Kategoriler

Askeri Ceza Kanunu Şerhi Cilt 1

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

900,00 455,00
230,00
300,00

Toplam

Yazar : Ümit Kardaş
Basım Tarihi : Ekim 2014
Sayfa Sayısı : 1157
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-19-8
ISBN (Online) : 978-605-315-461-7 (Tk) 978-605-315-462-4 (1.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
Bu kitap,uzun bir süreçte toplanıp,sınıflandırılarak özetlenen Yargıtay, Askeri Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları, Ceza hukukuna ilişkin kitap ve şerh şeklinde yazılmış yapıtlar değerlendirilerek yazılmıştır.Kitapta ayrıca Bakanlık genelgeleri ve uygulamada gerekli olup, ulaşılması zor yasal ve yönetsel düzenlemelere de yer verilmiştir. Çalışma 3 ciltten oluşmaktadır.


İÇİNDEKİLER

SUNUŞ 3
KISALTMALAR 5


ASKERİ CEZA KANUNU
BİRİNCİ KISIM
Askeri Suçlar ve Kabahatlar ve Cezalar
BİRİNCİ BAB
Esaslar

Askeri Cürüm ve Kabahat
AsCY. Madde 1 1
Açıklama 7

TÜRK CEZA KANUNU
BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Temel İlkeler,Tanımlar ve Uygulama Alanı
BİRİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Tanımlar

Ceza Kanununun Amacı
TCK.  Madde 1 11
Açıklama 11
Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
TCK. Madde 2 12
Açıklama 12
Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi
TCK. Madde 3 18
Açıklama 18
Özel kanunlarla ilişki
TCK. Madde 5 19
Açıklama 19
Tanımlar
TCK. Madde 6 19
Açıklama 20
Kanunun Uygulama Alanı,Zaman bakımından uygulama
TCK. Madde 7 21
Açıklama 21
Yer bakımından uygulama
TCK. Madde 8 22
Açıklama 23
Yabancı ülkede hüküm verilmesi
TCK. Madde 9 23
Açıklama 23
Görev suçları
TCK. Madde 10 23
Açıklama 24
Vatandaş tarafından işlenen suç
TCK. Madde 11 24
Açıklama 24
Yabancı tarafından işlenen suç
TCK. Madde 12 25
Açıklama 26
Diğer suçlar
TCK. Madde 13 26
Açıklama 27
Seçimlik cezalarda soruşturma
TCK. Madde 14 28
Açıklama 28
Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması
TCK. Madde 15 28
Açıklama 28
Cezadan mahsup
TCK. Madde 16 28
Açıklama 29
Hak yoksunlukları
TCK. Madde 17 29
Açıklama 29
Geri verme
TCK. Madde 18 29
Açıklama 30
Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması
TCK. Madde 19 31
Açıklama 31
Cezalar
TCY. Madde 45 32
Açıklama 32
Hapis cezaları
TCK. Madde 46 32
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
TCY. Madde 47 33
Açıklama 33
Müebbet hapis cezası
TCK. Madde 48 33
Açıklama 33
Süreli hapis cezası
TCK. Madde 49 34
Açıklama 34
Adli para cezası
TCK. Madde 52 34
Açıklama: 35
Eşya müsaderesi
TCK. Madde 54 36
Açıklama 36
Kazanç müsaderesi
TCK. Madde 55 38
Açıklama 38
Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri
TCK. Madde 56 39
Açıklama 39
Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri
TCK. Madde 57 39
Açıklama 40
Sınır Dışı Edilme
TCK. Madde 59 41
Açıklama 41
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri
TCK. Madde 60 41
Açıklama 42

Cezanın Belirlenmesi
TCK. Madde 61 43
Açıklama 44
Mahsup
TCK. Madde 63 46
Açıklama 46
AsCY.nin 1.Maddesiyle İlgili İçtihatlar: 47
AsCY.nin 1.Maddesi Kapsamındaki 5237 s.TCY.nin 2. Maddesi İle İlgili İçtihatlar 49
AsCY.nin1.Maddesi Kapsamındaki 5237 s.TCY.nin 5.Maddesiyle İlgili İçtihatlar 49
AsCY.nin 1.Maddesi Kapsamındaki 5237 s.TCY.nin 6.Maddesiyle İlgili İçtihatlar 52
AsCY.nin 1.Maddesi Kapsamındaki 5237 s. TCY.nin 7.Maddesiyle İlgili İçtihatlar 61
AsCY.nin 1.Maddesi Kapsamındaki 5237 s.TCY.nin 11.Maddesiyle İlgili İçtihatlar 83
AsCY.nin 1.Maddesi Kapsamındaki 5237 s.TCY.nin 18.Maddesiyle İlgili İçtihatlar 84
AsCY.nin 1.Maddesi Kapsamındaki 5237 s.TCY.nin 49.Maddesiyle İlgili İçtihatlar 86
AsCY.nin 1.Maddesi Kapsamındaki 5237 s.TCY.nin 52.Maddesiyle İlgili İçtihatlar 87
AsCY. nin 1.Maddesi Kapsamındaki 5237 s.TCY.nin 54.Maddesiyle İlgili İçtihatlar 107
AsCY.nin 1.Maddesi Kapsamındaki 5237 s.TCY.nin 55.Maddesiyle İlgili İçtihatlar 126
AsCY.nin 1.Maddesi Kapsamındaki 5237 s.TCY.nin 56.Maddesiyle İlgili İçtihatlar 134
AsCY.nin 1.Maddesi Kapsamındaki 5237 s.TCY.nin 57.Maddesiyle İlgili İçtihatlar 134
AsCY.nin 1.Maddesi Kapsamındaki 5237 s.TCY.nin 61.Maddesiyle İlgili İçtihatlar 135
AsCY.nin 1.Maddesi Kapsamındaki 5237 s.TCY’nin 63.Maddesiyle İlgili İçtihatlar 153
Askeri Ceza Yargılamasında Dikkat Edilecek Hususlar 160
Askerlerin Askeri Olmayan Suçları
AsCY. Madde 2 163
Açıklama: 163
İçtihatlar 163
Askeri Şahıslar
AsCY. Madde 3 163
Açıklama: 164
İçtihatlar: 168
İhtiyat Askeri Şahıslar
AsCY. Madde 4 174
Açıklama 174
Asker Kişilerin Yabancı Ülkelerde İşledikleri Askeri Suçlar
AsCY. Madde 5 175
Açıklama: 176
Müttefik Hükümetlerin Askeri Şahıslarına Karşı Yapılan Suçlar
AsCY. Madde 6 176
Açıklama 176
Harb Hükümleri ve Câri Olacağı Hal ve Vakitler
AsCY. Madde 7 177
Açıklama 178
İçtihatlar 179
Seferberlik ve Tarifi
AsCY. Madde 8 180
Açıklama 180
İçtihatlar 180
Düşman Karşısı
AsCY. Madde 9 182
Açıklama 182
Silahlı Eşkiya
AsCY. Madde 10 183
Açıklama 183
Silahlının Tarifi
AsCY. Madde 11 183
Açıklama 183
İçtihatlar 184
Hizmetin Tarifi
AsCY. Madde 12 187
Açıklama: 187
İlgili Mevzuat: 188
İçtihatlar 188
Memur, Âmir ve Mafevkin Tarifi
AsCY. Madde 13 193
Açıklama 194
İçtihatlar 196

Toplu Erat Karşısının Tarifi
AsCY. Madde 14 203
Açıklama 203
İçtihatlar 205
Nöbetçi, Karakol, Devriyenin Tarifi
AsCY. Madde 15 209
Açıklama 210
İçtihatlar 210
Ordu ve Kıt’anın Tarifi
AsCY. Madde 16 217
İstirdat ve Tazminat Nasıl Hükmolunur
AsCY. Madde 17 217
Açıklama 217
İçtihatlar 218
Askeri Ceza Kanununda Yazılı Cezanın İcrası ve Disiplin  Cezalarının Tatbiki
AsCY. Madde 18 220
Disiplin Cezaları
AsCY. Madde 19 220

İKİNCİ BAP
Cezalar
Umumi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Askeri Cezalar

Ölüm Cezası
AsCY. Madde 20 220
Açıklama 220
Şahsi Hürriyeti Tahdit Eden Cezalar 221
AsCY. Madde 21 221
Açıklama 221
İçtihatlar 221
Ağır Hapis ve Hapis Cezalarının Mahiyeti ve Neticeleri
AsCY. Madde 22 221
Açıklama 221
Kısa Hapis Cezaları
AsCY. Madde 23 222
Açıklama 223
İçtihatlar 224
Göz ve Oda Hapsi Cezalarının Mahiyeti, Neticeleri ve Yerine  Getirilmesi
AsCY. Madde 24 224
İçtihatlar 225
Erbaş ve Er Hakkında Oda ve Katıksız Hapis Cezalarının Mahiyeti  ve İcrası
AsCY. Madde 25 228
İlgili Mevzuat 229
Katıksız Hapsin İcrası
AsCY. Madde 26 229
Katıksız Hapsin Değiştirilmesi
AsCY. Madde 27 229
Kısa Hapis Cezalarının Tatbikı Şartları
AsCY. Madde 28 229
Açıklama 229
Fer’i Askeri Cezalar
AsCY. Madde 29 230
Açıklama 231
İçtihatlar 232
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Çıkarma Cezası
AsCY. Madde 30 233
Açıklama 233
İçtihatlar 235
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Çıkarma Cezasının Niteliği ve Sonuçları
AsCY. Madde 31 243
Açıklama 243
Askeri Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Cezası,Niteliği ve Sonuçları
AsCY. Madde 32 243
Açıklama 244
İhraç Cezasının Mahiyeti ve Neticeleri
AsCY. Madde 33 245
Asker Kişiler Hakkında Memuriyetten Mahrumiyet Cezasının 
 Uygulanması
AsCY. Madde 34 245
Açıklama 246
İçtihatlar 247
Rütbenin Geri Alınması Cezası, Niteliği, Sonuçları ve Yerine Getirilmesi
AsCY. Madde 35 250
İlgili Mevzuat 250
Açıklama 258
İçtihatlar 259
Rütbenin Geri Alınması Cezasının Mahiyeti ve Neticeleri
AsCY. Madde 36 270
Umumi Mahkemelerin Verdiği Cezaların İcab Ettiği Askeri Fer’i Cezaların Tatbiki Şekli
AsCY. Madde 37 270
İçtihatlar 270
Yeni Baştan Askerlik Cezası, Mahiyeti ve Neticeleri
AsCY. Madde 38 271
Askeri Mahkemelerce Verilen Tutuklama Kararları ile Asker Kişiler Hakkında Verilen Cezaların ve Tutuklama Kararlarının İnfaz Yeri
AsCY. Madde 39 271
Açıklama 272
İçtihatlar 274
İlgili Mevzuat 276
5275 S.Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle  
İlgili İçtihatlar: 277

İKİNCİ FASIL
Cürme Teşebbüs

Teşebbüs
AsCY. Madde 40 297
Suça teşebbüs
TCK. Madde 35 297
Açıklama 297
Gönüllü vazgeçme
TCK. Madde 36 299
Açıklama 299
AsCY.nin 40.maddesi kapsamındaki 5237 s.TCK.nin 35.maddesi ile ilgili içtihatlar: 300
AsCY.nin 40.maddesi kapsamındaki 5237 s.TCK.nin 36.maddesiyle ilgili içtihatlar: 316

ÜÇÜNCÜ FASIL
Cürümde ve Kabahatte İştirak

İştirak
AsCY. Madde 41 325
Suça İştirak Faillik
TCK. Madde 37 325
Açıklama: 325
Azmettirme
TCK. Madde 38 328
Açıklama: 328
Yardım etme
TCK. Madde 39 329
Açıklama: 329
Bağlılık Kuralı
TCK. Madde 40 330
Açıklama: 331
İştirak halinde ışlenen suçlarda gönüllü vazgeçme
TCK. Madde 41 332
Açıklama: 332
AsCY. sındaİştirak 332
AsCY. sındaİştirak Kaidelerindeİstisnalar 333
Hizmete müteallik hususlarda verilen emrin suç teşkil etmesi 334
AsCY.nin 41.maddesiyle İlgili İçtihatlar: 335
AsCY.nin 41.maddesi Kapsamındaki 5237 s. TCK.nın 37.maddesiyle İlgili İçtihatlar: 338
AsCY.nin 41.maddesi Kapsamındaki 5237 s. TCY.nin 38.maddesiyle İlgili İçtihatlar: 363
AsCY.nin 41.maddesi Kapsamındaki 5237 s. TCY.nin 39.maddesiyle İlgili İçtihatlar: 366

DÖRDÜNCÜ FASIL
Cürümde Tekerrür
Tekerrür
AsCY. Madde 42 370
Açıklama: 371
Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular
TCK. Madde 58 372
Açıklama: 373
İlgili Mevzuat: 375
AsCY.nin 42.maddesiyle ilgili içtihatlar: 376
AsCY.nin 42.maddesi kapsamındaki 5237 s. TCY.nin 58.maddesiyle ilgili içtihatlar: 385
BEŞİNCİ FASIL

Cürüm ve Cezaların İçtimaı
AsCY. Madde 43 431
Açıklama: 431
İlgili Mevzuat: 432
Suçların İçtimaı
Bileşik Suç
TCK. Madde 42 433
Açıklama: 433
Zincirleme Suç
TCK. Madde 43 434
Açıklama: 434
Fikri İçtima
TCK. Madde 44 436
Açıklama: 437
AsCY.nin 43.maddesiyle ilgili içtihatlar: 438
AsCY.nin 43.maddesi kapsamındaki 5237 s. TCY.nin 42.maddesiyle ilgili içtihatlar: 439
AsCY.nin 43.maddesi kapsamındaki 5237 s. TCY.nin 43.maddesiyle ilgili içtihatlar: 446
AsCY.nin 43.maddesi kapsamındaki 5237 S.TCY.nin 44.maddesiyle ilgili içtihatlar: 478

ALTINCI FASIL

Cezaya Ehliyet Veren ve Bunu Kaldıran ve Hafifleten Sebepler
AsCY. Madde 44 487
Açıklama: 488
Kanunun bağlayıcılığı
TCK. Madde 4 488
Açıklama: 488
Ceza sorumluluğunun şahsiliği
TCK. Madde 20 489
Açıklama: 489
Kast
TCK. Madde 21 489
Açıklama: 489
Taksir
TCK. Madde 22 490
Açıklama: 491
Netice sebebiyle ağırlaşmış suç
TCK. Madde 23 493
Açıklama: 493
Kanunun hükmü ve amirin emri
TCK. Madde 24 494
Açıklama: 494
Meşru savunma ve zorunluluk hali
TCK. Madde 25 495
Açıklama: 496
Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası
TCK. Madde 26 497
Açıklama: 497
Sınırın Aşılması
TCK. Madde 27 498
Açıklama: 499
Cebir ve şiddet,korkutma ve tehdit
TCK. Madde 28 499
Açıklama: 499
Haksız Tahrik
TCK. Madde 29 500
Açıklama: 500
Hata
TCK. Madde 30 503
Açıklama: 503
Yaş küçüklüğü
TCK. Madde 31 506
Açıklama: 506
Akıl hastalığı
TCK. Madde 32 508
Açıklama: 508
Sağır ve dilsizlik
TCK. Madde 33 510
Açıklama: 510
Geçici nedenler,alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma
TCK. Madde 34 511
Açıklama: 511
Takdiri indirim nedenleri
TCK. Madde 62 513
Açıklama: 513
AsCY.nin 44.maddesi kapsamındaki 5237 s.TCY.nin 20.maddesiyle ilgili içtihatlar 514
AsCY.nin 44.maddesi kapsamındaki 5237 s.TCY’nin 21.maddesiyle ilgili içtihatlar: 515
AsCY.nin 44.maddesi kapsamındaki 5237 s.TCY’nin 22.maddesiyle ilgili içtihatlar: 527
AsCY.nin 44.maddesi kapsamındaki 5237 s.TCY’nin 23.maddesiyle ilgili içtihatlar 551
AsCY.nin 44.maddesi kapsamındaki 5237 s.TCY’nin 25.maddesiyle ilgili içtihatlar: 554
AsCY.nin 44.maddesi kapsamındaki 5237 s.TCY’nin 26.maddesiyle ilgili içtihatlar: 571
AsCY.nin 44.maddesi kapsamındaki 5237 s.TCY’nin 27.maddesiyle ilgili içtihatlar: 578
AsCY.nin 44.maddesi kapsamındaki 5237 s.TCY’nin 28.maddesiyle ilgili içtihatlar: 582
AsCY.nin 44.maddesi kapsamındaki 5237 s.TCY’nin 29.maddesiyle ilgili içtihatlar: 582
AsCY.nin 44.maddesi kapsamındaki 5237 s.TCY’nin 30.maddesiyle ilgili içtihatlar: 610
AsCY.nin 44.maddesi kapsamındaki 5237 s.TCY’nin 31.maddesiyle ilgili içtihatlar: 610
AsCY.nin 44.maddesi kapsamındaki 5237 s.TCY’nin 32.maddesiyle ilgili içtihatlar: 617
AsCY.nin 44.maddesi kapsamındakİ 5237 s.TCY’nin 62.maddesiyle ilgili içtihatlar: 628
Din ve Vicdana Göre Lâzım Sayılan Hareketlerin Cezaya Ehliyet  ve Tesiri
AsCY. Madde 45 634
Açıklama: 634
İçtihatlar: 634
Korku ve İhtiyari Sarhoşluğun Cezaya Tesiri
AsCY. Madde 46 635
Açıklama: 635
İçtihatlar: 636
YEDİNCİ FASIL
CEZALARIN TECİLİ

Cezaların Tecili ve Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Yerine Uygulanabilecek  Ceza 
ve Tedbirler
AsCY. Madde 47 636
Açıklama: 637
İlgili Mevzuat: 639
Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar
TCK. Madde 50 639
Açıklama: 641
Hapis Cezasının Ertelenmesi
TCK. Madde 51 643
Açıklama: 644
AsCY.nin 47.maddesiyle ilgili içtihatlar: 650
ASCY.nin 47.maddesi kapsamındaki  5237 s.TCY.nin 50. maddesi ile ilgili 
 içtihatlar: 655
AsCY.nin 47.maddesi kapsamındaki 5237 s.TCY.nin 51.maddesi ile ilgili içtihatlar: 691

SEKİZİNCİ FASIL
MÜŞTEREK HÜKÜMLER

Askeri Suçlarda Şikayet ve İzin
AsCY. Madde 48 709
Açıklama: 710
İçtihatlar: 710
Askeri Cürümlerde Dava ve Cezanın Nasıl Düşeceği
AsCY. Madde 49 717
Açıklama: 715
Sanığın veya Hükümlünün Ölümü
TCK. Madde 64 718
Açıklama: 718
Af
TCK. Madde 65 719
Açıklama: 719
Dava Zamanaşımı
TCK. Madde 66 721
Açıklama: 722
Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi
TCK. Madde 67 726
Açıklama: 726
Ceza Zamanaşımı
TCK. Madde 68 730
Açıklama: 730
Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları
TCK. Madde 69 731
Açıklama: 731
Müsaderede Zamanaşımı
TCK. Madde 70 731
Açıklama: 732
Ceza Zamanaşımının Kesilmesi
TCK. Madde 71 732
Açıklama: 732
Zamanaşımının hesabı ve uygulanması
TCK. Madde 72 733
Açıklama: 733
Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlar 
TCK. Madde 73 733
Açıklama: 734
Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi 736
TCK. Madde 74 736
Açıklama: 736
Önödeme
TCK. Madde 75 737
Açıklama: 738
AsCY.nin 49.maddesi ile ilgili içtihatlar: 739
AsCY.nin 49.maddesi kapsamındaki 5237 s.TCY.nin 64. maddesi ile ilgili içtihatlar: 750
AsCY.nin 49.maddesi kapsamındaki 5237 s.TCY.nin 66. maddesi ile ilgili içtihatlar: 752
AsCY.nin 49.maddesi kapsamındaki 5237 s.TCY.nin 67. maddesi ile ilgili içtihatlar: 755
AsCY.nin 49.maddesi kapsamındaki 5237 s.TCY.nin 73. maddesi ile ilgili içtihatlar: 759
AsCY.nin 49.maddesi kapsamındaki 5237 s.TCY.nin 75. maddesi ile ilgili içtihatlar: 769
Cezanın Nasıl Arttırılacağı
AsCY. Madde 50 770
Açıklama: 771
İçtihatlar: 771
Cezanın arttırılması icabeden sebepler
AsCY. Madde 51 779
Açıklama: 779
AsCY’nin 51/A maddesi ile ilgili içtihatlar: 783
AsCY’nin 51/B maddesi ile ilgili içtihatlar: 790
AsCY’nin 51/C maddesi ile ilgili içtihatlar: 794
Memnu Hakların Ne Suretle Geri Verileceği ve Neticeleri
AsCY. Madde 52 796
Açıklama: 797
Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma
TCK. Madde 53 798
Açıklama: 799
AsCY.nin 52.maddesiyle ilgili içtihatlar: 801
AsCY.nin 52.maddesi kapsamındaki 5237 sayılı TCY.nin 53.maddesiyle ilgili içtihatlar: 802
Şartla Salıverilme 849
AsCY. Madde 53 849
Açıklama: 849
İlgili Mevzuat: 849
Koşullu Salıverilme 851
Açıklama: 853
İçtihatlar: 860

ÜÇÜNCÜ BAP
Cürümler ve Cezaları
BİRİNCİ FASIL
Hiyanet

Vatan Aleyhindeki Cürümler
AsCY. Madde 54 875
Açıklama: 876
Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama
TCK. Madde 300 877
Açıklama: 877
Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak
TCK. Madde 302 878
Açıklama: 879
Düşmanla İşbirliği Yapmak
TCK. Madde 303 880
Açıklama: 880
Devlete karşı savaşa tahrik
TCK. Madde 304 881
Açıklama: 882
Temel milli yararlara karşı hareket faaliyetle bulunmak için  sağlama
TCK. Madde 305 883
Açıklama: 891
Yabancı devlet aleyhine asker toplama
TCK. Madde 306 884
Açıklama: 894
Askeri tesisler tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma
TCK. Madde 307 886
Açıklama: 887
Düşman devlete maddi ve mali yardım 889
TCK. Madde 308 889
Açıklama: 890
Savaş zamanında emirlere uymamama
TCK. Madde 321 891
Açıklama: 891
Savaş zamanında yükümlülükler
TCK. Madde 322 892
Açıklama: 892
Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü 
TCK. Madde 325 893
Açıklama: 894
Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler
TCK. Madde 326 894
Açıklama: 894
Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme 
TCK. Madde 327 896
Açıklama: 896
Siyasal veya Askeri Casusluk
TCK. Madde 328 897
Açıklama: 897
Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama
TCK. Madde 329 898
Açıklama: 898
Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama
TCK. Madde 330 899
Açıklama: 900
Uluslararası Casusluk
TCK. Madde 331 900
Açıklama: 900
Askeri yasak bölgelere girme
TCK. Madde 332 901
Açıklama: 901
Devlet Sırlarından Yararlanma,Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik
TCK. Madde 333 902
Açıklama: 903
Yasaklanan Bilgileri Temin
TCK. Madde 334 904
Açıklama: 904
Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini
TCK. Madde 335 905
Açıklama: 905
Yasaklanan Bilgileri Açıklama
TCK. Madde 336 906
Açıklama: 907
Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askeri Casusluk Maksadıyla Açıklama
TCK. Madde 337 908
Açıklama: 908
Taksir Sonucu Casusluk Fiillerinin İşlenmesi
TCK. Madde 338 908
Açıklama: 909
Devlet Güvenliği İle İlgili Belgeleri Elinde Bulundurma
TCK. Madde 339 909
Açıklama: 910
AsCY.nin 54.maddesi kapsamındaki 5237 s. TCY.nin 302. maddesiyle ilgili içtihatlar: 910
AsCY.nin 54.maddesi kapsamındaki 5237 s. TCY.nin 307. maddesiyle ilgili içtihatlar: 913
AsCY.nin 54.maddesi kapsamında bulunan 5237 S.TCY.nin 314.maddesiyle ilgili içtihatlar: 914
AsCY.nin 54.maddesi kapsamında bulunan 5237 s.TCY.nin 315. maddesiyle ilgili içtihatlar: 914
AsCY.nin 54.maddesi kapsamında bulunan 5237 s.TCY.nin 326.maddesiyle ilgili içtihatlar 914
AsCY.nin 54.maddesi kapsamındaki 5237 s. TCY.nin 329.maddesiyle ilgili içtihatlar: 916
Harp Hıyaneti
AsCY. Madde 55 918
Açıklama: 919
Milli Müdafaaya Hıyanet
AsCY. Madde 56 918
Açıklama: 923
İçtihatlar: 930
Milli Müdafaa Aleyhine Sair Hareketler
AsCY. Madde 57 945
Açıklama: 946
İçtihatlar: 947
Milli Mukavemeti Kırmak
AsCY. Madde 58 952
Açıklama: 953
Halkı Askerlikten Soğutma
TCK. Madde 318 953
Açıklama: 953
Askerleri itaatsizliğe teşvik
TCK. Madde 319 954
Açıklama: 954
Savaşta Yalan Haber Yayma
TCK. Madde 323 955
Açıklama: 956
Milli Müdafaa Vasıtalarını Tahrip
AsCY. Madde 59 957
Açıklama: 958
İçtihatlar: 959
Söz Vererek Tahliye Olunan Harp Esirleri
AsCY. Madde 60 959
Açıklama: 960

İKİNCİ FASIL
SEFERBERLİKTE HARP KUVVETLERİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK

Seferberliği Geciktirenlerin ve İhlal Edenlerin Cezası
AsCY. Madde 61 961
Açıklama: 963
Müstahkem Bir Mevkii veya Kendi Mevkiini veya Kendisini veya Bir      Gemiyi, Bir Tayyareyi Düşmana Teslim Eden Kumandanların Cezası
AsCY. Madde 62 963
Açıklama: 965ÜÇÜNCÜ FASIL

Yoklama Kaçağı, Bakaya, Saklı, Firar
AsCY. Madde 63 966
İlgili Mevzuat: 968
Açıklama: 972
Yoklama kaçağı, bakaya, saklı ile ilgili içtihatlar 978
Yoklama kaçağı kalmak suçuyla ilgili içtihatlar 983
Bakaya kalmak suçuyla ilgili içtihatlar 990
Saklı kalmak suçuyla  ilgili içtihatlar 1064
Geç iltihak suretiyle bakaya kalmak suçu ile ilgili içtihatlar 1065
Çağrılıpta Gelmiyen yedek subaylarla askeri memurların cezaları
AsCY. Madde 64 1072
İlgili Mevzuat: 1073
Açıklama: 1074
İçtihatlar: 1075
Vazife ve Memuriyetlerine Gitmeyenlerin Cezaları
AsCY. Madde 65 1083
İlgili Mevzuat: 1084
Açıklama: 1085
İçtihatlar: 1086
İNDEKS 1117
KAYNAKÇA 1127
ÖZGEÇMİŞ 1131