s) will not be revealed to the other party.

 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the published issue will be sent both to the author(s) and to the reviewer(s).

 

Anayasa Hukuku Dergisi 2012 Yılı Aboneliği Sayıları