Kategoriler

Anayasa Hukuku Dersleri Genel Esaslar (12. Baskı)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

210,00 105,00

Toplam

Yazar : İbrahim Ö. Kaboğlu
Basım Tarihi : Ekim 2017
Sayfa Sayısı : 467
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-185-2
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

12.  Baskısı gerçekleştirilen bu eserde; Genel Giriş: Anayasa ve Hukuku, Kurumsal Anayasa Hukuku, Devlet ve Siyasal İktidar, Erkler (İktidarlar) Ayrılığı (Yönetim Biçimleri ve Devlet Biçimleri), Demokrasi, Özgürlükler Anayasa Hukuku, Kavramlar, Temeller ve Kaynaklar, Hak Özgürlüklerin Tasnifi / Türleri ve Yorumu, Hak Ve Özgürlüklerin Tasnifi / Türleri ve Yorumu, Hak ve Özgürlüklerin Düzenlenmesi, Sınırlanması ve Güvenceleri, Anayasal Usul Hukuku (Anayasa Yargısı),  Anayasal Yargı Modelleri ve Yetki Alanı, Anayasaya Uygunluk Denetimi, Anayasa Yargısının İşlevi ve Meşruluğu konuları incelenmiştir.

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İİİ
BAŞLICA KISALTMALAR  XV

GENEL GİRİŞ: ANAYASA VE HUKUKU

I.- ANAYASALARIN ORTAYA ÇIKIŞI VE EVRİMİ 2
A) ANAYASACILIK HAREKETLERİ 2
1.- XIX. Yüzyıl: Liberal Anayasacılık 3
2.- XX. Yüzyıl: Sosyalist anayasalar ve liberal anayasacılığın evrimi 6
a) SSCB Geleneği ve Sosyalist Anayasacılık 6
b) Sosyalleşme ve Neo-liberal Dalga 7
3.- XXI. Yüzyıl: çok düzeyli anayasacılık eğilimi 8
B) ANAYASAL AYRIMLAR 10
1.- Maddî Anlamda ve Şeklî Anlamda Anayasa 10
2.- Sert Anayasa ve Esnek Anayasa 11
3.-Yazılı Anayasa ve Kodifiye Edilmemiş Anayasa 12
4.- Üniter devlet ve federal devlet anayasaları 13
5.- Sosyal/ İktisadi ve Mali ve Çevresel Anayasa 13
6.- Çerçeve Anayasa ve Düzenleyici Anayasa 14
C) HUKUK DEVLETİ 15
1.- Kavramın ortaya çıkışı ve evrimi 15
2.- Mekanizma Olarak Hukuk Devleti 17
3.- İçerik Olarak Hukuk Devleti 20
II.- ANAYASALARIN YAPIMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ 21
A) ANAYASA YAPIMI: KURUCU İKTİDAR 22
1.- Kopma dönemi ve anayasal düzenin devamlılığı 22
2.- Hangi usuller? 23
a) Yönetcilerin belirleyici olduğu usuller 23
b) Demokratik usuller 24
3.- Hangi içerikte? 28
B) ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ: TÜREV (TALİ) KURUCU
    İKTİDAR 28
1.- Usul Kuralları ve Aşamaları 29
a) Değişiklik Teklifi (önerisi) 29
b) Görüşme ve kabul 29
c) Doğrudan yayımlama veya halkoyuna başvurma 30
2.-  Ortam ve koşullara ilişkin kayıtlamalar 33
a) Olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş halleri 33
b) Zaman, süre ve tarih bakımından 34
c) Türkiye: 16 Nisan Halkoylaması ile ilgili tartışmalar 34

3.- İçerikle İlgili Kayıtlamalar 35
a) Değiştirilemez Hükümler 36
b) Koruyucu maddelerin hukuki değeri 37
c) Hukuk ve hukuk-ötesi etkenler 38
C) KURUCU İKTİDAR VE ULUSLARARASI HUKUK 40
1.- Kurucu erk  ve uluslararası kuruluşlar 41
2.- Uluslararası hukuk ve anayasal içerik 42
III.-ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ, YORUMU VE KONUSU 42
A) ÜSTÜN NORM OLARAK ANAYASA 43
1.- Program anayasa ve normatif anayasa ayrımı 43
2.- Normlar hiyerarşisi ve üstün norm 44
3.- Hukuk dallarının anayasalaşması 46
B) ANAYASA HUKUKUNDA YORUM VE YÖNTEM 48
1.-Yorum faaliyeti ve ilkeleri 48
2.-Klasik yorum yöntemleri 50
3.- Anayasa hukuku yöntemi ve siyaset bilimi 51
C) ANAYASA HUKUKUNUN KONUSU 54
1.- Kurumsal Anayasa Hukuku 54
2.- Özgürlükler Anayasa Hukuku 55
3.- Anayasal Usul Hukuku (Anayasa Yargısı) 56

BİRİNCİ KISIM
KURUMSAL ANAYASA HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM
DEVLET VE SİYASAL İKTİDAR

I.- DEVLET: HUKUKÎ TANIM ÖĞELERİ 61
A) ÜLKE 62
1.- Ülkenin özellikleri 62
a) Süreklilik ilkesi 62
b) Sınırların belirlenmesi 63
c) Ülkesel birlik ve bütünlük 65
2.-  Anayasal düzenleme konusu olarak ülke 66
3.- Nitelikli ve sürdürülebilir bir ülke 67
B) İNSAN TOPLULUĞU 69
1.- Yurttaşlık ve milliyet 69
2.- Halk ve ulus (millet) 71
3.- Ulus-devlet ve çokuluslu devlet 74
C) HUKUKÎ VE SİYASAL ÖRGÜTLENME: GENEL ÇERÇEVE 76
II.- SİYASAL İKTİDAR: SİYASAL AÇIDAN DEVLET 78
A) İKTİDAR OLGUSU VE DEVLET İKTİDARI 78
1.- İktidar nedir? 78
2.- Evrimi bakımından devlet iktidarı 80
3.- Zaman ve mekân ilişkisi yönünden devlet iktidarı 80
B) DEVLET İKTİDARININ AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLERİ 82
1.- Meşruluk (meşruiyet) 82
a) Meşruluk nedir? 82
b) Meşruluğun kaynakları 83
2.- Süreklilik: iktidarın kurumsallaşması 84
3.- Egemenlik: yetki tekeli ve sınırları 85
C) EGEMENLİK ANLAYIŞININ EVRİMİ 85
1.- Teokratik anlayıştan demokratik egemenliğe 86
2.- Asli ve üstün iktidar olarak egemenlik: klasik tanım 86
3.-  Egemenliğin evrimi ve sınırları 87
a) Devletin hukuka uyma sorunu: Hukuk devleti 87
b) Devlet-ötesi etkenlerden kaynaklanan sınırlar 89
III.- SİYASAL ÖĞRETİLERE GÖRE DEVLET 93
A)  KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR 93
1.- Siyasal öğreti (doctrine politique) 94
2.-Siyasal rejim ve siyasal sistem 94
3.- Devlet nedir? 96
B)   BAŞLICA DEVLET ANLAYIŞLARI 97
1.- Liberal Devlet 97
2.- Sosyalist Devlet 99
3.- Faşist Devlet 101
C) KURAM VE UYGULAMA AYRIŞMASI 102
1.- İktidar ve özgürlük sorunu 102
2.- Refah Devleti ve Sosyal Devlet 104
3.- XXI. Yüzyıl Devleti: Arayışın yönleri 106

İKİNCİ BÖLÜM
ERKLER (İKTİDARLAR) AYRILIĞI
(YÖNETİM BİÇİMLERİ VE DEVLET BİÇİMLERİ)

I.- ÜÇ DEVLET ERKİ: YASAMA/YÜRÜTME/YARGI 112
A) YASAMA (TEŞRİ) 112
1.- Yasamanın yapısı:  Tek ve çift meclis 112
a) Tek veya çift meclis: gereklilik mi, tercih mi? 112
b) Oluşumu, görev süresi ve sona ermesi 113
c) İkinci meclis üzerine tartışmalar 114
2.-  Yasama işlevi ve işlemleri 117
a) Çalışma tarzı ve işleyişi 117
b)  Yasama İşlevi 119
c) Yasama işlemleri 121
3.- Yasama meclisi üyeliği 123
a) Seçimi ve temsil özelliği 123
b) Yasama sorumsuzluğu 123
c) Yasama dokunulmazlığı 124
B) YÜRÜTME (İCRA) 125
1.- Yürütmenin yapısı 125
a) Monist yürütme  124
b) Düalist yürütme 125
c) Sorumluluk ve sorumsuzluk 127
2.- Yürütmenin işlevleri 127
a) Yürütmenin güçlenmesi 128
b) Yürütmenin işlemleri 128
c) Yasama delegasyonu 129
3.- Olağanüstü yönetim usulleri 129
C) YARGI (KAZA) 132
1.- Yargı bağımsızlığı 132
2.- Yargı düzenleri 134
a) Yargı birliği 134
b) İkili yargı düzeni 135
3.- Yargı ve demokrasi 135
II.-  YATAY ERKLER AYRILIĞI: YÖNETİM BİÇİMLERİ
(SİYASAL REJİMLER/HÜKÜMET SİSTEMLERİ) 136
A) KURAM (TEORİ) VE UYGULAMA (PRATİK) 137
1.- Kuramsal temeller 137
2.- Farklılaşan Uygulamalar 139
B) BAŞLICA SİYASAL REJİMLER 140
1.- Parlâmenter rejim 140
a) Doğuşu 140
b) Parlâmenter Rejimin Temel Mekanizmaları 141
c)  Parlâmenter rejimde alt ayrımlar 144
2.- Başkanlık rejimi 146
a) ABD’de Başkanlık rejimi: tanım öğeleri 146
b) Başkan ve Kongre’nin karşılıklı eylem araçları: işbirliği gereği 147
c) Uygulamada başkanlık rejimi 148
d) ABD dışında başkanlık rejimi 149
3.- Yarı-Başkanlık Rejimi ve Meclis Hükümeti 151
a) Fransa Modeli: yarı-başkanlık mı, yarı- parlâmenter mi? 151
b) İsviçre: Meclis Hükümeti mi, karma bir rejim mi? 154
c) Avrupa ve Akdeniz havzası: Ortak Model var mı? 155
C) TÜRKİYE’DE REJİM  VE SİSTEM SORUNU 157
1.- Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye deneyimi 157
2.- 1982 Anayasası dönemi: Cumhurbaşkanı seçimi 158
3.- Olağanüstü halde rejim ve sistem değişikliği 160
III.- DÜŞEY ERKLER AYRILIĞI: DEVLET BİÇİMLERİ 162
A) ÜNİTER (TEKİL/TEK YAPILI) DEVLET 163
1.- Merkeziyetçi Üniter Devlet 163
2.- Adem-i Merkeziyetçi Üniter Devlet 164
3.- Yetki Genişliği ve Adem-i Merkeziyet Birlikteliği 166
B) BÖLGESEL/BÖLGELİ DEVLET 168
1.-  Bölgesel yasama yetkisi 168
2.-  Bölgesel özerklik alanı 169
3.- Devletin Birliği İçin Anayasa Mahkemesi Güvencesi 171

C) FEDERAL DEVLET 172
1.- Federal Devletin Örgütlenmesi 172
a) Yapılanma ilkesi: İki düzeyde ve yan yana 173
b) Anayasal Özerklik 174
c) Katılım İlkesi 175
2.- Federalizmin oluşumu: Ayrışma ve Birleşme 176
3.-  Birlikler/ Konfederasyon ve Avrupa Birliği 178
a) Devlet Birlikleri 178
b) Konfederasyon 178
c) Avrupa Birliği (AB)  179

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEMOKRASİ

I.- DEMOKRASİ KURAMLARI VE EVRİMİ 185
A) MONARŞİ, CUMHURİYET VE DEMOKRASİ 185
1.- Monarşi 186
2.- Cumhuriyet 187
3.-Demokrasi 187
B) İKİ DEMOKRATİK EGEMENLİK ANLAYIŞI 189
1.- Halk Egemenliği 189
2.- Ulus (Millet) Egemenliği 191
3.- Anayasalarda Egemenlik: Halk mı, Millet mi? 193
C) TEMSİLİ, YARI-DOĞRUDAN VE DOĞRUDAN DEMOKRASİ 194
1.- Temsilî Hükümet ve evrimi 194
a) Genel Oy ve Parlamentoculuğun gelişimi 195
b) Anayasa Yargısının etkisi 196
2.- Yarı-Doğrudan Demokrasi 197
a) Halkın Yasama Girişimi 197
b) Halkoylaması (Referandum) 198
c) Halkın Yasama Vetosu 201
3.- Doğrudan Demokrasinin ölçüsü nedir?  202
II.- SEÇİMLER VE SİYASAL PARTİLER 203
A) SEÇİMLER 204
1.- Oy hakkı 204
2.- Seçimin temel kavramları 206
a) Seçim çevreleri 206
b) Tercihli oy 207
c) Baraj kayıtları 207
3.- Seçim sistemleri 209
a) Çoğunluk sistemi 209
b) Orantılı temsil sistemi 210
c) Karma sistemler 211
4.- Seçim ve referandumların denetimi 212
B) SİYASAL PARTİLER 213
1.- Parti sistemleri 213
a) Tek parti sistemi 214
b) İki-parti sistemi 215
c) Çok-parti sistemi 215
2.- Parti örgütleri 215
3.- Partiler hukuku 216
C) PARTİLER VE SEÇİMLER ARASINDA İLİŞKİLER 217
III.- ÇOĞUNLUKÇU VE ÇOĞULCU DEMOKRASİ 218
A) ERKLER AYRILIĞI ÖLÇÜTÜNÜN YETERSİZLİĞİ VE ALT-SİSTEMLER 219
B) DENGE VE DENETİM DÜZENEKLERİ 222
1.- Anayasal kurumlar düzleminde 222
2.- Merkez- çevre ilişkilerinde 223
3.- Devlet-toplum ilişkileri ve uluslararası toplum 224
C) SİYASAL MÜNAVEBE GÜVENCESİ: ÇOĞUNLUKÇU/ ÇOĞULCU DEMOKRASİ BİRLİKTELİĞİ 224

İKİNCİ KISIM
ÖZGÜRLÜKLER ANAYASA HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMLAR, TEMELLER VE KAYNAKLAR

I.- BAŞLICA KAVRAMLAR 231
A) KAVRAM VE DEYİMLERDE ÇEŞİTLİLİK 231
B) ÜÇ TEMEL KAVRAM 232
1.- Özgürlük 232
2.- Eşitlik 233
3.- Haysiyet 234
II.- İNSAN HAKLARININ TEMELLERİ VE EVRİMİ 234
A) İNSAN HAKLARININ TEMELLERİ 235
1.- Fikri (düşünsel/felsefi) 235
2.- Toplumsal (sosyal) 236
3.- Hukukileşme 237
B) HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN EVRİMİ 238
1.- Kişi özgürlükleri ve siyasal haklar 238
2.- Sosyal, İktisadî, Kültürel Haklar ve Özgürlükler 239
3.- Çevre, Gelişme ve Barış Hakları 241
III.- HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN HUKUKÎ KAYNAKLARI 242
A) ANAYASALAR 242
1.-Hak ve özgürlüklerin anayasalaşma süreci 242
2.- Nerede ve ne kadar, hangi hak ve özgürlükler? 245
3.- Anayasa ve Anayasa-Altı Düzenlemeler 248
B) ANAYASAL DEĞERDE KAYNAKLAR 249
1.- Hak ve Özgürlük Bildirgeleri 249
a) Uzun ve Devam Eden Bir Gelenek 249
b) Bildirgelerin Hukuksal Değeri 250
2.- Yargı Kararları 251
3.-Uluslararası Belgeler 253

İKİNCİ BÖLÜM
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN TASNİFİ/TÜRLERİ VE YORUMU

I.- HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIFLANDIRILMASI 255
A) GENEL ÇERÇEVE: İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ 256
B) İKİ ÜÇLÜ SINIFLANDIRMA 257
1.- Üç statü (negatif/pozitif/aktif) ayrımı 257
2.- Üç kuşak (birinci/ikinci/üçüncü) ayrımı 258
C) AYRIMLARIN YARAR VE SAKINCALARI 259
II.- HAK VE ÖZGÜRLÜK TÜRLERİ VE DÜZENLENMESİ 260
A) KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR 260
1.-  Kişi hak ve özgürlükleri (bireysel özgürlükler) 261
a) Dokunulmaz haklar ve yaşam hakkı 261
b) Kişinin hareket özgürlükleri 262
c) Düşünce ve inanç özgürlükleri 263
2.- Toplu  (kolektif) özgürlükler 266
a) Dernek özgürlüğü 266
b) Toplanma ve gösteri özgürlüğü 267
3.- Siyasal haklar 267
B) SOSYAL VE MESLEKİ İLİŞKİLERE GÖRE HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER 268
1.- İktisadi haklar 269
2.- Sosyal haklar 270
3.-Kültürel haklar 271
C) ÇEVRESEL HAKLAR 273
III.- HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN YORUMU 274
A) YORUM YÖNTEMLERİNİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE UYGULANMASI 274
B) ANAYASA-İÇİ YORUM 277
1.- Özgürlük ve haklarda geçişler 278
2.- Bölümler arası ilişki bakımından 280
3.- “Genel hükümler” ve “genel esaslar” bağlamında 281
C) ULUSLARARASI BELGELER IŞIĞINDA YORUM 282
1.- Yasa-uluslararası belge 282
2.- Anayasa-İnsan hakları sözleşmesi 283
3. Anayasa-uluslararası hukuk 283


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN DÜZENLENMESİ, SINIRLANMASI VE GÜVENCELERİ

I.- HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN DÜZENLENMESİ VE 
    SINIRLANMASI 285
A) DÜZENLEME İLKELERİ 285
1.-Doğrudan kullanım ilkesi 285
2.- Önbildirim ve önleyici usuller 286
3.- Usul gereklerinin anlamı 287
B) SINIRLANMASI 287
1.- Sınırlama ilke ve ölçütleri 288
2.- Olağanüstü dönemler: “hukuk rejimi” 291
II.- ULUSAL GÜVENCE SİSTEMİ 296
A) KORUYUCU KURALLAR VE GÜVENCE ÖLÇÜTLERİ 296
B) KURUMSAL DÜZENLEMELER 300
C) BAŞVURU HAKLARI 303
III.- ULUSLARARASI GÜVENCE SİSTEMİ 304
A) HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ TANIYAN BELGELER 305
B) DENETİM SİSTEMİ ÖNGÖREN BELGELER (YARGISAL
   OLMAYAN KORUMA) 306
1.- Birleşmiş Milletler Konsey ve Komiteleri 306
a) İnsan Hakları Konseyi 306
b) İnsan Hakları Komitesi 307
c) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 307
d) İşkenceyi Önleme Komiteleri 308
2.- Bölgesel Ölçek: kıtalar-arası/kıtalar/kıta-altı 309
a) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) 309
b) Afrika İnsan ve Halklar Hakları Şartı 309
c) Asya Kıtası: ASEAN 310
3.- Toplumlararası: İnsan Hakları Arap Şartı 311
C) İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ 311
1.- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Mahkemesi 312
2.- Avrupa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı 314
3.- Başvurunun Kabuledilebilirlik Koşulları 315
4.- Mahkeme Kararları ve Uygulanması 316
a) Gerekçeli karar hakkı 316
b) Uygulama 320
c) Pilot karar ve yeniden yargılama 320


ÜÇÜNCÜ KISIM
ANAYASAL USUL HUKUKU
(ANAYASA YARGISI)

BİRİNCİ BÖLÜM
ANAYASAL YARGI MODELLERİ VE YETKİ ALANI

I.- ANAYASAL YARGI MODELLERİ 324
A) AMERİKA MODELİ: YÜKSEK MAHKEME 324
1.- Doğuşu: Marbury & Madison kararı 324
2.- Özellikleri 325
3.- Modelin ABD dışında yaygınlaşması 326
B) AVRUPA MODELİ: ANAYASA MAHKEMESİ 327
1.- Kuramdan uygulamaya 327
2.-  Avrupa’da Temellenmesi 328
3.- Avrupa Modelinin yaygınlaşması 329
II.- ANAYASA YARGIÇLARI VE YETKİ ALANI 330
A) YARGIÇLARDA ARANAN NİTELİKLER 330
B) YARGIÇLARI BELİRLEME KURALLARI 331
1.- Yasama Organının Seçmesi 332
2.- Erkler Arasında Paylaşılmış Yetki 332
3.- Nitelik sorunu: saydam süreç ve görev süresi  335
C) ANAYASA MAHKEMELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 336
1.- Normatif hukuki işlemlerin uygunluk denetimi 336
2.- Yasama kararlarının denetimi 337
3.- Yargı kararlarının denetimi: Anayasa şikâyeti 337
4.- Siyasal partilerin denetimi 338
5.- Yüce Divan görevi: yargılama yetkisi 338
6.- Seçim (ve referandum) uyuşmazlıklarının denetimi 338
III.- ÖRGÜTLENME VE USUL İLKELERİ 338
A)  TEK DAİRE VE ÇİFT DAİRE/BÖLÜM 338
B) USULDE FARKLILAŞMALAR VE ORTAK PAYDA: GEREKÇE 339

İKİNCİ BÖLÜM
ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ

I.- DENETİMİN KONUSU VE ÖLÇÜ NORMLAR 344
A) DENETLENEN KURALLAR (NORMLAR) NELERDİR? 344
1.- Yasalar ve diğer düzenlemeler 344
a) Yapılmış işlemler üzerinde denetim 344
b) İhmal yoluyla anayasaya aykırılık 346
2.- Uluslararası Sözleşmelerin denetimi 347
3.-  Anayasa Değişiklikleri 349
B) DENETİMDE ÖLÇÜ ALINAN KURALLAR (REFERANS
NORMLARI) 352
1.- Anayasa 352
2.-  Uluslararası Sözleşmeler 353
3.- Hukukun Genel İlkeleri (HGİ) 356
II.- DENETİMİN ÖZELLİKLERİ VE ZAMANI 357
A) BAŞVURU YOLLARI VE ÖZELLİKLERİ 357
1.- Dava yolu (soyut) ile denetim 358
2.- İtiraz yolu (somut) ile denetim 360
a) Önsorun 360
b) Bekletici sorun 361
c) Anayasa Mahkemesi kararı ve sonuçları 362
3.- Anayasa şikâyeti (bireylerin başvurusu) ile denetim 363
B) UYGUNLUK DENETİMİ NE ZAMAN YAPILIR? 366
1.- Yürürlüğe girmeden önce denetim (a priori) 366
2.- Yürürlüğe girdikten sonra (a posteriori) 367
3.- Önceden ve sonradan denetim birlikteliği 369
III.- UYGUNLUK DENETİMİNİN KAPSAM VE ETKİLERİ 371
A) BİÇİM VE ESAS DENETİMİ 372
1.-  Biçim Yönünden 372
2.-Esas Bakımından 373
B) KARAR TEKNİK VE TÜRLERİ 374
1.-  “Basit” Kararlar 374
2.- “Yorumlayıcı” kararlar ve gerekçelendirme 375
a) Yorum kayıtlarının anlamı 375
b) İki tipik örnek: Belçika ve İspanya 376
c) Türkiye’deki durum 379
3.-  Yasama Organına Çağrı Kararları 381
C) KARARLARIN ETKİ VE SONUÇLARI 382
1.-  Kararların Kesin ve Bağlayıcı Özelliği 382
2.- Kararların Zaman Yönünden Etkisi 385
3.- Askıya Alma/Yürürlüğü Durdurma/Geçici Tedbir 388

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANAYASA YARGISININ İŞLEVİ VE MEŞRULUĞU

I.- HAKEMLİK VE BEKÇİLİK İŞLEVİ 393
A) ANAYASAL KURUMLAR DENGESİ: HAKEMLİK 394
1.- Yatay erkler ayrılığı 394
2.- Düşey erkler ayrılığı 395
B) HAK VE ÖZGÜRLÜKLER: BEKÇİLİK 396
1.- Güvence Ölçütlerinin Pekiştirilmesi 397
a) Demokratik toplum 398
b) Eşitlik ilkesi 399
c) Ölçülülük İlkesi 400
2.- Haklar alanının genişletilmesi 402
3.- “Yaşayan hukuk” uygulaması 403
a) Yurttaşların kurumları  402
b) Evrimleştirme ve güncelleştirme 404
II.- DEMOKRATİK MEKANİZMALARIN GÖZETİMİ 405
A) SEÇİMLERİN VE REFERANDUMLARIN DENETİMİ 406
B) SİYASAL PARTİLERİN DENETİMİ 407
C) YÜCE DİVAN GÖREVİ 410
III.- ULUSLARARASI HUKUKUN MEŞRULAŞTIRICI İŞLEVİ 411
A) ANAYASALAR VE ULUSLARARASI KURALLAR ARASINDAKİ 
    İLİŞKİ 411
B) ANAYASA YARGISI ÜZERİNDE ULUSLARARASI DENETİM 413
1) Avrupa Sözleşmesi ve anayasalar 413
2) İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 416
a.-Yorum Yöntemleri ve Güvence Ölçütleri  416
b.- İHAM Kararlarının Anayasa Mahkemelerine Etkisi 419
c.-İHAM karar ve gerekçelerinin meşrulaştırıcı işlevi 422
C) ANAYASA MAHKEMELERİ ARASINDA ETKİLEŞİM: TRANS-NATIONAL CONSTITUTIONALISM 423
DİZİN 425
KAYNAKÇA 433