Kategoriler

Anayasa Hukuku Dergisi 2022 Yılı Aboneliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.065,00
535,00
750,00
685,00
915,00

Toplam

Basım Tarihi : 2022
Yayınlanma Süresi : 6 Aylık - Yılda 2 Sayı
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Dergimiz Hakkında / About Our Journal

Anayasa ve hukuku, sadece ülkemizde değil,  bütün dünyada, üze­rinde yoğun bir biçimde çalışılan bir hukuk, siyaset bilimi ve insan hak­ları disiplinidir.  Ortak bilimsel etkinlik ve  yayınlar, giderek daha çok sayıda yapılmaktadır.

Bölgemizde  tanık olunan anayasal ve siyasal dönüşümler de, Tür­ki­ye’deki anayasal çalışmaların önemini ulusal sınırlar ötesine taşımış bulunuyor.

Ülkemizde, son yıllarda, gerek anayasa üzerine çalışan meslektaş sa­yısında, gerekse bu alanda artış gösteren yayınlar, kayda değer. Bu­nun­la birlikte, anayasa konu ve sorunlarına özgülenen bir süreli bir yayı­na duyulan ihtiyaç, uzun zamandan beri hissediliyordu.

Avrupa  Devletlerinde  yapılan bu tür yayınlar, ulusal sınırları çok­tan aşmış bulunuyor.  Bunlar, karşılaştırmalı anayasa hukuku çalışma­larına en elverişli yayınlardır. Böyle bir işlev, Anayasa Hukuku Dergisi  için de geçerlidir. Anayasa-Der’in  IACL üyeliği dikkate alındığında, Derneğin bir yayın organı olarak düşünülen Dergi’nin, sadece ülkemiz­deki anayasa tartışmaları ve Türkçe ile sınırlı kalması düşünülemezdi.

Dergi adı için üç dilin birlikte kullanılması, böyle bir amaçla ör­tüşmektedir. Dergi danışma kurulu üyelerinin çoğunluğunun dünyanın beş kıtasından seçkin anayasa hukukçularından oluşması da, bu süreli ya­yının uzun vadeli ereği üzerine fikir vermektedir.

GENEL EDİTÖR

İbrahim Ö. Kaboğlu

YAYIN KURULU

Bertil Emrah Oder
Christina Murray
Didem Yılmaz
Eric Sales
Erkan Duymaz
Evra Çetin
İbrahim Ö. Kaboğlu
İlker Gökhan Şen
Ozan Ergül
Ozan Erözden
Özen Ülgen Adadağ
Selda Çağlar

DANIŞMA KURULU

Adrienne Stone
Aurore Gaillet
Bertrand Mathieu
César Landa Arroyo
Eivind Smith
Elena Simina Tănăsescu
Eva Brems
İoanna Kuçuradi
Jean Marcou
Jean Morange
Lauréline Fontaine
Lech Garlicki
Marcelo Figueiredo
Martin Scheinin
Michel Rosenfeld
Mo Jihong
Rainer Arnold
Raul Pangalangan
Tania Groppi
Thomas Fleiner
Vicki Jackson
Yadh Ben Achour

Anayasa Hukuku Dergisi Yıl 2022 Sayı 21

 • Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru İncelemesinde Somut Norm Denetimi Yoluna Başvurabilir mi? - Ece Göztepe
 • Bireysel Başvuru Hakkı ve Hakkın Geleceğine Yönelik Endişeler - Taylan Barın
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Anayasa Yargısının Kontrol ve Denge Fonksiyonu: Anayasa Mahkemesinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Norm Denetimi Kararları Bakımından Bir İnceleme - Başak Ekinci
 • Anayasa Mahkemesi’nin 60. Kuruluş Yılında Anayasa – Yasa – İçtüzük İlişkileri - Fazıl Sağlam
 • Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilere Yaklaşımı - Sevtap Yokuş
 • Güncel Siyasi Parti Kapatma Davası Hakkında Bazı Tespitler - Didem Yılmaz
 • Anadilinde Eğitim Hakkı İçin Doğrudan, Dolaylı ve Pasif Anayasal Tanıma: Avrupa Anayasaları Üzerine Normatif Bir Çalışma - Hakan Kolçak
 • Kesin Hüküm Nedeniyle Düşen Milletvekilliğinin Tekrar Kazanılması Hakkında - Yahya Berkol Gülgeç
 • Hukuki Kesinlik İlkesinin Değeri ve Etkisi Üzerine: İHAM’ın Şamat/Türkiye Kararının İncelenmesi - Onur KAPLAN
 • Kovit-19 Küresel Salgınında (Pandemisinde) Türkiye’de Anayasanın Etkililiği - Ahmet Saltık
 • Pandemilere İlişkin Sözleşme Taslağı - Neslihan Çetin

Anayasa Hukuku Dergisi Yıl 2022 Sayı 22

 • Olağanüstü Hâl Rejiminin Olağan Yönetimde Süregelen Etkileri - Osman Can SERTTAŞ, Fazıl Sağlam
 • Anayasanın 14. Maddesinin Norm Alanı ve Yasama Dokunulmazlığının Bir İstisnası Olarak Uygulanabilirliği - Selda Çağlar
 • Anayasal Düzenin Siyasal Bir Aktörü Olarak Anayasa Mahkemesi (1982 Anayasası Döneminde Türk Anayasa Mahkemesinin Yargısal Davranışçılığı) - Bülent Yücel
 • 1982 Anayasasında Öngörülen Parlamenter Denetim Yollarının 2017 Anayasa Değişikliği ile Dönüşümü - Ceren YILDIZ
 • 1982 Anayasası: “Güçlü Yürütme”ye Odaklanarak Çıkılan Yolun “Süper Güçlü” Cumhurbaşkanlığına Varış Öyküsü - Seda Dunbay
 • Bakır Çağlar’ın Anayasacılık Perspektifinden 1982 Anayasası - Züleyha Keskin
 • 1961 Anayasası’nın Hazırlık Sürecinde İkinci Meclisin Oluşumuna Yönelik Tartışmalar - Bezar Eylem Ekinci

1. Anayasa Hukuku Dergisi, yılda iki sayı olarak yayımlanan ha­kemli bir dergidir.

Journal of Constitutional Law is a peer-reviewed journal published two times in a year.

 2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, Anayasa Hukuku alanını il­gilendi­ren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.

This is a journal of law focusing on legal issues concerning Constitutional law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome.

 3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere nor be submitted to other journals simultaneously.

 4. Yazılar microsoft word (microsoft office 98 ve üzeri ver­siyon­lar) formatında (doc veya docx dosya uzantılı olarak) yazılmış ol­ma­lıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış ol­malıdır.

Kağıt Boyu: A4

Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ; 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır ara­lığı, iki yana yaslı

Articles should be submitted as microsoft word (either with doc or docx file extensions) documents (microsoft office 98 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines:

Paper size: A4

Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right; 2 cm

Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified

Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile microsoft word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı ola­rak teslimi gerekmemektedir.

Softcopy of the article either on a CD or as an attached microsoft word document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article.

 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalış­tığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon nu­maralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaş­tırılmalıdır.

The name(s), formal position(s), institutional affiliation(s) and contact details (especially e-mail(s)) of the author(s) must be clearly included with the submission to the editor.

 7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

Each submission should contain a Turkish (only for Turkish authors) and an English Title, as well as structured Abstract in Turkish (only for Turkish authors) and English.

 8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu ta­nımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

All articles should be accompanied by sufficient number of keywords in Turkish (only for Turkish authors) and English that reflect the content of the article.

 9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

All references cited in the text should be numbered in order of mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.

 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son dene­tim­lerin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edi­lir.

All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself or herself.

 11. Yayın Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, ano­nim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultu­sunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde dü­zeltme istemesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edile­cektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayın Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilebilir.

Articles will initially be examined by the editorial board. After initial evaluation by the editorial board, the submissions will be sent to an anonymous peer reviewer, who is determined by the editorial board. In case of rejection or proposed amendments, the contributer(s) will be informed (generally via e-mail) in adequate detail and provided with a copy of the reviewer’s report. Whenever needed or necessary, a reviewed and amended submission may be sent to a second reviewer.

 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) daya­nır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bil­gilerin gizliliği sağlanır.

All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author(s) and reviewer(s) will not be revealed to the other party.

 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda ha­kemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.

Free copies of the published issue will be sent both to the author(s) and to the reviewer(s).

Anayasa Hukuku Dergisi 2022 Yılı Aboneliği Sayıları