Kategoriler

Avukatlık Hukuku Uygulamaları

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

455,00 364,00
230,00 184,00
300,00 240,00

Toplam

Yazar : Av. Atilla Özen
Basım Tarihi : Mart 2013
Sayfa Sayısı : 276
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4354-74-0
ISBN (Online) : 978-605-315-368-9
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
Soru Cevaplı AVUKATLIK HUKUKU UygulamalarıAv. Atilla ÖZENİÇİNDEKİLER

İlksöz xv

Sunuş xvii

Giriş xix

Kısaltmalar xxi1. BÖLÜM

STAJ

Soru: Staj yaptığım mahkemede hakim ve yazı işleri müdürünün mübaşirlik yaptırma istemi haklı görülebilir mi? 1

Soru : Stajyer avukatım. Aleyhime açılan davayı Baro’ya bildirmek zorunda mıyım? 2

Soru : Stajını bitirerek staj bitim belgesi alan ve avukatlık ruhsatnamesini bekleyenler, mevzuatın stajyerlere tanıdığı hak ve yetkileri kullanabilirler mi? 4

Soru: Danıştay 8. Dairesinin 06.04.2007 gün ve 2006/1591 E. 2007/1945 K. sayılı ilamı da dikkate alınarak avukat yanında yapmakta olduğum stajımın son bir yahut iki ayını, yanında staj yaptığım avukatın da iznini alarak Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Staj Yönetmeliğinde öngörülen amaca ve usule uygun şekilde yurtdışında tecrübeli bir avukatın yanında sürdürebilir miyim? 4

Soru: İcra Ceza mahkemeleri Asliye mahkemeleri statüsünde görülüp duruşmalara katılmama müsaade etmediler. Yapılan uygulama doğru mudur? 8

Soru: Yanında staj yaptığım avukatın yazılı muvafakati ile Sulh Hukuk Mahkemesinde duruşmaya katıldım. Muvafakatnamede vekaletname pulu yoktur denilerek 10 günlük kesin sürede noksanlığın giderilmesi, aksi takdirde vekil olarak duruşmalara katılmamış sayılacağı ihtar edildi. Yapılan uygulama doğru mudur? 10

Soru: Mahkemeler nezdindeki ilk altı aylık avukatlık stajıma başladım. Yurtdışında doktora eğitimi yapacağımdan dolayı stajımın dondurulmasını isteyeceğim. Stajıma olumsuz bir etki yaratır mı? 11

Soru: Bir limited şirketin hissedarıyım. Bunun dışında şirketle herhangi bir maddi bağım yok. Gelir elde etmiyorum. Bu durum avukatlık stajıma engel olur mu? 11

Soru: Bir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde haftanın bir günü gönüllü ve ücretsiz öğretici olarak görev almak istiyorum. Mevzuata aykırılık teşkil eder mi? 12

Soru: Stajyer avukatım. Dava açacağımız kişinin nüfus bilgisini öğrenmek için Nüfus Müdürlüğü’ne gittiğimde bana bu belgenin verilemeyeceğini söylediler. Yapılan işlem doğru mudur? 12

Soru: Stajyer avukatım. Polis merkezinde dosya incelemek istedim. Bu talebim kabul görmedi. Yapılan işlemi nasıl değerlendirirsiniz? 17

Soru: Yanında staj yaptığım avukatın vekil sıfatı ile takip ettiği İdare Mahkemesi dosyasında yazılı muvafakat ile bilirkişi raporunun bir suretini almak istedim. Stajyer avukatlara dosyadan hiçbir örnek verilemeyeceği şifahi olarak bildirildi. Uygulama doğru mudur? 17

Soru: Avukatlık stajımın ikinci altı ayına başlayacağım. Yanında staj yaptığım avukat tarafından bordrolu ve sigortalı olarak çalıştırılmam mümkün müdür? 18

Soru: Avukatlık stajımın bitmesinden 1 gün önce askerliğim başlayacak. Fiili olarak birliğime teslim günüm ise daha sonra. Stajımda eksik olacak olan bu iki günü henüz askeriyeye teslim olmadığım dönemde tamamlayabilir miyim? 26

Soru: Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi aldım. Ruhsatname başvurusunda bulunacağım. Diğer yandan askere de sevk edildim. Bir sorun teşkil eder mi? 27

Soru: Türk soylu Kosova Cumhuriyeti vatandaşıyım. Danıştay 10. Dairesinin 24.03.2010 gün ve 2009/13017 E. 2010/2113 K. sayılı kararı uyarınca staj listesine yazılmam mümkün müdür? 342. BÖLÜM

AVUKATLIK MESLEĞİ

Soru: Avukatların kamu kurumlarında bilgi ve belge inceleme hak ve yetkileri ile bunun sınırları nelerdir? 41

Soru: Müvekkilim, geçersiz kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca müteahhide vekaletname verdi. Vekaletname kötüye kullanılmak suretiyle müvekkilime ait arsa üçüncü şahıslara satıldı. Üçüncü şahıslar da başkalarına satış yaptı. Satışı yapan ile satış yapılan üçüncü şahısların yakınlık derecelerine göre satışın iptali veya tazminat davalarından birisini açabileceğiz. Açılacak davanın niteliğinin belirlenebilmesi için de satış yapılan üçüncü kişilerin nüfus bilgilerinin bilinmesi gerekir. Bu amaçla söz konusu arsanın bulunduğu yer Tapu Sicil Müdürlüğünden bilgi istedim. Ancak nüfus bilgileri ya da adres bilgilerinin yalnızca mahkemeler tarafından istenmesi halinde verilebileceği gerekçesiyle talebim reddedildi. Ne yapılabilir? 50

Soru: Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca Tapu Müdürlüğünden suret alma talebimin, suret almanın harca tabi olduğu gerekçesi ile harç ödenmeksizin kabul olunmayacağı bildirilmiştir. Yapılan işlem doğru mudur? 56

Soru: Mahkeme hakiminin talimatı ile kalem kapısına, “… Avukat ve tarafların dosya incelemesi, iş takibi ve benzeri işlerini öğleden önce 11.00-12.00 ile öğleden sonra 15.00-17.00 saatleri arasında sıra ile ve düzenli yapmaları, belirtilen saatler dışında talepte bulunulmaması, avukat ve taraf olmayanların dosya inceleme ve karar tebliği gibi taleplerle kalemi meşgul etmemeleri hususu önemle duyurulur” şeklinde ilan asılmıştır. İcra Müdürlüğü de 15.30’dan sonra incelenmek üzere dosya çıkartılmayacağını, gerekçe olarak da bu saatten sonra çıkartılan dosyaların toplanmasının uzun zaman aldığını beyan etmektedir. Uygulamayı nasıl değerlendirmeli? 56

Soru: Bir avukata karşı yaptığım icra takibinde adresine yapılan tebligat tanınmıyor ibaresi ile geri döndü. Barodan T.C. kimlik numarası istedim fakat vermediler. Avukatlar meslek kurumu olan Baro’da dahi bilgi ve belge inceleyemiyorsa diğer kurumlarda bu hak nasıl uygulatılabilecek? 57

Soru: Adres, telefon ve faks numaralarımın baro levhasında gizli tutulması mümkün müdür? 58

Soru: Müvekkilin alacaklı olduğu karşılıksız çıkan çeklerle ilgili muhatap bankadan 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesi ile düzenlenen bankanın sorumlu olduğu miktarı talep ettim. Genel vekaletnamemde “ahzu kabza” yetkisi olmasına rağmen “bankadan çeklerin yasal yükümlülük tutarının talep edebileceğine” dair özel yetki bulunmadığından talebim kabul görmedi. Yapılan işlem hukuka uygun mudur? 58

Soru: Bir KPSS kursunda hukuk dersleri vermemin Avukatlık Hukuku açısından sakıncası var mıdır? 60

Soru: Asgari ücretle yahut tarafların anlaşması ile kararlaştırılacak ücret mukabili özel üniversitelerde, Adalet Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Liseleri veya müfredatında hukuk dersi bulunan sair kurumlarda ücretli eğitmenlik yapabilir miyim? Bir program dahilinde ücretsiz olarak sürekli ders verme yahut misafir eğitmen olarak ücretsiz ders verebilir miyim? 60

Soru: Üyesi olduğum İl Genel Meclisi aleyhinde büro ortağımın dava açması mümkün müdür? 60

Soru: Bir üniversite kadrosunda avukat olarak devlet memuruyum. Annemin uğramış olduğu trafik kazası nedeni ile annem ve akrabalarım adına açılacak manevi tazminat davasında avukatlık yapabilir miyim? 63

Soru: Yeni Türk Ticaret Kanuna göre tek kişiden oluşabilecek Anonim Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olmamda Avukatlık Kanunu yönünden sakınca var mıdır? 63

Soru: Yurtdışında da avukatlık yapabilir miyim? 63

Soru: Fransız avukat Türkiye’de avukatlık yapabilir mi? 64

Soru: Avukatlık ortaklığı kurmanın ne avantajı var? 64

Soru: Avukatlık Ortaklığı adına araç tescilinde sorun yaşamaktayız. Ne yapmalıyız? 66

Soru: Şehir dışındaki bir spor kulübü ile sözleşme imzaladım. Bu sözleşme uyarınca Anonim Şirket olan kulübe hukuki danışmanlıkta bulunmaktayım. O ile gitmiyor, mesleki faaliyetimi İstanbul’da sürdürüyorum. Fakat o ilin Barosu müvekkil şirketle yazışma yaparak Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 73/A maddesi kapsamında imzalanan sözleşmenin Avukatlık Kanunu’nun 67. maddesine aykırılık teşkil ettiğini bildirmektedir. Hatalı bir uygulamam var mıdır? 66

Soru: Vekilliğini üstlendiğim şirket maaşımı ödeyemeyeceğini bildirerek bunun karşılığında takip ettiğim bir icra dosyasının tarafıma temlik edilmesini teklif etmiştir. Bu durum mesleki anlamda bir sakınca doğurur mu? 67

Soru: Avukatın alışveriş merkezi girişlerinde yahut araç veya yaya olarak seyrederken polisçe durdurularak aranması nasıl değerlendirilmelidir? 67

Soru: Ceza mahkemelerinde ara karar verildiğinde taraf vekilleri ayağa kalkmak zorunda mıdır? 70

Soru: Avukatın evi yahut bürosuna hacze gitmeden önce izin alınmalı mı, haciz esnasında Baro’dan bir temsilcinin hazır bulunması gerekli midir? 71

Soru: Avukatlık kimliği resmi kimlik olmasına rağmen Bankada ve Postanede havale işlemlerinde göstermiş olduğum avukatlık kimliği ile neden işlem yapılmamaktadır? 71

Soru: ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınava girmek istediğimde avukatlık kimliği geçerli kimlik kabul edilmemiştir. Yapılan uygulama doğru mudur? 72

Soru: Avukatlık bürosu açarken Belediyeden ruhsat almam gerekli midir? Tapuda mesken olarak kayıtlı bağımsız bölümde kat maliklerinden izin alınmalı mı? 73

Soru: Mazeret dilekçeleri belgelendirilmeli midir? 74

Soru: Yanımızda çalışan takip elemanlarımız hacze çıkartılmamaktadır. Uygulama nasıl değerlendirilmelidir? 74

Soru: Avukat yanında çalışan takip elemanlarının mahkemelere giderek çek aslı sunmaları mümkün müdür? 75

Soru: Genel kurulun bir gününe katılmamadan dolayı kesilen para cezasının Baro tarafından kaldırılması mümkün müdür? 76

Soru: Genel kurul toplantısının ne zaman ve nerede yapılacağı tarafıma bildirilmedi. Bu nedenle genel kurula katılamadım. Aleyhimde tahakkuk ettirilen genel kurula katılmama cezasının kaldırılması olası mı? 773. BÖLÜM

VEKALETNAME VE YETKİ BELGESİ

Soru: Noterliklerce tanzim edilen vekaletnamelerde vekil olarak T.C. Kimlik numaramın yanında kimlik bilgilerime de yer verilmesi uygulaması yerinde midir? 79

Soru: Yetki belgesi ile yetkilendirilen avukat tarafından yetki belgesinin suretinin aslına uygunluğu tasdik edilip kullanılabilir mi? Yetki belgesine işlem yapılacak dosya numarası yazılmalı mı? Yetki belgesinin geçerlilik süresi var mıdır? 79

Soru: Şehir dışındayım ve vekalet pulu bulamıyorum. Vekaletnameye muhakkak pul olarak mı yapıştırılmalıdır? 80

Soru: Vekaletname aslına da “vekaletname pulu” yapıştırılmalı mıdır? 81

Soru: CMK kapsamında müdafi olarak tayin edildim. Yetki belgesi ile bir başka meslektaşımı yetkilendirebilir miyim? Bu yetki belgesine vekaletname pulu yapıştırmalı mıyız? 81

Soru: Vekaletname pulunun yapıştırılmamasının müeyyidesi nedir? 81

Soru: Adli merciler dışında idari mercilere veya noterliğe vekaletname yahut yetki belgesi sunulduğunda, örneğin ihtarname çekildiğinde “vekaletname pulu” yapıştırılmalı mıdır? 86

Soru: Yetki belgesi ile icra dairesinde para çekebilir miyim? 87

Soru: Aile Mahkemelerinin birinde görülmekte olan anlaşmalı boşanma davasına yetki belgesi ile davacı vekili sıfatı ile katıldım. Gerekçeli kararı kalemden tebliğ almak istediğimde ancak dosyada vekaletnamesi bulunan avukata tebliğde bulunulabileceği bildirildi. Buna gerekçe olarak da İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın 24.04.2012 gün ve 2012/11337 Muh. sayılı yazısı gösterildi. Yapılan işlem hukuka uygun mudur? 87

Soru: Serbest avukatlar takip ettikleri davalarda yetki belgesi vermek suretiyle sigortalı çalışan kurum avukatlarından yardım alabilirler mi? 88

Soru: Yetki belgesi harca tabi midir? 884. BÖLÜM

CEZA YARGILAMASINDA MÜDAFİLİK/VEKİLLİK VE UZLAŞMA

Soru: Aynı zamanda sanık olarak yargılandığım davada diğer sanığın müdafiliğini üstlenebilir miyim? 91

Soru: Kısa dönem olarak askerlik yapıyorum. Yasal izinli sayıldığım dönem içersinde müdafiliğini yaptığım davanın duruşmasına katılabilir miyim? 91

Soru: Müvekkilime yüklenen suç nedeni ile telefonum dinlenebilir mi? 91

Soru: Jandarma karakolunda Cumhuriyet Savcısının izni olmaksızın dosya inceleyemeyeceğim söylenmektedir. Yapılan işlem doğru mudur? 92

Soru: Soruşturma dosyasını inceleme isteğim “vekaletname bulunmadığından” bahisle Savcılıkça reddedildi. Bu mümkün mü? 93

Soru: Hüküm kesinleştikten sonra değişen kanun uyarınca uyarlama yargılaması yapılmaktadır. Ceza davalarında müdafiin görevi ne zaman sona erer? 95

Soru: Baro tarafından sanık müdafii olarak atandığım bir kovuşturmada mahkemeden dosyanın bir örneğinin tarafıma verilmesini istedim. Adalet Bakanlığınca 02.03.2007 gün ve 26450 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte bu yönde bir düzenleme olmadığından talebim kabul görmedi. Tesis edilen işlemi nasıl değerlendirmeli? 113

Soru: Baro tarafından CMK kapsamında atandığım dosyada verilen kararı temyiz etmek zorunda mıyım? 114

Soru: Baro tarafından atandığım bir dosyada sanık kararı temyiz etmemi istemiyor. Buna rağmen kararı temyiz edebilir miyim? 117

Soru: Kendisine vekil olarak Baro tarafından atandığım mağdur şikayetten vazgeçer yahut davaya katılmak istemezse görevim sona erer mi? 124

Soru: Kendisine vekil olarak Baro tarafından atandığım mağdur davaya katılmak istemedi. Buna rağmen vekil olarak davaya katılma talebinde bulunabilir miyim? 125

Soru: Baro tarafından CMK kapsamında atandığım sanık beni azledebilir mi? Benim istifa etmem mümkün mü? 132

Soru: CMK kapsamında Baro tarafından atandığım dosya irtibat nedeni ile çalışma bölgem dışında başka bir dosya ile birleştirildi. Görevim devam eder mi? 136

Soru: Baro tarafından CMK kapsamında atandığım yabancı uyruklu tutuklu sanık ile cezaevinde görüşmem esnasında tercüman bulundurulması istemim kabul görmemektedir. Nasıl değerlendirirsiniz? 137

Soru: Uzlaşma teklifine müdafi ve vekil olarak yanıt verebilir miyiz? Uzlaşma müzakerelerinde kabul veya red beyanında bulunabilir miyiz? 138

Soru: Tutuklu ile cezaevinde her zaman ve her saatte görüşme imkanımız var mıdır? 139

Soru: Cezaevinde vekaletnamesinin olduğu hükümlü müvekkilim ile üçten fazla görüştürülmedim. Gerekçe olarak da mahkûmiyetin vekaletnameyi geçersiz kıldığı iddia edildi. Ne yapılabilir? 140

Soru: Çocuk Büro Amirliğinde müdafisi bulunduğum suça sürüklenen çocuğun kimlik tespit tutağında T.C. kimlik ve cep telefonu numaram yazılmak istendi. İşlem hukuka uygun mudur? 141

Soru: Avukat yanında sigortalı çalışan avukat’ın CMK görevi gereği elde ettiği geliri serbest meslek kazancı sayılır mı? 142

Soru: Avukat yanında sigortalı olarak çalışıyorum. CMK kapsamında Baro tarafından müdafi olarak atanmam üzerine ifa ettiğim görevimden dolayı tarafıma ödenen ücretten yanında çalıştığım avukatın vergi borcu nedeni ile kesintiye gidilebilmesi mümkün müdür? 143

Soru: Uzlaştırmacı avukat olarak görevlendirilmelerinde çok az bir ücret takdir ediliyor. Ücret vergilendiriliyor. Masraf verilmiyor. Nasıl değerlendirmeli? 1455. BÖLÜM

AVUKATLIK ÜCRETİ

Soru: Müvekkil aleyhinde ücret davası açmadan önce yapmam gereken herhangi bir idari işlem var mıdır? 147

Soru: Mahkemelerce karşı taraf aleyhine hükmedilen vekalet ücreti bir şirkette sigortalı olarak ücret karşılığı çalışan avukata ait olur mu? Bu ücret nasıl vergilendirilir? 147

Soru: Bir avukat yanında/şirkette sigortalı olarak çalıştım. Açtığım işçilik alacak davasında mahkemenin emsal ücret sorusuna Baro’ca yanıt verilmekte midir? 157

Soru: Karşı taraf lehine hükmedilen yasal vekalet ücreti KDV’ye tabi midir? 161

Soru: Zorunlu motorlu taşıt sigortalarında tazminatların vekaletle takip ve tahsilinde vekaletnamede asgari “Tahsil edilen tazminatın %...si müvekkile iletilecektir” şeklinde veya benzeri ibare geçmesi aranmaktadır. Talep hukuka uygun mudur? 165

Soru: Eski çek kanunu döneminde verilen mahkûmiyet kararlarında vekalet ücretine de hükmedilmiştir. Değişen çek yasası sonrasında eski kararlar kaldırılarak idari yaptırıma karar verilmektedir. Tesis edilen bu yeni ek kararlarda vekalet ücretine hükmedilmemesi nasıl değerlendirilmelidir? 170

Soru: El konulan bankalardan biri aleyhine açılan davalarda davaların konusuz kalması nedeni ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu aleyhine hükmedilen yasal vekalet ücretleri icra takibine konu edilmiştir. Fakat bu kurumlar vekil edenin bu meblağı talep ettiğine dair imzalı bir dilekçe ile müracaat edilmesi halinde ödeme yapılabileceğini bildirmekteler. Uygulama nasıl değerlendirilmeli? 172

Soru: Borçlu şirketlerce İcra dosyalarına yatan yasal vekalet ücretinin tahsilinde gelir vergisi kesintili olarak mı serbest meslek makbuzu düzenlenmelidir. Eğer kesinti tutarı sorumlusunca beyan edilmez ve ödenmezse sorumluluğum olur mu? 1736. BÖLÜM

REKLAM YASAĞI

Soru: Ortağı olduğum şirket ile avukatlık büromun aynı dairede fakat ayrı ayrı odalarda olması mümkün mü? 181

Soru: Hukuk Büromuzun bir üniversitenin hukuk fakültesi ile birlikte düzenleyeceği panelin afiş ve davetiyelerinde büromuzun isminin yer almasında sakınca var mıdır? 181

Soru: Yerel seçim zamanı, Belediye Meclis üyesi adayı sıfatı ile “14 Mart Hekimler Gününüz Kutlu Olsun” Av. İsim Soyisim ibareli bez bir ilanla ilçede tebrikte bulunmamda bir sakınca var mıdır? 181

Soru: Aynı zamanda yurtdışında bir Baro’ya da kayıtlı avukatım. Bu unvanımı kullanabilir miyim? 181

Soru: Ormancılık Hukuku bilim dalında uzman unvanımı basılı evrak ve tabelamda kullanabilir miyim? 182

Soru: Belediyelerin büro tabelaları ile ilgili işlem tesis etme yetkileri var mıdır? 182

Soru: Sadece av.tr uzantılı mı web sitesi açmak zorundayım? 184

Soru: Adım ve soyadım dışında web sitesi açabilir miyim? 185

Soru: İnternet arama motorlarında boşanma, avukat, hukuk gibi ibareler yazıldığında ön sırada çıkan avukatların rekabet etmeme kuralına aykırı davrandığı söylenebilir mi? 189

Soru: Tabela ve antetli kâğıdımızda avukatlar olarak baş harflerimizi, baş harflerimizden oluşan bir amblemi, yabancı dilde avukatın karşılığını kullanmamız mümkün müdür? 190

Soru: Vekil sıfatı ile takip ettiğim bir dava ile ilgili medyadan talep olunan röportajı yapabilir miyim? Avukatlık unvanım ile bir internet sitesinde program hazırlayabilir miyim? 192

Soru: Antetli kâğıdımızda irtibatlı olduğumuz yurt içi yahut yurtdışındaki büroların isimlerini bildirebilir miyiz? 1967. BÖLÜM

MESLEK KURALLARI

Soru: Yargıtay içtihatları uyarınca ilamda yazılı asıl alacak, yargılama giderleri ile vekalet ücreti yönünden ayrı ayrı icra takibi yapılabilmekte. Bu husus meslek kuralları yönünden sakınca yaratır mı? 215

Soru: Ödenmeyen borçtan kaynaklı alacaklı vekili sıfatı ile borçluya uyarı mektubu gönderilmesinde herhangi bir sakınca var mıdır? 217

Soru: Bir avukat aleyhinde icra takibinde bulunacağım. Önceden Baro’ya bildirimde bulunmak zorunda mıyım? 220

Soru: Bu şekilde önceden Baro’ya bildirimde bulunulması gereken başka hal var mıdır? 228

Soru: Bir işi üstlenirken dosyada görevli bir başka avukat var ise yapmam gereken bir şey var mıdır? 228

Soru: Şirketlere büromuz ile ilgili CV gönderebilir miyiz? 232

Soru: Dilekçede kullanılan ifadeler hangi durumlarda savunma sınırlarını aşar kabul edilir? 235

Soru: Vekilliğini yaptığım bir apartman sitesinin olağanüstü genel kurulunda şahsıma yönelik hakaretler nedeni ile site vekilliğinden istifa ettim. Bu genel kurulun iptali için kat maliklerinden birinin vekilliğini üstlenmemde herhangi bir sakınca var mıdır? 245

Soru: 4 yıldır genel vekaletname ile vekilliklerini yaptığım iki ayrı müvekkilimden biri, diğeri aleyhine tapu iptali davası açtı. Birinin vekilliğinden istifa ettim. İstifa ettiğim müvekkilime bu dava ile ilgili hiçbir hukuki mütalaa vermedim. Görülmekte olan bu davada diğer kişinin vekilliğini sürdürebilir miyim? 249

Soru: 2006 yılında karıştığı yaralama nedeni ile vekillik görevini üstlendiğim müvekkilim aleyhinde boşanma davası üstlenebilir miyim? 258

Soru: Anlaşmalı boşanma davasında davacı vekiliyim. Büro ortağım davalı vekili olabilir mi? 261

Soru: Boşanma davasında baba-kız olan davacı ve davalı vekilleri aynı davayı takip edebilirler mi? 261

Soru: Haricen tahsil edilen parayı icra dairesine bildirmek zorunlu mudur? 262

Soru: Karar düzeltme kanun yoluna başvuru zorunluluğum var mı? 2658. BÖLÜM

DEĞİŞİK HÜKÜMLER

Soru: POS cihazı kullanmamızda herhangi bir sakınca var mıdır? 267

Soru: Oğlumun okuduğu okuldan gelen teklif üzerine çocuk haklarını anlatacağım. Bu anlatım sırasında cübbe giymemde herhangi bir sakınca var mıdır? 268

Soru: Milletvekili adayı olduğum seçimde avukatlık büromun bir kısmını seçim ofisi olarak kullanabilir miyim? 268

Soru: Sözleşmeli avukatlık hizmeti yürüttüğüm banka dört avukatı ile büromda çalışma yapacağını bildirdi. Banka avukatlık asgari ücret tarifesinin altında bir bedelle sözleşme yapmak istemektedir. Bu mümkün müdür? 268

Soru: Türkiye’deki avukatların şehir dışındaki duruşma, haciz ve kalem işlerini yürütmek üzere bir meslektaşını tevkil yolu ile vekil tayin etmek üzere kurulan bir web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirmesinde sakınca var mıdır? 270

Soru: Alman meslektaşlarımızın Almanya’daki müvekkillerine Türkiye’de hukuki hizmet vermekte ve gerektiğinde Türkiye’de açılacak davalarını takip etmekteyim. Alman meslektaşlarım bu dosyalarda ücret karşılığı gerekli belgeleri temin ederek ve müvekkillerle yazışmaları yaparak hizmet vermekteler. Bir dosyada yabancı veya Türk avukatların birlikte çalışması mevzuata göre mümkün. Fakat avukata iş getirilmesini yasaklayan Avukatlık Kanunu 48. maddesinin ihlali sözkonusu olabilir mi? 270

Soru: Müvekkilin Belçika’da gerçekleşen Avrupa Birliği mevzuatına ilişkin uyuşmazlığı nedeni ile Belçika’da bir hukuk bürosu ile işbirliği içinde çalışmamızda sakınca var mıdır? 270

Soru: Cezaevinde hükümlü olarak kalmakta olan müvekkilimi ziyarete gittiğimde avukat görüşü yapabilmem için tutukluluk döneminde çıkartılan vekaletnamenin yeterli olmadığı, hükümlü olması nedeni ile müvekkilimin vasisi tarafından yeni bir vekaletname çıkartılması gerektiği bildirilmiştir. Yapılan uygulama doğrumudur? 271

Soru: Haksız rekabet ve reklam yasağı kurallarına hassasiyet gösterilmek suretiyle taşımacılık sektöründe faaliyette bulunan ve aylık olarak yayınlanan bir dergi ile bir derneğin internet sitesinde gümrük mevzuatı ile ilgili yazı yazmamda mesleki kurallar açısından sakınca var mıdır? 271

Soru: Avukat olarak Adi ortaklıkta pay sahibi olabilir miyim? 271

Soru: Finans sektöründe faaliyet gösteren bazı müvekkil bankalar alacaklarını tahsil amacıyla vekil olarak yürütmekte olduğum yasal süreç içerisinde alacaklıları oldukları borçlular ile yapılan telefon görüşmelerinin kayda alınmasını talep etmekteler. Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde böyle bir talebin gerçekleştirilmesinde sakınca var mıdır? 272

Soru: Avukatlık büromuzun ismini “….. Hukuk Danışmanlık Eğitim Bürosu” olarak kullanmamız mümkün mü? 272

Soru: Şu an Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı avukatım. Avukatlık mesleğini sürdürebilmem için muhakkak Türk Vatandaşı olma zorunluluğum var mıdır? Türk Vatandaşlığını terk etmem halinde Baro Levhasından kaydım silinir mi? 272

Soru: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2. maddesinde yer alan basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif yaralama suçundan dolayı 400 TL para cezasına çarptırılan ve mahkumiyeti kesinleşen bir kişi, bu cezası nedeni ile Avukatlık Kanunu 45/2. maddesi uyarınca avukatlık bürosunda çalışabilecek kişilerden midir? 273

Soru: Müvekkilimin bir işi nedeni ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne başvurdum. Çatalca Asliye Ceza Mahkemesi’ne ait bir duruşma tutanak örneğini “aslı gibidir” diyerek tasdikledim. Ancak bu tutanağın Baro tarafından da onaylanması gerektiği bildirildi. Baro böyle bir tasdik yapıyor mu? Avukatlar asılları kendilerinde olan resmi belgeleri aslı gibidir diyerek onaylayamazlar mı? 274

Soru: Bir televizyon kanalında yayımlanacak olan programda 6 dakikalık “Hukuk Köşesi” bölümünde katılımcı olabilmem için Barodan izin almam gerekir mi? 274

Soru: Avukatlık ücreti, hizmet içeriği ve diğer çalışma koşulları ile ilgili olmak üzere müvekkillerimizle yapacağımız sözleşmelerde, ihtilaflarda başka bir hukuk düzeninin uygulanması ve uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran yabancı bir ülke mahkemesinin yetkili kılınması olanaklı mıdır? 274

Soru: İş ve personel yoğunluğumuz nedeni ile faaliyetlerimizi yürüttüğümüz büromuzun alt ve üst katlarını da çalışma alanı olarak kullanabilir miyiz? 274

Soru: Ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğum Yapı Kooperatifi’nin avukatlığını da yapabilir miyim? 275

Soru: Yurtdışında yaşayan ve alacaklı olduğu senedini icra takibine koymak isteyen bir kişi yurtdışından kurye yoluyla senedi gönderdi. Vekaletname ve masraf göndermedi. Bilinen adresine durumu bildirdim ancak adres yetersizliği nedeni ile bildirim iade edildi. Bu aşamada ne yapabilirim? 275

Soru: Konut yapı kooperatifinde aylık ücret karşılığı müdürlük yapabilir miyim? 275

Soru: Barter yöntemi ile çalışmam Avukatlık hukuku açısından sakıncalı mıdır? 275

Soru: İlçe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği yaptım. Şu an için görevim sonlandı. Meclis üyesi olduğum ve meclis üyesi olmadığım diğer belediyeler aleyhinde dava ve takip açabilir miyim? 275

KAYNAKÇA 277