Kategoriler

Anayasa Hukuku Dergisi 2020 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

795,00 477,00
410,00 246,00
525,00 315,00
525,00 315,00
685,00 411,00

Toplam

Basım Tarihi : 2020
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında / About Our Journal

Anayasa ve hukuku, sadece ülkemizde değil,  bütün dünyada, üze­rinde yoğun bir biçimde çalışılan bir hukuk, siyaset bilimi ve insan hak­ları disiplinidir.  Ortak bilimsel etkinlik ve  yayınlar, giderek daha çok sayıda yapılmaktadır.

Bölgemizde  tanık olunan anayasal ve siyasal dönüşümler de, Tür­ki­ye’deki anayasal çalışmaların önemini ulusal sınırlar ötesine taşımış bulunuyor.

Ülkemizde, son yıllarda, gerek anayasa üzerine çalışan meslektaş sa­yısında, gerekse bu alanda artış gösteren yayınlar, kayda değer. Bu­nun­la birlikte, anayasa konu ve sorunlarına özgülenen bir süreli bir yayı­na duyulan ihtiyaç, uzun zamandan beri hissediliyordu.

Avrupa  Devletlerinde  yapılan bu tür yayınlar, ulusal sınırları çok­tan aşmış bulunuyor.  Bunlar, karşılaştırmalı anayasa hukuku çalışma­larına en elverişli yayınlardır. Böyle bir işlev, Anayasa Hukuku Dergisi  için de geçerlidir. Anayasa-Der’in  IACL üyeliği dikkate alındığında, Derneğin bir yayın organı olarak düşünülen Dergi’nin, sadece ülkemiz­deki anayasa tartışmaları ve Türkçe ile sınırlı kalması düşünülemezdi.

Dergi adı için üç dilin birlikte kullanılması, böyle bir amaçla ör­tüşmektedir. Dergi danışma kurulu üyelerinin çoğunluğunun dünyanın beş kıtasından seçkin anayasa hukukçularından oluşması da, bu süreli ya­yının uzun vadeli ereği üzerine fikir vermektedir.


GENEL EDİTÖR

İbrahim Ö. Kaboğlu

YAYIN KURULU

Christina Murray
Eric Sales
Erkan Duymaz
Evra Çetin
İbrahim Ö. Kaboğlu
Tolga ŞİRİN

DANIŞMA KURULU

Adrienne Stone
Bertrand Mathieu
César Landa Arroyo
Christina Murray
Eivind Smith
Elena Simina Tănăsescu
Eva Brems
İoanna Kuçuradi
Jean Marcou
Jean Morange
Lauréline Fontaine
Lech Garlicki
Marcelo Figueiredo
Martin Scheinin
Michel Rosenfeld
Mo Jihong
Rainer Arnold
Raul Pangalangan
Tania Groppi
Thomas Fleiner
Vicki Jackson
Yadh Ben Achour

HAKEMLER

Abdullah Sezer
Ali Ekrem Akartürk
Atilla Nalbant
Ayşen Candaş
Bertil Emrah Oder
Bertrand Mathieu
Bihterin Dinçkol
César Landa Arroyo
Cihan Osmanağaoğlu
Demirhan Burak Çelik
Didem Yılmaz
Ece Göztepe
Elena Simina Tănăsescu
Erdal Onar
Erkan Duymaz
Ersin Kalaycıoğlu
Eva Brems
Evra Çetin
Fazıl Sağlam
Hamide Tacir
İrem Berksoy
Jean Marcou
Kemal Başlar
Korkut Kanadoğlu
Lauréline Fontaine
Levent Gönenç
Meltem Dikmen Caniklioğlu
Merih Öden
Murat Sevinç
Mustafa Erdoğan
Nihal Saban
Nihan YANCI ÖZALP
Oktay Uygun
Olgun Akbulut
Osman Doğru
Ozan Erözden
Pasquale Policastro
Selin Esen
Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
Sibel İnceoğlu
Sultan Üzeltürk
Şerif Yılmaz

Anayasa Hukuku Dergisi Yıl 2020 Sayı 17

 • Sunuş - İbrahim Ö. Kaboğlu
 • Foreword - İbrahim Ö. Kaboğlu
 • Avant- Propos - İbrahim Ö. Kaboğlu
 • Tehlikeli Salgın Hastalıklarla Anayasal Mücadeleye Giriş - Tolga ŞİRİN
 • Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu (TCK m. 195) - R. Murat Önok
 • COVID-19 Günlerinde İdare Hukuku: Salgınla Mücadelede Kolluk Yetkileri Üzerine Bir İnceleme - Çiğdem Sever
 • İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve “Tutunamayanlar” - M. Gözde Atasayan
 • Sivil İtaatsizliğin Temsili Demokrasi Bakımından Pozitif Hukuku Onarıcı/Düzeltici İşlevi - Melike Belkıs Aydın
 • COVID-19 Sağlık Krizi Çerçevesinde Demokrasiye, Hukuk Devletine ve İnsan Haklarına Saygı: Üye Devletler İçin Bir Kılavuz (Avrupa Konseyi, Bilgi Dokümanı, SG/Inf (2020)11, 7 Nisan 2020) - Pınar Dikmen
 • Fransa'da “Sağlık Olağanüstü Hâli” Kapsamında Alınan Tedbirlerin Yargısal Denetimi - Erkan Duymaz
 • Anayasa Mahkemesinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kararlarına Dair İlk Gözlemler - Ahmet Mert Duygun
 • COVID-19 Enfeksiyonuna Maruz Kalan Sağlık Çalışanlarının İş Kazası / Meslek Hastalığı Hakkında SGK Tarafından Düzenlenen 2020/12 sayılı Genelgenin Hukuka Aykırılığı - Nurhan Demirhan

Anayasa Hukuku Dergisi Yıl 2020 Sayı 18

 • Cumhurbaşkanlığı ve Parti Genel Başkanlığı - İbrahim Ö. Kaboğlu
 • Presidency and the Party Chairmanship - İbrahim Ö. Kaboğlu
 • Popülist Anayasacılığa Giriş - Ahmet Mert Duygun
 • Yarış(a)mayan İlkeler: Türkiye Anayasa Mahkemesinin Politik İfadeler Bağlamında Adil Denge Sorunu - Necdet Umut Orcan
 • Etkili Başvuru Hakkı Özelinde Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Usulüyle Gerçekleştirmiş Olduğu Dönüşüm - Ömer Emrullah Egeliği
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 Anayasa Değişiklik Girişimi Üzerine Bir Değerlendirme - Tuan Işık
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Bütçe Hakkı - Hatice Çoban
 • “Sivillere Yargı Muafiyeti” mi? Anayasa Mahkemesinin 2018/31 E., 2020/38 K. Numaralı Kararının Yakın Bir Okuması - Buğrahan Fertellioğlu
 • The Turkish Constitutional Court’s First Decision on Abortion: Is It Too Early to Draw Conclusions? - Bezar Eylem Ekinci, İlker Gökhan Şen
 • Uluslararası Bir Corpus Constitutional Hedefi: Anayasa Hukuku Dergisi’nin Sekiz Yılı - Veysel Dinler
 • An International Corpus Constitutional Goal: Eight Years of Journal of Constitutional Law (JConstL) - Veysel Dinler
 • Türkiye’nin Anayasa Gündemi - Sevtap Yokuş Veznedaroğlu

1. Anayasa Hukuku Dergisi, yılda iki sayı olarak yayımlanan ha­kemli bir dergidir.

Journal of Constitutional Law is a peer-reviewed journal published two times in a year.

 2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, Anayasa Hukuku alanını il­gilendi­ren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning Constitutional law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere nor be submitted to other journals simultaneously.

 4. Yazılar microsoft word (microsoft office 98 ve üzeri ver­siyon­lar) formatında (doc veya docx dosya uzantılı olarak) yazılmış ol­ma­lıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış ol­malıdır.

Kağıt Boyu: A4

Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ; 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as microsoft word (either with doc or docx file extensions) documents (microsoft office 98 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right; 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile microsoft word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı ola­rak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached microsoft word document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon nu­maralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaş­tırılmalıdır.

The name(s), formal position(s), institutional affiliation(s) and contact details (especially e-mail(s)) of the author(s) must be clearly included with the submission to the editor.

 7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish (only for Turkish authors) and an English Title, as well as structured Abstract in Turkish (only for Turkish authors) and English.

 8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by sufficient number of keywords in Turkish (only for Turkish authors) and English that reflect the content of the article.

 9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in order of mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­tim­lerin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edi­lir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself or herself.

 11. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istemesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilebilir.

Articles will initially be examined by the editorial board. After initial evaluation by the editorial board, the submissions will be sent to an anonymous peer reviewer, who is determined by the editorial board. In case of rejection or proposed amendments, the contributer(s) will be informed (generally via e-mail) in adequate detail and provided with a copy of the reviewer’s report. Whenever needed or necessary, a reviewed and amended submission may be sent to a second reviewer.

 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­gilerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author(s) and reviewer(s) will not be revealed to the other party.

 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the published issue will be sent both to the author(s) and to the reviewer(s).


Anayasa Hukuku Dergisi 2020 Yılı Aboneliği Sayıları