Kategoriler

Askeri Ceza Kanunu Şerhi Cilt 3

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.200,00 600,00
300,00
395,00

Toplam

Yazar : Ümit Kardaş , Mehmet Çıngı
Basım Tarihi : Kasım 2014
Sayfa Sayısı : 1405
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-65-5
ISBN (Online) : 978-605-315-461-7 (Tk) 978-605-315-463-1 (3.c)
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu kitap,uzun bir süreçte toplanıp,sınıflandırılarak özetlenen Yargıtay, Askeri Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları, Ceza hukukuna ilişkin kitap ve şerh şeklinde yazılmış yapıtlar değerlendirilerek yazılmıştır.Kitapta ayrıca Bakanlık genelgeleri ve uygulamada gerekli olup, ulaşılması zor yasal ve yönetsel düzenlemelere de yer verilmiştir. Çalışma 3 ciltten oluşmaktadır.


İÇİNDEKİLER


SUNUŞ iii
KISALTMALAR v


ASKERİ CEZA KANUNU

Tahrik Suretiyle Madunun Yaptığı Suçlar Hakkındaki Cezaların  
Nasıl İndirileceği
AsCY. Madde 92 1
Açıklama: 2
İçtihatlar: 5
Muharrik ve Cezası
AsCY. Madde 93 11
Açıklama: 13
İçtihatlar: 16
İsyan Muharriki ve Cezası
AsCY. Madde 94 16
Açıklama: 18
İçtihatlar: 20
Hilâfı Salâhiyet Askerlik İşleri İçin Toplananlar ve Müzakere Yapanların Cezaları
AsCY. Madde 95 21
Açıklama: 24
İçtihatlar: 26
Askerlikten Soğutanların Cezaları
AsCY. Madde 96 36
İlgili Mevzuat: 37
Açıklama: 37
İçtihatlar: 39
Fesad ve Cezası
AsCY. Madde 97 40
Açıklama: 42
İçtihatlar: 44
Fesadı Haber Vermeyenlerin Cezası
AsCY.Madde 98 48
Açıklama: 49
Fesadı Haber Verenlerin Cezadan Kurtulması
AsCY.Madde 99 50
Açıklama: 50
Askeri İsyan ve Cezası
AsCY.Madde 100 51
Açıklama: 53
İçtihatlar: 55
Askeri İsyanda Önayak Olanların Cezaları
AsCY. Madde 101 68
Açıklama: 70
İçtihatlar: 71
Düşman Karşısında Askeri İsyan Suçlarının Cezası
AsCY. Madde 102 72
Açıklama: 74
Askeri İsyan ve Fesada İştirak Edenlerden Nâdim Olanların Cezalarının Azaltılması
AsCY. Madde 103 74
Açıklama: 75
İçtihatlar: 75
Askeri Fesat ve İsyana İştirak Edenlerden Önayak Sayılacak Diğer Askerler 
AsCY. Madde 104 78
Açıklama: 78
Fesat ve İsyan Suçlularının Cezalarının Azaltılması
AsCY. Madde 105 78
Açıklama: 79
Askeri Karakol ve Nöbetçi Devriyeye Taarruz Edenlerin Cezaları 79
AsCY. Madde 106 79
Açıklama: 81
İçtihatlar: 84
Bu Fasıldaki Cezaların Mâduna Tatbik Olunabilmesinin Şartı
AsCY. Madde 107 99
Açıklama: 99
İçtihatlar: 100

ALTINCI FASIL
Makam ve Memuriyet Nüfuzunu Suiistimal

Mâdununa Hizmetle Münasebeti Olmayan Emirler Verenlerin ve Mutalebede Bulunanların Cezaları
AsCY. Madde 108 100
İlgili Mevzuat: 100
Açıklama: 100
Mâdununa Suç Yapmak İçin Emir Verenlerin Cezası
AsCY. Madde 109 101
Açıklama: 102
İçtihatlar: 104
Mâdunun Şikâyetnamesini Saklayan veya Geri Aldıranların Cezası
AsCY. Madde 110 115
İlgili Mevzuat: 116
Açıklama: 116
İçtihatlar: 118
Hak Edilmemiş veya Müsaade Olunmamış Disiplin Cezası Verenlerin Cezası
AsCY. Madde 111 118
Açıklama: 119
İçtihatlar: 120
Askeri Mahkemeler Üzerinde Tesir Yapanların Cezası
AsCY. Madde 112 125
Açıklama: 126
Askeri Şahısları Mürettep Oldukları Yerlerden Geriye Sevkedenlerin Cezası
AsCY. Madde 113 126
Açıklama: 128
İçtihatlar: 128
Erleri Kanuna Muhalif Olarak Hizmetçiliğe Verenlerin Cezası
AsCY. Madde 114 130
İlgili Mevzuat: 130
Açıklama: 132
İçtihatlar: 133
Memuriyet Nüfuzunun Sair Suretle Kötüye Kullanılması 
AsCY. Madde 115 144
Açıklama: 145
İçtihatlar: 146
Madununa Sövüp Sayan veya Fena Muamelede Bulunanların Cezası
AsCY. Madde 116 223
İlgili Mevzuat: 223
Maduna Müessir Fiiller Yapanların Cezası
AsCY. Madde 117 223
Açıklama: 225
İçtihatlar: 229
Müessir Fiillerle Madununun Vücudunda Tahribat Yapan veya Ölümüne  
Sebeb Olan Mafevke Verilecek Ceza
AsCY. Madde 118 256
Açıklama: 258
İçtihatlar: 265
Mafevkin Cürüm Sayılmıyacak Olan Fiilleri
AsCY. Madde 119 274
Açıklama: 275
İçtihatlar: 282
Bu Fasıldaki Suçlarda Karakolun Vaziyeti
AsCY. Madde 120 291
Açıklama: 291
İçtihatlar: 294
Askerliğe Ait Vesika, Evrak, Harita ve Şekilleri Yakanlar
AsCY. Madde 121 296
Açıklama: 297
İçtihatlar: 299
YEDİNCİ FASIL
Seferberlikte İnsanlar ve Mallar Aleyhine Yapılan Cürümler

Ganimet Almak İçin Uzaklaşan, Ganimet Alan ve Aldığı Şeyi 
Teslim Etmeyenler
AsCY. Madde 122 304
Açıklama: 306
İçtihatlar: 307
Yağmacının Tarifi
AsCY. Madde 123 308
Açıklama: 309
İçtihatlar: 312
Yağmacılığın Cezası
AsCY.Madde 124 312
Açıklama: 313
İçtihatlar: 313
Bir Kimsenin Malını Tahrip veya İmha Edenlerin Cezası
AsCY. Madde 125 314
Açıklama: 316
Zorla, Müessir Fiillere Birden Ziyade Şahısların İştirakiyle Yağmacılık ve Cezası 
AsCY. Madde 126 317
Açıklama: 318
İçtihatlar: 320
Muharebe Meydanlarında Ölülerin, Esirlerin, Yaralıların Mallarına  
Tecavüz Edenler
AsCY. Madde 127 320
Açıklama: 322
Kıtasından Geri Kalarak Ahaliye Taaddi Edenler
AsCY. Madde 128 324
Açıklama: 326
Fiillerin Türk Vatandaşlarına Karşı Yapılmasının Cezası
AsCY. Madde 129 327
Açıklama: 327

SEKİZİNCİ FASIL
Mallara Karşı Yapılan Diğer Cürümler

Hizmete Mahsus Eşyayı Tahrip ve Terk ve Kaybedenler
AsCY. Madde 130 327
İlgili Mevzuat: 329
Açıklama: 329
Genel İçtihatlar: 332
Askeri Eşyayı Kasten Terk Etmek Suçunun İçtihatları: 338
Askeri Eşyayı Kasten Tahrip Etmek Suçunun İçtihatları: 342
Askeri Eşyayı Özel Menfaati İçin Kullanmak Suçuyla İlgili İçtihatlar: 356
Askeri Eşyayı Özürsüz Kaybetmek Suçunun İçtihatları: 388
Askeri Eşyanın Özürsüz Harap Olmasına Sebebiyet Vermek Suçu 
İle İlgili İçtihatlar: 402
Eşyayı ve Malları Çalan,Satan,Rehine Veren ve Alanlar
AsCY. Madde 131 403
Açıklama: 406
1. Zimmet ve Nitelikli (İhtilasen) Zimmet 409
2. Hırsızlık (Askeri Eşyayı Çalmak) 416
3. Askeri Eşyayı Satmak veya Rehine Vermek 419
4. Askeri Eşyayı Bilerek Satın Almak veya Rehin Olarak Kabul  
Etmek veya Gizlemek 420
AsCY.nin 131.Maddesiyle İle İlgili Genel İçtihatlar: 420
Askeri Eşyayı Gizlemek Suçuyla İlgili İçtihatlar: 424
İhtilas Suçuyla İlgili İçtihatlar: 439
Zimmet Suçuyla İlgili İçtihatlar: 482
Askeri Eşyayı Çalmak Suçuyla İlgili İçtihatlar: 549
Askeri Eşyayı Satmak Suçuyla İlgili İçtihatlar: 568
Askeri Eşyayı Bilerek Rehin Kabul Etmek Suçuyla İlgili İçtihatlar: 574
Üstünün,Astının veya Arkadaşının Bir Şeyini Çalanlar
AsCY. Madde 132 576
Açıklama: 577
İçtihatlar: 580
Bozuk Ölçü Kullananlar 
AsCY. Madde 133 647
İlgili Mevzuat: 648

DOKUZUNCU FASIL
Hizmet ve vazifenin ihlali

Hakikate muhalif rapor,layiha sair evrak tanzim ve ita edenler 648
AsCY. Madde 134 648
Açıklama: 650
İçtihatlar: 659
Rüşvet
AsCY. Madde 135 688
İlgili Mevzuat: 690
Açıklama: 690
Rüşvet
TCK. Madde 252 691
Açıklama: 693
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
TCK. Madde 253 696

Etkin pişmanlık 
TCK. Madde 254 696
Nüfuz Ticareti
TCK. Madde 255 698
Açıklama: 699
AsCY.nin 135.Maddesi Kapsamında Bulunan 5237 Sayılı TCY.nin 
252.Maddesiyle İlgili İçtihatlar: 700
AsCY.nin 135.Maddesi Kapsamında Bulunan 5237 Sayılı TCY.nin  
255.Maddesiyle İlgili İçtihatlar: 719
Dikkatsizlik Edenler
AsCY. Madde 136 720
İlgili Mevzuat: 722
Açıklama: 723
İçtihatlar: 725
Tekasül Dolayısiyle Esliha ve Harb Malzemesinden Bir Şeyin Hasara Uğramasına Sebep Olanlar 
AsCY. Madde 137 751
Açıklama: 752
İçtihatlar: 754
Askeri Mahkeme İşine Sekte Verenler
AsCY. Madde 138 794
Açıklama: 795
İçtihatlar: 796
Suç Yapılmasına Göz Yumanlar
AsCY. Madde 139 796
Açıklama: 798
İçtihatlar: 798
Mahpus ve Mevkufları Firar Ettirenler
AsCY. Madde 140 799
Açıklama: 801
Kaçmaya imkan sağlama
TCK. Madde 294 802
Açıklama: 803
Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması 805
TCK. Madde 295 805
Açıklama: 805
Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması 806
Madde 296 806
Açıklama: 807
AsCY.nin 140.Maddesiyle İlgili Genel İçtihatlar: 807
AsCY.nin 140.Maddesi Kapsamında Bulunan 5237 S.TCY.nin  
294.Maddesi İle İlgili İçtihatlar: 808
Erzak Tağşiş Edenler
AsCY. Madde 141 809
Açıklama: 810

Bozuk Erzaktan Tayınat Verenler 
AsCY. Madde 142 811
Açıklama: 812
Şartnameye Aykırı Mal veya Hizmet Kabul Etmek
AsCY. Madde 143 813
Açıklama: 814
İçtihatlar: 815
Umumi Surette İhmal ve Tekâsül
AsCY. Madde 144 815
Açıklama: 818
Birden çok evlilik,hileli evlenme,dinsel tören 
TCK. Madde 230 818
Açıklama: 819
Görevi Kötüye Kullanma
TCK. Madde 257 821
Açıklama: 822
Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması
TCK. Madde 258 825
Açıklama: 825
Kamu Görevlisinin Ticareti
TCK. Madde 259 827
Açıklama: 827
Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması
TCK. Madde 260 828
Açıklama: 828
Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs
TCK. Madde 277 830
Açıklama: 831
Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi
TCK. Madde 279 832
Açıklama: 832
Seferberlikle ilgili görevin ihmali
TCK. Madde 324 834
Açıklama: 835
İlgili Mevzuat: 835
4483 s. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 
Kanun İle İlgili İçtihatlar 835
AsCY. nin 144. Maddesi Kapsamında Bulunan 5237 s. TCY. nin  
230. Maddesiyle İlgili İçtihatlar 838
AsCY. nin 144. Maddesi Kapsamında Bulunan 5237 s. TCY. nin  
257. Maddesiyle İlgili İçtihatlar 839
AsCY. nin 144. Maddesi Kapsamında Bulunan 5237 s. TCY. nin  
277. Maddesiyle İlgili İçtihatlar 892ONUNCU FASIL
Askeri Disiplini Bozan Sair Fiiller

Madununa Nezarette İhmal Edenler, Madunun Suçları Hakkında Tatbikatta Bulunmayanlar
AsCY. Madde 145 894
İlgili Mevzuat: 895
Açıklama: 895
İçtihatlar: 896
Başkasının Yaralanmasına ve Ölmesine Sebep Olanlar
AsCY. Madde 146 902
Açıklama: 904
Taksirle Öldürme
TCK. Madde 85 904
Açıklama: 905
Taksirle Yaralama
TCK. Madde 89 908
Açıklama: 909
AsCY.nin 146. Maddesiyle İlgili İçtihatlar 911
AsCY.nin 146.Maddesi Kapsamında Bulunan 5237 S.TCY.nin 85.Maddesi İle 
İlgili İçtihatlar: 912
AsCY.nin 146.Maddesi Kapsamında Bulunan 5237 S.TCY.nin 89.Maddesi İle  
İlgili İçtihatlar: 926
İzinsiz Evlenenler
AsCY. Madde 147 930
Açıklama: 931
İçtihatlar: 931
Siyasi Faaliyetlerde Bulunanlar 
AsCY. Madde 148 933
Açıklama: 934
İçtihatlar: 936
Müsaadesiz Hayri Cemiyetlere Girenler
AsCY. Madde 149 943

ONBİRİNCİ FASIL
Askerlik Haysiyetine ve Şerefine Dokunan Suçlar ve Cezaları

Şeref ve Haysiyete Dokunan Fiiller ve Cezaları
AsCY. Madde 150 943
Kumar Oynayanlar
AsCY. Madde 151 943
Irza Ve İffete Tecavüz Edenler
AsCY. Madde 152 943
İffetsiz Bir Kimse ile Evlenen veya Böyle Bir Kimse ile Yaşayanlar
AsCY. Madde 153 943
Açıklama: 944
İçtihatlar: 947
Talebelik Hukukunun Zıyaını Mucip Haller
AsCY. Madde 154 971

DÖRDÜNCÜ BAP
Yalnız Harp Zamanında Askeri Kanunlara
Tâbi Şahıslar Hakkındaki Hükümler

Orduya Mensup Olmayanlar Hakkında Bu Kanunun Tatbiki 
AsCY. Madde 155 971
Açıklama: 972
Bir Kıtanın Hizmetinde Bulunanların Mukavelelerinin Dahi Askeri  
Mahkemelerce Feshi 
AsCY. Madde 156 974
Açıklama: 975
Muharip Orduda Bulunan Yabancı Subaylara Bu Kanunun Tatbiki
AsCY. Madde 157 975
Açıklama: 975
Harp Esirleri Hakkında Bu Kanunun Tatbiki 
AsCY. Madde 158 975
Açıklama: 975
Muharebe Meydanında Hiyanet ve Muhariplerin Mallarına Tecavüz 
Edenler Hakkında Bu Kanunun Tatbiki
AsCY. Madde 159 977
Açıklama: 978
Harekat Mıntıkasında Askere Tecavüz Edenler
AsCY. Madde 160 978
Açıklama: 979
Yabancı Memlekette Türk Askerlerine, Memurlarına Makamlarına Karşı Cürüm İşleyenler
AsCY. Madde 161 980
Açıklama: 980

İKİNCİ KISIM
Disiplin Cezaları
BİRİNCİ BAP
Disiplin Cezalarının Şümulü

Disiplin Tecavüzü ve Kabahat
AsCY. Madde 162 980
Disiplin Cezalarının Verilmesi
AsCY. Madde 163 980
Disiplin Cezasıyla Cezalandırılanlar
AsCY. Madde 164 980


İKİNCİ BAP
Disiplin Cezaları
I-Disiplin Cezalarının Nevileri

Disiplin cezalarının nevileri 
AsCY. Madde 165 980
Disiplin Cezalarının Nasıl Verileceği
AsCY. Madde 166 981
Cezaların İçtima Hali
AsCY. Madde 167 981

II-Ceza Vermek Selahiyeti
A)Umumi Surette:

Disiplin Cezası Vermeye Selahiyetli Amirler
AsCY. Madde 168 981
Disiplin Temini İçin Tevkif Selahiyeti
AsCY. Madde 169 981
Ceza Vermek Selâhiyeti Olan En Yakın Âmir İle Daha Yüksek Âmirlerin Ceza Vereceği Haller
AsCY. Madde 170 981
Disiplin Amirlerinin Ceza Selâhiyeti
AsCY. Madde 171 981
Disiplin Amirlerine Vekalet Edenler
AsCY. Madde 172 981

ÜÇÜNCÜ BAP
Askeri Adli Hakim, Memurların Disiplin Cezaları

Askeri Adli Hakim ve Memurlara Verilecek Cezalar 
AsCY. Madde 173 981

DÖRDÜNCÜ BAP
Orduyu Takip Edenlerle Harp Esirlerine Verilecek Disiplin Cezaları

Disiplin Cezalarının Tatbiki Sureti
AsCY. Madde 174 981

BEŞİNCİ BAP
Disiplin Cezalarının Verilmesi ve İnfazı
I-CEZANIN VERİLMESİ

Failin Müdafaa Hakkı
AsCY. Madde 175 982
Cezanın Şiddetli Verileceği Haller
AsCY. Madde 176 982
Mevkufiyetin Cezaya Mahsubu 
AsCY. Madde 177 982
Mafevke Arzedilecek Cezalar
AsCY. Madde 178 982
Disiplin Cezalarında Müruruzaman
AsCY. Madde 179 982
İnfaz Edilmiş Disiplin Cezalarının Mahkemece Mahsubu
AsCY. Madde 180 982
Cezanın Kat’ileşmesi 
AsCY. Madde 181 982

II-CEZANIN İNFAZI

Cezanın Vakti İnfazı Zamanı
AsCY. Madde 182 982
Cezanın İnfazı Sureti
AsCY. Madde 183 982
Yüksek Disiplin Amirlerinin Cezaları Değiştirme Selahiyeti
AsCY. Madde 184 982
Uyarı,Aylık Kesilmesi,İzinsizlik Ve Sıra Harici Hizmet Cezalarının İnfazı_Toc404165177
AsCY. Madde 185 983
Disiplin Cezasının Müruru Zamanı
AsCY. Madde 186 983
Cezalının Ayrılması Halinde Yapılacak Muamele 
AsCY. Madde 187 983

ALTINCI BAP
Disiplin Cezalarından Şikayet

Şikayet
AsCY. Madde 188 983
Şikayetin Kabulü veya Reddi
AsCY. Madde 189 983

YEDİNCİ BAP
Amir Tarafından Cezanın Değiştirilmesi veya Kaldırılması
Hakkında Müracaatlar

Cezanın Kaldırılması ve Değiştirilmesi 
AsCY. Madde 190 983
SEKİZİNCİ BAP
Disiplin Cezalarına Nezaret

Cezanın Kaldırılacağı ve Değiştirileceği Haller
AsCY. Madde 191 983
Son Maddeler
AsCY. Madde 192 983
Açıklama: 984
İçtihatlar: 986
İlga Edilen Kanunlar
AsCY. Madde 193 992

1632 SAYILI ASKERİ CEZA KANUNUNA MÜZEYYEL KANUN 

AsCY. Ek Madde 1 993
AsCY. Ek Madde 2 993
AsCY. Ek Madde 3 993
Açıklama: 994
1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununa Müzeyyel Kanunla İlgili İçtihatlar: 996
AsCY. Ek Madde 4 1032
Açıklama: 1033
İçtihatlar: 1034
AsCY. Ek Madde 5 1038
Açıklama: 1038
AsCY. Ek Madde 6 1039
Açıklama: 1041
Tehdit
TCK. Madde 106 1045
Açıklama: 1046
Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi
TCK. Madde 112 1049
Açıklama: 1049
Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi
TCK. Madde 113 1050
Açıklama: 1051
İnanç,Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme
TCK. Madde 115 1051
Açıklama: 1052
Ortak Hüküm
TCK. Madde 119 1053
Açıklama: 1053
Hakaret
TCK. Madde 125 1054
Açıklama: 1055
Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret
TCK. Madde 129 1058
Açıklama: 1059
Görevi Yaptırmamak İçin Direnme
TCK. Madde 265 1060
Açıklama: 1060
AsCY. nin Ek 6.Maddesiyle İlgili Genel İçtihatlar: 1063
AsCY. nin Ek 6.Maddesi Kapsamında Bulunan 5237 s. TCY. nin 106. Maddesiyle  İlgili İçtihatlar: 1064
AsCY. nin Ek 6.Maddesi Kapsamında Bulunan 5237 s. TCY. nin 112. Maddesiyle  İlgili İçtihatlar: 1087
AsCY. nin Ek 6.Maddesi Kapsamında Bulunan 5237 s. TCY. nin 125. Maddesiyle  İlgili İçtihatlar: 1087
AsCY. nin Ek 6.Maddesi Kapsamında Bulunan 5237 s. TCY. nin 129. Maddesiyle  İlgili İçtihatlar: 1105
AsCY. nin Ek 6.Maddesi Kapsamında Bulunan 5237 s. TCY. nin 265. Maddesiyle  İlgili İçtihatlar: 1106
AsCY. Ek Madde 7 1118
AsCY. Ek Madde 8 1118
AsCY. Ek Madde 9 1119
AsCY. Ek Madde 10 1119
İçtihatlar: 1119
Bu Kanunun Makabline Şümulü
AsCY. Geçici Madde 1 1126
AsCY. Geçici Madde 2 1126
AsCY. Geçici Madde 1127
AsCY. Madde 194 1127
AsCY. Madde 195 1127
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU 1129
5252 s. TURK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1243
5275 s. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA
KANUN 1249
3713 s. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 1307
2935 s. OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU 1329
1402 s. SIKIYÖNETİM KANUNU 1343
İNDEKS 1365
KAYNAKÇA 1379
ÖZGEÇMİŞ 1383