Kategoriler

Avukatlar Hakkında Arama ve Elkoyma

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

260,00 208,00
130,00 104,00
170,00 136,00

Toplam

Yazar : Av. Dicle Erdoğmuş Tığlı
Basım Tarihi : Mart 2022
Sayfa Sayısı : 192
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-975-9
ISBN (Online) : 978-605-315-974-2
Boyut : 16x23
Dili : Türkçe


Çalışmamızda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda birinci kitap, dördüncü kısımda, koruma tedbirleri başlığı altında düzenlenen arama ve elkoyma tedbirleri ile avukatlar hakkında arama ve elkoyma tedbirlerinin uygu­lanması ele alınmıştır. Avukatların kamu görevlisi olup olmadığı konusuna da değinilerek avukatlar hakkında uygulanan arama ve elkoyma tedbirlerinin özel olarak düzenlenmesinin sebeplerinden sır saklama yükümlülüğü, avukatların ba­ğımsızlığı, savunma hakkının korunması üzerinde durulmuş, bu kapsamda avu­katların üstünün, konutlarının aranması ile bürolarında arama ve elkoyma, avu­katın postasında elkoyma işlemi incelenmiştir.


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III
ÖNSÖZ V
KISALTMALAR VII
ÖZET IX
ABSTRACT XI
GİRİŞ 1
BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEN ARAMA VE ELKOYMA TEDBİRLERİNİN AVUKATLAR HAKKINDA ÖZEL OLARAK DÜZENLENME SEBEPLERİ

I. GENEL OLARAK 3
II. AVUKATLARIN BAĞIMSIZ OLMASI 12
III. AVUKATLARIN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 19
IV. SAVUNMA HAKKININ KORUNMASI 24
İKİNCİ BÖLÜM
ARAMA TEDBİRİ VE AVUKATLAR HAKKINDA UYGULANMASI

I. GENEL OLARAK 29
II. ARAMANIN TÜRLERİ 32
A. ÖNLEME ARAMASI 32
B. ADLİ ARAMA 40
1. Hukuki Niteliği 41
2. Aramanın Amacı 41
3. Adli Aramanın Şartları 42
a. Makul Şüphenin Varlığı 42
b. Yetkili Merci Tarafından Verilmiş Arama Kararının veya Arama 
     Emrinin Bulunması 44
c. Arama Tutanağı Düzenlenmesi 49
d. Aramanın Yapılacağı Zaman Bakımından Şartlar 50
e. Aramaya Maruz Kalan Kişiler Açısından Şartlar 52
i. Sanık veya Şüpheli Hakkında Arama 52
ii. Diğer Kişiler Hakkında Arama 52
f. Arama Yapılacak Yer Açısından Şartlar 53
i. Üst Araması 53
ii. Eşyada Arama 54
iii. Konutta ve Eklentilerinde Arama 55
iv. İşyeri ve Eklentilerinde Arama 57
v. Araçta Arama 57
4. Aramanın İcrası ile Aramada Hazır Bulunabilecek Kişiler ve Arama 
    Tanıkları 58
C. ARAMA TEDBİRİNİN AVUKATLAR HAKKINDA UYGULANMASI 61
1. Avukatların Üstünün Aranması 62
2. Avukatların Bürolarının Aranması 72
3. Avukatların Konutlarının Aranması 80
D. ARAMA İŞLEMİNİN DENETİMİ 82
E. HUKUKA AYKIRI ARAMA VE TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 83

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ELKOYMA TEDBİRİ VE AVUKATLAR HAKKINDA UYGULANMASI

I. GENEL OLARAK 89
II. HUKUKİ NİTELİĞİ VE AMACI 93
III. ELKOYMANIN TÜRLERİ 95
A. BASİT ELKOYMA 95
1. Basit Elkoymanın Şartları 98
a. Kişi Bakımından 98
b. Şüphe Bakımından 100
c. Suç Bakımından 101
d. Elkoyma Kararı veya Elkoyma Emrinin Varlığı 101
2. Elkoyma Tedbirinin İcrası 104
3. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması 107
4. Sona Ermesi 108
5. Elkonulamayacak Eşya 110
B. POSTADA ELKOYMA 111
C. TAŞINMAZLARA, HAK VE ALACAKLARA ELKOYMA 117
1. Koşulları 118
a. Şüphe Bakımından 118
b. Kişi Bakımından 118
c. Suç Bakımından 119
d. Konu Bakımından 120
e. Tedbire Karar Vermeye Yetkili Olan Merci Bakımından 121
2. Tedbirin Uygulanması 123
D. ŞİRKET YÖNETİMİNE KAYYIM ATANMASI 124
1. Koşulları 126
a. Kişi Bakımından 126
b. Şüphe Bakımından 126
c. Suç Bakımından 126
d. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkarılması İçin Gerekli Olması 127
e. Karar Vermeye Yetkili Merci Bakımından 128
2. Tedbirin Uygulanması 128
E. BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE 
    KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA, ELKOYMA 130
F. ZORLAMA AMAÇLI ELKOYMA 140
G. ELKOYMA TEDBİRİNİN AVUKATLAR HAKKINDA 
     UYGULANMASI 143
1. Avukatların Bürolarında Elkoyma 144
2. Avukatların Postasında Elkoyma 146
IV. ELKOYMA KORUMA TEDBİRİNİN DENETİMİ 147
V. HUKUKA AYKIRI ELKOYMA VE TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 149
VI. AVUKATLARA YÖNELİK UYGULANAN ARAMA VE ELKOYMA 
     TEDBİRLERİNİN HUKUKİ DENETİMİ İLE TAZMİNAT 
     YÜKÜMLÜLÜĞÜ 151
SONUÇ 155
KAYNAKÇA 161